Genusväldet intar Södertörns högskola

januari 11, 2010

Olle Häggström, professor i matematisk statistik, och Sören Holst som är doktor i teoretisk fysik, skrev för några dagar sedan en uppmärksammad artikel på Newsmill: ”Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?” Högskolestyrelsen för Södertörns högskola har enhälligt beslutat att inlämna förslag till regeringen att utse Moira von Wright till ny rektor för Södertörns högskola från 1 juli 2010.

Moira von Wright innehar för närvarande en professur i pedagogik vid Örebro Universitet, högskolan som erhöll universitetsstatus 1999 efter ett personligt ingripande från den fd studenten Göran Persson som kort därefter, 2004, blev utsedd till hedersdoktor i medicin (!) vid lärosätet. Det enda vettiga Göran Persson gjort är som bekant att i riks-TV komma med kommentaren ”Nu tycker jag det kan vara nog!” om genusvansinnet efter att ha blivit anklagad för att ha utövat härskarteknik mot Maud Olofsson (observera även: ”Jag har inte en aning om vad jag gjort under debatten”):

För att återgå till ämnet, den påtänkta rektorn von Wright skrev år 1998 en rapport till Skolverket med titeln ”Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?” Denna rapport rekommenderas exempelvis för blivande lärarutbildare (se här). Några talande citat från Newsmillartikeln:

”Von Wrights rapport ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier. Hon studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv”. Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.” Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.””

text

Logik, argumentation och analys - bara för pojkar i von Wrights värld

”Rapporten utgår från en uppfattning om flickors och pojkars olika lärandestilar. Pojkars lärande sägs vara ”särskiljande” medan flickors benämns ”förenande”. Det särskiljande lärandet karaktäriseras av logik, argumentation och analys – aktiviteter som brukar uppfattas som manliga. Det förenande lärandet, däremot, söker förankring i den egna erfarenheten och vardagen, samt sägs spegla ett intresse för kommunikation och relationer – traditionellt kvinnliga egenskaper. (För oss framstår denna karaktäristik som både oseriös och sexistisk. Von Wright anser sig dock ha stöd för den i litteraturen.) Von Wright finner i sin studie att läroböcker i fysik framhäver logik och argumentation som överlägsna metoder när det gäller att nå fram till kunskap, alltså just de aspekter som hon anser karaktäriserar pojkars lärande. Mer allmänt menar hon att naturvetenskapens sanningsanspråk och reduktionistiska förhållningssätt stämmer mer med den manliga kunskapsstilen än med den kvinnliga. På så vis missgynnas flickor inom fysikämnet.”

För

von Wright fick en obehaglig överraskning när det visade sig att regnbågen inte har en bestämd position

”I rapporten ges flera konkreta exempel på hur detta tänks gå till. En av de studerade läroböckerna nämner, i samband med att regnbågen förklaras, föreställningen inom folktron att det finns en skatt vid regnbågens slut. Denna föreställning förutsätter förstås att regnbågen finns på en bestämd plats. Till von Wrights förfäran påpekar läroboken ifråga att så inte är fallet: regnbågen syns i en viss riktning, men den har ingen bestämd position. Hon förklarar harmset: ”När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett ‘objektivt vetande’ om den, förringar man […] sagan och tusenårig levnadsvisdom.” Von Wright anklagar fysiken och fysikläromedlen för att återskapa samhällets könsnormer. Men i själva verket underblåser hon dem själv: i stället för att motverka fördomarna kring kön, önskar hon anpassa fysiken efter dem.”

Observera att von Wright är professor i pedagogik! Därmed har hon möjlighet till reellt inflytande över undervisningen i svensk skola. I synnerhet då Skolverket beställer rapporter från henne. Ambitiös som jag är, och i kroniskt chocktillstånd över vad som pågår i landet ända sedan jag för första gången öppnade en svensk dagstidning (vilket var den 19 december 2008 efter att själv ha skrivit i en, och kort därefter igen) har jag naturligtvis läst igenom den 69-sidiga luntan ”Genus och text” över helgen. Men eftersom detta lär bli ett alldeles för långt inlägg om jag börjar skriva om det nu, så sparar jag det till ett inlägg i veckan. Bara några korta citat från ”Genus och text”  här, så att vi vet vad som väntar Södertörns högskola:

Sid 24: Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen. Här framkommer även den asymmetriska relationen mellan manligt och kvinnligt: Vissa sätt att tänka och resonera premieras mera än andra i naturvetenskapliga sammanhang… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

atom

Med lite vardaglig inuition inser man genast hur hela Universum är uppbyggt och strukturerat

Observera att det är det vetenskapliga tänkandets ”överhöghet” inom fysik som von Wright kritiserar. Om von Wright vill förändra detta måste hon naturligtvis sätta sig in i fysikämnet och det ska bli spännande att se resultatet och ta del av den oförutsägbarhet som kommer att prägla Universums utveckling inom kosmologin när ”vardagstänkandet” får styra istället för naturlagarna. Kanske kan man få fysiker med sig på tåget här? Fast till skillnad från genusvetarna kan man som fysiker dessvärre inte producera sin högkvalitativa forskning med The Postmodernist Generator (ladda om sidan för att få upp en ny artikel).

Sid 7: ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärd och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

Inte påtvinga eleven en given mening!? Det är alltså fysiklagarna som är den påtvingade givna meningen som utövar våld på eleverna, medan det naturligtvis är helt i sin ordning att påtvinga eleverna suspekta genusteorier som upphöjts till sanning?

Sid 16”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. Kvinnorna är också mer känsliga för den maskulinitet som fysikämnet präglas av… Kvinnlighet och manlighet är inte något fixt och färdigt, utan det pågår en ständig process av skapande och återskapande av individuellt genus. Barn kommer till skolan med en identitet som pojke eller flicka, men den är inte en gång för alla given.”

Vardagen

Vardagen kan inte analyseras med den "manliga rationaliteten"

Vad von Wright menar med det senare är att det inte är så att alla flickor tänker irrationellt och ologiskt (ett tänkande som hon alltså anser karaktäriserar kvinnor och flickor, vilket är minst sagt sexistiskt och kränkande precis som Newsmillartikelförfattarna mycket riktigt påpekar) och vad detta betyder är att flickor som tänker logiskt och analytiskt, dvs enligt den manliga normen, då kan sägas ha ett annat genus (socialt konstruerat kön) än kvinnligt. Vad det är fråga om här är alltså biologiska flickor som internaliserat den manliga maktordningen och antagit manligt genus, för att uttrycka mig på genusspråk. Som bekant ser genusvetarna det som sitt uppdrag att analysera könsmaktsordningen och ”utmana genus” i svensk skola (se några projekt i Grattis skattebetalare!) och det är den hegemoniska maskuliniteten som återskapas under lektionerna kombinerat med den ”manliga rationaliteten” som utgör boven i dramat. Jag har en annan teori. Att svenska elever, både flickor och pojkar, får problem med logiskt och analytiskt tänkande i skolan beror på att pedagogikprofessorer som von Wright tillåts sätta agendan, snarare än att flickorna i denna grupp låtit sitt ”vardagstänkande” vinna över det tvingande symboliska våld som logiken utgör, eller att pojkarna i gruppen antagit ett kvinnligt genus vilket von Wright gärna vill övertyga oss om. Men mer om detta och resten av ”Genus och text” i nästa inlägg. Uppdatering: HÄR!

Jag kontaktade Olle Häggström för en kommentar och ställde frågan ”Vad tror du att detta kommer att få för konsekvenser, långsiktigt såväl som kortsiktigt?”

Olle svarar: ”De kortsiktiga konsekvenserna för Södertörns högskola om de får en rektor med det slags vetenskapsfientliga uppfattningar som Moira von Wright givit uttryck har jag svårt att bedöma, men gissningsvis kommer deras verksamhet att fortsätta ungefär som förut. Däremot bedömer jag det som långsiktigt mycket allvarligt om sådana uppfattningar vinner terräng i universitets- och högskolesverige. Vetenskap går ut på att söka sanningen om den verklighet vi lever i. Någon absolut och slutgiltigt oomkullrunkelig sanning når vi måhända aldrig fram till, men vi kan och bör försöka närma oss den. Det är genom den ambitionen som vi – vetenskapen – får vår särskilda legitimitet jämfört med andra kulturyttringar som t.ex. romankonst, jazz eller skidskytte. Men med det postmodernt relativistiska synsätt som von Wright uttrycker så upplöses begrepp som sanning och verklighet, och därmed förlorar också vetenskapen sin legitimitet och sin mening. Vi hamnar i ett hopplöst gungfly där det som är ”sant för mig” inte behöver vara ”sant för dig”, och där vi inte längre kan använda vetenskaplig argumentation till att övertrumfa homeopater, kreationister och klimatförnekare, eftersom ”deras sanning” ändå är lika riktig och lika mycket värd som ”vår sanning”.”

På tal om sanning och rationalitet:

Min orubbliga uppfattning är att varje människa inom sig rymmer ett frö till galenskap, och att genusvetarna utgör ett levande bevis på detta. Genusvetarna utgör kulmen på en idioti som odlats fram under en lång tid nu vid våra lärosäten, och det finns ingen större förlust för mänskligheten än om dessa tillåts ta över akademin även inom andra vetenskaper. För att göra en egen analys, lika hållbar som von Wrights kring kvinnligt tänkande, så anser jag att det faktum att genusvetarna inte kan producera en enda logiskt hållbar tankegång och inte hålla sig till en entydig definition av sina begrepp, visar på en djup splittring av jaget som bara kan medicineras bort med en kurs i flerdimensionell analys. Nationens IQ kan som bekant bara växa sig stark i ett enkelt sammanhängande område och därför måste de hål på Sveriges yta som precis utgörs av alla centra för genusvetenskap plus Nationella Sekretariatet translateras bort till oändligheten. Jag kan bevisa hur detta ska lösas rent matematiskt men eftersom mitt genus idag råkar vara kvinnligt så vill jag inte återge ett logiskt konsistent bevis här på bloggen och därmed sälja min själ till det maktfullkomliga patriarkat som medvetet eller omedvetet genom sitt bruk av tvingande normer dagligen utövar symboliskt våld mot mig i min yrkesutövning. Jag återkommer med beviset när mitt genus antagit en annan identitet.

OSS! Leksaksdebatten fortsätter: Ny forskning antyder att din sons val av leksaker avgörs av hormoner – redan i livmodern. (tipstack till Stefan)

FORTSÄTTNING PÅ DETTA INLÄGG: JAG HAR LÄST ”GENUS OCH TEXT”!


%d bloggare gillar detta: