Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

Detta ämne är inget nytt stoff, men väl värt att uppmärksammas.

lundsuniversitet2Universitetsstyrelsen vid Lunds Universitet fattade år 2007 beslutet att tillsätta en projektgrupp (med Tiina Rosenberg som ordförande) för att arbeta med ”genuscertifiering” av bland annat utbildningsprogram och kurser. Målsättningen är att  genusperspektivet ska vara integrerat i all utbildning. I detta syfte ska kurserna vid varje institution ”genuscertifieras” , dels genom en ”utvidgad självdeklaration” från institutionerna sida, och dels bör ”en tredjepart finnas som kontrollenhet för att ge trovärdighet och stöd i arbetet med genuscertifiering på institutionsnivå.” Detta kommer direkt ur slutrapporten från projektgruppen för genuscertifiering från 31 mars 2008 (Dnr PE 2007/428-0).

Det pågår därför nu ett inledande pilotprojekt vid Lunds Universitet med denna ”genuscertifiering”. Man kan räkna med att metoden kommer att exporteras ut till alla andra lärosäten så fort det (frivilliga) pilotprojektet är avslutat. Tanken med genuscertifiering är att varje kurs vid varje institution ska genomsyras av genusperspektivet, och det gäller inte bara som man skulle kunna tro (eller önska) undervisningsformerna, utan även det konkreta innehållet i utbildningen!

Genusperspektiv på kvantfältteori?

Genusperspektiv på kvantfältteori?

Detta betyder att studenter i exempelvis teoretisk fysik ska läsa kvantfältteori med genusinslag och att studenter i matematik ska få kunskap om vilka patriarkala strukturer som genomsyrar lösningarna till en godtycklig differentialekvation. Eller hur hade Tiina tänkt sig detta? Att Feynman-diagrammen (en beräkningsmetod inom kvantfältteorin) ska avskaffas eller döpas om då upphovsmannen Richard Feynman är en man? Kanske att en kvinna (möjligtvis hon själv?) ska utveckla alternativa lösningsmetoder för differentialekvationer och sedan skriva en bok som ska ersätta ordinarie kurslitteratur (som enligt målsättningen till varje pris måste vara skriven till hälften av kvinnor, det skulle nämligen ge ett ”kvinnligt perspektiv” inom ämnet. Projektgruppen får gärna utveckla denna fascinerande teori för mig vad gäller matematiken). Och hur kommer det för övrigt att bli med biologin? Skrämmande tanke!

Som sagt, det är bara att rasera hela vårt kulturarv, och allt som tidigare generationer byggt upp inom såväl kulturliv som vetenskaplig forskning, liksom att totalrevidera och uppdatera alla människors psyken enligt den senaste genusövertygelsen, inget ska nämligen få stoppa den ångvält fulltankad med genusvansinne som Tiina och hennes gäng kör med över land och rike i sin jakt på det könsneutrala paradiset. Och det är skattebetalarna som betalar bensinen. Det är bara sunt att ifrågasätta det som finns med jämna mellanrum. Vad betyder väl några seklers framgång inom medicin, kemi, matematik och andra ytliga vetenskaper som försökt förstå och förklara Universums funktion och mening genom tusentals forskares hängivna arbete, när genusvetarna nu plötsligt kan ge oss svaren på alla frågor inom alla vetenskapliga discipliner.

För att återgå till rapporten, som jag just läst. Man skiljer alltså på det som kallas ”genusperspektiv” (som avser det konkreta innehållet) och ”könsmedveten pedagogik”/”genusmedveten undervisning” (som avser formerna för undervisningen). I Jämställdhetspolicy för Lunds Universitet 2006-2010 klargörs att ”relevanta genusperspektiv liksom könsmedveten pedagogik ska vara ett naturligt inslag i all utbildning”, och i universitetets policy avseende likabehandling av studenter 2006-2010 att ovanstående ska integreras i all utbildning vid Lunds Universitet.

Studenter och föreläsare ska bli "genusmedvetna"

Studenter och föreläsare ska bli "genusmedvetna"

Man påpekar i certifieringsrapporten att genusperspektivet var ett prioriterat insatsområde redan i Jämställdhetspolicy för Lunds Universitet 2001-2005 genom att de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv under perioden skulle redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationsrätt, litteratur etc. Dock konstateras att genusperspektivet haft ”begränsad genomslagskraft under åren som gått. Därför har universitetsstyrelsen 2007-05-09 beslutat att tillsätta en projektgrupp för att arbeta med ”genuscertifiering”….”.

Värdegrunden för detta genuscertifieringssystem finner man enligt rapporten i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter (!). Som jag redan nämnt skulle denna certifieringsmodell alltså innefatta dels en utvidgad självdeklaration och dels rekommenderas en tredjepart i form av ”en kontrollenhet för att ge trovärdighet och stöd i arbetet med genuscertifiering på institutionsnivå.” Vågar man man gissa att denna (oberoende?) kontrollenhet är Tiinas egen projektgrupp?

Allt kan köpas för pengar - även åsikter

Allt kan köpas för pengar - även åsikter

Det är alltid lika talande att citera genusvetarnas egna dokument (sid 5): ”Projektgruppen menar vidare att det är viktigt att på olika sätt motivera institutioner för genomförandet av genuscertifiering. Detta bör ske med hjälp av ekonomiska incitament Observera! Man erkänner alltså att man inte kan kommit någon vart på annat sätt (exempelvis genom ideologisk övertygelse hos andra institutioner), så den sista metoden till buds är pengar. Och så har man ju draghjälp av den politiska korrektheten som härskarinstrument och metod för likriktning och kontroll.

Projektgruppens uppgift har enligt egen uppgift varit ”att på ett explorativt sätt utreda och belysa möjligheterna att genom någon form av certifiering påskynda och synliggöra arbetet med en bred integrering av relevanta genusperspektiv och en könsmedveten pedagogik i utbildningen vid Lunds Universitet ävensom möjliggöra jämförelser mellan institutioner.” Man motiverar i slutrapporten sitt uppdrag med bland annat att ”I likhet med allt annat präglas vetenskap av en genusordning, vilket påverkar exempelvis undervisningens former och innehåll, samtalston och språkbruk.” Just det ja, ALLT präglas ju av en genusordning, hur kunde jag missa det i min avhandling? Bäst jag sätter mig vid skolbänken igen och gör om allt!

Man understryker att genuscertifieringen inte är ett renodlat jämställdhetsarbete som tar fasta på den numerära obalansen mellan kvinnor och män, och inte heller sk gender mainstreaming, som enligt rapporten ”innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politiska områden och myndigheters arbetssätt”. Nähä, tack för det!

Vad innebär då genuscertifieringen rent konkret? Man föreslår att varje institution uppmanas välja två så kallade certifieringsombud som har det övergripande ansvaret, och ”dessa bör ges mandat, utbildning, tid och ekonomiska resurser för uppbyggnaden av en lokal struktur för genuscertifieringsarbetet.” (sid 4).

På 6-8 följer sedan de detaljerade kriterierna för genuscertifieringen.

Observera att man är blygsam i sin utformning av de kriterier som ska utgöra det normerande dokumentet i certifieringen : ”Projektgruppen har valt att föreslå en certifieringsmodell specifikt gällande undervisningen, och har därmed inte utformat kriterier som omfattar hela universitetets verksamhet.” (sic!)

De utformade kriterierna innebär att verksamma (undervisande personal, ledning och studenter) vid varje institution ska uttryckligen beakta genusperspektivet i kursplanerna, kurslitteraturen, lärarens kompetens, undervisningens innehåll, studenterna, rummet, läraren i undervisningen, undervisningens form, examinationen och utvärderingen, och ställa sig frågor som exempelvis (jag har valt ut ett fåtal av en uppsjö angivna):

Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus? (kursplaner)

Är författarna av kurslitteratur såväl kvinnor som män? (kurslitteratur)

Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och genusmedveten undervisning? (lärarens kompetens)

Genomsyrar genusperspektiv undervisningen? (undervisningens innehåll)

Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett gensuperspektiv? (Vem läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisninssituationer)

Ges tillfälle för lärare och studenter att ta upp och diskutera tex härskartekniker och bekräftelsetekniker?

Strävar institutionsledningen aktivt efter en jämn könsfördelning i fråga om undervisande personal?

Angående den sista punkten, hur står det förresten till med personalen och dess könsfördelning på Tiinas egen institution vid Lunds Universitet, ”Centrum för Genusvetenskap”? En snabb titt på länken ovan ger vid handen att ca 11% av de anställda är män, medan 89% är kvinnor! Hyckleriet vet inga gränser!

Och det stannar inte med genuscertifiering– detta är bara början. Jag citerar från sidan 3 i rapporten: ”Projektgruppen har valt att i första hand fokusera på genus, men är öppen för en intersektionell förståelse av genusbegreppet. Intersektionalitet innebär att ta hänsyn till fler faktorer än kön, såsom etnicitet, klass, sexuell läggning,ålder, funktion, religion och andra samverkande, och varandra förstärkande, maktordningar.”

Vi kan alltså troligen se fram emot förslag på utvidgade certifieringssystem som beaktar ovanstående faktorer ganska snart. För övrigt så vet man ju inte om man ska skratta eller gråta när man hör om ”intersektionalitet” – varenda psykolog, och de flesta andra människor, visste redan långt innan genusvetarna sent omsider insåg det, att fler faktorer än kön givetvis samverkar när en individ skapar sig en identitet! När de insåg detta faktum så lanserade de ett nytt begrepp istället för att, i rimlighetens namn, lägga ner sin verksamhet efter utfört uppdrag!

Matematik utan genusperspektiv - på utdöende?

Matematik utan genusperspektiv - ett utdöende fenomen?

Jag älskar Lunds Universitet, det var där jag som ung student läste matematik, fysik, astronomi och filosofi. Det skär i hjärtat att se detta påtvingade genuscertifieringsprojekt reta gallfeber på alla mina forna föreläsare, som varit en viktig faktor i min egen ambition att bli matematiker – och detta utan någon utifrån påtvingad förvriden genusagenda! Då hade de nämligen tid att fokusera på ämneskunskaper  i sin undervisning och genom detta entusiasmera och odla ett genuint intresse för ämnet bland sina studenter – hur blir det nu?

Uppdatering: forskarprotest + rektorn och projektgruppen försvarar sig. (med att genuscertifieringen än så länge är frivillig och en försöksverksamhet).

Annons

35 Responses to Genuscertifieringen vid Lunds Universitet

 1. Info skriver:

  GENDERRIKTIGA INSTITUTIONER FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN

  Det var i gävleborgsförskolorna Björntomten och Tittmyran det hela började. Den genuspedagogiska drillningen av främmande människors småbarn. Experimentet tilldrog sig en enorm medial – uteslutande positiv – uppmärksamhet. Studiedelegationerna från andra län avlöste varandra. Runtom i landet växte därpå nya genusdagis upp som svampar ur jorden med Björntomten och Tittmyran som förebilder.

  Genuspedagoger började utbildas på löpande band; ett statligt uttalat mål var minst en, fast anställd sådan ”pedagog” i varje svensk kommun. Och gång på gång återgav lokalpressen dessas motsägelsefulla och sekteristiska förkunnelse i devota och totalt okritiska artiklar.

  I allmänhet föreställer sig nog de flesta, att ingenjören bakom genusdagisen enbart var den nu land och rike runt turnerande ”genuskonsulten” Ingemar Gens (se Google och hans egen hemsida, http://www.gens.se/?p=64). Men bakom det hela stod och står ytterligare en förgrundsgestalt, Kajsa Wahlström, också verksam en tid vid ovannämnda förskolor. Låt oss ta en liten titt på hennes bakgrund.

  Kajsa Wahlström började sin genuskarriär 1975 i och med olika befattningar inom förskolan. Alltså inte inom humanekologi, etologi, molekylärbiologi, genetik, etnologi och liknande, vetenskapligt förankrade områden.

  Numera är hon verksam som föreläsare, handledare, utbildare och författare. Och inte minst som intervjuobjekt i radio och TV (Skolakuten, Genusmaskineriet m.m.). 2004 tilldelades hon feministcentrumet DoRiS´ jämställdhetsstipendium för att ha skapat en ”revolutionerande jämställdhetspedagogik i förskolan”.

  Nytt pris 2005: ”Delegationen för jämställdhet i förskolan tillsattes [av regeringen] i december 2003 för att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet på landets förskolor. I det uppdraget ingick också uppgiften att premiera jämställdhetsarbete av god kvalitet och på förskolans dag 19 maj 2005 blev KAJSA WAHLSTRÖM den första personen att prisas av delegationen. Förutom äran och uppmärksamheten tilldelades Kajsa Wahlström ett diplom i form av en pärlplatta designad av konstnären Cilla Ramnek.”

  Givetvis handlar hennes böcker om ”förlegade könsroller”, ”unkna och fastlåsta könsmönster” osv. Deras syfte är ingenting mindre än att äntligen med några raska snitt befria mänskligheten från dess betungande, flermiljonåriga könsslaveri. Målet är det könlösa lyckoriket.

  Exempel på revolutionerande yttranden av Kajsa W.:

  – ”Flickor får beröm när de är hjälpsamma och pojkar när de är starka”

  – ”Förskolan tvingar in barn i gamla könsroller”

  – ”Flickor lärs ut att hålla sig tillbaka, grubbla på relationer och vara till lags. De fungerar ofta som medhjälpare och konfliktdämpare i blandade grupper.”

  – ”Det bästa sättet att komma vidare i jämställdhetsarbete är att videofilma olika vardagssituationer, matbordssituation, på- och avklädningen i hallen, sagoberättande.”

  – ”Hur är det med flickorna? De får ingen förstärkning alls.”

 2. hermes skriver:

  Va fan, kan inte någon få käft på den äckliga… #¤%!? (censurerat av Tanja :-))

 3. […] den nya och väldigt intressanta bloggen Tanja Bergkvist’s blogg, direktlänk till inlägget här. Ännu en kritisk genusblogg! Det börjar hända saker på […]

 4. Annika Rullgård skriver:

  Jag kan inte annat än fundera över hur en certifiering skulle kunna gå till i genusperspektiv. Tänker sig genusförespråkarna att få till stånd regler enligt någon ISO-norm i stil med ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljöhänsyn. I så fall måste man bland annat efter analyser sätta upp mätbara och tidssatta mål. Jag emotser att få se hur ett mätbart mål skulle se ut. Det räcker inte att pricka av hur många som gått en viss kurs eller bara räkna hur många kvinnor respektive män som i någon mån varit med och författat läroböcker eftersom läroböckerna ändå rimligen borde bedömas utifrån sin relevans för själva ämnet som t ex matematik. Komplexa tal lär inte ändra sina egenskaper beroende på om det är män eller kvinnor som skrivit en viss lärobok.

 5. Johan skriver:

  Bra att du går hårt åt mot den där jävla… (censurerat av Tanja :-)) Tiina Rosenberg. Ful som stryk är hon, klär sig och klipper sig som en man, är militant ultrafeminist, queerteoretiker, kommunist (studerade dessutom vid Karl Marx-universitetet i sin ungdom i dåvarande Östtyskland), och säger att kvinnor som har sex med män är könsförrädare (!). Tvi vale!

  Trogen sin sjuka världsbild, så kan hon inte heller bete sig: http://www.kvp.se/nyheter/1.1183295/tiina-rosenberg-fick-raseriutbrott

  Dessutom hotar hon att använda våld mot en tidigare kollega inom FI som gick ut i pressen och berättade om Rosenbergs åsikter om att kvinnor som hade sex med män var könsförrädare: http://www.expressen.se/1.427286

  Hälsningar /Johan

 6. Steven Sampson skriver:

  http://www.lundagard.se/2008/10/23/debattgenusfascismen-kommer-till-lund/

  samt en del andra blogs om genuscertifiering i Lund, samt Umeaas jessica wides omfattande rapport om jamstalldhetscertifiering i Umeaa.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Denna var också bra, av Steven:
  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article380444/Formynderi-i-Lund.html

  Hittade denna också: universitetets rektor och Tiina försvarar sig med att det är frivilligt:
  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article382252/Formynderiet-langt-borta.html

  Vi vet ju alla vad ”frivillighet” betyder – hur ska en institution försvara att den inte vill delta i detta ”frivilliga” prokekt, när den riskerar att bli uthängd i media osv som ”inte intresserad av jämställdhet”. Och dessutom är det frilvilligt NU, men målsättningen är ju att det ska bli obligatoriskt!

 8. […] varför just Fysikum i Lund är utvalt som det första pilotprojektet i Tiina Rosenbergs berömda genuscertifierings-projekt. Det finns nämligen ett antal dimensioner som vi vanliga dödliga inte ser, många fler än de […]

 9. Karl skriver:

  Vidrigt. Hur länge ska genusvansinnet få pågå?

 10. M. skriver:

  Som fysikstudent i Lund så kan jag intyga att det än så länge inte finns något utrymme för de vanvettiga genusidéerna i grundutbildningen. De få individer jag vet om som anammar de, enligt min mening, vetenskapsteoretiskt förkastliga genusidéerna är tack och lov inte de mest begåvade studenterna utan snarare de som inte har någon större framtid inom fysiken. Tyvärr är dock dessa människor engagerade i olika utskott och kan därför anordna olika seminarier; vilket ger sken av att det skulle vara mer accepterat med genuscertifiering bland studenterna än vad det faktiskt är. Det är inte helt ovanligt att man i vanliga konversationer märker att dessa människor helt okritiskt har tagit ställning för olika föreställningar som finns inom genusvetenskapen. Dock har jag lagt märke till att samma individer inte har någon uppfattning om den vetenskapliga metoden som olika discipliner tillämpar; varken inom naturvetenskapen eller inom genus-”vetenskapen”. Jag tror dock (vet gör jag tyvärr inte) att det från fakultetshåll mest är en fråga om pengar, och då skadar det ju inte om man har, säg 3-4, fysikstudenter som man kan visa upp som positivt inställda till genuscertifieringen (och en stor del som inte orkar bry sig överhuvudtaget); det ger ju trovärdighet när man vill ta del av pengarna (man kan ju så att säga ’skratta hela vägen till banken’). Nåväl, så länge jag finns kvar på fysicum så kommer jag att göra vad jag kan för att motverka faktiska ingrepp i utbildningen. Om man nu från fakultetsnivå vill ge sken av att man faktiskt tar genuscertifieringen på allvar så kan man ju göra det, om det handlar om pengar tycker jag dock att det är tråkigt att man ”säljer sin själ” så att säga.

 11. eyeman skriver:

  O vad sorgligt, min arma Alma Mater….

  Är inte hele denna genuscirkus en sorts lysenkoism?

  Kommer dom inte att skratta ut hela Högskole-Sverige i utlandet om dom får reda på vad som pågår?

  Och all tid och energi som tas från riktig o viktig vetenskap för sådant trams….

 12. Rolf Lampa skriver:

  Vetenskapssamhället verkar inte klara av att hålla vanvettet stången. Mycket starkt av Tanja att pnaga rakt på om genus-tokerierna, men kommer det att räcka?

  På många akademier odlas världsbilder, som även starkt påverkar vår självbild, som sedan trycks ner i halsen på vanligt folk. Jag talar alltså inte bara om genusfrågan.

  Men, genusfrågan kan mycket väl vara droppen som får bägaren att rinna över. Hur länge kommer folk att tolerera att folk med akademisk och vetenskaplig bildning skall trycka skruvade ideér ner i halsen på folk som inte hinner sätta sig in i eller hålla efter allt dår-tänk, innan vanvettet redan intagit landet.

  Kör hårt Tanja, du har ett enormt stöd bakom dig i din kritik att denna särskilda form av dårskap.

 13. Bo S skriver:

  (Lade föst in detta som kommentar till dagisinlägget, men det passar nog bättre här.)

  Det är ju illa nog att dagisverksamheten är utsatt för genusmaffians inflytande; de har tydligen satt sig före att deras idéer ska genomsyra all undervisning, från dagis till högre utbildning.

  Nu har turen kommit till Lunds universitet, där undervisningen bl.a. vid Fysikum nu ska genuscertifieras (kan man tänka!) till såväl form som innehåll – se t.ex.

  http://utbildning.fysik.lu.se/genderandphysics

  På Galileis tid var det kyrkan som skulle lägga sig i naturvetenskapen, i gamla Sovjet var det politrukerna – idag är det genusmaffian med Tiina R i spetsen som tycker sig ha vetorätt tvärs över alla discipliner. Man tar sig för pannan – blotta idén att tvinga in fysikämnet i ett s.k. genusperspektiv får tanken att svindla…

  Fysikens lagar – även i den form de lärs ut på Fysikum, får man hoppas – låter sig icke tänjas för att inkorporera den ena eller andra för dagen gällande, politiskt korrekta vindriktningen.

  Frågan är om detta Bror Duktig-eri är en följd av missriktad vilja att locka till sig fler (kvinnliga) studenter, eller bara ren och skär dumhet – för det kan väl inte vara så illa att det avspeglar en medveten vilja att åsidosätta kritiskt vetenskapligt tänkande…?

  Och varför fixera sig vid kön? Snart kommer väl ras- och hårfärgs- såväl som längd- och tjocklekscertifiering, m.m., där all undervisning måste underkastas alla dessa perspektiv innan den officiellt kan stämplas som politiskt korrekt av en hop självutnämnda experter.

  Man får bara hoppas att det finns tillräckligt många förnuftiga människor inom Fysikum för att sätta stopp för dumheterna, för annars är det synd om vetenskapen vid LU!

  Bo S, Lunds Universitet

 14. tanjabergkvist skriver:

  Bo, tack för ett läsvärt inlägg och vad bra med en röst
  från Lund. Jag började nästan tro att ni alla frivilligt hoppat ner i genusträsket utan att inse att ni inte kommer att hinna undervisa i ert ämne med denna nya dagordning 😉

 15. tanjabergkvist skriver:

  Jag har för övrigt motvilligt noterat en del orättvisor i mitt eget ämne. Jag har på senaste blivit medveten om att det döljer sig en könsmaktsordning inom matematisk notation. Nämligen att y alltid betecknas som en funktion av x. Och jag tänkte direkt att detta är ju hemskt, enligt definitionen på funktion kan varje x bara ge ett y (kravet på entydighet) medan ett och samma y kan antas för flera olika x. Jag tolkar detta (underförstått att bokstaven betecknar kromosom) att det är ok att en man har flera kvinnor medan en kvinna bara förväntas kunna ha en man! Om man bestämmer att det för varje y ska svara precis ett x istället för funktionen så innebär detta att funktionen är inverterbar och då råder jämlikhet! Alltså måste alla icke-inverterbara funktioner genast avskaffas i den heliga statsfeminismens namn!

 16. […] Läs hela blogginlägget: Genuscertifieringen vid Lunds Universitet […]

 17. […] i Lund (liksom Trafikflyghögskolan och Institutionen för energivetenskaper) pilotprojekt i genuscertifierings-projektet så troligen har det skett ett samarbete där i Fysikums […]

 18. […] för kvalitetssäkring, tex kravprofiler vid upphandling av konsulter och ev cerifiering.” Påminner detta om något? I den jämställdhetspolitiska utredningens betänkande (SOU 2005:66), som ironiskt nog heter […]

 19. […] det finns många skeptiker bland naturvetare. För dem verkar det bara vara åsikter. De är vana vid att lösa problem – inte […]

 20. […] Svensk genusforskning – hur kan det komma sig att en civilisation som lyckats skjuta upp folk till månen hemfallit åt denna fullständiga idioti!? Det finns så mycket bättre saker vi kunnat använda dessa skattemedel till och då till och med uppnå det genusvetarna eftersträvar – exempelvis kan vi se till att kvinnliga fysikstudenter blir genuint intresserade av fysik genom att satsa på ämneskunskaper inom just fysik, istället för att pådyvla fysikerna genusteorier som inte ger dem tid att undervisa i sitt ämne eftersom de i första hand ska granska sig själva och sina fördomar ur ett genusperspektiv på uppdrag av Tiina Rosenbergs projektgrupp. […]

 21. parstrom skriver:

  Tack för din klokhet, Tanja, och tack för att du har ork att påvisa tokigheterna.

 22. […] massa det svarta hålet i Bryssel har just nu? Någon som vet hur gensuvetarna tänkt lägga in genusperspektiv på det konkreta innehållet i fysikkurserna vid Lunds Universitet? Någon som vill hjälpa mig komma tillrätta med världens […]

 23. […] hur tänkte man införa genusperspektiv på Fysikum vid Lunds Universitet, som ingår i genuscerifieringsprojektet? För det handlar inte om bemötandet av studenter (detta kallas nämligen “könsmedveten […]

 24. […] det om att köns- och genusperspektivet ska integreras i det konkreta kursinnehållet (den sk genuscertifieringen) – något som varken universitetslärarna eller genusexperterna vet hur det ska gå till. […]

 25. […] genusflum, som vi studenter faktiskt klarade våra tentor. Tentor som för övrigt, om genuscertifieringen går igenom, måste genomsyras av ett “relevant genusperspektiv”. Och dessutom måste […]

 26. […] som uppenbarligen inte insett vad genuscertifieringen går ut på (läs vad den innebär i klartext HÄR eller kolla direkt på projektgruppens slutrapport). Genusperspektiv på […]

 27. […] att se genusvetarna utveckla den matematik med genusperspektiv som kommer att bli nödvändig om genuscertifieringsplanerna blir verklighet. Själv har jag redan analyserat deras verksamhet ur ett matteperspektiv. Ekonomin […]

 28. […] 1.7 miljoner för ”Genuscertifiering på institutionsnivå”. Låt mig påminna om genuscertifieringen där just nu Institutionen för Energivetenskaper,  Trafikflyghögskolan samt Fysikum (se […]

 29. […] protesterade högljutt men projektgruppen arbetade vidare med stöd av dåvarande rektor (se tidigare blogginlägg, man kan ur slutrapporten från Lundagruppen se att man skiljer på  ”genusperspektiv i […]

 30. […] (svarar mot Lunds Universitets ”genuscertifiering” – se detta blogginlägg ) och denna märkning gäller inte bara undervisningsformerna utan även det konkreta innehållet […]

 31. […] förekommer ofta härskartekniker i samband med genusdiskussioner och det finns särskilda certifieringar och kurser att gå för att lära sig mer om hur man hanterar härskartekniker, […]

 32. […] Genuscertifieringen vid Lunds Universitet […]

 33. […] Uppdateringar. 13/3-10: ”Genusforskarna” organiserar sig. (De är många nu) 13/3-10: Genuscertifiering liknar Sovjet säger Uppsala-professor 13/3-10:  Genuscertifieringen vid Lunds Universitet […]

 34. Joakim skriver:

  Tiina Rosenberg måste väl närmast klassas som ett finskt terrorangrepp på Sverige. Jag misstänker att hon är en finsk mullvad som fått i uppdrag att infiltrera Sverige och rasera hela vårat samhälle m h a genusvetenskap och förbereda för ett övertagande!! Jämför med serien V som gick på 80-talet där otäcka rymdvarelser intar jorden förklädda till människor och manipulerar jordens befolkning till att bli slavar/föda.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: