SVD uppmärksammar relevanta frågor

Igår skrev Sanna Rayman en bra och intressant  ledare i  SVD om sin syn på coaching i värdegrundsfrågor samt medvetandegörandet av härskartekniker. Hon beskriver hur hon själv blivit utsatt (ja, utsatt är rätta ordet – mitt ordval)  för detta på en tidigare arbetsplats: ”En gemensam värdegrund och organisationsstruktur skulle mejslas fram på min arbetsplats med sisådär fem anställda. Varför begrep jag inte. Kunde vi inte bara jobba, liksom?…..Nu tänker jag våga mig på att föra en grupptalan. Gruppen jag menar är alla vi som inte vill jämföras med bojar. Vi som vill slippa att utbildas om härskartekniker. Vi som avskyr att gruppcoachas om värdegrunder. Vi som ogillar att medvetandegöras om genusstrukturer i kontorslandskapen. Vi som hatar att teambuildas av fan och hans queera moster.Kort sagt, jag talar nu för alla de som gillar att…eh…jobba på jobbet. Det enda vi ber om är att ni i den andra gruppen ska lämna oss i fred. Låt oss bara jobba. Snälla?”

Det är kul att labba

Det är kul med experiment - men i kemi och fysik!

Genus-och värdegrundsmaffian har tagit över på arbetsplatserna – är det konstigt att folk blir utbrända? Inte bara att de inte hinner utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, utan de måste också i sitt arbete hinna tillämpa de genusvetenskapliga teoriernas senaste trender. I SOU 2006:75 (slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan) sägs uttryckligen (sidan 19) att ”förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”, och detta ”könspolitiska projekt” styrs naturligtvis av genusvetarnas ”forskningsresultat”, eller snarare deras experimentlusta.

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

Övervakning och kontroll - det gäller att börja tidigt

I samma slutbetänkande presenteras enkätsvar där förskolepersonal uppger att man känner sig stressad av alla genus-och värdegrundsdirektiv man fått, bla skrev en förskolelärare i utvärderingen att hon kände sig otillräcklig för ”ibland missar jag genusperspektivet vid påklädningen av barnen” (!) Åter andra kände sig stressade över all den tid som går åt att gå igenom alla videoinspelningar av barnen som gjorts och som måste  dokumenteras, diskuteras och utvärderas eftersom förskolan valt att ta emot de öronmärkta genuspengar som  kommunen tillhandahåller om man tar in en genuspedagog som regelbunder besöker förskolan.

Samma signaler kommer från skolvärlden där lärare knappt hinner undervisa på grund av alla nya uppgifter av denna karaktär som numera ingår i deras arbetsuppgifter. Allt detta ska sedan ska dokumenteras, utvärderas och ”problematiseras” och denna utvärdering och problematisering, oavsett innebörd, kommer att utgöra grund för fortsatt arbete i samma frågor. Att exempelvis integrera genusperspektivet och värdegrundsfrågor i alla skolämnen är i sig ett helt nytt ämne och något som ingen riktigt vet hur det ska gå till. När ska den ämnesspecifika kunskapsförmedlingen äga rum?

Var ligger Värdegrundscentrum?

Var ligger Värdegrunds-centrum?

Med motiveringen att ungdomar har dåligt självförtroende (vilket kan leda till oönskat beteende naturligtvis) vill till exempel Värdegrundscentrum vid Umeå Universitet (som ansvarat för den satsning som Utbildningsdepartementet gjort i syfte att höja skolpersonalens jämställdhetskompetens år 2003) åtgärda detta genom att tilldela medel till diverse projekt ( tex och 75 000 kr för projektet ”Film om Härskartekniker, i syfte att stödja produktionen av en film som belyser användningen av härskartekniker bland ungdomar och i skolan”, vidare 66 500 kr för projektet ”Jämställdhet i skolan, i syfte att starta en jämställdhetsgrupp med fokus på kvinnliga elevers syn på idrott” och 37 000 kr för projektet ”Stärka flickors självförtroende” ), och observera att dessa medel enbart tilldelats kommuner som nominerat en person att gå kursen ”Värdegrund, jämställdhet och genusvetenskap” som ges vid Värdegrundscentrum Umeå Universitet.  Kan man förresten disputera i värdegrundsfrågor, eller bli professor i värdegrund? Måste kolla upp det! 🙂

Självklart har lärarna fullt upp när även allt detta ska ingå i deras arbetsuppgifter! Eleverna hade säkert fått en skjuts i självförtroendet av att lyckas prestera bra i skolämnena också – kanske är det där satsningarna bör göras? Jag har själv sett hur aha-upplevelsen hos elever som äntligen har förstått hur man beräknar sönderfalls-konstanten eller lyckats lösa en andragradsekvation gett en väldigt positiv inverkan på deras självkänsla med allt vad det innebär – även vad gäller bemötandet av andra, eftersom en viss känsla av frustration försvunnit. En bra början till värdegrundsarbete är alltså en satsning på ämneskunskaper, till exempel i matematik (eftersom många anser det vara det svåraste ämnet)! 🙂

Åter till genusproblematiken, från dagis till skola och vidare till universiteten, genusvetarna förföljer oss överallt och livet igenom. Vid Göteborgs Universitets Filosofiska institution kom påbud uppifrån om att genusperspektivet måste införas på varje kurs i utbildningen, detta fann jag på Axessbloggen här. Hur införlivar man ett genusperspektiv på Anselms gudsbevis? Genusexperten kunde inte svara på hur detta skulle gå till. Ur Lundbergs blogginlägg: ”I stället ombads lärarkollegiet brainstorma och själva inkomma med förslag, varpå en av förslagets tillskyndare påpekade att även om nu inte Anselms gudsbevis i sig är så genusrelaterat, kanske man ändå kan anlägga en genusvinkling på det faktum att vi betraktar Anselms grubbel över gud som filosofi medan mycket av kvinnors grubbel inte uppfattats som filosofi.”

Aspekter på manligt och kvinnligt i en atom

Aspekter på manligt och kvinnligt i atom

Och hur tänkte man införa genusperspektiv på Fysikum vid Lunds Universitet, som ingår i genuscerifieringsprojektet? För det handlar inte om bemötandet av studenter (detta kallas nämligen ”könsmedveten pedagogik”) utan ”genusperspektiv i undervisningen” handlar om att få in genusperspektivet i det konkreta kursinnehållet! Då vanligt folk inte har terminologin klar för sig tror många felaktigt att genusperspektivet handlar om bemötandet (vilket är relevant naturligtvis), men det gör det alltså inte, vilket framgår av projektrapporten. Universitetslärarna ska ägna sig åt att syna sina egna fördomar och lova bot och bättring genom en ”utvidgad självdeklaration” och behöver jag nämna vilken institution i Lund som ska agera ”oberoende kontrollenhet”? 🙂

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

Patriarkatet tänker förmörka vår tillvaro totalt år 2126

De som ska ”utbilda” oss i hur vi ska tänka och handla har utvidgat sina domäner och byggt upp ett tjänstemannavälde med genus-och värdegrundsbyråkrater vars yrkesutövande definitivt inte lär påverkas av någon lågkonjunktur. Tvärtom, nu behövs genusvetarna mer än någonsin – det var ju Patriarkatet som iscensatte lågkonjunkturen, liksom krig, elände, hungersnöd, Tsunamin, den partiella solförmörkelsen 2006, liksom den 2008, och de planerar redan att förmörka hela Sverige med den totala solförmörkelse som enligt planerna kommer att äga rum 2126!

43 Responses to SVD uppmärksammar relevanta frågor

 1. robban skriver:

  hm gick inte att göra ett litet citat från posten, var mest det där med genusperspektiv i undervisningen vs dom prylarna som du lär ut. betyder det att ett svart hål inte bara är rasistskt utan dessutom nedvärderande för fruntimmer? 🙂

 2. tanjabergkvist skriver:

  Robban, vad menar du med att det inte gick att göra ett citat? Jag tror feministerna letar efter ett maskhål åt Patriarkatet, apropå svarta hål 🙂

 3. Uffe skriver:

  Robban: Byt webläsare till nån som fungerar. (d.v.s alla utom pyttemjuk’s egna Internet Exploder) 😉

  Tanja: Tur vi inte lever 2126.. 🙂 Fast det går ju inte att låta bli att tycka synd om de stackars krakar som gör det. 🙂 Får se vilka som hinner först med att ödelägga planeten – genusfolket eller Ahmadinejad…

 4. Tyckare skriver:

  Skulle man applicera det på barn- och ungdomsskolan – att förakta värdegrundsarbete skulle ett rått klimat bli ännu råare.

 5. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, jag lever 2126 – på grund av sakernas tillstånd ska jag låta frysa ner mig, och sedan förhoppningsvis vakna upp till en sund värld 🙂 Senaste gången jag skådade en total solförmörkelse var i början på 90-talet (minns inte om det var -91 eller -92?) i Finland, det var på den tiden jag slukade Paul Davies böcker och var helt fanatisk (blev ju intresserad av astro när jag var 12 efter att ha sålt kvällstidningar en hel sommar och köpt ett teleskop, kunde se de fyra galileiska månarna med det!! :-)), men på den tiden visste jag inte att det var Patriarkatet som låg bakom solförmörkelser, trodde det hade med naturlagarna att göra – ung och naiv som jag var! 😉

 6. tanjabergkvist skriver:

  Tyckare, det beror på hur arbetet läggs upp, det är ju faktiskt så att vi lever i ett hårt klimat men ju mer propaganda desto värre tycks det bli, sedan kan jag inte uttala mig om det beror på värdegrundsarbetet eller andra bakomliggande mekanismer (det senare torde väga tyngre). Det jag vänder mig mot är att man åtgärdar symptomen istället för att söka de egentliga orsakerna till varför ungdomar mår och beter sig som de gör – att vuxenvärlden brustit i sitt ansvar och att något är fundamentalt fel med dagens samhälle. Jag kan göra ett blogginlägg om detta längre fram, fast det är för komplext för att behandla i ett blogginlägg, eller ens en (normaltjock) bok för den delen. Min syn går lite stick i stäv med feministernas där. De tutar i unga tjejer att de är offer, att världen vill dem illa, att de måste vara på sin vakt hela tiden och att allt som händer kan och bör skyllas på någon annan, för att sedan anordna kurser för att förbättra deras självförtroende. Dagens samhällsklimatet är faktiskt en förutsättning för att många unga ska kunna må så här dåligt och bete sig irrationellt. Att då köra vidare på det spåret och samtidigt försöka åtgärda symptomen i form av ”värdegrundsarbete” är bara korkat och visar att man inte förstått de bakomliggande mekanismerna, och att man i själva verket stjälper den man vill hjälpa. Jämför svensk skola: låga krav, knappa befogenheter åt lärarna, respekten minskar, kaoset ökar liksom förvirringen (ungar testar gränser, som ju är välkänt) – detta ska man sedan lösa genom att ytterligare släppa kraven i någon sorts missriktad välvilja som leder vidare i samma negativa spiral. Osv osv.

 7. QED skriver:

  Ja, man bör kanske våga ha ett genusperspektiv på allt? Till exempel på
  själva idéen om att alla måste lägga ett genusperspektiv på samhällsföreteelser och ändra inställning och beteende därefter. Idéen är i själva verket ett utflöde av en vårdande kvinnlig grundinstinkt att uppfostra sin omgivning. Det indikeras av tendenser till micro-management av beteenden, som kanske är tillämpliga för barn under tre år.

  Sedan kan ju nästan alla kvinnor och män sätta sig över sina primitiva grundinstinkter och inse när de inte är tillämpbara i ett civiliserat samhälle.

 8. tanjabergkvist skriver:

  QED, ja vem ska anlägga ett genusperspektiv på genusperspektivet, och gömmer sig dolda förtryckarstrukturer inom genusvetenskapen, kanske rent av medvetandegörandet av härskarteknikerna i sig utgör en härskareteknik? 😉

 9. R skriver:

  Hej på dig! Vill passa på att hjälpa dig angående hur man ska kunna anlägga ett genusperspektiv på fysikutbildningen och specifikt atomens uppbyggnad. Ett initialt uppslag kan kanske vara ungefär som följer:

  Vi börjar med att låta oss problematisera fritt, vilket genast leder oss till iakttagelsen att vi har tre typer av huvudsakliga deltagare i soppan, dvs protoner, neutroner, och elektroner. Vi tillåter oss att bortse från att gå djupare än så vilket leder till att vi kan skippa kvarkar och andra genusomedvetna partiklar (vi är ju genusvetare trots allt, så vi kan bortse från precis vad vi vill).

  Neutronen fattar vi tycke för direkt, då den klart tydligt inte är genuskodad (eller åtminstone relativt sett väldigt svagt), utan mest allmänt tråkig och profillös. Men nu kommer vi till problemen, elektronen och protonen, vardera med laddning av olika slag och dessutom, hör och häpna, med tydlig attraktion till varandra. Om inte vi skulle tycka att detta är en problematisk heteronormativ företeelse så är inte vi heller genusvetare. Vid ytterligare inspektion kan också noteras att protonerna är fjättrade vid neutronerna i statisk position alltmedan elektronerna kan röra sig tämligen fritt i sin ständiga jakt på lössläppt förströelse. Som tränade genusvetare inser vi genast med vår glasklara skärpa att protonen måste vara kvinnan i förhållandet, bunden till hemmet/spisen (neutronen), och elektronen är mannen med all sin frihet att förverkliga sig själv.

  Än värre blir det när vi övergår till molekyler, då vi nu även kan observera elektronerna delta i kommunikation med andra atomers elektroner. En inte alltför långsökt tanke är att i detta ”nätverkande” elektroner emellan så byggs det patriarkala strukturer, med tydligt syfte att vidmakthålla elektronernas frihet samtidigt som de stackars protonernas möjligheter till frigörelse hålls tillbaka. Så här kan vi som progressiva genusvetare självklart inte tillåta tingen att vara strukturerade, så vi börjar genast utarbeta en grund för en ny fysikundervisning, där vi noggrannt måste rensa varje observation, axiom, och formel in i minsta detalj från all potentiell genuskodning eller allmänt diskriminerande funktionalitet.

  Exempelvis så måste vi överge tanken om atomkärnfamiljen, då den visats vara mycket patriarkal. En mer lössläppt atommodell måste utarbetas där inga specifika elektronskal eller dylikt kan tillåtas förekomma. En utvidgning av kvantmekaniken kan nog möjligtvis hjälpa här, då allt därigenom kan betraktas som sannolikhetsvågor. Givetvis med uniform sannolikhet över hela rummet för att undvika diskriminerande återkopplingar. Interaktion mellan partiklar är också något som måste minskas till ett absolut minimum då det leder till nätverk mellan partiklar som i regel alltid skapar problematiska genuskonstellationer. På sikt vill vi givetvis avskaffa alla typer av partiklar och blott betrakta fysiken som ett rent uniformt sannolikhetsmoln i vilket allt alltid är överallt och ingenstans, men då detta initialt kan förmodas anses som stötande hos det genusomedvetna fysikerskrået så får vi gå fram stegvis i vår transformationsprocess.

  Som vi alla förstår så är detta ett gigantiskt jobb, men ser vi det från den ljusa sidan så öppnar sig en enorm marknad för genuskonsulter. Och dessutom inte blott inom fysiken, för som dominobrickor lägger vi även alla andra naturvetenskapliga professioner under oss när dessa inser att deras modeller helt plötsligt börjat bete sig undermåligt i det nya fysikaliska ramverket. Genus på den, framtiden är tryggad!

  För övrigt, en himla schysst blogg du har här. Me like! Kommer att följa den med glädje framöver.

 10. Uffe skriver:

  Tanja: Ah, briljant idé! Då får du ju möjligheten att se hur många som citerat dina papper om hundra år. 😉 Å andra sidan har du ju 100 års forskning att läsa in dig på, förutsatt att genusmaffian inte satt käppen i det matematiska hjulet. 🙂

 11. R skriver:

  [b]tanjabergkvist[/b] ”Det jag vänder mig mot är att man [b]åtgärdar symptomen istället för att söka de egentliga orsakerna[/b] till varför ungdomar mår och beter sig som de gör – att vuxenvärlden brustit i sitt ansvar och att något är fundamentalt fel med dagens samhälle.”

  Så rätt så, samtidigt som den här symptombekämpningen verkar vara norm inom alla former av politiskt anknutna åtgärdsinsatser. Man spelar hellre teater där man vill få folk att tro att man gör något bra, än att man verkligen strävar efter att göra något bra på riktigt. Men då så många verkar gå på det, så funkar det ju uppenbarligen så länge man inte naivt antar att syftet är för folkets bästa, utan mer korrekt för att trygga fortsatt arbete åt den ”hjälpande skådespelaren”.

 12. Erik skriver:

  Tyckare:

  ”Skulle man applicera det på barn- och ungdomsskolan – att förakta värdegrundsarbete skulle ett rått klimat bli ännu råare.”

  Tvärtom, sedan man började med värdegrundsarbete har både klimatet i skolan såväl som klimatet i samhället blivit råare, det finns inget som tyder på att värdegrundarbete gör något annat än skapar ögontjänare som måste avslöjas med olika inspelningar precis som är fallet med poliserna i rosengård. Hade inte den situationen filmats hade ledningen snobbat runt och gratulerat sig själva till värdegrundsarbete. Nu försöker de ”damage control” men sanningen är att de inte har nån aning om hur många av sina poliser som bryr sig ett dugg men som inte filmas.

  Det är ett luftslott!

 13. arit skriver:

  R: Intressant tanke om fysiken som borde inordna sig. Min första tanke var antimateria. Postivt laddade elektroner (positroner) svärmar fritt runt de negativt laddade protonerna. Genusmakarnas våta dröm, eller? Att övergå till detta anti-universum förefaller kanske vara ett hästarbete, men om man betänker att det förmodligen bara var en liten asymmetri (har glömt var) vid tiden för Big Bang som gjorde att vi hamnade i det träsk vi hamnat i (med manliga fria elektroner) så borde det inte vara helt omöjligt att rätta till – om vi alla hjälps åt. Kanske kan Tanja ordna en namninsamling här – jag är den första att skriva under. Men kanske är ditt förslag vassare, ändå.

 14. Karl skriver:

  Tanja
  ”Det jag vänder mig mot är att man åtgärdar symptomen istället för att söka de egentliga orsakerna till varför ungdomar mår och beter sig som de gör – att vuxenvärlden brustit i sitt ansvar och att något är fundamentalt fel med dagens samhälle. Jag kan göra ett blogginlägg om detta längre fram, fast det är för komplext för att behandla i ett blogginlägg, eller ens en (normaltjock) bok för den delen.”

  Det hoppas jag! =) Det är ett mycket intressant ämne, jag håller helt med om det du säger.

 15. Alvin Stoltz skriver:

  R om atomer!
  Huvudet på den så kallade spiken!!
  (här åsyftas givetvis den del av hammaren som kallas H. och inte den del som kallas sk-f–t. Av finkänslighet undviker jag att nämna saker vid dess rätta namn)

 16. Erik Berglund skriver:

  Förr i tiden kallade man . . .

  . . . väl det där värdegrundsarbetet för Morgonbön ?

 17. Josef Boberg skriver:

  Tanja – apropå Din inläggstext ovan.

  Är MaktEliten redan så här långt komna i fullbordandet av sitt djävulska påfund Kallocain-Samhället 😈 – i mitt kära fosterland Sverige ❓

 18. Tyckare skriver:

  Min erfarenhet är att när lärare verkligen tar arbetet med värdegrunden på allvar så fungerar det alldeles utmärkt – dvs när man tar tag i mobbning, trakasserier och annat. Det fungerar jättebra.

  Det är när man försummar värdegrunden i skolan – vilket är normalfallet – och istället låter gamla fördomar styra. Då går det åt h-e.

 19. Tyckare skriver:

  Det här som Tanja Bergkvist tar upp om bristande disciplin – det har ju oftast sin orsak i bristande vuxentäthet i skolorna. Barn och ungdomar får inte den hjälp och den vuxenkontakt som de behöver – och då reagerar många med att bli stökiga. Andra enkla åtgärder är t ex att servera frukost i skolan för ungdomar som oftast är mycket morgontrötta. Det är mycket bra för arbetsron. Tonåringar är kvällspigga och morgontrötta nämligen. I familjerna är alla hyperstressade på mornarna vilket gör att många ungdomar och barn inte hinner eller får tillräckligt med ro att äta ordentlig frukost och då fungerar de urdåligt resten av dagen.
  I skolan är det också viktigt att rastvakteriet och skolvärdar och skolvärdinnor fungerar så att man har uppsikt och koll vad som händer på raster osv.
  Framför allt måste det finnas förtroendefull och bra kommunikation mellan vuxna och barn/ungdomar i skolan, vilket det ju långt ifrån alltid gör – när resurserna är nedskurna in till bara märgen.
  Det är ju nu också påvisat i flera medicinska studier att alltför slimmade organisationer leder till allvarliga arbetsskador.

 20. Anders B Westin skriver:

  Tyckare
  Du måste väl prata om sk elementär värdegrund. Dvs att man skall vara snäll mot sina medmänniskor. Allas lika värde, respekt för olikheter och variation. En humanistisk grundsyn som bygger på insikten om allas olikhet.

  Helt enkelt att man skall behandla alla människor med värdighet och respekt.

  Den värdegrundsdefinition som här diskuteras är väl den variant som kidnappats av socialkonstruktivismen, dvs den ideologi som vill sälja föreställningen om att allt bara är sociala konstruktioner.
  Dvs en ideologi som på något lustigt sätt vill förneka våra olikheter och ändå hävda rätten till olikhet.

  PS! Jag har aldrig förstått logiken med att samtidigt förneka och bejaka. Det blir liksom en ohållbar paradox. DS

 21. Josefin Utas skriver:

  Har Sanna Rayman skrivit det där..? Förvånande faktiskt. Det andas egocentrisk tonåring som inte förstått att den inte är ensam i världen,”låt oss bara jobba”.

  På fritiden är man fri att göra och bete sig precis som man själv vill. Det värsta som kan hända (så länge man befinner sig inom lagarnas ramar) är väl att ingen vill umgås med en och man blir isolerad. Men som anställd på ett företag t.ex. så får man faktiskt betalt för att utföra en uppgift, och då är det företaget som bestämmer vissa saker helt enkelt.

  Som chef eller ledare på ett företag skulle jag anse det vara av yttersta vikt att verksamheten fungerar på bästa sätt. Då är samarbetsklimatet något centralt. Dessutom påverkas företagets rykte och varumärke av hur man som anställd beter sig, inom företaget och utåt. Det faktum att man påverkar varandra – och därigenom verksamhetens effektivitet och lönsamhet – genom hur man beter sig kan man inte eliminera genom att man låtsas som att det inte är så. Det ÄR så! Vare sig man vill det eller inte. Hur mycket tid man sedan lägger på att diskutera såna här frågor specifikt inom företaget eller utför åtgärder för att förbättra något, det är en annan fråga. Man måste ställa potentiell vinst mot kostnad när det gäller tid, pengar och energi. Och där gör olika personer olika bedömningar.

  Att ”teambuildas med fan och hans queera moster” får man alltså helt enkelt svälja ibland. Vill man inte göra det får man byta till ett annat jobb. Sen måste man säga också att det är ledarnas uppgift att förmedla till de anställda varför man jobbar med såna här saker för att få dem motiverade. Kanske var det där det brast på Sanna R:s arbetsplats? Tyvärr blir många ledare på fel grunder. För att leda människor behövs annan kompetens än att vara bra på att vända och vrida på siffror t.ex.

 22. Erik skriver:

  VEM SKALL MAN TRO PÅ?

  Ja så kan man sammanfatta krisen i jämställdhetsforskningen. Nu har man alltså forskning som säger både att kvinnor vinner på att inte ha barn och att kvinnor förlorar på att inte ha barn. Givetvis blir resultatet en klagoartikeln från närmaste husfeminist (i detta fall Daniel P. på AB) ”kvinnor i arbetslivet kan helt enkelt inte göra rätt” säger han triumferande i sin krönika där den senaste ”forskningen” kommenteras

  http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article5171395.ab
  http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article5170834.ab

  Att forskningsresultatet i sig är en omöjlighet säger han såklart ingenting om. Man kan inte tjäna bäst både på att inte ha barn och att ha barn och att ens påstå nåt annat är ju en uppvisning i hjärnsläpp. Jag tycker mest synd om barnen faktiskt, själv så hann man ju bli barn på den tid där vuxna sade saker som hade en teoretisk chans att vara sanna. Nu får de höra saker som inte ens KAN vara sanna och frågan är väl om en femåring ser igenom paradoxer eller faktiskt accepterar sådan här enfald. Daniel P verkar lyckligt omedveten om att han förespråkar en fysisk omöjlighet.

  Istället för att fråga vilket av påståendena som är sant (och bägge KAN inte vara sanna) så börjar han flumma om hur kvinnor gör fel hur de än gör vilket tyder på att han faktiskt tror på dårskapen också. Kvinnor gör givetvis inte fel hur de än gör. När två forskare säger helt motsägelsefulla saker så har den ena av dem helt enkelt FEL och påstår nåt som inte stämmer.

  Men problemet ligger såklart inte alls i forskningen egentligen utan i kompartmentaliseringen av familjelivet. Kvinnor som är ensamma har högre personlig inkomst än gifta kvinnor och når högre i karriären. Kvinnor som är gifta har högre levnadsstandard än singelkvinnor och deras män når högre i karriären än ensamma kvinnor själva eftersom de ensamma kvinnorna spenderar så mycket tid på relationsorienterade aktiviteter. Se exempelvis en serie som Sex & The City, hur stor del av tiden spenderar singelkvinnorna på sitt jobb och hur stor del spenderar de på att skapa nya relationer precis hela tiden?

  Och de skall alltså konkurrera med män som är gifta och sålunda inte alls behöver ägna sig åt ständig parningsdans? Hurdå? Min mening är att de gifta kvinnornas män alltid kommer att utklassa de ensamma kvinnorna pga att männen lägger så enormt mycket mer tid på jobbet.

 23. Josefin Utas skriver:

  Anders B Westin:

  Jag känner för att svara på det du skrev, men det känns som om det finns en risk för att jag svarar på fel sak, så det är nog bäst att fråga först: skulle du kunna förklara lite mer med vad du menar med att man hävdar likhet samtidigt som man hävdar olikhet? Och vilka är det som gör det menar du?

 24. Källan skriver:

  Hej Tanja!
  Vilken uppståndelse det blev, synd att du inte – som forskare – refererade till dina källor. Hade de läst min blogg på http://www.rockspace.se/geo hade diskussionen antagligen blivit något sakligare! Till och med SvD struntade i att kolla mer ingående – synd!

 25. Erik skriver:

  Josefine Utas:

  ”Har Sanna Rayman skrivit det där..? Förvånande faktiskt. Det andas egocentrisk tonåring som inte förstått att den inte är ensam i världen,”låt oss bara jobba”.”

  Intoleransen för oliktänkande är tydlig i den där texten.

  ”På fritiden är man fri att göra och bete sig precis som man själv vill.”

  Uppenbarligen inte med tanke på hur personer både vägrats anställning och sparkats för fullt lagliga saker de gjorde på fritiden. En lärare som var lovad anställning blev exempelvis nekad den när ledningen fick veta han spelade i ett hårdrocksband. En TV-chef blev sparkad för privata kritiska kommentarer om ipred. Den värld du pratar om där anställning utöver rena brott är skild från privatliv existerar inte.

  ”Det värsta som kan hända (så länge man befinner sig inom lagarnas ramar) är väl att ingen vill umgås med en och man blir isolerad.”

  Nej, det värsta som kan hända är att din inkomst hotas, din fru skiljer sig, dina barn blir fråntagna dig du hamnar i terapi och begår självmord. Det är exakt så politisk korrekthet arbetar. Å ena sidan låtsas man att det handlar om att alla får tycka som de vill (kallar gärna sig själva demokratiska). Å andra sidan arbetar man aktivt för att personer med fel åsikt inte skall kunna överleva alls.

  ”Men som anställd på ett företag t.ex. så får man faktiskt betalt för att utföra en uppgift, och då är det företaget som bestämmer vissa saker helt enkelt.”

  Javisst, det där kallas Enron-modellen.

  ”Som chef eller ledare på ett företag skulle jag anse det vara av yttersta vikt att verksamheten fungerar på bästa sätt.”

  Lustigt då att du förespråkar Enron-modellen. Som du kanske vet gick Enron käpprätt åt skogen. Dess VD som avgick av ”ospecificerade personliga skäl” 3 månader innan fallet hävdade sig inte veta någonting.

  ”Då är samarbetsklimatet något centralt. Dessutom påverkas företagets rykte och varumärke av hur man som anställd beter sig, inom företaget och utåt.”

  Ja och som Enron-modellen visade har det också rakt motsatta effekten. Ett fruktansvärt misskött bolag får rykte av att vara i topptrim och alla tror på ryktet i så hög grad de inte gör någonting förrän katastrofen är ett faktum. Forna VD ansåg företaget var i ”utmärkt skick” Revisionsbolaget Andersen Worldwide gjorde heller ingenting, trots att delägare diskuterat om man borde avsäga sig Enron som kund. En av delägarna Carl Bass (med uppgift att övervaka Enrons revision) hade kritiska invändningar, givetvis precis som du förespråkar så ledde detta inte till att några ändringar gjordes istället omplacerades Bass för att inte störa samarbetsklimatet.

  Helt i din linje att det är rykte och varumärke som skall prioriteras, inte folket som arbetar eller arbetet de utför.

  ”Det faktum att man påverkar varandra – och därigenom verksamhetens effektivitet och lönsamhet – genom hur man beter sig kan man inte eliminera genom att man låtsas som att det inte är så. Det ÄR så!”

  Vad du förespråkar är varken effektivitet eller lönsamhet. Du förepråkar strukturell ledarstil. Den leder till att ditt företag får anställa och lära upp nya personer hela tiden medan företag med bättre ledning snor all talang som ni lärt upp. Gissa vad som är mest ekonomiskt? Att lära upp en ny från grunden eller stjäla nån som redan är fullärd? Vidare så får ni mångdubbelt mer sjukskrivningar än vi för ni tvingar era medarbeare lägga energi på att spela teater som inte ens har med jobbets resultat att göra oavsett hur mycket ni inbillar er det har det.

  ”Man måste ställa potentiell vinst mot kostnad när det gäller tid, pengar och energi. Och där gör olika personer olika bedömningar.”

  Ja och olika bedömningar som är olika bra men alla människor är inte lämpade att vara ledare. Särskilt inte kontrollmaniker som Jeffrey Skilling.

  ”Att ”teambuildas med fan och hans queera moster” får man alltså helt enkelt svälja ibland. Vill man inte göra det får man byta till ett annat jobb.”

  Ja det där dilemmat dök upp i vår bok också. En ny VD ville syssla med omstrukturering och hade gjort upp en plan. En kvinnlig underchef såg omedelbart det var rena vansinnet, dyrt och ineffektivt. Planen inbegrep saker som var rakt i hennes tekniska expertis. För att förnyelsen av företaget skulle effektiviseras så bildades via PM en kommitté som hon och hennes kollegor ingick i. Där fanns snabbt enighet om att

  ”Planen är befängd”

  Varför berättade de inte om detta? Jo för ingen ville ta på sig uppdraget. Det vore som att berätta ”chefens förstfödde var ful som stryk” För övrigt ansåg VD:n hans personal var gammelmodiga så om de kritiserade planen visade det bara i hans ögon de var emot förändringar. Lösningen blev att skapa plan B, som var exakt lika dålig som den första planen men mindre dyr och skadlig för företaget. Därefter manipulerade de sin VD att välja plan B med information som visade plan A (som ingen kritiserade såklart) var krånglig och tog för mycket tid. Den kvinnliga underchefen kommenterade senare i sin karriär ”Planen” med frustration. Det hade varit ett stort slöseri med företagets pengar konstaterade hon men å andra sidan hade hon inte kunnat göra annorlunda heller. Det hade varit att ödelägga sin egen karriär att säga sanningen om planen.

  ”Sen måste man säga också att det är ledarnas uppgift att förmedla till de anställda varför man jobbar med såna här saker för att få dem motiverade.”

  Javisst, problemet är att ledarna kan säga saker om dessa saker som inte är sanna och lögner motiverar inte medarbetare överhuvudtaget.

  ”Kanske var det där det brast på Sanna R:s arbetsplats? Tyvärr blir många ledare på fel grunder. För att leda människor behövs annan kompetens än att vara bra på att vända och vrida på siffror t.ex.”

  Det som brast på hennes arbetsplats var skillnaden mellan teori och praktik. Det är alltid intressant att höra människor okritiskt hylla de här ”management” ideerna medan det i praktiken finns mängder med kritik mot dem. Inte minst det faktum att de gärna gör helt ogrundade påståenden om sin egen effektivitet. De företag som går bäst idag är de där medarbetarna fått mer att säga till om. Inte de där chefen tvingat på dem ”teambuilding” eller värdegrund. Och som exemplet skånepolisen visade är det aldrig säkert arbetet med värdegrund ens stämmer med vad de säger när de inte är på värdegrundskurs. Men staten kan såklart värdegrundsutbilda sina medarbetare och sist men inte minst kan den se till att endast personer som röstar på rätt parti får jobb.

  Och därmed är demokratin avskaffad, tjusigt!

 26. Josefin Utas skriver:

  Erik:

  Jag förstod inte det du skrev om ”Enron-modellen”. Jag kan förtydliga: det jag försökte få fram var att jag anser att relationerna mellan de anställda (men även mellan chefer och anställda) på en arbetsplats påverkar hur de anställda (och cheferna!) kommer att utföra sitt arbete, vilket i sin tur påverkar hur bra det kommer att gå för det företaget. Håller du inte med om det? Om inte: hur tänker du då?

  Och du säger att det är bättre att få mer att säga till om än att försöka förbättra samarbetsklimatet mellan de anställda m.m på arbetsplatsen. Jag tycker inte att man inte ska kunna påverka sin arbetssituation. Tvärtom. Det är jätteviktigt att man kan. Och just därför så anser jag att man bör försöka uppnå ett bra klimat på arbetsplatsen, så man känner varandra väl, kan samarbeta och har en bra känsla som grupp – och att cheferna är bra, ”rätt person på rätt plats”. Då kommer idéer och åsikter ha chans att uppstå, uttryckas och fångas upp. Det är inte alltid de som är bäst på att skrika högt som har de bästa lösningarna, d.v.s. de som oavsett klimat på arbetsplatsen kommer att uttrycka sina åsikter. Och det är de bästa lösningarna och idéerna man är ute efter, sett ur företagets perspektiv.

  Vi är alla olika och har därmed olika saker att bidra med. Är man ledare så anser jag att man ska försöka se till att _alla_ medarbetare ska kunna nå sin fulla potential och skapa de bästa förutsättningarna för det. Då kommer man inte bara allra längst på det stora hela, alltså företaget, utan individerna mår bra själva också. Vi människor mår bra när vi känner att vi bidrar och gör en skillnad.

  Som vanligt tycker jag alltså inte att det bara finns två alternativ. Det är inte antingen de anställda som helt ska bestämma allt på sitt arbete eller så ska chefen bestämma allt över alla anställdas huvuden utan att se till de anställda alls. Det bästa är en situation där man har både ock anpassat efter situationen.

  Det var ur individens eget perspektiv jag menade att den man kan lämna företaget om den inte är nöjd. Som individ har man valen: gilla läget på jobbet, försöka förändra det, eller om det inte går: ge upp och lämna. Så är man helt missnöjd med sitt företags ledarskap eller etiska profil och inte ser några möjligheter att förändra det, så kan man lämna. Eller BÖR man nog snarare lämna. För det kommer inte att vara hälsosamt att stanna och må dåligt eller vara otillfredsställd. Tyvärr är det svårare inom vissa branscher just nu än andra. Men så kommer det att vara, arbetsmarknaden varierar.

 27. Anders B Westin skriver:

  Josefin Utas
  Vad jag menar är i grunden ganska komplext.
  För att du inte skall missförstå mig så har jag en empatisk humanistisk vänsterhjärna samtidigt som min logiska högerhjärna har bråkat med mig hela livet.

  Det finns en ganska stor grupp akademiska vänstermänniskor och politiker som har en total beröringskräck i det biologiska och den processtyrda verkligheten. Man är ideologisk och väljer ständigt att förtränga hur verkligheten fungerar. Man bestämmer sig för att försöka styra verkligheten utan att våga se de ovillkorliga biprodukter som denna styrning genererar.

  Jag läste tex för några veckor sedan stridsskriften ”Att göra Kön” av två feministiska psykologer. Genom hela boken poängterade man återkommande att människan har ett oerhört behov av att göra kön. Tyvärr har vårt hittillsvarande ”att göra kön” varit helt förkastligt. Nu skall vi ta bort detta eftersom ”att göra kön” hittills inneburit att mannen är överordnad medan kvinnan är underordnad.

  Allt har blivit fel. Av någon anledning som damerna aldrig ville förklara.

  Men nu banne mig skall detta bort.

  Det dom aldrig ens ville förklara för mig var hur ”att göra kön” skall fungera i en framtid. Hur skall den sexuella selektionen fungera.(Darwins andra bok)
  Alla olikheter/drifter skall liksom suddas bort fastän de samtidigt återkommande skriver att göra kön är en stor del av livet.
  Kanske är det t.o.m så att förutom ”födoinhämtning” så är livet i princip enbart ”att göra kön”.

  Men vad tusan tänker min hjärna. Om nu livet i grunden handlar om ”att göra kön” hur skall vi då kunna stoppa detta kraftfält.

  Övergår liksom min mentala förmåga att begripa. Sexuell selektion får ej finnas fast det finns.

  Sedan har vi samma vända med naturlig selektion och variation. Hela evolutionen bygger på variation och selektion. Ändå får denna variation inte finnas. Olikheter måste tryckas ned om det är fel sorts olikheter. Tex om man är duktig i matematik/fysik/logik så får man helst inte vara det(tyst säg det inte högt) eftersom alla måste få vara lika duktiga i matematik fast vi alla normalbegåvade vet att vissa är extremt begåvade på dessa ämnen. Däremot så är det fullt tillåtet att vara lite utflippat exhibitionist och vara jätteduktig på att starta rockband och skriva hiphoplåtar. Är man jätteduktig på att revoltera mot sk normer får man också hög status. Sådana förmågor måste vi hedra och odla.

  Antagligen är detta ok eftersom folk har lättare att tro att detta inte har något med biologiska egenskaper att göra. Det är bara något man kan ändå. Då är det inte så farligt.

  I den verkliga verkligheten vet man utifrån seriösa tvillingstudier att biologin ligger bakom 50-70 % av våra förmågor och personligheter. Men det måste vi hålla tyst om. Det är ju lite halvnazistiskt eller socialdarwinistiskt så det får ju inte vara sant.

  I den verkliga verkligheten är det ju just pga av våra biologiska olikheter och neocortex fantasiska vindlingar som gjort att vi byggt vårt välstånd och vår gemensamma förmåga.

  Just dessa olikheter vill man förtrycka istället för att hedra.

  Men kan man skapa olikheter som är av rätt sort och som är lite queera och som leder till att man vill bo i ett kollektivboende med män i rosa klänningar då är det helt plötsligt väldigt ok med att vara annorlunda. Annorlunda och queer får man vara, men inte ha olika egenskaper som kan bero på biologin. Då är det socialdarwinistiskt.

  Det absurda är ju att queer bara är ett annat ord än sexuell biologisk gradualitet. Men så får man ju inte säga för då blir det ju socialdarwinistiskt. Det queera får liksom inte bero på evolutionen för då är det ju på något sätt förutbestämt. Så får det inte vara när man är socialkonstruktivist eller ideologistyrd för då vill man ju ”konstruera verkligheten” alldeles själv. Man måste ju ha kontroll eller skall vi säga att det finns ett behov hos vissa att få vara GUD.

  Herregud. Gud (jag) måste väl få bestämma mer än processen (evolutionen) för annars blir allt bara ”gungfly” och styrt av något nästan mekaniskt naturvetenskapligt obehagligt (determinismen)

  Hela resonemanget leder till en svårförklarlig paradox.

  PS!
  Jag är inte ensam om att ha upptäckt detta. Lyssna tex på Filosofiska Rummet från söndagen 090517.
  DS

 28. Josef Boberg skriver:


  DET ÄR DET WI TROR ATT WI VET (= det andra tror att dom vet – och som dom har lurat i oss) SOM HINDRAR OSS IFRÅN ATT VETA ALLT DET WI ALLA VISSTE – SOM TILLRÄCKLIGT SMÅ BARN

 29. Paddan skriver:

  Anders

  ”Jag är inte ensam om att ha upptäckt detta.”

  Nä verkligen inte. Jag har också upptäckt det! Så vi är minst två. Jag har också en ”empatisk humanistisk vänsterhjärna” och en ”logisk högerhjärna” som bråkar. Men det är hälsosamt. Tvingar en att tänka utanför boxen och integrera flera perspektiv och paradoxer. Be proud of it! 😉

 30. Karl skriver:

  Count me in…

  Lider också av den bökiga hjärnkonstruktion ni beskriver. 😛

 31. Patrick skriver:

  ”Universitetslärarna ska ägna sig åt att syna sina egna fördomar och lova bot och bättring genom en “utvidgad självdeklaration””

  ”Är det bara jag som tycker att detta citat låter precis som Scientologerna, eller snarare som Kulturrevulotionen?

 32. Josef Boberg skriver:

  Jag lider också av min högerhjärnas spektakel. 😳

 33. Oskar skriver:

  Ha ha! Det där med att tillämpa ett genusperspektiv på genuspedagogiken var otroligt roligt och träffsäkert! Inte helt osannolikt att hela konceptet med genuspedagogik just är ett uttryck för ett kvinnlig behov av att tillrättavisa andra?

  Lite mer seriöst, borde det inte vara en demokratisk rättighet att få slippa genuspedagogik på t.ex. arbetsplatser/skolor, just med hänvisning till att det rör sig om en ideologi.

  Slutligen, jag är ganska säker på att folk kommer att skratta lika gott åt 2000-talets genusstollerier som man idag gör åt 70-talets vänsterflum och klasskampsstollerier.

 34. Dalahest skriver:

  Patrick (maj 19, 2009 kl 2:43 f m)

  Nej, det är inte bara du.

  Slump?

  Xenu Cronström, Redaktör för Sexologinytt skriver om Tibetaner.

  Xenu, also Xemu (pronounced /ˈziːnuː/[1][2][3]), was, according to Scientology founder and science fiction writer L. Ron Hubbard, the dictator of the ”Galactic Confederacy” who, 75 million years ago, brought billions[4][5] of his people to Earth in DC-8-like spacecraft, stacked them around volcanoes and killed them using hydrogen bombs.”

  ”The now-disembodied victims’ souls, which Hubbard called thetans, were blown into the air by the blast. They were captured by Xenu’s forces using an ”electronic ribbon” (”which also was a type of standing wave”) and sucked into ”vacuum zones” around the world. The hundreds of billions[5][17] of captured thetans were taken to a type of cinema, where they were forced to watch a ”three-D, super colossal motion picture” for thirty-six days.”

  – Wikipedia

  Tankekedja: Redaktören för Sexologinytt har samma förnamn som Scientologernas ”Gud”. Han skriver om ”Onormala tibetaner”, jämför med Scientologernas Thetaner, en sorts ”själar” som de jobbar på att få bort. När alla Thetaner är borta är man ren. Han ifrågasätter heterosexnormen och menar att den som tänder på ett kön specifikt har en ”fetisch”. Den som tänder på båda könen är ”normal”. Det låter väldigt mycket genus om det. Den sociala konstruktionen… Poängen är att han jobbar på RFSL, en feministisk organisation som har väldigt mycket att säga till om i Genusdebatten.

  sexologinytt.se/3_04/Sexologinytt_3-04%20.pdf

  De som driver Genusfrågorna hårdast är de som är mest onormala. Med onormala menar jag att de inte riktigt passar in i samhället, men ändå ”vet bäst”. Typ akademiska regnbågsfamiljer där homosexuella par skaffar barn tillsammans med lesbiska par och sedan skriver böcker, producerar filmer och forskar om regnbågsbarn (med givet positivt resultat). Det är därför de avskyr ”normen”. De gör sig själva till offer för att ingen ska kunna säga emot – det blir ju som att slå på en som redan ligger, och som dessutom har glasögon. Genuspedagogik är till för att bryta ”normer”. Allt bygger på subjektiva känslor, politisk ideologi och tro. Om genusprojektet hade varit L. Ron Hubbards skulle han ha varit stolt över sin framgång.

 35. Dalahest skriver:

  Patrick

  Det är inte bara du, det finns mycket inom den här ”branschen” som påminner om såväl renodlad Scientologi som religion i allmänhet.

  Xenu Cronström, Redaktör för Sexologinytt skriver om Tibetaner.

  Xenu, also Xemu (pronounced /ˈziːnuː/[1][2][3]), was, according to Scientology founder and science fiction writer L. Ron Hubbard, the dictator of the ”Galactic Confederacy” who, 75 million years ago, brought billions[4][5] of his people to Earth in DC-8-like spacecraft, stacked them around volcanoes and killed them using hydrogen bombs.”

  ”The now-disembodied victims’ souls, which Hubbard called thetans, were blown into the air by the blast. They were captured by Xenu’s forces using an ”electronic ribbon” (”which also was a type of standing wave”) and sucked into ”vacuum zones” around the world. The hundreds of billions[5][17] of captured thetans were taken to a type of cinema, where they were forced to watch a ”three-D, super colossal motion picture” for thirty-six days.”

  Citaten är från Wikipedia.

  Tankekedja: Redaktören för Sexologinytt har samma förnamn som Scientologernas ”Gud”. Han skriver om ”Onormala tibetaner”, jämför med Scientologernas Thetaner, en sorts ”själar” som de jobbar på att få bort. När alla Thetaner är borta är man ren. Han ifrågasätter heterosexnormen och menar att den som tänder på ett kön specifikt har en ”fetisch”. Den som tänder på båda könen är ”normal”. Det låter väldigt mycket genus om det. Den sociala konstruktionen… Poängen är att han jobbar på RFSL, en feministisk organisation som har väldigt mycket att säga till om i Genusdebatten.

  De som driver Genusfrågorna hårdast är de som är mest onormala. Med onormala menar jag att de kanske inte riktigt passar in i samhället, men ändå ”vet bäst” och som kämpar för att alla andra ska tycka som dem. Typ akademiska regnbågsfamiljer där homosexuella par skaffar barn tillsammans med lesbiska par och sedan skriver böcker, producerar filmer och forskar om regnbågsbarn (med givet positivt resultat). Det är därför de avskyr ”normen”. Lev som ni vill, men försök inte hjärntvätta mina barn med mina skattepengar. Genuspedagogik är till för att bryta ”normer”. Allt bygger på subjektiva känslor, politisk ideologi och tro. Om genusprojektet hade varit L. Ron Hubbards skulle han ha varit stolt över sin framgång.

  Klicka för att komma åt Sexologinytt_3-04%20.pdf

 36. Dalahest skriver:

  Jorå-så-att… det var faktiskt inte meningen att spamma. Måste ha varit något tekniskt fel.

 37. Dalahest skriver:

  Testar en gång till 🙂

  Det var alltså inte meningen att ”spamma”. Inte mitt fel att WordPress inte gillar mig.

 38. tanjabergkvist skriver:

  R, ursäkta mycket sent svar! Din analys kring materiens uppbyggnad ur ett genusperspektiv är klockren! 🙂 Fast vad gör vi med kvarkarna, vars attraktionskraft ökar när vi försöker sära på dem? Och ska vi tolka färgerna rög, grön, blå? Det behövs en totalrevidering av hela kärnfysiken här, och kärnfysik påminner alltför mycket om ordet kärnfamilj, som du själv tog upp, så hela fältet måste troligtvis döpas om!

  Arit, ja det tål att tänka på! Jag har tidigare tagit upp det faktum att vi har den inflationistiska fasen efter Big Bang att tacka för att strukturerna utjämnades och anisotropin inte var ännu större – då hade de patriarkala strukturerna varit långt värre, och genusvetarna hade behövt justera den kosmologiska konstanten så att de snarast kan åstadkomma en Big Crunch och börja om från början så att det bli rätt denna gång! 😉

 39. tanjabergkvist skriver:

  Tyckare, du skriver ”Det här som Tanja Bergkvist tar upp om bristande disciplin – det har ju oftast sin orsak i bristande vuxentäthet i skolorna. Barn och ungdomar får inte den hjälp och den vuxenkontakt som de behöver – och då reagerar många med att bli stökiga.” Jag tror denna analys är helt felaktig – hur fungerar det då i Japan och Kina med 30-40 elever i ett klassrum, med lugn och ro? Eleverna har respekt för läraren och deras block och pennor är inte ens av senaste modellen! Lärartätheten är inte grundproblemet, utan återigen ett sätt att åtgärda symptom på annat.

  Josefin, du skriver ”Det ÄR så! Vare sig man vill det eller inte.” Nu tar jag det lite ur ditt ursprungliga sammanhang kring företag, men just denna syn på allt tror jag är själva grunden till att värdegrundsarbetet inte fungerar i praktiken – man bygger nämligen värdegrundsarbetet på det som redan existerar och accepterar allt som ett irreversibelt faktum vad gäller beteenden osv och har det som utgångspunkt – det är just det som (bland annat) är problemet.

 40. tanjabergkvist skriver:

  Källan, det är inte ett faktum att kommentarer av klädsel automatiskt innebär ett ifrågasatte föreläsarens trovärdighet som du påstår. För det första. För det andra tog jag upp detta specifika fall, att du har haft eller har frostiga relationer med denna din kollega var inte ämnet för mitt inlägg, du är överhuvudtaget inte nämnd i beslutet. Om du känt dig kränkt/trakasserad av personen så är det underligt att inte universitetsledningen tagit tag i det, men det är inte något jag känner till. Jag känner överhuvudtaget ingen av de inblandade, och skvaller på bloggar är inget jag använder som källmaterial – jag använde endast beslutet – en offentlig handling – som grund för mitt inlägg.

 41. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest, jag är ledsen för förseningen av dina kommentarer – av någon anledning fanns alla dina kommentarer i spammen, ska börja kolla av den regelbundet så att det inte händer igen. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: