Gender budgeting och postautistisk ekonomi

juli 10, 2009

Nationalekonomin lider av en störning

Pengar och budgetering ur genusperspektiv

Gender budgeting innebär att analysera vart de offentliga resurserna går ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Även om en budget ser ut att vara könsneutral kan visst skenet bedra, och ”gender budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna.” Närmare bestämt, synliggöra vilket kön de har. Här kan man tex läsa Sveriges Kvinnolobbys analys av regeringens vårbudget (”Kulissen kvar i det jämställda Sverige”). Sedan några år tillbaka finns en feministisk kritik av nationalekonomin som har  gemensamma drag med det som kallas postautistisk ekonomi, som kritiserar nationalekonomin för att vara ”utan verklighetsförankring – autistisk med andra ord”. I boken ”Pengar nu! En handbok i gender budgeting” (finns här) under avsnittet ”En enkönad teori styr världen” (sid 35) står att läsa att ”…fram till idag har det ekonomiska tänkandets utveckling starkt dominerats av män.  Detta har lett till att ekonomisk teori idag är djupt könspartisk och ensidig.” och man menar att ”eftersom national-ekonomiska begrepp och modeller är utvecklade av män och för män brister de i vetenskaplig objektivitet” (!) Menar man alltså att det finns medfödda skillnader i hur män och kvinnor tänker!? Intressant, med tanke på att grundtesen i feministisk analys ju vanligen brukar vara att det inte finns några skillnader mellan könen. I vilket fall: ”Detta har lett till att genusperspektiv inom nationalekonomin har blivit ett ganska stort sidotema inom ”mainstream” forskningen”. Vem är förvånad?

Autistiska verktyg av män och för män

Autistiska verktyg utan verklighets-förankring, av män och för män

Man kritiserar också den vetenskapsstrategi som kallas ”feministisk empirism” för att flera feministiska forskare ”använder de teoretiska och metodiska verktyg som utarbetats (av män) inom de vetenskapsfält där de verkar men använder dessa på nya områden eller på ett nytt sätt för att göra forskningen mer relevant för kvinnor och den verklighet kvinnor erfar. Feministiska empirister ifrågasätter däremot inte de grundläggande begreppen, teorierna, metoderna och modellerna som utarbetats inom deras respektive discipliner. ” Man menar (sid 36, citat av Hewitson 2001) att den neoklassiska teorin baseras på ett enkönat synsätt: ”Konstruktionen av den maskuline separata ekonomiska agenten, den universelle Robinson Kruse, stiger upp ur en fond av kvinnokroppar och kvinnligt omsorgsarbete. Denna fond har neoklassisk teori valt att lägga utanför sig själv vilket lett till att teorin inte fullt ut reflekterar verkligheten vilket den dock säger sig göra. Istället ignorerar den de mänskliga aspekter som den feminint genuserade personligheten representerar.” Den ”feminint genuserade personligheten”? Kan inte denna även vara vad en biolog skulle kalla för man? Och vad har isåfall det ”enkönade synsättet” här att göra?

Genusordningen ur ett båtperspektiv i handboken för gender budgeting

Genusordningen ur ett båtperspektiv i handboken för gender budgeting (se s.34)

Se gärna båten på sidan 34 (i Pengar nu!), som symboliserar synligt arbete ovanför vattenytan och osynligt arbete under vattenytan. Som ni ser på bilden på sidan 34 har feministerna uppenbarligen glömt att ta vattnets brytningsindex i beaktande, fast även denna egenskap med ljusets utbredning i olika medier är väl en manlig autistisk social konstruktion. Men det räcker att  halvt sänka ner en leksaksbåt i ett glas med vatten för att se att sådär kan inte båten på bilden se ut, och därmed  förlorar enligt mig denna symboliska liknelse sin vetenskapliga objektivitet. Som ni vet gillar genusvetarna att illustrera sina resultat med bilder på materiella föremål istället för fakta, som ni minns så illustrerades EU:s partigrupper ur ett genusperspektiv nyligen med trafikljus.

”Skaparna av neoklassisk teori har alltså lagt både naturresurserna och kvinnors traditionella värdeskapande i en sfär utanför själva teoribildningen”
. Kvinnors obetalda arbete i form av hemarbete och reproduktion räknas tex inte in i BNP, däri består en del av kritiken. Vad skulle feministerna säga om varje kvinna då tilldelades några hundratusen kronor för varje barn och detta räknades in i BNP som en inkomst? Jo, då skulle man kalla detta för en förfärlig kvinnofälla som med ekonomiska incitament fjättade kvinnan vid hemmet reducerad till en reproduktiv maskin i kapitalismens tjänst. Hur ska man ha det…? Men om man får 17,5 miljoner går det visst bra, det är denna summa som hälsoekonomer och Vägverket använder i sina beräkningar av värdet på  mänskligt liv (sid 42). ”Hur stor del av detta värde har byggts upp genom obetalt och underbetalt arbete, utfört av kvinnor?” frågar man sig. Hur tänker dessa kvinnliga nationelekonomer då? Vem betalar skatten som går till barnomsorg och skola? Och ingår inte i dessa 17,5 miljoner de pengar som denna nyfödda individ kommer att dra in till samhället senare genom att arbeta större delen av livet? Kanske är det ändå lika bra att dela ut alla pengarna i förväg i en klumpsumma så att feministerna bli nöjda, även om systemet då skulle braka samman? Nationalekonomiskt sett, hade inte samhället sparat in en hel del, när man då kan dra ifrån alla de miljoner och åter miljoner som tilldelas genusforskningen under en människas genomsnittliga livstid? Frågan tål att ställas.

Kärlek

Män ackumulerar alienerad kärlek, som de sedan transformerar till en explorativ maktkraft

Man skriver (sid 39) om professor Jonasdottirs teorier som inkluderar både reproduktion av människor och reproduktion av existensmedel (ting), läs och begrunda: ”Enligt Jonasdottir pågår en kärleksutsugning av kvinnor överallt i samhället där könen interagerar… Kärnan i teorin är att kvinnor och män som sociosexuella varelser vanligtvis inträder i, eller utgör huvudaktörerna i ett bestämt explorativt förhållande, ett förhållande i vilket män tenderar att exploatera kvinnors kärlekskapacitet och transformera denna till individuella och kollektiva former av (makt)krafter över vilka kvinnor förlorar kontrollen. Kärleksprocessen är den process där det manliga mervärdet produceras. Om kapital är ackumulerat alienerat arbete (det vill säga att arbetaren fråntas produkten av sitt arbete) så är manligt auktoritet ackumulerad alienerad kärlek.” Alltså – männen ackumulerar alienerad kärlek som de därefter i sitt psykotiska tillstånd av känslokyla,  girighet och storhetsvansinne transformerar till maktkrafter över vilka kvinnor tappar kontrollen.

Mina nyslipade genusglasögon

Med mina nyslipade genusglasögon ser jag nu alla förtryckarstrukturer!

Plötsligt ser jag världen med helt nya genusglasögon, det är som om en genusmedveten optiker varit framme och bytt ut mina tidigare igendimmade glas mot nya fräscha progressiva glas som korrigerar för förrädisk könsblind ackommodation och manligt könskodad astigmatism som de universella patriarkala strukturerna försett mig med genom åratal av medveten synfelsindoktrinering med manligt utvecklad reproduktionsteknologi. Jag tror jag måste gå om hela min utbildning och bli munk i ett avlägset genuskluster!

Visst kan man ifrågasätta de dominerande teorierna, men behövs verkligen en genusanalys? Som man själv skriver finns det ju redan många forskare som ifrågasatt traditionell neoklassisk nationalekonomi (se kapitlet ”Feministisk ekonomi och kritiken av neoklassisk teori” här sid 66): ”En snabb genomgång av den forskning som genomförts av de 57 män som 1969–2005 belönats med ekonomipriset [Nobelpriset] visar en överraskande bredd bland de belönade. Många av dem har, helt utan utgångspunkt i genus, tampats med att analysera problem som diskriminering och sociala normer (Kenneth J. Arrow), institutioner, värderingar och diskriminering (Gunnar Myrdal, Arthur Lewis), institutioner, mänskliga resurser, fertilitet (Th eodore W. Schultz), diskriminering, familj och äktenskap (Gary S. Becker), betydelsen av identitet och sociala normer (George A. Akerlof), etik, fattigdom, ojämlikhet och kvinnor (Amartya Sen), sambandet mellan psykologi och ekonomi (Daniel Kahneman), användandet av experimentella metoder inom nationalekonomin (Vernon L. Smith) samt samarbete och konflikt (Thomas C. Schelling) för att ge några exempel. En feministiskt inriktad forskning har här ett antal byggstenar att använda sig av i sitt arbete att forma en ekonomisk teori som också kan analysera könets betydelse i ekonomin på ett relevant sätt.”

Det värsta är dock att man utgår ifrån att varje kvinnlig nationalekonom per automatik skulle vara intresserad av att jobba med just genusperspektivet (sid 70): ”En liten andel kvinnor bland nationalekonomerna leder därmed till att genusperspektivet i forskningen blir mindre omfattande än vad det kunde vara och att det blir trögare att förmedla den forskning och de synsätt som finns till nya generationer genom utbildningen. Beslutsfattare och handläggare i stat, kommun och näringsliv kommer då också att sakna ett sådant perspektiv.” Här kan man tala om stereotypisering av kvinnor och fördomsfulla förväntningar.

Hassediagram över potensmängden (x,y,z) med delmängd som ordningsrelation

Hassediagram över potensmängden (x,y,z) med delmängd som ordningsrelation

Som ni vet så bär papperspengarna själva upp könsmaktsordningen som jag skrivit om tidigare när miljöpartiet upptäckte de patriarkala strukturerna på våra sedlar.  För även om miljöpartister som Schlaug tycker att man ska ta min genuskritik på allvar så tror de ändock på könsmaktsordningen. Det bästa vore att avskaffa alla pengar och återgå till ren byteshandel, det skulle underlätta så mycket. Man skulle till exempel kunna byta en halvfärdig genusartikel mot ett hårdkokt ägg,  eller en skalad banan mot en halvt uppäten kursbok i feministisk teori, eller så skulle man kunna byta ut könsmaktsordningen mot en derivata av högre ordning eller mot en annan partiell ordning som kan visualiseras med ett Hassediagram. Man kan också byta ut riksdagsledamöterna mot genusvetare (något man mer eller mindre redan gjort) eller så kan man byta ut genusvansinnet mot en postautistisk icke-deterministisk stokastisk process – resultatet lär ju bli detsamma. Möjligheterna är som synes oändliga – det är bara att sätta igång!!!


Fest i Almedalen

juli 4, 2009
Kanelbullar och mingel viktigare än politiska ställningstaganden

Kanelbullar och mingel viktigare än politiska ställningstaganden

Politikerna tycks ha haft riktigt kul i Almedalen. Själv hann jag tyvärr inte åka ner, även om jag ju förberedde mitt eget tal för flera månader sedan.  Istället har jag förberett alla augustitentor och hoppas att mina studenter studerar flitigt under sommaren. Det är som jag hörde på P1 igår när reportern minglade runt bland politikerna, många av dem som anser att det ibland är viktigare att ”ha roligt tillsammans” och ”lära känna varandra” än att i allt för hög utsträckning fokusera på innehållet i politiken. Vad är väl skattesatser, rotavdrag, skolpolitik, pensionssparande och barnomsorg jämfört med en kopp kaffe och en rostig kanelbulle i solskenet nere på Gotland? Man måste trots allt visa att man är folklig, och det är ju det svenska folket gör hela dagarna – fikar och har roligt, medan politikerna själva jobbar i sitt anletes svett för att försörja oss väljare och ge oss en bättre framtid. Inte konstigt att man måste höja sina löner flera gånger, eftersom det ju alltid är lättare att likt en prostituerad fejka när man vet att man får betalt efteråt, och det kostar också att hyra in de PR-konsulter som ska lära politikerna hur man beter sig som folk.

Man ska inte heller felaktigt tro att politikerna kan uträtta underverk, eller för att citera Reinfeldt i ”Det sovande folket” (sid 52): ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” Detta ska väl tolkas som att medborgarna ska ges större handlingsutrymme för att kunna ta ansvar för sin egna liv, men med vetskapen om att varje rörelse kartläggs noga av FRA, fast givetvis skulle Alliansen aldrig drömma om att övervaka sina medborgare så här – men i vaket tillstånd går det visst bra att göra både det ena och andra som strider mot författningen. Och apropå författning så satt författaren och förre justitieministern och tillika FRA-lagens främste förespråkare Bodström och sålde och signerade deckare för 200 kronor styck, alltmedan Sahlins löfte om att de rödgröna ska riva upp FRA-lagen om de vinner nästa val ekade över hela Almedalen den 1:a juli. ”Riva upp” betyder här givetvis revidera genom att lägga till några meningar om hur viktigt det är att värna sina medborgares integritet och att (s) ska ha detta i åtanke när de läser våra mail under nästa mandatperiod.

Genusångvält

Genusångvält som plattar till strukturerna

Och finanskrisen – den ska genusvetarna lösa med den nya forskningsgenren ”gender budgeting”. Redan 2007 genomförde SKL (Sveriges Kvinnolobby) en genusanalys av regeringens vårbudget som kan laddas ner här. Den nya feministiska skolan inom nationalekonomi kallas för postautistisk ekonomi och kritiserar alltså den manliga ”autistiska nationalekonomin” (!) som anses vara just autistisk och sakna verklighetsförankring. Ja, detta är taget ifrån SKL:s handbok i gender budgeting som jag givetvis måste blogga om inom kort. ”Hur löser feminister den ekonmiska krisen?” var titeln på ett seminarium anordnat av Förvirrat Initiativ, eller var det Feminstisk Idioti – vad hette nu det där marginaliserade extremistpartiet med Schyman i spetsen som har som målsättning att jämna alla könsstrukturer med marken med en ångvält fulltankad med genusvansinne? Samtalet leddes av en representant ur Sveriges Kvinnolobby men de fick inte stå helt oemotsagda, både KD och SDU gav genusvetarna och deras projekt ”dekonstruktionen av könet” en (verbal) känga i Almedalen.

Fi:s propaganda har en för partiet positiv bieffekt

Fi:s propaganda har en för partiet positiv bieffekt

Att Fi fick över 70.000 röster i EU-valet visar att de miljardbelopp som invetserats i statlig propaganda under det senaste decenniet gett resultat, och att svenskarna nu insett hur förtryckta, kuvade, missgynnade och olyckliga de är av de universella patriarkala talibanstrukturer som genomsyrar var kvinnas vardag och gör våra liv till ett veritabelt helvete vi helst bör medicinera bort så att de stora läkemedelsföretagen kan tjäna pengar. Nu kanske ni inte tycker det låter trovärdigt att Fi är i maskopi med det internationella kapitalet – men så är det faktiskt! De intjänade pengarna från neddrogningen av de förtryckta medborgarna kan nämligen användas för att investera i forskning kring medicinsk könsneutralisering, något som definitivt ligger i Fi:s intresse.

Radon sönderfaller genom alfa-sönderfall till

Radon sönderfaller genom alfa-sönderfall till polonium-218

Miljöpartiet har visst dragit igång projekt ”skolkökslyftet” med ekologisk mat, något att tänka på för hjärnans utveckling som kan ta skada av tillsatser och gifter, och inte heller kan det vara nyttigt för den växande hjärnan att dricka vatten med arsenik, uran och radon i synnerhet inte om man vill satsa på kunskapsförmedling i skolan. Det kan i och för sig inte heller vara nyttigt för en igengrodd gammal politikerhjärna med radonets radioaktiva sönderfallsprodukter, tänk dig själv att försöka tänka när huvudet är fullt med poloniumisotoper. Då kan det bli som finansminister Borg  tycks ha gjort här: Är verkligen 35+9+15=60? Det framgår dock inte vad detta beror på, om det kanske istället handlar om en ny politiskt korrekt räknemetod där alla svar måste betraktas som lika mycket värda eftersom alla siffror är lika mycket värda i jämställdhetens namn. Frågan är dock om inte miljöpartiet självt är värst drabbat av miljögifterna då de ekonomer som räknade på deras förslag på medborgarlön med varierande förutsättningar alla kom fram till att det skulle leda till ekonomisk kollaps, och det skuller ju spela vänsterpartiet i händerna som då, när alla samhällsinstitutioner kollapsat kan genomföra sin lilla revolution. Det måste som bekant råda en revolutionär stämning innan en sådan går att genomföra, och en sådan stämning innebär ett folkligt missnöje med statsapparaten, ett utbrett politikerförakt och att centrala myndigheter fungerar dåligt alternativt inte anses gå folkets ärenden. Innebär detta att (mp) och (v) slutit en hemlig pakt som vi väljare inte känner till? Jag ska genast ringa upp SÄPO i ärendet. Nåja, fast kanske inte just nu när de sover middag, men mot 17-tiden kanske.

Som ni märker finns alltså flera oheliga allianser inom svensk politik. Reinfeldt sa redan under Almedalsveckan 2004: ”Socialdemokraterna har bara två idéer, att ta makten och att behålla den.” och då gäller det också att ta makten från varandra inom partiet. Sahlin har ju fått många goda vitsord, här följer några:

* ”Mitt intryck av henne – jag har jobbat nära henne under hennes tid som partisekreterare – är att hon agerar mer efter vart hon känner att vinden blåser än efter djupt grundad övertygelse och framför allt kunskap. De gånger hon bad mig om underlag för något, ville hon aldrig läsa några vidlyftiga papper, som hon själv måste tolka; nej, korta sammanfattningar skulle det vara. Hon var ganska lat.” sa (s)- politikern Enn Kokk 23 oktober 2006 efter valförlusten.

* Persson sa som bekant i ”Ordförande Persson”: ”Man tilltror henne en större politisk kapacitet än hon har. Det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar. Hennes styrka är inte tänkandet, utan hennes styrka är att förmedla ett budskap. ” Detta tyckte visst Sahlin var ytterst fascinerande (”Det är lite fascinerande att det var Göran som tog in mig i regeringen trots att jag inte kunde tänka.” )

* Ännu ett omdöme: ”Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig. Kompetenser i hennes omgivning har stötts ut.” sa Villy Bergström (S), LO-ekonom och fd vice riksbankschef (1 december 2008).

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen vet precis vad vi behöver

Men det gäller att åtminstone låtsas veta vad man talar om, särskilt inför reportrar: ”Friska vindar blåser över Sverige! Vi har nu insett att vi (dvs ni väljare, inte vi politiker) för att motverka klimatkrisen helt måste övergå till att äta baljväxter och böngroddar och med hjälp av Heine-Borels överteckningssats ska vi täcka hela Svea Rike med linser i alla regnbågens färger  och den som inte odlar egna får låna miljöpartiets kompost eller Lars Ohlys politiska kompost med förmultnade kommunistiska partiprogram. Vi politiker har dessutom uppfunnit en liten heltalsfunktion som beskriver detta med animaliska proteiner och Socialstyrelsen har nu utfärdat riktlinjer om att varje hushåll bör ha f(x)=x^2-1 ägg i sitt kylskåp, där måndag=1, tisdag=2 osv. Vart 48 ägg tar vägen mellan söndag och måndag är det ingen som vet, men vi föreslår att man äter upp dem. Redan på 60-talet konstaterade ju Socialstyrelsen via ett matmanifest framtaget med hjälp av ledande forskare vid universitetet att varje svensk medborgare bör äta, helst varje dag men om det inte går så åtminstone någon gång under sin livstid, om det blir pengar kvar efter att skatten är betald.”

En politiker ska inte behöva utstå

Ska en politiker behöva stå ut med en massa onödiga frågor?

”Jag önskar verkligen att jag och mitt parti hade tid att dela med oss mer av vår oändliga kunskap och kompetens men ni får faktiskt försöka upplysa er själva, för politiken är ingen kontinuerlig funktion, utan den är till sin natur full av hoppdiskontinuiteter, singulariteter och andra oändliga oegentligheter. Egentligen kanske man inte ens kan tala om en funktion, som ju per definition måste vara entydig (varje x ger max ett y), för i det politiska samtalet går det oftast inte att svara ett entydigt ja eller nej på någon fråga för om man ska försöka sig på det konststycket så måste man ta så mycket i  beaktande, som vem svaret är riktat till, hur vindarna blåser och hur opinionssiffrorna ser ut. Och vad tycker oppositionen i frågan och vad tycker väljarna om oppositionens inställning? Det politiska samtalet måste till sin natur vara ett populistiskt virrvarr av odefinierbara åsikter, famlande svar, otydliga ställningstaganden och ogenomtänkta utspel. Om man är för tydlig och utförlig i sina svar skulle ju detta pga utandningsluften bidra till att höja koldioxidhalten och vi skulle få en förvärrad global klimatkris – och det vill vi politiker verkligen inte bidra till, särskilt nu när CO2-skatten ska höjas med fyra öre redan vid årsskiftet, det har vi verkligen inte råd med! Vem är förresten du att ställa frågor till mig? Jag har fått väljarnas förtroende att styra det här landet och ska verkligen inte behöva ta sådana här personangrepp i form av frågor om vad vi vill göra eller inte göra och varför. Vet hut!”

Vi får väl se hur det går i nästa val, men som någon sa: ”Många politiker efterlämnar ett tomrum som ersätter dem fullständigt.”


%d bloggare gillar detta: