Genusföredraget: Att rasera en nation med genusvansinne, normaliseringsprocesser, nya propositioner och förändringsagenter och -piloter

Jag och Jan Sjunnesson (Fri Folkbildning Tankesmedja) på mitt genusföredrag i förrgår. Tack alla som kom!

Jag och Jan Sjunnesson (Fri Folkbildning Tankesmedja) på mitt genusföredrag i förrgår. Tack alla som kom!

Kära eldsjälar och frihetsälskande medmänniskor som vänder sig emot det statligt sanktionerade och i alla myndigheter institutionali-serade och uppifrån pådyvlade tankegodset kallat genusvansinne. I förrgår höll jag ju som bekant föredrag i tankesmedjan Fri folkbildnings regi. Den lite tråkiga nyheten jag har nu är att kameramannen som skulle filma föredraget aldrig dök upp, så dessvärre finns ingen video att lägga upp. 😦 Därför har jag beslutat att lägga upp lite av det jag sade i text istället – något annat kan jag inte göra i nuläget. Som bekant finns det nästan inget idag som man inte kan analysera ur ett genusperspektiv. Redan innan föredraget hade börjat insåg jag att även det skulle kunna bli föremål för en sådan analys – vilka maktstrukturer och hierarkier manifesteras och befästs när det usb-minne jag hade med mig dit penetrerade usb-porten på Sjunnessons dator under förberedelsen? På vilket sätt sexualiseras datorn i denna förnedringsprocess som uppstår när jag ville visa några power point-bilder? Garanterat något som Vetenskapsrådet och andra gladeligen skulle finansiera…. Hade jag inte varit känd för att vara kritiker av vansinnet så hade jag säkert kunnat slå igenom med ett nytt tvärvetenskapligt område.

QUEERSEMINARIET OCH POES LAG

Vad betyder "kreativt fittpyssel" i seminarieform?

Hur bedrivs ”kreativt fittpyssel” i seminarieform?

Poe´s lag är en ”internetlag” som formulerades första gången 2005, och som säger att det utan en tydlig indikation på författarens avsikt är svårt, eller omöjligt, att se skillnad på ett uttryck för uppriktig extremism och en parodi på densamma. Därför kan uppriktig extremism och galenskap lätt misstolkas för att vara parodi. Jag fick själv erfara en konkret tillämpning av denna lag i samband med queerseminariet som hölls förra året i Uppsala med titeln ”Queera perspektiv på fittan”  där man bjöd in till fördrag om hur man ska ”förstå fittbärande kroppar” och frågade sig huruvida dessa alltid måste vara kopplade till femininitet och därefter planerades aktivism i lunchrummet i form av ”kreativt fittpyssel” – utan närmare precision. Och där någon av deltagarna i inbjudan valde att kalla sig ”fittaktivist fil dr socialantropologi och samt forskare och lärare i genusvetenskap vid Stockholms universitet.”När jag skickade ut den här inbjudan till några journalister och opinionsbildare fick jag svar från en som skämtsamt undrade om jag”inte gått lite väl långt nu” – han trodde jag hittat på seminariet som en parodi på galenskapen, en satir, men det hela var som bekant på riktigt. Poes lag, som sagt…

ATT ARBETA SMART

genusvetare2Man kan, om man vill vara lite välvilligt inställd trots allt, tänka sig att den här överanvändningen kan vara ett sätt att neutralisera en eventuell negativ innebörd av  f-ordet, men betänk att resultatet vi ser är att genusforskare och andra normbrytare (och som bekant RFSU, vilket vi fick erfara i Skolfront för några år sedan) reser runt på skolor och överanvänder detta och andra könsord så att de blir en del av elevernas dagliga språkbruk, samtidigt som de även fortsättningsvis kommer att användas som skällsord – och vilka tror ni då kommer att komma flygande på sin kvast med den skräddarsydda antimobbningsplan och värdegrundskurs för 49.999 kr per person som ska åtgärda det här när lärare och föräldrar slår larm? Jo just samma genusmaffia. Frågan är om det handlar om två stridande genusfalanger eller om detta är en medveten strategi för att hålla sig sysselsatt i all oändlighet. Först ägnar man sig åt medveten normbrytning så att kaos utbryter, och därefter kommer man med specialgjorda åtgärdsprogram som ska åtgärda det kaos man själv skapat – för att sammanfatta situationen i en enda mening. En smart strategi i så fall, men den sker på bekostnad av elevernas skolgång (där en hel del tid nu ägnas åt att spela rollspel och leka lekar – läs mer om detta i mitt inlägg Vad var det jag sa?) och därmed framtid – om framtiden inte är på en genusvetenskaplig institution dvs. Hela Sverige kommer kanske snart att utgöra just en enda stor institution, och då menar jag inte en akademisk sådan…. Faktum är att vi alla är instängda i denna institution mot vår vilja, och vi måste bryta den här maffians monopol och envälde för att kunna återgå till vad man skulle kunna kalla en normal civilisation.

GENUSTRUMPETEN

tanja spelar trumpetMitt bloggande om de här sakerna började i samband med min artikel i SVD brännpunkt om genustrumpeten, som var en matematisk parodi på en beviljad ansökan om att studera instrumentet trumpet ur ett genusperspektiv – jag hade aldrig sett något liknande och var ganska förbluffad, och fast parodin var menad som ett skämt hade den kanske tagits på allvar av VR om jag skickat den dit istället för SVD. För er som inte känner till den så gick min ansökan ut på ungefär följande:

”Jag tänkte börja med att ur ett genusperspektiv problematisera klassen av ekvationer i två variabler x och y, där x utgör den kvinnliga komponenten och y den manliga. Hur ofta förekommer y i förhållande till x, och vilken av dessa variabler tilldelas genomgående den högsta exponenten i såväl forskningsartiklar som studentlitteratur? Hur påverkar detta i ekvationen inbyggda könsmönster den kvinnliga studentens självbild, och vilka mekanismer ligger bakom den förtryckarstruktur som döljer sig inom flerdimensionell analys?

Vilka matematiska normer (olika sätt att mäta längden av en vektor i ett normerat rum) ligger bakom detta problematiska faktum? Kan man könsneutralisera en godtycklig ekvation i flera variabler genom en transformation eller social konstruktion som återför alla variabler på en könsneutral variabel z? Vad kan man i så fall säga om den primitiva funktion som erhålls efter integration med avseende på z? Är den primitiva funktionen manligt könskodad medan den komplexa variabeln z är kvinnlig? Denna hypotes har starkt experimentellt stöd men måste ledas i bevis. Detta genusperspektiv är helt nytt – ingen liknande studie har tidigare gjorts för att problematisera flervariabelanalysen utifrån de könsroller som de olika variablerna påtvingar ekvationerna.”

Är det här Perssons doktorshatt?

Är det här Perssons doktorshatt? I Genus och text kunde vi ju läsa om att man förringade regnbågen genom att påstå att den inte har någon fast position…

Jämför ansökan med ansökan Trumpeten som genussymbol i Vetenskapsrådets projektdatabas. Jag inser nu i efterhand att jag ju har stor potential att bli genusforskare, en av de främsta hade jag kunnat vara, om inte det sunda förnuftet stoppat mig. Men sunt förnuft har genusmaffian inget till övers för, och det mest välbekanta exemplet på detta känner vi till från rapporten ”Genus och text” – en rapport till Skolverket om ”jämställdhet i fysikläromedlen” författad av nuvarande rektorn på Södertörns högskola, och hon blev tillsatt av regeringen tio år efter denna rapports tillkomst så den var säkert en stor merit i ett land präglad av allmän galenskap (och den används idag vid vissa lärarutbildningar för blivande fysiklärare!!) och vid rapportens tillkomst var denna rektor professor i pedagogik vid Örebro universitet, ni vet det där universitet där Göran Persson blev utnämnd till medicine hedersdoktor!! Hur man under en pågående mandatperiod kan utse en politiker, som ju själv skulle behöva en medicine doktor, till hedersdoktor övergår ju ens förstånd. Men, det är klart, om man lyckas rasera en nation på alla plan, och samtidigt ändå lyckas hålla dess invånare vid liv – ja då kanske man gjort sig förtjänt av titeln medicine dr, vad det jag…

Det är faktiskt ett under att alla inte ännu gått i landsflykt, men makthavarna vet att folkvettet är påväg ut, och där har vi ju även förklaringen till invandringen – vem ska genusmaffian annars göra sociala experiment på när den inhemska befolkningen flytt?

För att återgå till rapporten till Skolverket rörande fysikläromedlens jämställdhet. Några hårresande och blodtryckshöjande citat från denna, och de talar för sig själva så kommentarer är ju överflödiga:

VON WRIGHT-CITAT UR RAPPORT TILL SKOLVERKET

provrör* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

* ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.”

* ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.

* ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

* ”Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

atom4* ”Det är sannolikt att en jämställd läroplan skulle uppfattas som en utmaning eller en provokation för många lärare och för många i det naturvetenskapliga samfundet som gärna vill se sin egen kunskap behandlad i skolan.”

Jag vill åter påpeka att detta gäller alltså en genomgång av läromedlen i FYSIK. Detta säger ju lite om denna professors egen kvinnosyn och kanske inte minst något om hennes eget intellekt – lyckas man inte tillägna sig en utbildning i ett ämne kan man ju alltid bli pedagog. Då blir man expert på att lära ut det ämne man själv inte kan.

RÄTT KVINNA PÅ RÄTT PLATS

Som bekant har en öppen konflikt blossat upp i ledningen för Uppsala universitet där vissa kräver rektorns avgång. Jag vet inte vad konflikten handlar om i detalj, men Eva Åkesson är professor i fysikalisk kemi, och vi vet ju alla att en person som var väldigt nära att istället få rektorsposten 2012, och som nu är en av personerna som ställt sig bakom kraven på avgång, är Margareta Fahlgren, och henne minns vi från den ansökan som beviljades av Vetenskapsrådet – här ur projektdatabasen:

Natur/kultur och gränsöverskridande möten fick 10.8 miljoner för att under 2006-2008 studera följande:

”Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar, problematisera dem och undersöka möjligheterna till kunskapsutveckling genom ytterligare överskridande av ämnesgränser mellan natur- och kulturvetenskaper. Att skapa överskridande möten, där natur/kultur-distinktionen utmanas, är därför av största vikt för genusvetenskapens framtida utveckling. Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

Filosofiska Rummet 2010

Filosofiska Rummet 2010

Läs sista meningen en gång till. Detta beviljade alltså VR med 11 miljoner kronor. Och här kommer då lite mer info om konflikten (UNT) – så denna Margaretha Fahlgren, vice rektor för humaniora och samhällsvetenskap – är alltså drivande i konflikten, och blir hon utnämnd som rektor istället (vilket ju var nära 2012) så kommer med största sannolikhet hela Uppsala Universitet att genomsyras av genuscertifiering – läs min genomgång av remissyttrandena  angående genusmärkningen, där alla fakultetsnämnder vid Uppsala Universitet nobbade denna – trots att man döpt om den från genuscertifiering till genusmrkning “för att undvika negativa associationer”, fast den bygger på exakt samma dokument som ligger till grund för genuscertifieringen i Lund, något jag tagit upp på bloggen och diskuterat i Filosofiska rummet – läs och lyssna på detta här där Svante Nordin och jag golvar genusmaffians hantlangare i P1  (inlägg med info om vad certifieringen innebär konkret + ljudfil, för er som redan känner till bakgrunden: direktlänk till mp3-fil). Som sagt, nu vet jag ju inte vad som ligger bakom kritiken och kraven på avgång, och huruvida delar av denna kritik är berättigad – men jag har långt större förtroende för en professor i fysikalisk kemi än en genusfrälst litteraturprofessor som enligt wikipedia tydligen beviljades 9 miljoner till från VR för gränsöverskridande möten med naturvetare ovana vid vetenskapsteori.- och kritik: “Margaretha Fahlgrens forskning bidrog starkt till att Uppsala universitet år 2006 blev en av tre vinnare i utlysningen ”Centers of Gender Excellence” vid Vetenskapsrådet. Fahlgren beviljades 20 miljoner kronor under en femårsperiod till projektet ”Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters”. “

Det behövdes visst 45 miljoner extra till genuspropagandan

Det behövdes visst 81 miljoner extra till genuspropagandans utveckling!

Jag vill också påminna om det absurda, men givetvis helt självklara faktum, att genusforskarna efter sina excellenssatsningar vid tre lärosäten (är din stad drabbad av en genus-excellenssatsnining? Se här) i Sverige som kostat Vetenskapsrådet 81 miljner kronor (27 miljoner till vart och ett av dem) nu kommit på att de ju råkat skapa en egen maktstruktur med en hierarki med “bättre” och “sämre” genusforskare, och att de nu önskar undersöka dessa sina egna excellenssatsningar ur ett genusperspektiv!!  Citat av Solveig Bergman, föreståndare för Nikk– ett ”tvärnordiskt kunskapscentrum för könsforskning och jämställdhet” finansierat av Nordiska Ministerrådet: ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin – och nu har man inte helt oväntat insett att detta genusprojekt som ska undersöka genusprojektet kostar några miljoner – inte kan man ha en egen hierarki när man motarbetar hierarkier – detta måste “problematiseras” för det kunde man ju inte med sin fenomenala logiska förmåga förutse, att en excellensmiljö handlar om att excellenta forskare ska verka inom dessa miljöer. Eller så insåg man det…

FÖRÄNDRINGSAGENTERNA

förstoringsglas-censurPrecis som i alla diktaturer behövs dels övervakning och kontroll men även de som går i täten och fullbordar diktatur-projektet genom att driva vansinnet till sin ultimata fulländning. Dessa kan ha många benämningar, men det senaste i raden av yrken är förändringsagent. Att det behövs förändringsagenter framgår av SOU 2010:83. Ty även om genusambassadörer och jämställdhetsinspektörer hjälper (kuvar?) alla anställda i all offentlig förvaltning att uppföra sig på ett genusmedvetet sätt så finns det ju fortfarande allvarliga problem med hjärntvätten – den går inte som förväntat. I Sverige kan man nu därför också gå en specialistutbildning och bli ”förändringspilot”. Som förändringspilot lär man sig att sega strukturer går att förändra, men att det tar tid. Där har man givetvis rätt i att det finns mycket att lära från genusvetarnas hårda arbete att rasera flera årtusenden av civilisationsbygge och kulturskapande tar tid, det kan ta flera decennier, men det går. Bara man viger sitt liv åt lobbyarbete, infiltration och mental utpressning av sina medmänniskor så kan man få en hel samhällsstruktur att kollapsa på nolltid.

VINNOVA är som bekant en statlig myndighet (som lyder under näringsdepartementet( som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Man anser också att man måste ha med genus om man vill ligga i framkant och har därför utbildat femton förändringspiloter som ska förstå vad det innebär att anlägga ett genusperspektiv på inovationer inom teknik och naturvetenskap. Här är några exempel på Vinnovafinansierade projekt:

Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system (Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, 4 miljoner kr)

Makten över maten – Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv (Skånes Livsmedelsakademi, 4.5 miljoner kr)

Utvärdering av Vinnovas program ur ett genusperspektiv (Handelsbolaget Furst-Hörte, 960.000 kr)

Förändring pågår – förändringsprocesser med genusperspektiv i Fiber Optic Valley (Fiber Optic Valley Ideella Förening, 250.000 kr)

Det är bra att de är öppna med vad de är – agenter som vill förändra, och därmed förändringsagenter. Jag vill också förändra saker givetvis, men i den naturliga riktningen, och inte som dem driva evolutionen baklänges.

SKOLAN OCH RESULTATEN – ATT RASERA INIFRÅN

Från vänster: Anna Ekström, Siewert Öholm, Carina Hägg, Tanja Bergkvist

Från vänster: Anna Ekström, Siewert Öholm, Carina Hägg, Tanja Bergkvist

Ett exempel på att de verkligen gjort det är synen på pojkar som grobianer som ”tar plats” i klassrummet utan att räcka upp handen. Medan man för 20-30 år sedan skulle säga åt en pojke att vara tyst och inte låta honom få ordet utan att räcka upp handen, så ska man idag istället (SOU 2009:64 Jämställdhet i skolan) åstadkomma detta genom en (citat) ”dekonstruktion av den hegemoniska maskulimiteten” i klassrummet. Hur tänkte de egentligen dekonstruera den? Genom en daglig hormoninjektion? Och vad gäller pojkars sämre resultat är det (citat) ”konstruktionen av maskulin identitet som är boven i dramat” – det var den sammanfattande slutsatsen i rapporten – alla teorier som framfördes hade detta som gemensam konklusion. Och ordförande för denna rapport var Anna Ekström, som i en debatt i riksdagen mellan oss två  sa ”Jag står bakom varje ord i rapporten” efter att jag citerat flera vansinniga stycken ur rapporten, bland annat det ovanstående (klicka länken för fler citat från denna paneldebatt). 

Tanja-svartatavlanIstället för att hyra in värdegrundspiloter till skolorna som låter eleverna skriva snälla saker till varandra på lappar och sedan byta lapp med varandra (ja, det går till så!), så kanske man hade kunnat få upp självförtroendet hos eleverna genom att istället lära dem något – klarar de sina nationella prov så kommer de att må riktigt bra, det kan jag lova er. Jag kan garantera er att inget får skoleleverna att må så bra som att känna att de klarar av sin matte, fysik och kemi. Byt ut värdegrundspiloterna mot avdankade universitetslektorer säger jag bara – jag hade själv sådana på gymnasiet och jag kan säga att det var en undervisning som heter duga – glada eldsjälar som forskat hela sitt liv ägnar sina sista år innan pension åt att göra en fenomenal insats för skolungdomen.

Helt ärligt, hur kan man komma på all galenskap som står i de statliga ofentliga utredningarna?

Helt ärligt, hur kan man komma på all galenskap som står i de statliga offentliga utredningarna?

För att återgå till dagens Sverige och min debatt i Riksdagen. Problemet är ju att i princip alla svenska elever underpresterar, både i ett internationellt perspektiv och i ett tidsperspektiv. För ser vi till länder som Kina och Korea så finns där inga genusvetare, och ser vi det i ett tidsperspektiv så fanns inte en massa genuskonsulter i Sverige för 50 år sedan, när resultaten var bättre OCH det dessutom var ok att konstruera sin könsidentitet. Så hur kan detta med de försämrade resultaten vara en genusfråga? Och hur kan politikerna ha köpt allt det här? Och var tror ni Anna Ekström befinner sig nu? Ja, inte på Blåkulla med en massa genusvetare, utan hon är ju generaldiektör för Skolverket nu, och utsågs dessutom till det efter denna rapports tillkomst och offentliggörande – vilket visar att denna sågs som meriterande, och vi inser ju alla hur man tänkt åtgärda problemen med de fallande skolresultaten när man ska se dem som en genusfråga. Det här är rena vansinnet – det borde ju nästan vara straffbart att förgöra sin befolkning så här, men istället så befordras man till en högre position ju mer idioti man häver ur sig. Och för övrigt är det straffbart – enligt wikipedia är definitionen av Folkmord enligt FNs konvention artikel 2 (Sverige har ratificerat konventionen och har härutöver antagit lag (1964:169) om straff för folkmord, och även ”För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap brottsbalken.” Jag avslöjar galenskapen så mitt samvete är rent 🙂 ) Gärningarna som räknas upp i konventionen är fem stycken, däribland (tillhörighet avseende nation, ras, etnicitet, religion):

2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada

3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång

grundamnen-bokEnligt punkt två så gäller alltså även själslig skada som tillräckligt villkor, och vad gäller punkt tre så kan vi ju tänka på att medicinsk och teknisk utrustning som dialysapparater och hjärtstartade och allt annat ni kan komma på – allt detta bygger på ”objektivitet som kriterium för vetenskaplighet”, och ett labb där forskarna påtvingats en given mening (alltså i strid med ”demokratiidealen”) där våra grundämnen (vill passa på att tipsa alla som har barn att köpa in den fenomenala boken Grundämnen – ett bildlexikon över universums alla kända atomer – helt fenomenal även för oss vuxna för övrigt ) hamnat i en sorts hemsk hierarki med olika antal protoner i kärnan, och detta förtryck och denna osmakliga maktstruktur manifesteras genom Mendeleevs (en man!) periodiska system – som jag själv bland annat har i form av en stor plansch på väggen (könsförräderi?)

EU tar tunga beslut om hur en gurka får se ut

EU tar tunga beslut om hur en gurka får se ut

Och utan kylskåp, transporter och vattenledningar – allt baserat på patriarkalt snömos, skulle vi då inte gå under fysiskt, vi som inte har en kolonilott att odla våra grödor på (och om så är fallet överleva på 2 kvadrateter med morötter och jordgubbar under två månader om året) eller inte har grannar som är kirurger och för att inte tala om alla politiker som inte kan gå till sin psykiater vid behov (dvs dagligen) eftersom hissen som leder 13 våningar upp inte får användas av ideologiska skäl, och att ta trappan leder till omedelbar hjärtattack efter den blygsamma EU-middagen i Riksdagen anordnad av de lobbyister som jobbat i flera år nu på att räkna ut vilket krökningsindex som ska gälla för en gurka för att vara godkänd som gurka (den sk Gurkförordningen). Och för övrigt så är trappan också lite fyrkantig, stel och patriarkal, så det är ju tveksamt om vi ska ha trappor, eller ens hus att bo i, när man kan bygga en genusigloo i skogen av istappar och barr som fallit ner på marken av gravitationen, som ju förresten är en patriarkal idé – som genusvetare tror man inte på gravitationen utan lever tyngdlös och svävar runt i tomma intet eller närmare bestämt flyger man runt på sin socialt konstruerade kvast och inspekterar genusmedvetenheten hos dem som fortfarande lever under gravitationens förtryckande bojor instängda i de patriarkala strukturerna nere på jorden.

VÄRDEGRUNDEN

Men nä nä, här ska ingen ställas till svars, här ska man bli generaldirektör och värdegrundskonsult och genusexpert. För övrigt har svenska skolan även problem med sitt värdegrundsuppdrag. Trots att det skrivs så mycket om det här är det ingen som, utom jag i ett nummer av Axess för några år sedan, lyfte fram motsättningen mellan det som kallas gemensam respektive demokratisk värdegrund. Enligt skolans styrdokument innebär en demokratisk värdegrund att man ska respektera att olika människor faktiskt har olika värdegrunder – men detta krockar ju med den gemensamma värdegrunden – ni vet den som Sabuni tillsatte en utredning om som varade 2008-2011, där man skulle formulera den gemensamma värdegrunden vi alla ska omfamna. Den finns som en SOU att läsa som jag hänvisar till om ni nu mot förmodan inte uppfattat vad ni ska tänka och tycka om allt än.

pekpinnarMed hänvisning till demokrati och värdegrund och mänskliga rättigheter och med genus och jämställdhet, diffust och vagt formulerade och lika ombytliga som en politikers åsikter efter ett val, kan man idag motivera alla åtgärder man finner nödvändiga för att paradoxalt nog istället inskränka dessa rättigheter. Som Reinfeldt sa i SVT Rapport och Aktuellt på kvällen den 12 december 2010 efter 11 decemberbombningen i Stockholm (citat):

Men det har vi sett flera exempel på att det öppna samhället är sårbart för enskilda individers ilska på ett sätt som förmodligen inte går att hantera med mindre än att stora delar av vår frihet måste inskränkas.”

Vi måste alltså inskränka de mänskliga rättigheterna (friheten) för att kunna värna de mänskliga rättigheterna (öppenheten). Vi garanterar de mänskliga rättigheterna genom att upphäva dem – helt genialt från politikernas sida ju…

Genusteorierna har sitt ursprung i den vakuumfyllda rymden

Sverige är en del av världen, och därför måste vi tro på allt politikerna säger.

Och vidare sade Reinfeldt i media att att ”Vi måste leva med detta ” (verkligen? Varför det?) eftersom ”Sverige är en del av världen”. Denna unika insikt från Reinfeldts sida – att Sverige är en del av världen, är också något som kan användas för att motivera allehanda vansinne. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi ha genuskunskap som obligatoriskt inslag i alla skolämnen. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi acceptera att tågen inte alltid kan gå i tid. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi förstå att skatterna måste höjas och folkvettet sänkas. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi sälja ut vårt lands tillgångar och kuva befolkningen, så är det när man är en del av världen. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi lämna över vår självbestämmanderätt till EU-byråkrater. Man kan inte heller korvstoppa eleverna med en massa formler på mattelektionerna om man ska vara en del av världen, det förstår väl alla?

NORMALISERINGSTRÄSKET

elchock2Det här är ju en teater som heter duga! Det hemska är bara att det är på riktigt. Och den här fördumningsindustrin är ju numera ganska utbredd och genusmaffian går i täten. Inte alla, ska poängteras, men många. Och media gör allt för att också lyfta fram de mest absurda inslagen – så att man till slut ska se allt detta som något normalt, det blir en slags normaliseringsprocess. När saker upphör att förvåna och chocka en, då är det dags att börja oroa sig över sin mentala hälsa. Den som på morgonen öppnar sin Bonnierblaska och inte får minst en medicinsk chock har hamnat i det här normaliseringsträsket. En medicinsk tidningschock om dagen är bra för kampandan. 🙂

tårtaEtt av de senaste exemplen media lyfte fram är att inte fira födelsedagar på ett dagis eftersom det förstärker åldermaktsordningen. Åldermaktsordningen!!! förskolan Paviljongen i Stockholm arbetar med intersektionell normkritisk genuspedagogik och har nu stoppat allt födelsedagsfirande.  Citat:

– Vi har diskuterat om det är bra att fira födelsedagar, när vi samtidigt jobbar så hårt med att utmana åldersmaktsordningen. Vi vill inte att man ska koppla inkompetens till att vara liten och mycket makt och kompetens till att vara stor. Men samtidigt hyllar vi detta att någon blivit ett år äldre som något fantastiskt, förklarar Aisha Lundgren, som är anställd som genuspedagog på förskolan, för SVD.

Ja det kan man ju egentligen undra idag – om vissa 8-åringar inte är smartare än vissa vuxna? Miljöpartiet går före och låter barn rösta fram fullmäktigeledamöter. Motivering: vi är ett öppet parti.

Ett annat exempel är Frejaskolan i Gnesta som liggger stormsteg före med jämställdhetsarbetet. Både kommunens jämställdhetsstrateg och matematik- och NO-läraren är därför engagerade i arbetet.  Citat:

Ägg-spermier”Därför ska undervisningen också ske på ett neutralt sätt. I den anatomiska undervisningen försöker de vara så tydliga som möjligt. – Vi vill komma bort från metaforer som att spermier är aktiva och ägg passiva i befruktningsprocessen, eller att mäns och kvinnors könsorgan beskrivs som komplementära. Den typen av beskrivningar tjänar bara till att förstärka traditionella könsnormer och heteronormen, menar de.”

Och hur ska man åtgärda detta objektiva vetenskapliga patriarkala faktum? Ska man droga ner spermierna så att de ligger stilla? I så fall kommer vi till punkt fyra i definitionen av folkmord:

4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen.

Att man kan läsa om den här galenskapen i våra vanliga medier visar hur hemmablinda de blivit – de borde ju mörka vansinnet om de hade något vett kvar. Men det här leder ju givetvis också till en normalisering av vansinnet, och de vill säkert gärna att vi ska öppna tidningen och tycka att allt som står där är helt normalt.

DUBBLA MÅTTSTOCKAR

Ibland orkar jag inte läsa Metro, men katterna tröttnar aldrig på pappersprasslet

Ibland orkar jag inte läsa Metro, men katterna tröttnar aldrig på pappersprasslet…

Det som är en fälla för kvinnor är berikande för män. I Metro kunde man för ett tag sedan läsa om hur hälften av kvinnorna i en undersökning dagligen läste dagor för sina barn, men bara 1/3 av männen. Detta framställdes direkt som en allvarlig ”kvinnofälla”, medan man i meningen efter kunde läsa att männen missade den berikande erfarenheten att läsa saga för sina barn. Så det som är en fälla för kvinnor är berikande för män, men inte berikande för kvinnor? Samma sak om en kvinna skulle vilja vara hemma med sitt barn de första tre åren – då är hon ett offer för ett patriarkalt förtryck, medan en man som skulle deklarera detsamma genast skulle få ett helsidesuppslag på DN och betraktas som totalt jämställd.

princess-slottI SOU 2006:75 påpekas att det inte är säkert att det märks vid ett första besök huruvida en förskola når upp till jämställdhetsmålen. Citat: ”Men den som har genusglasögonen på sig behöver nog inte gå längre än till hallen för att upptäcka det……Barnen trivs, peronalen trivs och föräldrarna är nöjda. Men som vi redan konstaterat, behöver inte trivsel automatiskt betyda att en förskola är jämställd.” (sid 58). Här kom alltså det skriftliga beviset för att genusvetarnas mål inte är att skapa trivsel bland barnen och nöjda föräldrar utan att genomföra sina planer utan hänsyn till konsekvenser och inblandade parters känslor eller välmående, och på sid 19 fastställs att svensk förskola är ”ett barnpedagogiskt såväl som könspolitiskt projekt” (!)

KÖNSBYTEN PÅ BESTICK & GENUSVANSINNET GÅR INTE ATT BLI AV MED

Någon kanske tycker att vi ju trots allt är fria i Sverige och fortfarande inte har några indoktrinerings- och omskolningsanstalter i stil med Gulag vad gäller genusfrågan, och det beror givetvis på att man löst problemet mycket smartare, nämligen genom att inhysa våra genuskommissarier i alla redan befintliga myndigheter. Denna pågående infiltration kallas för ”jämställdhetsarbete”. Och notera att man genom att blanda ihop genus och jämställdhet för vanligt folk gjort så att den som kritiserar något med epitetet genus, hur galet det än må vara, per automatik anses vara en reaktionär grottmänniska som är emot jämställdhet. Och så får man igenom alla sina genusprojekt. Här sätter vi minsann inte folk i arbetsläger eftersom det är mycket roligare att gå på bidrag, i synnerhet då genusbidrag, som kan sökas både från VR, Vinnova och staten (JÄMI). Det sista, jämställdhetsintegrering i staten, har redan kostat minst 225 miljoner. Av dessa har nära 1 miljon gått till att två genuspedagoger i Simrishamn har utfört ett könsbyte på bestick inför kommunanställda. Detta visar hur hemmablind media blivit – när man inte ser galenskapen längre utan skriver om den som om det vore något att ta på allvar – detta är ett försök från medias sida att skapa rubriker givetvis, men också att normalisera allehanda idioti. Citat från Ystads allehanda:

”Jag håller upp en kniv och en gaffel. Vilken är feminin och vilken är maskulin? Den frågan fick genuspedagogerna Helena Magnusson och Britten Dehlin nyligen på ett möte. – Alla svarade att gaffeln var mest feminin. Då bytte de ut kniven mot en sked, och plötsligt var det skeden som var feminin. Vi hade gjort ett könsbyte på bestick, säger Helena Magnusson. Britten Dehlin firar fem år som genuspedagog i Simrishamns kommun i år. ”Hon behövde hjälp, och fick det. 2009 fick Simrishamns kommun en miljon kronor av Sveriges kommuner och landsting för att bedriva jämställdhetsarbete. Helena Magnusson anställdes på 75% och Britten Dehlins tjänst utökades. Under tre terminer skulle de få hela barn och utbildningsförvaltningen att leva och andas jämställdhet. En stor och inte helt smärtfri utmaning.”

stol-bredbent– Om jag sitter bredbent som en man på stolen tittar folk konstigt på mig. Vi är så styrda av vårt samhälle, säger Helena Magnusson och vräker sig på stolen så att folk runtomkring verkligen vänder på huvudet och glor.

Sitta bredbent på en stol och byta kön på bestick – det är vad era skattepengar går till, det är ju långt mycket viktigare än en fungerande skola och en fungerande vård – det inser ju alla, eftersom Sverige är en del av världen.

I Ljungy kommun bedrev man mot de anställdas vilja för några år sedan ett JÄMI-projekt och utvärderingen visade att de anställda ansåg att den påtvingade rollen som genusagenter och precessledare tog tid från den ordinarie verksamheten och istället för att förbättra så försämrade detta verksamheten. Men av detta drar genusmaffian inte alls slutsatsen att man ska lägga ner, tvärtom öppnade man i slutordet istället upp för att utvidga projektet till att omfatta inte bara kön, utan även etnicitet, religion, ålder och funktionalitet – alltså ett mångfaldsperspektiv.

När ska korthuset rasa?

När ska korthuset rasa?

Så hur man än gör blir man inte av med det – avfärdar man genuspropagandan så har man inte förstått dess betydelse och behöver mer, och uppskattar man det får man givetvis tillsänt sig ännu fler konsulter som jobbar med även de andra så kallade diskrimineringskategorierna. I utvärderingen av arbetet i Ljungby kommun framgår även att genusmaffian insett att det finns individer, även om man inte uttrycker det explicit eftersom det skulle rasera förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Istället säger man att kvinnor och män skapar sin identitet även utifrån andra kategorier än kön (goddag yxskaft). Så länge det finns kategorier att placera folk i så kommer deras arbete att fortgå. Men skulle någon annan än en genusforskare kategorisera folk utifrån yttre markörer, som de själva gör, skulle denna genast avfärdas som nazist eller rasbiolog.

Även en genuspromenad måste studeras och finansieras

Även en genuspromenad måste studeras och finansieras

Missförstå mig inte – genusmaffian får gärna bedriva all forskning den vill inne på sina institutioner och kategorisera och ha sig och framföra den ena vansinniga teorin efter den andra, men problemet är ju att de släppts ut ur sina institutioner. Och då inte för att handla på ICA och gå en promenad i parken utan för att infiltrera all övrig akademi, hela utbildningsväsendet och alla statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Eller förresten, jag tar tillbaka det normala med att gå en promenad i parken, vissa forskar ju på genuspromenader om ni minns detta i P1:  Kulturradion på spaning -Vart ska jag gå? Ut? Här kan vi höra framstående genusforskare granska flanösbegreppet. Kan man som kvinna verkligen bara gå ut och gå? Ja, det var faktiskt vad jag själv gjorde en sommardag med radion på i mobilen i hopp om att få höra ett vettigt program. Istället blev det det här:

”Ordet flanör hör det förra sekelskiftet till, men det här programmet handlar nu inte om männen på gatan. Kan det paradoxalt nog ligga ett stråk av revolt i ordet flanös idag? En kvinna som flanerar avsiktslöst utan stegräknare. Är det över huvud taget möjligt att röra sig på det sättet längre? Vad är det som driver gåendet? Vems är utomhuset? När övergår strosandet till irrandet? Vad betyder gå av sig? Katarina Wikars promenerar en stund med författaren Maja Lundgren, diskuterar flanösstrategier med Ulrika Dahl, lektor i genusvetenskap.”

NÄR LIKA MÖJLIGHETER BLEV 50/50

procent-guldI och med PROP 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, eller ”sin egen död”, kanske de menade… som klubbades igenom våren 2006, så antogs de nya övergripande jämställdhetspolitiska målen. Och de är inte, som ni kanske tror, formulerade som ”Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män”: Detta är de gamla målen. De nya målen lyder som följer:

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” Vad menas då med ”samma makt”? Under ”Skälen för regeringens förslag” (sid 43-44) i prop 2005/06:155 står att läsa:

”Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas explicit i det övergripande målet. Ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.”

Det står också i prop 2005/06:155 att kvinnor och män ska dela lika på det obetalda hemarbetet

Vägra dammsuga!

Observera – ska ha ”samma förmåga”, och inte längre bara ”samma möjlighet” – man skiljer också i klartext på dessa två som framgår ovan. Kan man verkligen lagstifta om samma förmåga? Där har vi ju förklaringen till de sänkta fyskraven för brandmän och nationella insatsstyrkan osv. Och vidare är detta jag nu citerar ur propositionen centralt för att förstå varför vi har ett pågående vansinne med experter mm som ingen kan säga nej till:

Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”.

Där har vi det alltså – vilket resultat som ska nås är det centrala – nämligen en 50/50-fördelning inom varje yrke, på varje arbetsplats, i det privata hushållsarbetet osv. Notera: vilket RESULTAT som ska nås GENOM ATT vi har samma möjligheter osv. Man kan ju inte lagstifta om utfallet utan att offra den fria viljan! Vad är då fri vilja och inte? Ja, även detta är ett genusproblem givetvis, och det formulerades bla i genusbilagan till Svensk Kärnbränslehantering AB:s årsbok 2008:

”Internalisering kan sägas innebära en inkorporering av externa värden – att kvinnan som individ tar in någon annans värderingar i sitt eget värdesystem och ersätter sina egna värderingar med någon annans. Hur detta empiriskt beläggs och teoretiseras kring, är en av de stora utmaningarna för kvalitativ genusteoretisk och feministisk forskning. Är ett handlingsmönster ett ”sant” handlingsmönster hos en individ eller är det internaliserat?”

atom2Man kan ju undra vad två filosoferande genusideologer har att göra i Svensk Kärnbränslehanterings årsbok, men det får ni fråga dem. Inte genusideologerna alltså – de anser sig ju höra hemma överallt, utan jag tänkte på företagsledningen på Svensk Kärnbränslehantering. Frågan är om inte denna genusbilaga kan ses som ett bevis för att företagsledningen på SKB exponerats för det använda kärnbränslet och fått ett radioaktivt psyke? Man kan ju tro det… För övrigt vet vi ju att en sjuksköterska ju valt sitt yrke eftesom hon varit offer för patriarkala strukturer som tvingat henne att välja så, medan en kvinna som valt att jobba som brandman (eller kanske brandperson? Brandhen?) valt detta av helt fri vilja. När man inte valt könsstereotypt – då har den fria viljan talat. Men det betyder ju att jag som matematiker valt mitt yrke utifrån äkta fri vilja medan gensuforskarna som valt ett kvinnodominerat yrke tvingats till detta genom yttre patriarkalt förtryck! 🙂

Här får vi också veta att ”Maskulinitet som innebär att män inte tränas att kommunicera känslomässigt leder till att oron för brister i det tekniska kunnandet förläggs utanför den egna personen/den egna kroppen när de jobbar med frågor kring slutförvar av kärnbränsle. Läs mer om detta här i något av mina fyra inlägg om kärnbränslegenus. 

Det behövs fler genusutredningar

Det behövs fler genusutredningar

Här har vi alltså skälet till varför vi inte kan bli av med det här – strävan efter 50/50-utfall är uppsatt som det övergripande jämställdhetspolitiska målet, och tills detta är uppnått på varje arbetsplats och inom vare yrkeskategori, kommer genusmaffian att avlönas för att bedriva propaganda som alltid kallas ”jämställdhetsabete”. En smart politisk strategi att sätta upp ett mål man aldrig kan uppnå. På så sätt kan man hålla sig sysselsatt i decennier, eller snarare sekler. Statistik visar att 97% av genusvetarna får anställning direkt efter examen. Och deras könsfördelning ser också ut ungefär sådär, men å andra sidan kan de ju byta genus under dagen, medan andra ska räknas utifrån sitt biologiska kön. Det är skillnad på folk och folk. Och om nu könet skulle vara uttömt så kan man som sagt börja räkna på de andra kategorierna som funktionalitet och ålder tex. Där funktionalitet (och fobi mot folk med olika funktionshinder kallas som ni numera vet funkofobi) ger utrymme för vilka tolkningar som helst, eftersom alla fungerar olika, och i genusvärlden kommer man snabbt att använda detta faktum och kategorisera människor som avviker den minsta från normen, och då har vi ju ganska många seklers arbete här, och att avvika från normen kan ju verka konstigt i genussammanhang där det ju inte ska finnas normer, men dessa finns när det passar, liksom könet finns när det passar, tex när man ska räkna antalet kvinnor och män på en arbetsplats, men i övrigt är könet givetvis en total inbillning.

Ja ja, svamla på ni, men förr eller senare blir ju galenskapen norm - och då är detenda normbrytande att bryta mot galenskapsnormmen. :-)

Ja ja, svamla på ni genusexperter, men förr eller senare blir ju galenskapen norm – det är den nästan redan – och då blir det ju normbrytande att bryta mot galenskapsnormen. 🙂

Precis som detta inlägg ni läst inte kan sägas existera om ni inte ställer er frågan först om det är verkligt, för som vi kan läsa i en genusansökan vid namn ”Den ideologiskt konstruerade kroppen”  i Vetenskapsrådets projektdatabas som beviljats drygt en miljon kronor, så kan vi inte räkna något som viktigt förrän vi räknat det som verkligt, men ”redan innan något bedömts vara viktigt eller värdefullt på grund av att det är verkligt, har det bedömts vara viktigt nog att anses vara verkligt” och det betyder att det här blogginlägget inte är verkligt förrän ni bedömt det vara viktigt. På grund av att det är verkligt. Det verkligt viktiga här är alltså att tömma hela statskassan på pengar till genusprojekt innan den bedömts vara viktig nog att vara verklig, men eftersom vi ju redan vet att den är verklig, och verkligheten har inneboende spänningar eftersom den ännu inte är bedömd som viktig, så är det viktigt att göra en bedömning av dess viktighet inom verkligheten, och inte utanför, får då kan man säga att den verkliga statskassan inte alls är viktig, och därför kan man som genusforskare och politiker tömma den med gott samvete, medveten om att den bara är en social konstruktion som kan rekonstrueras om man bara låter folket slava några år till och betala skatt, så kan man sedan tömma den igen på nolltid. Och det är både verkligt och viktigt. För oss som är vakna alltså. Att upptäcka och stoppa vansinnet i tid, det verkliga vansinnet, som bedömts som viktigt fast det är verkligt, men verkligen inte är viktigt om vi ska överleva som civilisation.

Lästips: Sjunnesson – efter fittstim och genusdebatterna på Genusdebatten.se och min doktorsavhandling  – för bara det här korta inlägget kan ju inte tillfredsställa er intellektuella nyfikenhet. 🙂

Annons

241 Responses to Genusföredraget: Att rasera en nation med genusvansinne, normaliseringsprocesser, nya propositioner och förändringsagenter och -piloter

 1. Härligt att läsa dig igen, Tanja!

 2. Peter S skriver:

  Ja, vad ska man säga?

  Kanske som en god vän brukar säga beträffande den sedan över tjugo år havererade invandringspolitiken (OBS! Inte invandrare i sig utan själva politiken), den ständigt ökande kulturmarxistiska dårskapen (där genusvansinnet bara är en av komponenterna), den vidriga kulturrelativitismen, etc:

  ”Allt är nog bara en illusion.”

  Hade vi talat om människor på yttersta vänsterkanten så hade man kunnat skratta, men när förste vice förbundsordföranden i MUF skriver ett inlägg i Svenska Dagbladet om det hemska, homogena och icke HBTQ-präglade Sverige som beskrivs i Astrid Lindgrens böcker – ett inlägg som lika gärna hade kunnat vara skrivet av en påläggskalv från Feministiskt initiativ (förlåt, påläggskviga, ska det förstås vara) – ja, då har det gått på tok för långt!

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vilka-ar-dagens-berattelser_8912904.svd

  Men oroa er inte som sagt, för allt är ändå bara en illusion …

  Dessutom kan ni alltid kontra med att säga till genusvetarna att om könet nu bara är en social konstruktion så kan det ju heller inte finnas någon feminism … (Ja, jag har mina ljusa stunder!)

 3. Roland skriver:

  Genualiskt

  Visst är det oroväckande att Sverige har halkat efter inom forskning. Men en vändning kan vara på gång eftersom vårt land just nu leder den internationella utvecklingen i en vetenskap med framtiden för sig; genusforskning.

  Att döma av alla hundratals miljoner som beviljas i forskningsanslag räknar våra politiker med att Sverige blir ett föregångsland inom genusforskning. Eftersom ämnet är av största vikt vore det på sin plats att presentera några av de spännande forskningsprojekten, men jag insåg att denna insändare skulle bli på tok för lång.

  Men huvudsaken är att våra skattepengar går till viktiga projekt, till exempel de 19 miljoner som anslagits till ”Att Genusifiera EXcellens – GEXcel: Mot ett europeiskt excellenscentrum i transnationella och transdisciplinära studier av föränderliga köns-/genusrelationer, intersektionalitet och kroppsliggörande”. Det finns till och med planer på att bygga ett Europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige, vilket kommer att sätta vårt land på världskartan igen.

  Det är av stor vikt att vi tillämpar ett rättvist genusperspektiv. Ett skräckexempel på hur det inte får fungera finner vi på våra sedlar. Som tur är har Esabelle Dingizian, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet, upptäckt detta: ”Att vi har Selma på tjugan och Gustav Vasa på tusenlappen speglar hur män fortfarande värderas högre än kvinnor”, säger hon.

  Genusforskning börjar få fotfäste inom skolvärlden. Moira von Wright, som är rektor på Södertörns högskola, har föreslagit att en genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort. Hon menar att böckerna förmedlar budskapet att fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv, vilket strider mot kraven på en jämställd text. Om vi börjar tillämpa hennes teorier på övriga högskolor så kan Sverige säkert vinna flera Nobelpris i fysik.

  Tack vare genusforskningen har vi också kunnat skriva om den svenska historien. På ett museum för SJ:s driftvärn kunde man se skyltdockor iförda uniformer. En av dem var en mörkhyad kvinna. När en förundrad besökare, som trott att driftvärnet bara bestod av män, frågade föreståndaren förklarade denne att för att få anslag till att bygga muséet krävdes det, på grund av genus- och jämställdhetsskäl, att en mörkhyad kvinna ingick.

  Inom bara några år kommer ”könsmaktsordning” att vara ett av de första ord som små barn lär sig på dagis. En annan fördel med genusforskningen, om än inte av monetär art, är att man kan kalla den ”typiskt svenskt” utan att någon tar illa upp.

 4. Fredrik skriver:

  Kvack sa feminismens egen groda…

  Är Feministiskt Initiativ (FI) sin egen fiende?

  http://feministisktinitiativ.se/om/styrelse/

  En man och resten kvinnor i den STORA styrelsen.
  Snacka om att bädda för en STOR dubbelmoral debatt!
  Feminism är inte jämställdhet. FI är ett kvinnoparti!
  Det är OK men stå för det och låtas inget annat.

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Roland, oj, hur ska ni orka läsa allt detta? 🙂 Ja, hade jag haft en video hade jag lagt upp den på 5 minuter, men nu blev det något problem där med den som skulle filma, men detta är det bästa jag kan göra av situationen… Vet inte om jag orkar läsa igenom det själv idag, men bli inte ledsna om ni hittar ngt stavfel, det är bara jag som inte orkar korrläsa den här textmassan idag. 🙂 Men imorgon kommer eventuella fel att åtgärdas, med bara en hand så blir det inte så lätt med tangentbordet och speciellt shift-knappen, har fortfarande inte helt lyckas programmera om mitt automatserade skrivande enligt standard-tangentbord. Kollar kommentarer imorgon också, här och på inlägget från i förrgår, varit lite mycket nu de här dagarna. Trevlig läsning för er som orkar!

 6. elwee skriver:

  Shit Tanja …
  När ska jag hinna läsa allt det där?

 7. Martin Andersson skriver:

  Loser som inte kom och filmade som han skulle! 😡 😡

  OK, det blev ett välkommet inlägg i alla fall. Men alla politiker och opinionsbildare vet att skrift bara räcker en del av vägen – man behöver levande framställningar, bild och ljud för att övertyga. Det är det som slår in i det limbiska systemet. 🙂

  Inte desto mindre är detta viktigt därför att hela genushelvetet med alla sina små hen-jävlar inte har lyckats producera EN övertygande talare, eller EN person som är telegenisk och fungerar i bild, på TV eller film. Schyman TROR att hon fungerar, det är därför hon sticker fram trynet hela tiden. Men det var det längesedan hon gjorde. Tanja har ingen motpart i det andra laget.

  En riktig death match, till vilken jag utan tvekan skulle köpa biljett på första raden, vore en debatt mellan genushelvetet allra ohyggligaste mutantmonster, Tiina Rosenberg, och vår egen Tanja. Tänk att få sitta med och höra nedräkningen…och domarn ryta ”I want a good clean fight! OK!! Let’s get it on!!!”. 🙂 🙂 🙂

 8. Leif skriver:

  Infernaliskt! Tyvärr har de intersektionella svårt att ta till sig längre texter(min tes) så i värsta fall är det bara patriarkala personer och kvinnliga avfällingar som förmår läsa det du skriver. Mer av detta till oss törstande, Tanja! Hoppas axeln inte laxerar eller vad det heter…;)

 9. Folklig skriver:

  Tack för att du finns Tanja!

 10. Lotten skriver:

  Flyttade från Sverige för 25 år sedan…. allt jag nu läser om Sverige ger mej mardrömmar!! Detta var mycket informativt. Jag har en PhD i comparative literature men har sluppit ifrån detta vansinne/helvete.

 11. Emma skriver:

  Det gick alldeles utmärkt att läsa det all detta:-) Men hur får vi dem att ge sig? Det är fortfarande ett olöst problem, tyvärr. Det är som vattentäta intellektuella skott in till genusinstitutionerna, genom vilka inget vett tränger in..

 12. Peter L skriver:

  Då jag läser din ironiserande text om matematik och kön slår det mig att du troligen anser att en positiv derivata är något som stiger likt ett organ i första kvadranten till skillnad från den negativa. Jag är själv man och har tidigare inte insett den fulla betydelsen i detta, hur den manlige Eros nästlat sig in i våra vetenskaper och vårt språk. Tror jag skall slå en signal till ditt universitet och tipsa dem om ditt patriarkala förhållande till det ortogonala rummet.
  /pllay

 13. Johan Lundblad skriver:

  Bra Tanja – keep on punching!
  JEL

 14. Per skriver:

  Klart vi orkar läsa, Tanja! Du fullständigt massakrerar vansinnet som pågår i detta land. Hur kunde det bli så här? Och vilka ansvarar för utvecklingen och kan ställas till svars?

  Antar att det yttersta ansvaret måste hamna hos politikerna. Och då uppstår frågan; om vi nu vill få stopp på detta – vilka skall vi då lägga vår röst på i september? Finns något parti eller någon politiker som vågar ifrågasätta utvecklingen? Jag tvivlar…. Så detta elände och genuskorrekta flanerandet mot stupet lär fortgå?!

 15. jacob9uk skriver:

  Hej Tanja! Allt du levererar är bländande bra som jag sagt många ggr tidigare! Jag hade bara tid att läsa fram till genusglosögonen idag (själv bär jag som synes negativt slipade kompositglas av icke-glosmodell)..
  Länge har vi lättskrattade tyckt att genusvansinnet har en stor humorpotential som genderistorna kunnat utnyttja för maximal s k ofrivillig humor. Men du visar med dagens text att genusvansinnet tyvärr passerat den svårforcerade skratthorisonten och nu befinner sig i en annan region. Enl modern cutting-edge fysik approximerar skratthorisonten Schwartzschildradien. En foton kan absolut lämna ett svart hål om ett villkor uppfylls: tillgången till en oändligt lång tidsaxel. Inget större problem m a o.
  Men på bara några flämtande decennier har genusvetenskapen nu nått och passerat skratthorisonten och befinner sig alltså i vad vi tentativt kallar Vansinnesavgrunden. Och denna region har ingen/intet nånsin observerats lämna. Skratten tystnar och genuset får psykofarmakologisk livslång behandling.

  Imorgon läser jag vidare från punkten glosögon, Tanja! Bye bye for now!

 16. Nils skriver:

  Tanja, det du skriver är väldigt viktigt och intressant, men jag tycker att du missar själva bakgrunden litet grand, trots att du är inne och nosar på den.

  Det är inget konstigt att genusprojektet (eller för den delen något annat kulturmarxistiskt projekt) är motsägelsefullt, syftet är ju inte att bygga upp något sammanhängande filosofiskt system. I den mån man använder saker som liknar argument är det ju bara ett medel till ett mål. Så länge de här människorna har tolkningsföreträdet och (och för den delen våldsmonopolet och ekonomin) på sin sida har de ingen som helst anledning att oroa sig över huruvida det går ihop eller inte, de kan gladeligen hylla nynazistiska partier i Ukraina ena dagen och demonisera SD den andra. I Ukraina vill de se mindre ryskt inflytande, då betonar de saker som ”folket rätt till frihet och självbestämmande”, i Sverige vill de behålla sin makt och av olika skäl utöka invandringen, mot folkets vilja, alltså betonar de ”tolerans” och ”öppenhet”.

  När det gäller just genusmaffian så gäller väl i princip följande bevekelsegrunder (vilket du ofta är inne på):

  *På makronivå så tjänar både staten och kapitalet på att fler kvinnor arbetar och konsumerar mer, det ligger i skattmasens och de stora företagens intresse att skillnaderna suddas ut.

  *På mikronivå så finns det enskilda individer och organisationer som vill befästa sin makt, få anslag, förbli relevanta.

  Ideologi och filosofiska ställningstaganden är bara verktyg för att uppnå det här. Väldigt få kommer att notera eller bry sig om att det inte hänger ihop, speciellt när det kommer från officiella kanaler.

  Jag tror att det är ett misstag att försöka argumentera mot dem, annat än i syfte att förlöjliga och underminera dem. Målet måste vara att avslöja dem som korrupta bedragare snarare än att övertyga dem. Deras argument är som sagt bara verktyg, de kan när som helst börja argumentera för något precis motsatt, utan att blinka.

 17. Aphjärna skriver:

  Låt mig presentera ett av flera fel.

  Du skrev,

  ”Medan man för 20-30 år sedan skulle säga åt en pojke att vara tyst och inte låta honom få ordet utan att räcka upp handen, så ska man idag istället (SOU 2009:64 Jämställdhet i skolan) åstadkomma detta genom en (citat) ”dekonstruktion av den hegemoniska maskulimiteten” i klassrummet.”

  Felet du gör är att du anger en SOU från 2009 och hänvisar till en teori från 2002 istället för att gå till den verkliga orsaken för sämre skolresultat i Sverige sen början av 2000-talet. Allehanda byfone kan mellan tummen och pekfingret räkna ut att genusglasögon inte existerade för 20-30 år sedan och att det inte heller är pga genus som resultaten försämrats och att det inte är pga genus som lärare inte kan säga åt pojkar att vara tysta.

  Frågan är om du och dina gelikar är för fega för att närma er sanningen bakom ett sjunkande Sverige.
  Förmodligen inte då ni måste bita er själva i foten då er förmodade politik är blåliberal och likt nyttiga idioter står för Sveriges verkliga förfall.
  http://snaphanen.dk/2012/11/06/svenska-skolans-sjunkande-elevresultat/

  Jag gillar inte genus, men jag gillar inte heller falska argument baserade på att dölja sanningen eller guilt by association.

 18. Jan Wiklund skriver:

  Tack Tanja för ett alldeles lysande inlägg i den i övrigt obefintliga genusdebatten. Vi är alla utomordentligt oroade över vad som händer med våra barn och vårt samhälle, men när startar upproret och hur?

 19. Grumpy skriver:

  Tack för din välformulerade artikel, Tanja, den stärker min oro för fäderneslandets framtid och frågan är väl om jag inte börjar bli mörkrädd också.

  Detta vansinne måste komma fram i media fast jag fruktar att den omvända könsmaktsordningen, eller snarare, genustramsordningen, har tagit ett strypgrepp på den före detta fria pressen.

  Fortsätt det viktiga arbetet, du gör en viktig insats för landets framtid.

 20. Fredrik skriver:

  Letade lite på fittpyssel för att få reda på vad det innebär. Tydligen består det av att rita fittor, forma fittor i cenitlera eller skapa förgyllda fittkonstverk.

  Exempel:
  http://fittforfight.wordpress.com/2013/09/25/fittpyssla-det-blir-roligare-da/

  Den här videon är lite mer rakt på sak:
  http://fittforfight.wordpress.com/2013/03/20/oh-child-jag-kanner-faktiskt-att-jag-ar-battre-kompis-med-min-fitta-nu/

  Hur kommer det sig att den här fitt-fascinationen exploderat och hur passar det egentligen in i genusramverket? Skäms över att jag är så dåligt insatt. Mitt förhållningssätt till fittor är att jag mer fokuserar på flickan den sitter på än själva fittan. Är det rätt eller fel utifrån feministiskt synvinkel? Frågorna hopar sig.

 21. Kristian skriver:

  Tack skall du ha. Grundligt som vanligt. Ganska lättläst tycker jag. 🙂

  ”snäv kunskap med en given mening”
  Är det sådant därnt obehagligt som vi brukade kalla ”fakta”?

  Det var väl vinnova som gav oss den fantastiska androstolen?

  ”[…] not only do they prohibit discrimination on the grounds of race, creed and color, but also on the grounds of ability.”
  -Tom Lehrer.

  Deltar dagligen i läsning av godnattboken. Självklart. Sedan är det sonen som väljer bok, vilket avgör vem som läser. Castor får undertecknad läsa, Pettson och Findus skall läsas av mamma. Häxan och kvasten delas ungefär lika – i allmänhet skall jag ta över när draken gör entre.

  Det mest rättvisa vore väl om ingen fick forma sitt eget liv?

  485 av 500 artiklar publicerade utan granskning?
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vetenskaplig-oredlighet-pa-hogskolan_8998046.svd

 22. Peter skriver:

  Om man kunde prata vett med genusförespråkare skulle dessa inte existera…

 23. QED skriver:

  Ah … det blir helgläsning.

  Tips om känd arbetarförfattare som tackade nej till Leninpriset:

  ”När författaren Susanna Alakoski erbjöds det kontroversiella Jan Myrdals Leninpris på 100.000 kronor tackade hon nej. – Jag vill inte förknippas med totalitära ideologier, säger hon om priset som i år mottas av Jan Guillou.”

  http://www.axess.se/imedia/?slug=alakoski-tackade-nej-till-leninpris

 24. elwee skriver:

  Jo Tanja, din text var verkligen verklig. 🙂

  ”Enligt skolans styrdokument innebär en demokratisk värdegrund att man ska respektera att olika människor faktiskt har olika värdegrunder – men detta krockar ju med den gemensamma värdegrunden ”
  Det har jag inte tänkt på. Detta kan man använda i alla möjliga sammanhang där ”värdegrund” kommer på tal.
  Att det varit något lurt med EN värdegrund har jag haft som magkänsla, men att det strider mot demokratins principer har jag inte tänkt på.
  Tack.

  Tack också för några skratt som dock blandas med den fasa som uppstår när man inser vad våra skattepengar används till, samtidigt som våra gamla som byggt det välstånd som finns kvar är satta på undantag och våra barn förnekas rätten till en skola värd namnet.

 25. thojak skriver:

  Temat verkar (är?) vara nåt av typ pandemi koncentrerad till ‘villiga’ delar av (evtl.) hjärna… Suck!

  Frågorna tas oxo upp internationellt, typ här:
  http://order-order.com/2014/02/21/labours-women-problem/

  ‘Common sense isn’t that common anymore’… Si!

  Mvh/TJ

 26. Pelle2 skriver:

  Så jäkla bra skrivet ! Jag borde väl egentligen gråta åt alla dumheter som produceras i ”genusvetenskapens” namn men jag kunde inte låta bli att skratta åt eländet.
  Genusmänniskorna är verkligen en del av en fördumningsindustri och ett offerkofteri av gigantiska mått.

 27. Björn Norström skriver:

  ”Den lite tråkiga nyheten jag har nu är att kameramannen som skulle filma föredraget aldrig dök upp,”… KameraMANNEN?!?! Låter inte som din blogg är genuscertifierad… 😉

 28. elwee skriver:

  Och vad säger genus”teoretikerna” om detta?

  http://www.friatider.se/manliga-man-mar-battre

 29. Ned Newman skriver:

  Såja, nu var det ett jättelångt inlägg igen. Nu behöver man inte tvivla mer. Nu är vi tillbaks på spåret. Kampen mot genusgalenskapen kräver detta offer!!

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee – ha ha, jag vet inte när du ska ”hinna läsa allt det där”!! Jag ställer mig själv samma fråga! 🙂 Jag ska läsa igenom det nu och fixa eventuella fel, blev lite mycket de här dagarna, och ber om ursäkt för de kommmentarer som fastnat i kön – släpper allt nu. 🙂

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Ned Newman, klart att det skulle bli ett megalångt inlägg, som vanligt. Men visst var det ett roligt socialt experiment att skriva ett kort inför föredraget. Det kändes jätteskumt för mig med. 🙂

  elwee, ang ”Bland de positiva effekterna av höga testosteronnivåer hos män fanns stabilare blodtrycksnivå, lägre risk för typ 2-diabetes och lägre risk för hjärtinfarkt.”

  Genusteoretikerna skulle väl säga att detta är ett skäl att sänka testosteronet, så når de sin slutliga lösning på ”mansfrågan” snabbare väl? 😉

  Björn Norström, ang ”KameraMANNEN?!?! Låter inte som din blogg är genuscertifierad.”

  Nja, min blogg vet jag inte, men det måste ju vara Fri Folkbildning du får kolla med i så fall men Sjunnesson sa att det var en man som skulle filma – och jag tycker det låter jämställt med tanke på att en kvinna (jag) skulle tala. Så ska det vara – männen tiger och filmar och vi kvinnor talar! 😉 Men om en man ska tala nästa gång så måste en kvinna filma, får ta upp det med Sjunnesson – om man nu inte kan få kameramannen att byta genus inför föreläsningen, det ska ju gå bra enligt den moderna teorin. 🙂

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle2, vad bra att du kunde skratta åt det också, mitt i eländet. De står ju själva för humorn här… Man behver bara citera dem, allt talar för sig självt, men av ngn konstig anledning blir de alltid sura när man citerar ur deras egna dokument – istället för att tacka mig för att jag lyter fram all deras ”kunskap” i ljuset. 🙂 Som tex i filosofiska rummet. Den som är observant kan notera att Lunds Universitets fd rektor professor Göran Bexell precis i inledningen av programmet (min 2:53-2:56) kallade slutrapporten för genuscertifiering för ”en mycket välskriven och välstrukturerad rapport” men när jag längre fram i programmet började citera från denna rapport och gå in på dess innehåll bla i form av de konkreta kriterier som ska tillämpas så fick jag höra från Bexell (min 31:50-32:14) att ”texten är inte att uppfattas på det sättet”, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att jag läste innantill och det ju är denna blott 9-sidiga rapport som ligger till grund för Fysicums hela genuscertifieringsarbete, och om de inte menade vad de skrev när det radade upp kriterierna – varför skrev de då ner dem om de inte menade det? Galningar – kan inte ens stå för vad de själva gör! 🙂

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Exodus, axeln är stabil men den har stelnat – sk frozen shoulder. Blir 3-4 timmars sjukgymnastik/dag men det sitter fast och den senaste månaden kommer jag inte längre. Det ordnar sig, annars får jag väl leva med detta… Då är jag ju handikappad och ingår i en offerkategori. 😉

  thojak, tack för länk ang Labour’s women problen. När common sense är inte så common längre – jag har skrivit om detta med akademikerna och det sunda förnuftet här (och med akademiker avser jag här genusakademikerna) – här är förklaringen till varför de saknar sunt förnft: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/22/akademikerna-och-det-sunda-fornuftet-finns-verkligheten-pa-riktigt/

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, varsågod ang värdegrundsproblematiken – det är kul när de trasslar in sig i motsäglser. 🙂 Synd att så få upptäcker det bara… Men nu vet ni alla att den demokratiska värdegrunden krockar med den gemensamma så ni kan vinna alla debatter genom att använda den värdegrund som passar er – motståndaren vet ju vanligen inte själv vilken värdegrund han/hon själv talar om, utan är bara medveten om den heliga ”värdegrunden”.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, det var rakryggat att tacka nej till något man inte vill ha, trots att det var 100.000 kr hon erbjöds.

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Peter, ja så är det…

  Kristian, ”Det mest rättvisa vore väl om ingen fick forma sitt eget liv?” Ja och det är ju just detta genusmaffian upptäckt. Deras lek med ord rent allmänna hyckleri är så lätt att genomskåda. Bara några politiker i beslutsfattande ställning tror på tramset…

 37. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, och tack för länk till SVD – hade inte läst den! 🙂 Rayman brukar skriva bra saker: En gång tog hon upp mitt inlägg ”Ett skräckexempel på genusväldet”: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mansgrisigt-att-bladdra-i-papper-pa-universitet_2897797.svd (här mitt inlägg om incidenten: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/05/11/ett-skrackexempel-pa-genusvaldet/ )

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, tack för exempel på fittpyssel, hade sett den där andra med videon – helt galet…

  Grumpy, tack! Oroa dig inte för landets framtid – vi ska ordna upp allt det här i sinom tid. 🙂

 39. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan Wiklund, ang ”Vi är alla utomordentligt oroade över vad som händer med våra barn och vårt samhälle, men när startar upproret och hur?” Det spelar ingen roll om vi har 90% av opinionen på vår sida – de har lyckats sätta sina idéer på pränt i propositioner osv. Enda vägen är politisk. Bara Tyskland och Sverige har, som enda länder i hela världen, förbjudit hemundervisning – så man kan inte heller fly fältet.

 40. Tanja Bergkvist skriver:

  Aphjärna, (vilket alias 🙂 ) förstår inte vad du menar med ”Allehanda byfone kan mellan tummen och pekfingret räkna ut att genusglasögon inte existerade för 20-30 år sedan och att det inte heller är pga genus som resultaten försämrats och att det inte är pga genus som lärare inte kan säga åt pojkar att vara tysta. Frågan är om du och dina gelikar är för fega för att närma er sanningen bakom ett sjunkande Sverige.”

  Det är ju just det jag säger – det är inte genus och kön som är förklaringen till de sjunkande resultaten.

  Tack för din länk till artikel på Snaphanen. Läser… ”Tvärtemot vad man skulle förvänta ser det ut som om högre lärartäthet också innebär lägre resultat.” Instämmer – det hjälper inte med en specalpedagog per elev, uppenbarligen. I många länder är det en lärare på 40 elever och det fungerar hur bra som helst. I Sverige har man bestämt att man ska ”individanpassa” undervisningen, och hur ska man möta varje elev på dennas nivå i en klass på säg 20 elever på 40 minuter? Enda sättet är att undervisa på så sätt att alla befinner sig över en viss (oacceptabel) nivå. Det går, det funkar ju i flertalet andra länder.

  Intressant ”Figur 2 visar betygsresultat mot hur stor del av lärarna som har behörighet. Här ser vi att ju större andel av lärarna som saknar behörighet, ju högre betygsresultat. Förklaringen är förmodligen densamma; i skolor med låga resultat är man kanske nogare med att anställa lärare med formell behörighet, och igen har man inte kommit tillrätta med problemet, åtminstone inte full ut.”

  Säger ju en del om lärarutbildningen och inte minst Lärarhögskolan, men det visste vi ju redan…

  Du skriver ”Jag gillar inte genus, men jag gillar inte heller falska argument baserade på att dölja sanningen eller guilt by association.”

  Vilka falska argument, vad menar du? Precisera så kan jag svara. Menar du rubriken på Snaphanens artikel ”Skolans nedgång beror på demografiska förändringar” Ingen förnekar att det blir svårare att driva en fungerande skola när det kommer grupper som inte kan språket eller kanske inte ens kan läsa och skriva på sitt eget språk – inte ens politikerna förnekar ju det. Och detta kräver ju specialinsatser, men det förklarar ändå inte varför svensk skola slagit in på en flumpedagogik sedan flera decennier tillbaka där man ska ”lära sig att lära” och man inte har en lärare som ska lyssnas till eftersom man ju ska ha en platt struktur. Detta missgynnar alla elever, både de med bra och sämre förutsättningar.

  Men artikeln i Snaphanen (som jag antar du anser har förklaringem?) avslutas med: ”Kanske beror skillnader i elevresultat till stor del på eleverna själva, och inte enbart på migrationen som sådan, lärarnas kvalifikationer eller på brister i det västerländska samhället.”

  Men ”eleverna själva” är faktiskt formade av just det omgivande samhället och vad de lär sig eller inte på lektionerna är i högsta grad beroende av just lärarens kvalifikationer – dvs lärarens ämneskunskaper och förmåga att förmedla dessa kunskaper och förmåga till ämnesrelaterade resonemang, inte att ha gått på Lärarhögskolan – det är ingen kvalifikation i mina ögon. Och om man hade lärt eleverna att ta sitt skolarbete på allvar och alla visste att man måste anstränga sig och inget kommer gratis, samt om lärarna kunnat sitt ämne – ja då beror ju resultaten till stor del på ”eleverna själva”.

 41. Tanja Bergkvist skriver:

  Aphjärna, (måste du kalla dig så? 🙂 ), Och för övrigt så, om man kollar på IQ and global inequality så ser man i tabellen att Sverige hade medel-IQ 99 år 2006, medan Bulgarien hade 93. Och ändå är de bulgariska toppstudenterna i fysik och matematik bättre än de svenska (samma sak i hela Östueropa) eftersom man hade (före -89 innan skolväsendet där raserades även där under västs inflytande, bland annat) ett effektvt fungerande utbildningsväsende vad gällde dessa ämnen. Extremt kunniga lärare och ordning och reda i klassen. Hjärnan är något som behöver stimulan och kan tränas. Medfödd hög generell intelligens garanterar ingenting när man har ett utbildningsväsende som inte tar tilll vara på detta IQ. Kolla gärna resultaten på internationella matematik- och fysikolympiader och jämför Öst- och Västeuropa fram till 90-talet.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  Nils, kan bara instämma i varje ord du skriver. Jag tycker att bakgunden (eller syftet/målet för den delen) är så uppenbar att den inte behöver nämnas explicit, men det kanske jag borde… Men att lyfta fram vansinnet är ju ett sätt att avlegitimera dem och på så sätt avslöja hyckleriet (som dock alla insyltade själva inte är medvetna om). Ang Ukraina och det du skriver så är det precis som när Bildt ena dagen pratar om Kosovos rätt till självständighet för att nästa dag åka till Georgien och tala om Georgiens rätt till ”territoriell integritet” (för er som minns detta för att antal år sedan). Har du sett följande video från Russia Today Cross Talk om Ukraina – väldigt sevärd (och underhållande) – se den:

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  jacob9uk, hoppas du orkade läsa allt! 🙂

  Per, ja politikerna bär ansvaret genom att ha institutionaliserat detta i myndigheterna osv. Dock, betänk att 68-vänstern kunde transformera det kollektiva psyket utan att ha ett parti – så det går att vända utvecklingen, det första steget är upplysning, därefter att verka politiskt men även på andra sätt.

  Man kan också få de befintliga partierna att ändra sin agenda – om efterfrågan bara är tillräckligt stor – de gör ju allt för att behålla sin makt och är beredda att kompromissa med alla sina åsikter om det krävs – det är väl just det vi bevittnat de senaste decennierna? Dock är det tveksamt om de som beter sig så ska ha förtroende att sitta kvar på sina poster, även om de ändrar åsikt utåt för att de gynnar dem. Ingen är väl särskilt förtjust i hycklare….

 44. Tanja Bergkvist skriver:

  Johan, tack – jag ska! 🙂

  Adrian,
  ja jag kämpar vidare – fast måste göra mer än blogga. Men jag har lovat att ordna det här och ska göra vad jag kan. 🙂

  Peter L,
  ”Tror jag skall slå en signal till ditt universitet” – jag har inget universitet just nu, råkade ut för en olycka just efter att min anställning på KTH gått ut och har sedan genomgått två operationer, den ena en total katastrof (därav den andra), så just nu kan du inte ringa någon för att gnälla på mig, men tack för omtanken! 🙂

  Emma,
  vad bra! 🙂 Återigen, ledsen att det inte blev ngn video, hade tagit mig 5 minuter att lägga upp den, men nåja, det blir av nästa gång kanske. De kommer aldrig att ge sig, de måste avsättas från sina positioner, eller egenligen kan de iofs forska vid sina institutioner, men de ska ge f-n i att infiltrera hela det omgivande samhället, imperialistgalningar – detta borde strida mot deras samvete. Men just det, de har ju inget, men mot deras egna teorier då, deras imperialistiska agenda.

 45. Tanja Bergkvist skriver:

  Lotten, vad bra – skrämmande med nödvändig läsning…

  Folklig, det var så lite (att jag finns alltså). 🙂

  Leif, ”luxerar” heter det. Nej den är stabil nu. ”Mer av detta till oss törstande, Tanja!” Varsågod: https://tanjabergkvist.wordpress.com/alla-inlagg/

  Martin A, ”Tiina Rosenberg, och vår egen Tanja. Tänk att få sitta med och höra nedräkningen”. Faktum är att P1 försökte flera gånger 2009-2010, men Rosenberg hade alltid ”förhinder”. 😉

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, intressant men inte förvånande att det är över 90% kvinnor i FI:s styrelse, brukar se ut så även vid de genusvetenskapliga institutionerna.

  Roland Ch. – tack! Och vad kul at du fortfarande läser, trodde du försvunnit ju! 🙂

  Roland, ”med planer på att bygga ett Europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige, vilket kommer att sätta vårt land på världskartan igen.” Och jag tror det är Linköping som gäller, ni som bor där i närheten får kolla upp det – all världens genusforskare kommer att vallfärda dit på konferenser och dylikt. 🙂 Ang ”En annan fördel med genusforskningen, om än inte av monetär art, är att man kan kalla den ”typiskt svenskt” utan att någon tar illa upp.” – ja det är väl det enda typiskt svenska som kommer att erkännas. Och när andra länder säger att detta är vansinne svarar an med att vi har ju kommit läääängst. I galenskap ja… det var ju det jag sa i förra inlägget, de har en fil dr i Galenskap – det nya universitetsämnet.

  Peter S, precis, och om könet inte finns så varför då sträva efter ett 50/50-utfall?

 47. mach skriver:

  Poe’s lag när DN publicerar ”Genusfotograf bakom årets sexist”?

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/genusfotografen-bakom-arets-sexist/

 48. elwee skriver:

  Om tre månader är det EU-val.
  Jag är en anhängare av korrelationsteorin ”orsak och konsekvens” eftersom den ofta innehåller en lagom mängd logik.

  Devisen att ju mer ansvar du har, desto mer lön är du värd, tror jag de flesta, klart tänkande människor, håller med om.

  Politiker har ju, lite avskalat, uppgiften att se till att så många av landets medborgare som möjligt, har det så bra som möjligt.
  Som verktyg för detta har de inkomna skattepengar som de på bästa möjliga sätt ska fördela på olika projekt och samhällsfunktioner.
  För att alla ska dra åt samma håll så behöver man stifta förståndiga lagar och det är bl a här politikernas ansvar kommer in.

  Idag stiftas ca 2/3 av Sveriges lagar av EU och vi har ingen reell chans att vare sig få insyn eller att kunna påverka dessa.
  Den chansen har inte landets politiker heller och de behöver därför inte ta ansvar för de nya lagarna.

  Således har ansvaret för politikerna minskat och således bör deras löner sänkas i motsvarande grad!
  När detta genomförs så kanske benägenheten att gå ur EU eller åtminstone ha en folkomröstning om det hela skulle te sig mer frestande för politikerbroilersena.

 49. elwee skriver:

  Så har det dykt upp en ny aktör i fördumningsindustrin.

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/vi-vill-bryta-normen-om-tva-kon

  Fast vem blir förvånad … de har ju trots allt trott på jungfrufödslar i över 2000 år …

 50. Emma skriver:

  Aphjärna: Jag förstår inte riktigt din argumentation, eftersom genustänket har funnits i Sverige betydligt längre än sedan 2002. Det har spridit sig allt snabbare sedan 80-talet i alla fall. För det andra tycker jag mig se att det finns ett helt komplex av åsikter och värderingar som blev tongivande efter -68, och som både utgör förutsättningar för kunskapsföraktet och den totala bristen på ordning och disciplin i svenska skolan och för genusidiotin. De är så att säga samma andas barn.

 51. […] över diverse knasigheter på internet, men ibland hittar riktiga guldklimpar? Jag snubblade över det här inlägget i mitt Facebook-flöde imorse och fick nu under lunchen tid att läsa det ordentligt. Jag har […]

 52. Jan Sjunnesson skriver:

  Tack för alla kommentarer och Tanja för att du pratade. Ska försöka ordna video. Tills vidare kan ni ge denna amerikanska sociolog er uppmärksamhet i 4 minuter när han gör snömos av en feminist och anti-rasist, 1981.

  Välkomna på mitt föredag den 18 mars !

  http://www.frifolkbildning.se/#home

  /Sjunne
  http://www.sjunne.com

 53. Hans skriver:

  Det går väl ändå att bojkotta dom här ”fantasterna” ex utebli från deras föreläsningar, inte söka till universitet eller högskola vars rektor är genusfrälst o.s.v.?

  Det gäller att försöka minska deras inflytande i mån av tillbudsstående möjligheter.

  – Inte att undra på att Tiina Rosenberg inte vågade ställa upp, hon vet nog att hon skulle göra en rätt slät figur.

 54. elwee skriver:

  Är det så?

 55. Bosse skriver:

  Med ständiga förhoppning om att Tanja ska sitta i riksdagen för SD.
  Mitt ständiga mantra som nu blivit ett axiom.

 56. Det har visst varit olympiad. Om jag inte fått något om bakfoten. Men Hurra – OS, den Olympiska Skiten, är över!!! | Genusdebatten. (Innehåller en liten blinkning)

 57. tovephillips skriver:

  Du har väl inte missat Tage Danielssons fantastiska saga om den rättvisa Gudrun?
  http://tovephillips.wordpress.com/2014/02/27/haha/

 58. […] Pernils foto vid genusdebattören Tanja Bergkvists föredrag i februari […]

 59. Galne Gunnar skriver:

  Lars Bern: Sann vetenskap är aldrig politiskt korrekt

  Bl.a. genus”vetenskapen” får sig en känga.

 60. Cavatus skriver:

  Här är en länk till en professor på KTH (teknisk fysik?) som skriver kritiskt om bl a genusforskningen. Måste läsas:

  http://antropocene.se/2014/march/sann-vetenskap-ar-aldrig-politiskt-korrekt.html

 61. Galne Gunnar skriver:

  @ dolf:

  Hörru din gubbfjant, eftersom du spelar låtsas-macho genom att snacka skit om att ”bestämma” vad Tanja B ska ha på sig och ”göra en QC” på hennes klädsel, så kan vi börja med att syna dig och din egen klädsel. Det här är en bild på dig, och du ser inte precis fräsig ut själv.

  Du ser ut som en snorkråka i din ”ta 3 betala för 1”, 39 kronors tröja från Överskottsbolaget. Jag skulle inte ens torka av min toalettstol med din tröja, så jävla ful är den. Så du kan ta och börja med att fixa till din egen klädsel innan du låter käften glappa om någon annans. Du är bevisligen inte kvalificerad att avgöra vad som är stilfullt och vad som ”solkar ned” någons utseende. Du ska inte ”bedöma”, ”ge order om”, eller ”göra en QC” på någon annans klädsel överhuvudtaget. Det är snarare vi som ska göra en DUBBEL QC på dig och sen en ”doublecheck” på det, för att avgöra om vi överhuvudtaget ska släppa ut dig bland vanligt anständigt folk, för just nu hör du bara hemma i en grotta eller en stia med din alkis-”look”.

  I ditt inlägg där du publicerar bilden på dig själv, så beskriver du dig själv som: ”Fet, Ful, Flint och Femtio”, och det är bra att du åtminstone har ett uns av klarsyn.

  Och du, inte fan kommer det att bli någon Nobelmiddag för dig. I bästa fall blir det en tunnbrödsrulle nere vid den lokala grillen. Och jag hoppas att den smakar skit!

 62. elwee skriver:

  Det fyller på …
  Stackars små vilsna barn … måste bero på den nya skolan.

  http://avpixlat.info/2014/03/03/radda-barnens-ungdomsforbund-vill-ha-konsneutrala-toaletter/

 63. Galne Gunnar skriver:

  En mycket intressant, vettig, och ärlig diskussion som förmodligen intresserar de flesta av oss, där ett ämne som tidigare har avhandlats på denna blogg tas upp:

  Why Do People Believe Stupid Things?

  (OBS! Diskussionen börjar c:a 4:40 min in i videon.)

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla, tack för era lästips! Kommer att kolla på allt i övermorgon! 🙂 Och GG, bråka inte med Dolf. Ni har väl inte missat att en person från Gensudebatten var med i P1 i Söndags (Pascalidous program…) http://genusdebatten.se/p1debatt-hur-mycket-ojamstalldhet-tal-sverige-mina-intryck-fran-forsta-parkett/ (detta var debatt nummer två i serien, nummer ett var hennes program om hur mycket rasism Sverige tål, nu var det istället ”ojämställdhet”). Det blir svårt att ha en debatt när man bjuder in så många pers att programmet är över precis när alla presenterat sig, men å andra sidan kanske Pascalidou inte är så intresserad av en debatt (det brukar hon ju inte vara i ring P1 direkt 😉 ) så det enda debattinslaget blev när Genusdebattens.se:s representat Erik fick prata i början – hör det, den första kvarten! Tänk vad mycket man hade kunnat göra av två timmar (2 timmar!) radio om programledaren planerat upplägget lite, men nåja, jag föreslår att ni hör programmet ändå på sr.se eller via länken ovan till GD och sedan läser Eriks intryck av debatten – det ska jag göra nu! 🙂

 65. elwee skriver:

  Ja jisses … tänk vad utländsk militär ska skratta.
  Se sista stycket om Sveriges bidrag till världsfreden.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livgardet/swedint/

 66. dolf skriver:

  @GG
  Wow, så vad har det tagit åt dig? Jag har aldrig utgett mig för att vara någon adonis, so what? Känner du att jag inkräktar på ditt revir för att du inte är ensam om att tjafsa och flörta med Tanja eller vadå?
  Jag har träffat Tanja IRL, så hon vet hur jag ser ut. Jag försöker inte framställa mig som något annat än jag är. Jag inte bara tycker om Tanja, jag tycker mycket om henne och retas därför med henne, precis som du gör. Och det skulle aldrig falla mig in att börja diktera några villkor för henne, vare sig det gäller kläder eller något annat. Vilket Tanja också mycket väl begriper. Jag förstod att du tog illa vid dig av något jag sa i all skämtsamhet för nåt år sen på bloggen, men uppenbarligen har du gått och skaffat dig ett riktigt horn i sidan till mig. Ärligt talat så är det rena översittarfasoner du ägnar dig åt nu, och om du känner ett sånt tvunget behov av att försöka göra ner mig offentligt så kanske det är dags för lite självrannsakan. Jag tror ärligt att du gör bort dig själv mer än mig. Din attack på mig stör mig faktiskt mindre än vad faktumet gör att du sänker dig så lågt som du precis gjorde.

 67. Bra kommentar av Nils och bra svar av Tanja B.

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf och Galne Gunnar, för det första – NU har jag läst era två kommentarer här (och bara dem, resten läser jag på torsdag), och det skulle förvåna mig om detta inte är (kanske lite för mycket iofs…) sarkasm med försök till inslag av humor från Galne Gunnars sida (?) och inte illa menat, även om jag tycker ordvalen kanske är på gränsen, men det kan bara Galne Gunnar själv svara på. Men som jag känner honom som långvarig kommentator på bloggen sedan länge, så är detta ett utslag av hans stridslystnad ur ett humoristiskt perspektiv. Givetvis är han så pass smart att han inser att våra (dina och mina Dolf) skämt om mina skor knappast är att ta på allvar, och att du skulle bestämma vilka skor, gympaskor eller annat, jag skulle ha på mig under Nobelmiddagen (när jag får Nobelpriset menar ni väl!? 😉 ) är ju inte heller allvarligt menat, något annat kan väl inte GG tro – om han inte tar frågan på allvar eftersom han vill bestämma vilka skor jag ska ha på Nobelmiddagen. 🙂 I vilket fall, efter detta konstaterande, och nu när allt är ok mellan er igen, så kommer jag ju att få Nobels fredspris, och ni är båda bjudna på festen – glöm inte era gympaskor! 🙂

  Dolf, här är förresten min kommentar på GD om P1-debatten, 1% av vad jag ville ha sagt iofs. 😉

 69. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”I vilket fall […] så kommer jag ju att få Nobels fredspris”

  Ja, kunde de ge Nobels fredspris till en skojare som Obama, så kan de lika gärna ge ett till en skojare som du! 😉 Faktum är att jag också behöver få Nobels fredspris. Jag behöver något att hänga bredvid toaletten…

 70. QED skriver:

  Tanja

  Härifrån kan du leda kampen mot genusvansinnet. Fyndpris på ”skogsgård” i Bergslagen.

  ”Bergrumskomplex 5 000 kvm samt skogsmark 18 ha.

  Atomsäkert inhägnat bergrumskomplex om 5 000 kvm uppdelat på 28 bergrum, varav 3 har används som serverhallar under 2000-talet.

  Skogsmark areal: 18 ha.
  Virkesförråd, tot: 159 kbm/ha.

  Det område varifrån Sverige skulle styras i händelse av krig låg i Nora-området. Aktuellt objekt skulle bl.a. användas av Sveriges TV och Radio och det finns därför bra utbyggd infrastruktur för digital kommunikation. Hela marken på 18 ha är inhägnad och det finns en väg in på området.

  Fastigheten har en djupborrad brunn.
  Fibernät är indraget till komplexet.
  Avlopp godkänd 3 kammarbrunn.

  http://beskrivningar.capitex.se/objdesc.aspx?GUID=46RDAKDIPDQINT59&TYP=CMLantbruk&Skin=Nethem

 71. Bosse skriver:

  Tanjas axel ibland ur led, så verkar även tiden vara(?!)

  ”Sverige leder Natos genusarbete”
  http://www.friatider.se/sverige-leder-natos-genusarbete

 72. Albert Persson skriver:

  Tack för en underhållande och informativ webbsida!

  Sverige har blivit en cirkus, det är bara att inse. Har inget emot cirkusar som sådana. Kan vara kul att titta på trapetskonstnärer, jonglerande cyklister och tramsande clowner när dessa uppträder i cirkusmanegen. Nu tycks nästan hela Sverige ha blivit en cirkusmanege där framförallt clowner uppträder i stort sett var som helst. Man är verksamma inom myndigheter, på företag, i skolan, i kyrkan och ja, till och med inom trafiken, finns säkert en massa av dessa clowner. Dina exempel från genusvetenskapens svindlande höjder, anser jag bekräfta min teori om att Sverige som land, har blivit först och främst en cirkus. Det är visserligen tråkigt att det blivit så, men min uppfattning är att det bästa man kan göra under rådande omständigheter, det är att luta sig tillbaka och njuta av underhållningen. Det är nämligen det man ska göra när man går på cirkus – låta sig underhållas. Jag hoppas att också du, i vart fall till viss del, finner det som pågår i Sverige underhållande.

 73. dolf skriver:

  @TB
  Ja, det är väl mycket troligare att du får pris än att jag får det. Så jag får väl stå med hundhuvet och vara glad att du överhuvud taget tänker tanken att bjuda med mig.
  Annars så var det ju internationella kvinnodagen igår (och jag försökte gå mot strömmen och skriva ett inlägg med lite annorlunda vinkel. Och i den vevan kan jag väl säga att du är en värdig representant för de riktiga kvinnorna som förtjänar all uppskattning och kärlek de kan få.

 74. dolf skriver:

  @GG
  … men din drapa tog i alla fall ur mig lusten att skoja och skämta. Så gratulerar till ”ett väl utfört arbete”.

 75. Xavier Renegade Angel skriver:

  Radikalfeminister i aktion på demonstration i lördags. Flera greps och åtminstone en polis träffades av en brinnande fackla i ryggen så att glöden yrde i luften. Har det skrivits något om dessa våldsamheter i media? Om så är fallet har det gått mig förbi, men å andra sidan brukar jag inte läsa så noga nuförtiden. Måste tänka på den mentala hälsan. 😉

 76. Peter skriver:

  Mycket bra Tanja! Jag såg det live. Kommer du på Jannes föreläsning 18 mars?

 77. elwee skriver:

  Tänk vad lite tänk kan åstadkomma …

  I det här fallet utan betoning på ”lite”.

 78. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  @TB
  Du har fått konkurrens om statministerjobbet! http://bit.ly/1o0CWMC

 79. Torbjörn skriver:

  Jisses Tanja, det är fullt slagsmål om dig, ser jag. 🙂
  Så söt och intelligent som du är, så är det ju i och för sig förståeligt.

 80. elwee skriver:

  Äntligen kan vi män känna oss som fullvärdiga människor i vården …
  Detta är ett väldigt viktigt inslag i jämställdhetsarbetet och jag längtar oerhört till att få utnyttja denna fantastiska uppfinning.
  Något för Nobelkommittén att beakta?

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5682535

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, vad menar du – självklart har jag inte det – statsministerjobbet är mitt! 🙂 Ursäkta frånvaron i kommentarsfältet, lite mycket att göra just nu men blir snart social här, måste säkra makten först – i synnerhet som Dolf tror att jag kommer att dela den med honom. 😉

 82. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  @TB
  Var har jag sagt att vi skall dela makten? Du kollade uppenbarligen inte ordentligt, eller så länkade jag till fel kommentar. Börja med den här från MK och läs sedan mina, Ninnis och Fugens ner till den här också från MK. De relevanta är korta, 5–6 rader max, så du kan hoppa över de längre om du är lästrött.

 83. QED skriver:

  Det senaste: anti-sociala appar

  http://www.bbc.com/news/technology-25554192

 84. QED skriver:

  Anders Borg om svenska skolan: ”För mycket flumpedagogik”

  http://www.expressen.se/nyheter/raseriet-mot-borg-du-behover-gora-din-laxa/

 85. […] jag var närmare döden än livet, så jag kunde inte åka dit. En tröst är att Tanja istället bloggat om sin föreläsning, och i den posten fann jag följande instick som jag vill göra även mina […]

 86. QED skriver:

  ”Sedan USA ignorerade Ryssland inför bombningen av Kosovo för 15 år sedan har Putin vårdat känslan av oförrätt. Revanschismen är hans stora drivkraft. Och Putins hämnd kommer att kräva mer än Krim, skriver den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen.”

  http://unvis.it/www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/masha-gessen-putin-njuter-hamnden-kall/

 87. elwee skriver:

  Så har jag lärt mig ett nytt svenskt ord.
  Ja inte ordet som sådant, utan dess giltighet i svenska språket.
  Ordet är ”åsiktsbrott”, dvs ett ord som med all önskvärd tydlighet berättar att det inte finns någon yttrandefrihet i Sverige.
  Just nu sitter Dan Park häktad för att hans konst inte passar etablissemanget.
  Det är samma etablissemang som anser att konst ska vara provocerande, iaf om det provocerar majoritetsbefolkningen.
  Tydligen så får det dock inte provocera den självutnämnda eliten ty då gäller inte längre överseendet med provocerande konst.

  Vad tror du Tanja. Är nästa område att innefattas av ”åsiktsbrott” kritik av genusvansinnet?

  http://www.friatider.se/oppositionell-konstnar-fangslas

 88. QED skriver:

  Lite propaganda (?)

 89. Galne Gunnar skriver:

  Här en video som på ett mycket bra sätt förklarar Ukrainas strategiska betydelse för såväl Ryssland som för väst. Att väst är arga på Ryssland och Putin är inget annat än ett maktspel där väst är rädda för att tappa makt till Ryssland. Väst har alltså som vanligt inga ädla motiv när de försöker spela låtsas-moralisk världspolis, om nu någon var naiv nog att tro det:

  Caspian Report: Ukraine’s strategic importance:

  Fler bra videor från Caspian Report.

 90. Galne Gunnar skriver:

  Detta tips enbart för att jag misstänker att det finns en och annan matematiker här som kanske finner denna artikel roande:

  BBC: Mathematics: Why the brain sees maths as beauty

 91. QED skriver:

  http://gyllenhaals.blogspot.se/2014/03/all-krigskonst-handlar-om-att-vilseleda.html

  ”Att inte förklara Ukraina krig och inte ens kännas vid de okända ”hövliga människor” (senare även kallade marsianer) som tog över Krims flygplatser och sedan hela halvön visade sig vara mycket framgångsrik vilseledning (gav värdefull tid). Att nu säga hur det egentligen var, se klippet ovan, är i linje med Putins stil. Dock tog det längre tid förra gången, efter Georgienkriget 2008. Men till slut blev det känt även genom Sveriges Radio att Ryssland före kriget utbildat den lokala milisstyrkan i Sydossetien och även på andra sätt laddat upp i området.”

 92. QED skriver:

  http://www.glasnost.se/2014/sanningen-gor-oss-fria/

  ”Det är helt i sin ordning att journalister ljuger i tv-rutan om det är i statens intressen. Det tycker mer än hälften av ryssarna. De tycker också att statsstyrda massmedier är de mest tillförlitliga. Därför är Ryssland inte ett fritt land.”

 93. Grismannen skriver:

  Det går rykten i Internets undervegetation om att det inom kort kommer en liberalkonservativ arvtagare till det nu socialliberala magasinet Axess. Magasinet är döpt till Samtiden. Enligt uppgift skall tidningen drivas av oberoende libertarianska opinionsbildaren och tidigare universitetsadjunkten Jan Sjunnesson. Sjunnesson har bakgrund i Vänsterpartiet.

  I den lista som avslöjats skall profilerade politiskt multifärgade skribenter så som x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, Bergkvist, x9, x10 och x11 ha tillfrågats om de vill skriva kolumner. *variabelsubstitution/censur av elva namn utförd av Tanja*

  Det ryktas om att de alla tackat nej på grund av Samtiden delvis finansieras av, enligt Dagens Arena, ett mörkblå-skimrande konservativt riksdagsparti. Men med tanke på att Tullberg, Bergkvist och Arnstberg har talat på Fri Folkbildning torde steget inte vara oändligt stort för dem att skriva för Samtiden trots medfinansieringen från högersinnat och värdekonservativt håll.

  Enligt uppgift från berörd persons personliga blogg, skall den socialliberala feministen och försiktiga kritikern till Valerie Solanis SCUM-manifest, Tanja Bergkvist, inte längre skriva regelbundet för Axess. Finns det risk för att hon skulle börja skriva för Samtiden? Eller är detta bara lösa och ogrundade rykten? Vidare, stämmer det att Tanja Bergkvist sympatiserar med den enligt DN, akuta och besvärande folkpartistiska uppfostringsambitionen i skolpolitiken?

 94. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla! Förlåt jag inte svarat på kommentarerna än, ska göra det imorgon! 🙂 Grismannen, det är ytterst sällan jag tar bort en kommentar, ungefär en om året, men en snabb koll visade att den lista du radat upp tydligen inte är offentlig, och därför kan den inte stå här. Du får gärna omformulera din kommentar utan att rada upp namnen på tillfrågade personer, men då förlorar ju kommentaren delvis sin innebörd iofs. Ursäkta jag är kort idag – åter imorgon vid bloggen, och då har jag en del kommentarsläsande märker jag – ser fram emot det! 🙂

 95. Grismannen skriver:

  För att omformulera min fråga – Hur kommer Tanja och ni andra hantera magasinet Samtiden. Kommer ni ta avstånd från dem på grund av att den delfinansieras av Sverigedemokraterna eller kommer ni säga att tidning bör bedömas efter vad som står i den snarare än vart delar av finansieringen kommer ifrån?

 96. Galne Gunnar skriver:

  VECKANS STORA AVSLÖJANDE!:

  Oligarkerna fortsätter sina ansträngningar för att få till ett angreppskrig mot Syrien efter höstens misslyckade försök. Nu har det avslöjats att Turkiet planerade en ”false flag”-operation för att få till ett krig mot dem:

  Infowars: Turkish Leaders ADMIT to Planning False Flag Terror to Justify a War with Syria
  Global Research: Turkey Wages War on Syria: Leaked Recording Confirms Turkish “False Flag” Attack
  Russia Today: Turkey shuts off YouTube after ‘Syria invasion plan’ leak

  Mimi al Laham (a.k.a. Syrian Girl) pekar även på ett stycke från det bandade samtalet som implicerar att USA:s utrikesminister John Kerry hade ett finger med i spelet… (Jag har dock svårt att hitta andra källor som jag har förtroende för som också tar upp detta, så ni får värdera själva och göra egna efterforskningar.):

 97. Galne Gunnar skriver:

  Senaste nytt om ”Turkiets planerade ‘false flag’-operation” som jag tipsade om ovan:

  Inspelningen kan vara falsk.

  Sibel Edmonds, f.d. översättare åt FBI och visselblåsare kring omständigheter rörande 9/11, har analyserat inspelningen och anser att det rör sig om ett ”klipp och klistra”-arbete, förmodligen i syfte att försöka påverka utgången av den lokala valet i Turkiet härom dagen.

  Corbett Report: Sibel Edmonds Breaks Down the Turkish False Flag Leak

  Jag ska hålla er uppdaterade om jag hör något mer. ”I’m on the case!” 😉

 98. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  @elwee
  Jo, det är väl ett skämt (finns ju till och med med ett ”va, skämtar de?” i röstningsalternativen. Och det framgår väl också av texten, men att man skall hålla uppsikt över födelsetalen osv.

  Däremot undrar jag om Grön Ungdom: "Männen är Sveriges största demokratiska problem" är ett skämt eller inte. Det enda som verkligen talar för att det är ett skämt är just att den råkade vara publicerad igår, annars har den inga av de ”1 aprill”-markörer som brukar visa att det rör sig om ett skämt, utan framstår till fullo som ett seriöst menat debattinlägg.

 99. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  @Grismannen
  Bedömer givetvis tidningen utifrån det arbete den gör. Varifrån finanseringen kommer kan givetvis påverka trovärdigheten och kan ge en fingervisning om ideologisk eller propagandistisk styrning (det ser vi ju t.ex. i fallet med politism.se). Men i slutänden gäller det gamla bibliska citatet Matteus 7:15–17:

  15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.
  16. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon ifrån tistlar?
  17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt.

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla och ursäkta att gårdagen blir morgondagen eftersom jag har en sak att göra här, men jag saknar er och vårt sociala liv på kommentarsfältet, och imorgon kommer jag att kunna sitta med kommentaterna – väldigt vad många nya länkar och videos ni släppt som jag måste se. 🙂 Försökt i en kvart ladda upp en intervju en tidning men wp måste ha en tillfälig bugg, pdf:s ska ju gå att ladda upp i mediabiblioteket men av någon anledning laddas sidorna upp men det blir tomt fält vid länkning, så försöker igen imorgon, annars hade jag tänkt att ni kunde läsa det så länge. Men nu gick det inte att ladda upp…

  Grismannen, jag kan inte leva med att ha raderat din kommentar, det ska väldigt mycket till för att jag ska göra sådant, fick bara veta igår att listan inte var offentlig, så det jag har gjort är att jag återställt din kommentar och bytt ut de namn du radat upp med x1,…,x11. Här är den nu – din kommentar (eller för er som orkar skrolla så ligger den här uppe på kommentarsfältet precis före min senaste kommentar den 31 mars). Jag svarar på allt imorgon 🙂 Ha ha, ”internets undervegetation” – vad är det? Jag googlade men hittade ingen läckt lista på personer så undervegetationen måste vara kryptrade nuförtiden? Eller har du installerat en sådan här klocka med inbyggd spionkamera i någons närhet? 😉 Bara 1599 kr.

  Jag återkommer till kommentarerna imorgon, jag är upptagen med att planera eh… ”förändringsprocessen” kanske jag ska kalla det för att låta genusmedveten och PK så ingen tror att jag är det minsta regimkritisk eller ifrågasättande – även om det ju uppmuntras till kritiskt tänkande så får detta inte falla utanför den politiska korrekthetens mentala fängelse. Har ni noterat att Arnstad, som ju tidigare titulerades historiker i SVT mfl, numera har bytt till titeln VETENSKAPSJOURNALIST i P1. Där har du något att diskutera med ”internets undervegetation” tills jag är tillbaka! 🙂

  Galne Gunnar,
  roligt att se dig i farten. 🙂 Och inget bråk med Dolf, från och med nu är ni vänner, mitt ord är er lag så ni har inget val, inte ens 2014 – det är för sent att skicka in valsedlar till Valmyndigheten nu, så nu kan ni inte som tänkt skriva mitt namn på en tom lapp och säga att det är personval som gäller till statsministerposten. Jag förstår att ni är förkrossade, min femårsplan har fallerat av tidsbrist och är numera reviderad, men tyvärr kan jag inte offentliggöra den här, då hamnar den i ”internets undervegetation” som Grismannen tydligen vistas i, och det går ju inte om inte alla där först är verifierade och säkerhetskontrollerade av min personliga säkerhetstjänst som underrättar mig om alla hot – den där väggklockan i länken ovan ni vet. 🙂

  Men att ni två av ren lojalitet och gudagiven fanatism ändå skriver mitt namn kan jag faktiskt kontrollera med den här spionpennan som jag ska maila er innan valet. 🙂 Jag mailar er den genom en kod så kan ni printa ut den på era nya 3D-printers, som jag också mailar er – fast frågan är ju då hur ni ska kunna printa ut en 3D-printer med en 2D-printer – det är ett matematiskt problem jag får grubbla på inatt – förstår ni nu varför jag aldrig hinner läsa kommentarerna?!! 🙂

  Nä, nu måste jag fortsätta med mitt hemlighetsmakeri här, och efter det måste jag diska, kamma katterna, spara ner dagens hela internetproduktion och allt annat jag gör på daglig basis. Ni kan hjälpa mig att arkivera hela nätet med http://www.httrack.com/ – varför ska jag göra allt själv!? Nåja, någon måste ju ta täten och jag har inget emot att gå i frontlinjen och om jag dör i kampen för det rätta så har ju Galne Gunnar lovat att göra en video till min ära – bara det gör det ju värt att ta risken. 😉 Och Dolf gör ett inlägg och reser en staty på Östermalmstorg. Nä nu måste jag sluta innan jag skriver för mycket här och måste köpa ett lager batterier till min väggklocka och alla preparerade pennor, och nu måste jag sluta skriva om det också eftersom ingen kommer att vilja hälsa på mig, inte ens Aschberg – vilken fasa – en perparerad kamerapenna är vad han ska få i julklapp så man kan se vad för fuffens han och alla andra har för sig.

  Är det bara jag som gör normala saker som att diska, blogga, se på TV och kamma katter? Jag känner mig lite exponerad här på bloggen, varför är det alltid jag som ska svara på frågor!!? Vad ska jag svara på det om Samtiden? Det hamnar ju direkt i Väggklockan och vem vet vem som har manipulerat den till att sända info till ”internets undervegetation” och Grismannen? Nåja, åter i morgon och då har jag svar på allt om allt, även om en del av det stannar i mitt huvud – ni kan gott få lära er att leva i ovisshet, det är vad jag gör varje dag när man inte vet om jag ska till KTH, sjukgymnastik, Riksdagen eller bli en staty. 😉 Och nu utelämnade jag ju en massa alternativ så det är egentligen inte allt – om jag hade koll på er alla hade jag startat en öppen omröstning på bloggen så hade vi kunnat rösta om min framtid i sann demokratisk anda – men det rimmar illa med mina säkerhetsrutiner. Nåja, allt löser sig en dag. 🙂

 101. Jan Sjunnesson skriver:

  Intressant att följa och tack för att du lade in kommentaren igen Tanja !/Janne Sj

 102. elwee skriver:

  Så länge du inte suddar din kommentar:
  ”Imorgon ska jag svara på era kommentarer” så har du ju inte ljugit …

 103. martin skriver:

  Arnstad har ytterligare strängar på sin lyra…historiker, vetenskapsjournalist och nu kallar han sig ”lärare i medieteknik” http://mi.sh.se/wp-content/uploads/2014/03/07_HenrikArnstad.jpg …säg vad den mannen inte har för titlar?

 104. elwee skriver:

  Islamisterna verkar indoktrinera sina barn minst lika mycket som genusteoretikerna indoktrinerar våra …

 105. gladiator skriver:

  Tanja, du är helt enkelt Sveriges coolaste tjej. Även om vi aldrig har träffats så är det nästan som en själsfrände (alltså inget kärleksförklaring menad). Du accepterar inte assymetriska resonemang, och uppenbart oventenskapliga dumheter. Du är intelligent, intellektuell och när samhället jamsar med i förnuftsvidriga dumheter så kan du inte hålla käften. Jag känner mig precis likadan, även om jag inte vill mäta mig med dig ifråga om bildning och pondus (och kanske rent av klassiska maskulina egenskaper, utan att jag för den sakens skull betvivlar att du är hur feminin och go som helst i den positiva bemärkelsen 🙂 )

  När vårt samhälle alltmer rasar in i en slags konsensusutopianism, som åtminstone ger mig vibbar av gamla kommunistdiktaturer, med den skillnaden att folk inte fattar vad som händer, så behövs rebeller och dissidenter som du mer än nånsin. Jag ville bara visa min uppskattning och säga: Keep up the good work!

 106. gladiator skriver:

  Vill bara tillägga en sak. Karl-Olov Arnstberg är och har alltid varit etnolog, med en specialitet på zigenare. Alla hans böcker är läsvärda. Att kalla honom historiker hade varit att nedvärdera honom. Du måste mena Henrik Arnstad som är en mytoman, som kallar sig historiker trots bristen på examina och framför de mest hutlösa GBA-argumenten i svensk historia. Det är fantastiskt att en sådan medelbegåvad mytoman kan få utrymme i dagens media, men så är ju läget. De tar in vad de vill höra.

 107. Galne Gunnar skriver:

  Students Walk out on Dick Cheney, Call him ”War Criminal”:

  Hela storyn: Dick Cheney denies war criminal allegations at KPU event

  MYCKET VIKTIGT! Notera att Cheney i intervjun ljuger om kemiska vapen i Syrien i höstas. Han påstar att ”They used chemical weapons and there were no consequences”. Det är ren och skär lögn, och det vet han mycket väl om! Faktum är att ett gäng studenter vid toppuniversitetet MIT har bevisat att det är en lögn, genom att de räknat ut att det omöjligen kunde vara Assad-regeringen som låg bakom kemvapen-attacken:

 108. Galne Gunnar skriver:

  RÄTTELSE: Det var inte studenter vid MIT som låg bakom rapporten om att Syriska regeringen omöjligen kunde ha legat bakom kemvapenattacken i höstas som jag skrev om ovan, utan det var en professor vid universitetet tillsammans med en före detta vapeninspektör vid FN.

  Källa: Russia Today: MIT study of Ghouta chemical attack challenges US intelligence

 109. martin skriver:

  En ny titel att lägga på minnet: menstruell aktivist. http://tinypic.com/r/2meb7lt/8 Enligt Josefin Persdotter, som kallar sig det, kommer hennes motivation till aktivismen från att att hon nyste ut sin tampong. ”Jag var så arg så jag gick hem och började skriva” 🙂 jag har nog aldrig hört nån bli så arg :).
  Resultatet av hennes ilska blev en konstutställning innehållande en pjäs med 1625 tamponger och en menskopp samt ”en skyltdocka med hål i skrevet och [där hon] satt en bag in box med rödvin där. När en går fram och tar vin ur den här sterila skyltdockans fitta, tvingas en tänka i nya banor…”. Fortsättning lär följa…

 110. Tanja Bergkvist skriver:

  Eftersom det kommer att ta lite tid att kolla kommentarer, vilket jag äntligen fått lite tid över till nu så kan ni ju roa er med att se den här debatten mellan Nigel Farage och Clegg:

 111. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, ”menstruell aktivism” var nytt för mig – varför blir man inte förvånad… ? Det här är några månader men ändå aktuellt, Skolverket och RFSU och RFSL har ju haft sin konferens om detta nu i mars. RFSU vill ha in sex i alla skolämnen: http://www.dagen.se/nyheter/rfsu-vill-ha-in-sex-i-alla-skolamnen/ och sedan vill plötsligt Skolverket också det: http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/12/09/Nu-ska-sex-in-i-alla-skolamnen/ (exempel på hur nederst i artiklarna). Och så undrar de varför svenska elever inte klarar ämnena. Lösningen är tydligen att ta in sex och kondomvetenskap (alla exempel verkar ju handla om det – i fysiken ska man räkna på kondomers hållfasthet och kemin hur glidmedel påverkar denna hållfasthet) in i skolämnena, så går det när Anna Ekström är GD för Skolverket – och vi minns ju vad hon tycker är lösnongen på de försämrade resultaten – ”dekonstruktion av den hegemoniska maskuliniteten”: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/11/mitt-anforande-i-riksdagen/ Å andra sidan, man får de politiker och galningar man förtjänar – det är dags att sätta stopp för dumheterna nu, den här galenskapen måste in i historieböckerna under kapitelrubriken ”Galenskap”.

 112. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för rättelser osv till ett av din hundra inläg med videos – och jag antar att du tänkt att jag ska spendera halva helgen med att se alla dina videos? 🙂 Nåväl, eftersom du läser mina inlägg och det också tar en del tid så gör jag det då, men inte ikväll, för då hinner jag ju inte kolla kommentarerna med text – men jag lovar att se materialet i helgen. Hoppas inte du släppt något för galet nu. 😉

 113. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, din video med intervjun med IC på 5 minuter kan jag dock se – tack! 🙂

 114. Tanja Bergkvist skriver:

  gladiator, antar din kommentar vänder sig till Grismannen. Arnstad skrev jag om i mitt inlägg om Expressen vill jag minnas: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2013/12/11/expressen-fran-roda-jattar-till-vapnade-revolutioner/ och länkar däri kring hans lögner. Men nu är han alltså VETENSKAPJOURNALIST enligt nya presentationen i P1. Snälla nån, han är u helt okunnig – det visade inte minst de två timmar han satt i Aschbergs program på Radio Ett en gång – jag vill inte länka dit, men googlar ni på ”Radio ett + Aschberg + Arnstad + Fascism” så kan ni höra honom prata i 2 timmar, för den som vill lyssna på Arnstad i 2 timmar, kanske inte direkt något fredagsmys, utom när en inringare ringer in och konfronterar honom medlögnen om hans examen (om de inte klippt bort det): 🙂

 115. Tanja Bergkvist skriver:

  gladiator, tack – klart vi är själsfränder – så känner jag med många av mina läsare också som jag aldrig träffat. 🙂

 116. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, videon går inte att se, antar att den är borttagen och att den gått att se vid tiden när du släppte den. Nåja, ibland är det lika bra att missa lite vansinne så att man inte känner total vanmakt – jag föredrar att ha storhetsvansinne och tro att vi kommer att fixa det här. 🙂 Men det är klart att ju mer man ser desto mer maktlös känner man sig, men å andra sidan – ju mer galenskap desto fler vaknar för varje dag, så saker sköter lite sig själva också, men det skadar inte att ta tag i att snabba på saker, för till skillnad från vad vi fått lära oss i historieundervisningen och media om att saker ”bara händer” så är det alltid enskilda individers insatser som förändrat historien, det var ju en feministantropolog, Margaret Mead, som sade det: ”Betvivla aldrig att en eftertänksam grupp ansvarstagande medborgare kan förändra världen. Tvärtom, det är det enda som har hänt.”

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  Förresten, missa inte ekonomidocent Jan Tullbergs bok som utkommer den 15 april: http://www.bokus.com/bok/9789198166507/lasningen-en-analys-av-svensk-invandringspolitik/

 118. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin, jag ser – så Arnstad har ju inte bytt titel utan innehar alla tre titlarna! Oj, det var inte illa. Själv har jag listat mina ca tio titlar här 😉 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2014/02/18/genusforedrag-ikvall/

 119. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, nä fast imorgon blev i övermorgon – ledsen för tidsdilatationen, var tvungen ordna fram material till en journalist om lite vansinne. Men nu är jag här! 🙂

 120. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan, lycka till med lanseringen nu då! 🙂

 121. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, jag visste inte att du var religiös, eller har du bara läst biblen och memorerat allt? 😉

 122. Tanja Bergkvist skriver:

  Grismannen, svarar på din fråga: jag kommer inte att ta avstånd från tidningen, varför skulle jag göra det? Sjunnesson har skrivit många bra saker, läs gärna hans bok ”Sverige 2020: Från Extremt Experiment Till Normal Nation” http://www.bokus.com/bok/9781492355786/sverige-2020-fran-extremt-experiment-till-normal-nation/ och självklart kommer iaf jag att bedöma tidningen utifrån innehållet, men den har ju inte lanserats än.

 123. Tanja Bergkvist skriver:

  Grismannen, ang din fråga på slutet där ”Vidare, stämmer det att Tanja Bergkvist sympatiserar med den enligt DN, akuta och besvärande folkpartistiska uppfostringsambitionen i skolpolitiken?” Kan du precisera ”uppfostringsambition” så kan jag svara på frågan? Björklund och flertalet politiker bara pratar men inget händer, så jag lyssnar inte längre så noga på vad de säger, men om du kan precisera vilken fp-ambition som avses så återkommer jag med svar. 🙂 Troligen sympatiserar jag med den om det handlar om ordning och reda så att man kan bedriva undervsining i klassrummet, det borde inte ens vara en fråga men nu är det ju det. Iofs minns jag en gång när mina studenter på Farkostteknik hade druckit en massa Coca Cola och staplat burkarna så de nådde nästan till taket och sedan rasade de hela tornet vilket ledde till ett j-a oväsen, men då hade de, höga på koffeinet, redan löst sina uppgifter. 🙂

 124. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang slutet på artikeln du länkar till ”Skillnaden mellan ett demokratiskt statsskick och ett icke-demokratiskt är att demokratin grundar sig på sanningen. I en demokrati accepterar vi inte att de makthavare som vi valt som våra representanter ljuger för oss. I en demokrati är det den fria pressens uppgift att söka sanningen, oavsett i vems intressen den är – för i slutänden är det i allas vårt intresse att sanningen kommer fram.”

  Så jag antar att den här personen tycker att Sverige är en demokrati då, med denna definition?? Och i en annan artikel skriver han: ”Propagandamakarna använder sig av en sällan skådad arsenal av halvsanningar och osanningar som tillämpas enligt en väl beprövad metod: om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den sann.” Intressant – varför undersöker han inte den svenska statstelevisionen istället? 🙂 Eller bor han (av namnet att döma?) i Finland och därav hans intresse för rysk TV?

  Från Dokument utifråns dokumentär om Putin (som nu inte längre går att se på SVT Play, upphörde för en månad sedan, men där förklaras anledningarna till hans popularitet, ”Putin – tsaren” hette den) – Putin håller tal inför en stor folkmassa, här en skärmdump jag tog 🙂 https://tanjabergkvist.files.wordpress.com/2014/02/putin-dokument-utifrc3a5n.jpg

 125. Tanja Bergkvist skriver:

  Påminner mig själv om att imorgon fortsätta att läsa kommentarerna från här dit jag hann nu: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2014/02/20/genusforedraget-att-rasera-en-nation-med-genusvansinne-normaliseringsprocesser-nya-propositioner-och-forandringsagenter/#comment-50060 och så ska jag se alla Galne Gunnars videos och kommentarer i helgen också. 🙂

 126. QED skriver:

  Antar att nämnde finske debattör tror att Sverige är en perfekt demokrati. Det är den inte. Repressionen här är dock inte särskilt hård, men kanske alldeles tillräcklig för ömtåliga svenskar: man kan bli av med jobbet, bli utfrusen, knappast mördad för sina åsikter, men kanske misshandlad och trakasserad. Man kan åka i fängelse om uttrycker sina åsikter, men förmodligen inte särskilt länge. Att döma av rapporter från Ryssland är det flera snäpp värre där.

 127. dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  @TB
  Kulturellt kristen, så har en bibel i bokhyllan. Faktum är att jag till och med har tre stycken olika utgåvor, en från 1800-talet, en min konfirmationsbibel som är 1917 (tror jag) års utgåva och som är den ”klassiska” och en modern. Men det är inte så att jag har aktivt införskaffat dem alla. Jag hade till och med ett bibelprogram installerat på min (förra) dator, med parallela olika versioner, som den engelska King James Bible och den svenska 1917-versionen. Det var dock inte på grund av religiositet från min sida. Du kanske minns Harold Camping (och Family Radio)
  som hade förutsagt domedagen skulle inträffa den 21 maj 2012. Jag översatte (och läste in) ett flertal texter åt dem. Återigen, hade inget med religiositet från min sida att göra. Jag måste dock säga att det förmodligen var de bästa uppdragsgivare jag haft. De var petiga och tjafsade en del om vissa val, men var väldigt trevliga att arbeta med och betalade hyfsat (faktiskt de enda jag varit med om som frivilligt erbjudit sig att betala för en testöversättning) och utan att strula, och jag kände att mitt arbete var genuint uppskattat. Det var faktiskt också ganska roligt att översätta texterna och följa deras resonemang och motivationer till hur de kom fram till att just 21 maj 2012 skulle vara domedagen.
  Så även om jag inte har någon kristen tro så gillade jag arbeta för dem och hade gladeligen gjort mer åt dem.

 128. elwee skriver:

  Konstigt Tanja … Jag kollade och kunde se videon som du inte kunde se. Kanske var det ett tillfälligt fel ….

  Nåja, här kommer nya genombrott från en genusforskare.

  http://avpixlat.info/2014/04/04/afrosvensk-genusforskare-vill-ha-raskvotering-pa-arbetsmarknaden/

  Kanske Svenska Akademin får omdefiniera det svenska ordet ”forskare”. Eftersom vem som helst tydligen kan åberopa att de är forskare, utan belägg för att så är fallet, så får de antingen fortsätta med det och så får vi skapa ett nytt ord för dem som verkligen är forskare och ligger i framkant av sina respektive områden.
  Alternativt får de nya ”forskarna” ett nytt namn. Har ni förslag?
  Fast det senare alternativet fungerar nog inte eftersom det är de själva som kallar sig forskare och lär inte sluta med det om vi tar fram ett lämpligare namn på det de håller på med.
  Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att inse detta. Trots massiva kampanjer i massmedia så kallar jag fortsatt Afrikanska Småkakor för negerbollar.

 129. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”[…] jag antar att du tänkt att jag ska spendera halva helgen med att se alla dina videos? 🙂 Nåväl, eftersom du läser mina inlägg och det också tar en del tid så gör jag det då […]”

  Jag tycker att du har en felaktig inställning här! Jag har aldrig haft vare sig några krav eller förväntningar på att du ska titta på alla mina tips som jag lämnar. Det är helt frivilligt för dig att välja vilka – om några – av mina tips du vill titta på, och rata det du inte är intresserad av. Dessutom får du det att låta som om du gör mig en tjänst. Det gör du inte! Du gör dig själv en tjänst genom att titta på mina tips!

  Dessutom så kretsar inte hela världen kring dig! (Det kanske kommer som en överraskning för dig, men så är det!) 😉 Du har andra kommentatorer och läsare som kan vara intresserade av det jag tipsar om, och jag lämnar dem även för deras skull.

  ”[…] om jag dör i kampen för det rätta så har ju Galne Gunnar lovat att göra en video till min ära – bara det gör det ju värt att ta risken. 😉 ”

  Va?! Det har jag verkligen aldrig lovat! Alltså, jag förstår att du fantiserar om mig Tanja – det är fullt naturligt! Men du måste kunna skilja mellan fantasi och verklighet… 😉

  ”Och inget bråk med Dolf […]”

  Det förstår du väl själv att jag inte kan lova dig att inte bråka med vare sig dolf eller någon annan. Jag förbehåller mig rätten att skälla ut vem som helst när jag anser att det är befogat! Nu har jag varit väldigt upptagen den senaste månad och har inte hunnit läsa några kommentarer alls här (förutom dina som jag svarar på nu), men när jag väl gör det så är det inte alls otänkbart att det kan bli fråga om en utskällning eller två… 😉

  Förresten, synd att kameramannen uteblev! Jag hade sett fram emot att höra dig kvittra en stund. Fick ni reda på varför han uteblev? Jag hoppas att det beror på att han dog, för det är den enda legitima anledningen för honom att utebli. Men om han fortfarande lever, så tycker jag att vi ska leta reda på honom och piska honom på fotsulorna med en käpp tills han svimmar av smärta!

 130. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Förresten, det kanske blir aktuellt för mig att skälla ut även dig någon dag! Så det är bäst för dig att du håller dig i skinnet om du inte vill smaka på min vrede! 😉

  För övrigt så tycker jag att du ska masa dig över till min blogg och läsa mitt senaste inlägg: Uppdaterat tänkande kring Islam.

 131. QED skriver:

  ”Skolsystemet i Sverige är det mest extremliberala i världen.
  Forskarna frågar sig hur det kunnat gå så långt.
  Samtidigt sitter många politiker i skolbolagens toppar.”

  Vår kära oligarker ….

  ”Forskarna konstaterade att ­Sverige blivit världsunikt.
  Varken USA eller något annat nordiskt land tillåter privata företag att ta ut vinst från skattefinansierade skolor.
  Konservativa partiet Tories övervägde att införa det svenska systemet i Storbritannien inför förra valet, men backade till slut.
  – Det är ett konstaterande man kan göra, att vi har ett extremt system i en internationell jämförelse. Vad jag känner till finns bara något liknande i Chile, säger en av akademiledamöterna, Jan-Eric Gustafsson, professor vid Göteborgs universitet.
  – Vi gick från världens mest centraliserade till världens mest decentraliserade skola utan några utvärderingar eller vidare diskussioner. Allt skedde väldigt snabbt. Det är fortfarande ett mysterium hur det gått till.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18673458.ab

 132. Osynlige Mannen skriver:

  Eftersom jag inte har något bättre att säga, så säger jag grattis på namnsdagen Tanja.

 133. Galne Gunnar skriver:

  Den intelligente och underbare komikern George Carlin, som jag tipsat om flera gånger tidigare på den här bloggen, levererar här en av sina många väldigt klarsynta analyser:

  There is a reason why education sucks…

 134. elwee skriver:

  Kan det vara med sanningen överensstämmande att tal 6004 på gymnasiet lyder:
  Vad är 2,5 + 1,5 ??
  http://www.dn.se/debatt/gymnasister-har-svart-klara-matematik-for-mellanstadiet/

 135. QED skriver:

  Wow, här var det svensk militär med lite stake.

  ”I tisdags dammade plötsligt militären in hos Kockums i centrala Malmö. Trots protester från företaget tog de hand om allt som svenska staten äger och som hör till utvecklingen av de nya svenska ubåten A26.

  Mer tillspetsat än så kan det knappast bli när staten tvistar med en industrikoncern som tyska Thyssen Krupp. För även om Thyssen Krupp är ett stort företag med omfattande internationell närvaro så har bolaget lite att sätta emot när en stat demonstrerar sin makt med hjälp av militären.”

  http://www.svd.se/naringsliv/allt-det-senaste-om-kockums_3306746.svd?sidan=18

 136. Denis skriver:

  Nä, nu får du skriva igen

 137. martin skriver:

  Jag såg att du skrev om Frejaskolan i Gnesta…Intressant är att de skryter om att deras genusarbete har förbättat skolresultatet för pojkar. Att genusarbetet skulle vara enda orsaken till detta…ja, det är ju naturligtvis en självklarhet för de genustroende.

  Nyfiken som jag är så kollade jag upp statistiken. http://sv.tinypic.com/r/9sgdc5/8 . Enkelt uttryckt ljuger de med statistiken. Resultaten visar att pojkarna tre av de fem senaste åren presterat ”all-time-low”. De två andra åren (av de fem) visar visserligen de högsta resultaten under de 10 åren, men jämfört med de andra resultaten (före genustramset) så skiljer de enbart max 3 poäng från tidigare resultat Flickorna däremot visar de bästa resultaten efter att genuspedagogiken infördes. Deras resultatökning är drastisk, om än något ojämn. Av någon outgrundlig anledning framförs aldrig detta faktum i reklamen för genusskolan i Gnesta. Undrar varför 🙂

 138. martin skriver:

  F.ö. håller jag med Denis…Nu får du skriva igen

 139. Galne Gunnar skriver:

  Mitt nya blogginlägg: Sanningen om vad som händer i Ukraina.

  Mitt inlägg innehåller massor av referenser, så den som vill djupdyka i Ukrainakrisen kommer att få sitt lystmäte.

 140. QED skriver:

  Svenska Kyrkan firar fastan i Gyllene salen med middag för 1200 kr per kuvert.

  http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fasta-i-gyllene-salen

 141. Roger Klang skriver:

  I USA kallar man ofta tokfeminister Feminazis. De är lika korkade som nazister i allmänhet är. Det finns smarta nazister också, Hitler var en sådan. Men de smarta nazisterna är i allmänhet av typen Hermann Göring, psykopater som använder sin intelligens till att göda sitt ego. Likadant är det med queermaffian.

  Roger Klang

 142. Roger Klang skriver:

  Tanja borde för övrigt skaffa livvakt. Om något händer henne så borde hon redan ha gett sin bror sina inloggningsuppgifter så att hen kan berätta för oss oinformerade att hen har gått och blivit skjuten till döds.

  Hur blir det inte med svenska språket om man byter ut han och hon med hen. Vem ska berätta att vem har gått och blivit skjuten? Vad händer då med honom och henne? Ska det bli henne och henne?

  Roger Klang

 143. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  Hur var det nu, du tyckte att jag hade lagt upp för lite videor i ditt kommentarsfält, eller hur… 😉 Då så, då har du här 4 timmar Putin Power som du kan avnjuta! Jag har inte sett hela intervjun, och lär inte heller göra det, men du lär väl klämma den till dagens frukost! 😉

  Putin’s annual Q&A session 2014 (FULL VIDEO):

 144. dolf skriver:

  Nu har ni chans att göra er röst hörd, jag har gjort en undersökning, vem vill ni se som statsminister?: Dags för sveriges första kvinnliga statsminister? | Genusdebatten

 145. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ha ha – sådär ska en statsminister tillsättas, med direkt demokrati över nätet genom att klicka i den kandidat man vill se! 🙂 Men då ska kandidaten också stå til svars för allt löpande, det blir ju en politisk revolution där man inte kan skylla ifrån sig med hänvisning till EU-direktiv, partipiskan, lobbygruppen som bjöd en på en 4-rätters middag eller på att man likt Fredrik Federley (C) blir bjuden på sponsrad lyxssemester till Gran Canaria ”som sin dragpersonlighet Ursula”. Citat: ”– Nja, det här var ju ganska knutet till min dragpersonlighet Ursula. Det är inte jag som riksdagsledamot som gör det här utan jag åker mer som dragpersonlighet.”

  Så jag röstade på dig i din omröstning just, Dolf – och då jag studerar händelseutvecklingen i östra Europa så inser jag att vi kan samla en folkmassa och avsätta dig om du inte sköter dig – eller starta en ny omröstning på nätet för en annan kandidat. Förresten ska det inte vara jämställt – man borde ju få rösta på en man och en kvinna? Egentligen vill jag isf rösta på Ninni, men jag kommer välja Schyman av taktiska skäl eftersom jag vill se er två ryka ihop i bunkern på daglig basis. 😉

  Tills ni vandaliserat hela stället så att jag och Ninni kan ta över. Det är ju bra om de näst bästa elimineras, så att det inte finns någon konkurrens eller alternativ sedan – och när du och Schyman slagits i ett halvår så har alla tröttnat på era gräl, till och med Aftonbladet och Expressen kommer att montera ner sin övervakningskamera och packa ihop. Om ni inte föbjudit dessa trovärdiga tidningar det vill säga. Det är då jag och Ninni kan ta över – varför finns inte detta scenario med bland alternativen!? Jag förstår att du inte kunde förutse det – att du och Schyman kanske måste styra ihop. 😉 Med risk för att verka galen men Schyman har faktiskt en viss charm – och jag pratar om personligheten, inte det politika innehållet, jag förstår att hon drar folk med sig med sina ”homepartyn” hon åker runt på. Du borde också åka på homepartyn och prata politik och bjuda folk på en drink och hoppas att deras bakfylla ska sitta i fram till valet så att de gör sitt val baserat på det . 😉

 146. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, förlåt att jag skämtar om så allvarliga saker som att du och Schyman ska dela på statsministerposten. 🙂 Kan du specificera statsministerns roll och uppdrag, jag menar, precis som du skriver är Reinfeldt och Löfvén bara olika marionetter till samma övergripande agenda (även om Löfvén synes mig mycket mer sympatiska och genuin än Reinfeldt, men det är ju också känt att makt korrumperar, så vi får väl se om fyra år…), så jag ser fram emot att se dig som självständigt tänkande statsminister, eller Ninni. Förresten vad ska du göra av de andra 348 personerna? 😉

 147. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, förlåt, jag ser att du uttryckte alternativen Reinfeldt och Löfvén som att välja mellan pest och kolera, men jag uppfattar det som att välja vilket dockansikte man vill ha till en och samma teater, jag antar det var det du menade? Om inte så skulle det vara intressant att se på vilket sätt Löfvén kommer att förändra den svenska politiken. Kanske en halv grad åt vänster?

 148. dolf skriver:

  ViaSolens historiska betydelse blir allt tydligare på klimatupplysningen.se hittade jag Evidences of Space Weather Induced Natural Disasters:

  Det är en Kongpop U-Yen (låters om ett skämt, men han heter tydligen så), och det är lite kinesengelska, men det är en intressant video där han med mycket enkla elektriska modeller visar på samband mellan solaktivitet och naturkatastrofer på ett, åtminstone i mitt tycke, mycket trovärdigt sätt.

 149. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, tack för EN FYRA TIMMAR LÅNG VIDEO – galning! Nu hinner jag ju inte gå påskkärring i Riksdagen som jag tänkt! 🙂 Här har du en riktigt bra Putin-sång, dock bara 3 minuter. Men du kan se den 80 gånger så blir det fyra timmar för dig med. 😉 Jag har inte hunnit se en enda av dina videos än, men jag ska. Det blir att avdela en hel Galne Gunnar-dag, och som tack går du genast in på Genusdebatten.se och röstar på mig som statsminister. 🙂 Enjoy:

 150. dolf skriver:

  @TB
  VA?!?!?!?!? Ska du para ihop mig med Schyman?????
  Nån måtta får det väl vara. Men jag skulle säkerligen inte bli överleva mer än själva installationsdagen förrän någon krypskytt tog ut mig. Det är vad som brukar hända mig när jag hamnar på såna positioner.
  Men hur tänkte du när du och Ninni ska samregera? Vad är det för jämställdhet? Vem av är det som är mannen i det förhållandet?
  Vilket påminner mig om att man på Margaret Thatchers tid skämtade om att ”The parliament is just a bunch of old crones, but it is at least led by a real man”

 151. dolf skriver:

  Men tack för att du röstade på mig, det borde fler göra. De övriga 348 kandidaterna hanterar jag swift: ragu. (Om de inte aktivt stöder mig alltså, då kan de få vara kvar, särkilst om de är kurviga, estetiskt inpspirerande och service-minded)

 152. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för dina läs/se-tips! 🙂 Sveriges regering hävdar förresten att man inte avlyssnar sina egna medborgare utan bara det som passerar rikets gränser får signalspanas på, och det är ju lagligt idag. Men oj, sedan byter man ju information med USA, som inte heller avlyssnar sina egna medborgare. Givtvis – alla är ju superärliga här. Dessutom redovisas inte vilken trafik som passerar gränsen. Ska inte gå in på telebolag eller teknisk bevisning här, men läget är väldigt illa i Sverige. Tror inte ett regringsskifte 2014 kan ändra på den situationen, där har svenska politiker inget att säga till om eller så har de sålt sig – något annat val anser de sig uppenbarligen inte ha…

  Och Formgrens artikel i SVT Debatt du tipsade om var mycket bra – roligt med folk som är genuina och talar klarspråk. 🙂

 153. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, vad betyder ”swift: ragu”?

 154. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ang ”Men hur tänkte du när du och Ninni ska samregera? Vad är det för jämställdhet? Vem av är det som är mannen i det förhållandet?” – vad ska vi göra när alla andra kandidater är eliminerade då? Pga oduglighet eller slagsmål med Schyman osv. Reinfeldt tänker jag inte regera med iaf, om jag inte får lov att avskeda honom inom en timme. Det här tycker jag om förrädar-hycklaren Reinfeldt: 😦 @£$€ 😦 {[]}][{€$£$€ 😦 Ursäkta mitt pms-utbrott där. Ha ha, hoppas jag och Ninni bli synkade så att vi förklarar krig och sluter fred med andra samtidigt – fred helst, fredligt sinnad som man är, och kan tillåta sig att vara när man gjort sig av med ondskan. 🙂

 155. dolf skriver:

  Dolf, vad betyder ”swift: ragu”?

  Det syftade på Jonathan Swifts utmärkta hantering av samhällsproblemen som han beskrev i Ett anspråkslöst förslag där bland annat finns att läsa (min emfas):

  En mycket erfaren amerikan i min bekantskapskrets i London har sagt mig att ett ungt, friskt och välnärt barn vid ett års ålder är en synnerligen delikat, närande och hälsosam föda, antingen det serveras stuvat, rostat, ugnstekt eller kokt (och jag tvivlar inte på att det skulle göra sig lika bra i en frikassé eller ragu).
  Nu är mitt hovsamma förslag att allmänheten måtte besinna, huruvida inte tjugotusen av de hundratjugotusen barn jag kom till i min uträkning, skulle kunna reserveras för avel; varav i så fall en fjärdedel av manligt kön, vilket är mer än vi brukar lägga på av får, nötkreatur eller svin. Mitt skäl för detta är att dessa barn sällan är frukter av äktenskap – en omständighet som våra vildar inte brukar ägna någon vidare eftertanke -, och att därför en individ av mankön skulle kunna betjäna fyra av kvinnligt kön. Vidare föreslår jag att resterande hundratusen måtte vid ett års ålder utbjudas till salu till framstående och förmöget folk över hela kungadömet. Modern skulle tillhållas att låta dem dia ordentligt under sista månaden, så att de måtte bli knubbiga och feta som det passar sig för ett gott bord. Ett barn räcker för två rätter om man har främmande, och om familjen dinerar ensam bör fram- eller bakdelen förslå. Kryddad med litet peppar och salt blir den mycket god uppvärmd, särskilt vintertid.
  Jag har räknat med att ett nyfött barn i genomsnitt bör väga tolv skålpund, och om det får tillräcklig föda öka till tjugoåtta skålpund på ett år.
  Jag medger att detta livsmedel blir något dyrt; det skulle därför lämpa sig synnerligen väl för godsägare, vilka för övrigt eftersom de redan har tillgodogjort sig större delen av föräldrarna, bör ha förhandsrätt till barnen.
  Säsongen för barnkött kommer att täcka hela året, men tillgången blir störst i mars och under tiden närmast före och efter denna månad. Ty vi läser hos en allvarligt syftande fransk författare (Rabelais) att fisk är en föda som mycket befrämjar fruktsamheten: följaktligen föds i katolska länder flera barn omkring nio månader efter fastan än vid någon annan årstid. Om vi då räknar med ett år efter fastan, blir marknaden mera mättad än vanligt; hos oss går ju åtminstone tre papistiska barn på ett annat. Ännu en fördel med mitt förslag blir då att det kommer att minska antalet papister i vårt land.

 156. dolf skriver:

  Jag tycker lika illa om Reinfeldt jag. Betyder det att jag fått PMS?
  Men det finns ju andra mer lämpliga konstellationer.

 157. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, ”Jag tycker lika illa om Reinfeldt jag. Betyder det att jag fått PMS?” Ja, det betyder det. Bara Reinfeldt kan framkalla sån här pms, allt hittills har varit en social konstruktion av patriarkatet för att förtrycka kvinnorna, men när Reinfeldt kom till makten, då rubbades livets balans. 🙂

 158. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf aha ok, ser på wiki det dessutom är ironi. Tack för förklaringen.

 159. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, den går att ladda ner som pdf ser jag, bara 420 sidor, känns enklare att köpa än att printa ut den – ska bli intressant sommarläsning. 🙂 Om jag hinner och Galne Gunnar inte släpper tio videos om dagen dvs, i annat fall är mitt sommarschema kört. 🙂

 160. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, sluta noja, om det händer så loggar jag in från andra sidan och släpper ett inlägg om saken. 😉 Du är ju troende eller hur? Så det är lugnt. Dessutom är Dolf och Galne Gunnar mina livvakter, eller befäl snarare, de basar över styrkan. Tror du inte jag tänkte på allt redan 2009 när jag startade bloggen? 😉

 161. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja jag hörde det om fastan i kyrkan. Nåja, allt är som vanligt i landet… Men du fastar väl inte? Själv äter jag påskgodis, det måste jag för att hålla mig vaken nu efter att ha påskstädat hela dagen. 🙂 Och ändå lär jag inte hinna ”alla kommentarer” den här gången heller….

  Galne Gunnar, ska se ditt inlägg, men kommer inte att djupdyka i alla referenser också, men bra att du går igenom saker och ting noga, eftersom jag är upptagen med att härska, och du med att dokumentera – vi skulle funka bra i koalition. 🙂

 162. Tanja Bergkvist skriver:

  Martin och Denis – instämmer – jag måste skriva ett nytt inlägg snart. Jag gjorde det, men valde att inte lägga upp det. Har aldrig hänt förut, väldigt konstigt, men som ni vet skapar observatören verkligheten enligt kvantmekaniken och jag ville inte påverka min planering för universum genom att ni observerade den i förväg så att dess vågfunktion skulle kollapsa till min planerings nackdel. 🙂 Men jag skriver ett annat snart, självklart – ska bara gå igenom kommmentarerna här nu idag och imorgon.

 163. dolf skriver:

  ser … dessutom är ironi
  stön, ibland förtvivlar jag över dig flicka lilla. Det är ju själva arketypen och idealet för satir. Det var för övrigt Swift som också skrev Gullivers resor, där han kom till 4 olika länder. Landet Lilliput var bara det första. Han var också till ett land med jättar (Brobdignac om jag minns rätt) och två andra länder. Också det var en form av politisk satir. När han hos lilliputtarna släckte elden i slottet genom att urinera på det var symboliken vald med eftertanke. 😈
  (Och Swifts klassiska mästerverk är äkta satir. Skillnaden mellan Swift och Solanas är att emedan Swift skrev Ett anspråkslöst förslag med bibehållet pokerface och i en till synes helt seriös anda, så framgår det ändå av ett flertal ”flaggor” att det är satir, och det var dessutom stick i stäv med hans verkliga åsikter. Solanas SCUM-manifest ligger helt i linje med vad vi vet om henne som person och hennes syn på män. Så, nej, Solanas var inte satir. Och de som någonsin får för sig att göra den jämförelsen, borde läsa bägge styckena och jämföra personerna bakom verken.)

 164. QED skriver:

  Partiledardebatt och lilla Fridolin får vara med

 165. elwee skriver:

  Alternativet Tanja är att skaffa en läs/surfplatta 🙂
  Då får du med dig både text, ljud och bild i samma paket.

  När du gjort det så tala om ifall det var ett bra förslag. Är det så, så kan ju jag skaffa en också 😉

 166. QED skriver:

  ”Avskydda, hånade, föraktade – hela Sverige står samlat mot näthatarna. Men det ­anonyma hatet måste förstås som ett tecken på ett helt samhälles kris – och på den intellektuella vänsterns svek. Det är inte näthatarna som är det demokratiska ­problemet, det är ”vi”, skriver Jonas Thente.”

  http://unvis.it/www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nathatarna-ger-uttryck-for-de-bortsorterades-rost/

 167. elwee skriver:

  Hur går det på KTH?
  Får ni börja med de tre räknesätten plus, minus och likamed?
  http://www.exponerat.net/ras-i-mattekunskaper-pa-kth-och-chalmers/

 168. QED skriver:

  ”Kontrollen över ryska bloggare kan skärpas”

  http://fokusryssland.se/2014/04/23/kontrollen-over-ryska-bloggare-kan-skarpas/

  Var det inte miljöpartiet som nästan föreslog någonting liknande nyligen i direktsändning, fast de ändrade sig?

 169. @QED
  ”nästan föreslog”, jodå, lite mer än bara nästan, och sen tog tillbaka och menade att de var missförstådda, men … MP:s utskällda bloggpolitik visade sig vara på riktigt | SvD

 170. elwee skriver:

  Jo QED, de ändrade sig när omfattningen på opinionen mot förslaget blev uppenbar för (mp).
  Det var dock en omvändelse under galgen.
  De dokument SR har, visar att det var ett allvarligt menat försök och inte en ”felsägning” av Romson.
  Något drev mot (mp) från public service lär vi dock inte få se eftersom deras egen poll visar att 52 % av public service medarbetare röstar på (mp).
  Lägger man därtill (v) och (s) så hamnar sympatierna en bit över 80 % för de röda ….
  Detta hindrar dem dock inte att hävda att de är politiskt oberoende, en lögn som de själva bekräftar dagligen, inte minst i ”nyhetsprogrammen”.

 171. Tanja Bergkvist skriver:

  Dolf, det var ju ett trevligt valresultat (http://genusdebatten.se/var-nya-statsminister-och-diktatorns-lag/ ) men jag har inte tid just nu, städar och nu ska jag diska och sedan röja en hög med tidningar jag inte hunnit läsa, så kan jag tillträda som statsminister imorgon istället? Det är ju söndag! 🙂 Nejdå, skojar bara, klart jag ska ta mitt ansvar, skickar du ett pressmeddelande till TT och entledigar Reinfeldt då? Jag har inte hans telefonnummer och vill ivf inte prata med honom. Tack för era lästips och ber om ursäkt för frånvaron och att jag är efter i kommentarsfältet som vanligt, men ni kommer att förstå om ett tag och förlåta mig. 🙂

 172. Edward Ulfertz skriver:

  Grattis!
  Rätt kvinna vann.

 173. Galne Gunnar skriver:

  Fria Tider: USA mer oligarki än demokrati.

  Samma gäller även i Sverige och i övriga västvärlden.

 174. QED skriver:

  http://www.varldenidag.se/kommentar/2014/04/28/Bitte-Assarmo-Minsta-motstandets-lag/

  ”Lärarutbildningen gör det numera möjligt för en person som är dyslektiker att bli lärare i språk, till exempel. ”

 175. QED skriver:

  http://www.nt.se/arkiv/2008/03/07/Norrköping/3314115/Nätverk-för-dyslektiska-lärarstudenter-bildat.aspx

  ”Nätverk för dyslektiska lärarstudenter bildat”

  ”Trots sin dyslexi har ****** ********* aldrig tvekat över att bli lärare.

  – Jag ser det som en fördel. Jag kan lätt se de barn som har de här problemen, så där var ju jag också, säger hon.

  – Man vet varför de bara sitter och gungar på stolen eller bara vill ut på rast hela tiden. Bara genom att veta om det här kan man hitta rätt väg. Jag vet ju också vad det finns för material som underlättar för barnet, alla har inte den kunskapen.”

 176. elwee skriver:

  Ha en trevlig Valborg Tanja ..
  Och, kom ihåg att du inte är i Stadsparken i Lund!

 177. QED skriver:

  Grattis Tanja! Du är statsminister, iaf enligt Dolf.

  http://genusdebatten.se/var-nya-statsminister-och-diktatorns-lag/

 178. Tvättbjörnens folk skriver:

  Tanja, kommer du möjligtvis att vara krönikör i Samtiden? Saknar din alltid lika skarpa kolumn i Axess. Vore ju roligt om du ställer upp och skriver lite för din kompis Sjunnessons tidning! 🙂

 179. Galne Gunnar skriver:

  Arnsterg & Sandelin har gjort sin invandingskritiska bok ”Invandring och mörkläggning” tillgänglig som gratis nedladdning på sin hemsida: http://goo.gl/jQObMo

 180. Galne Gunnar skriver:

  Marika Formgren skriver om hur hennes positiva recension av Jan Tullbergs invandringskritiska bok ”Låsningen” refuserats av c:a 30 tidingar. Hon avslutar inlägget med att även publicera sin tystade recension: Jan Tullberg finns inte.

 181. Galne Gunnar skriver:

  Marika Formgren skriver bra igen – som oftast!: Att tävla i lidande.

 182. QED skriver:

  Federleys (C) råd till nyanlända flyktingar

  ”Fredrick Federley sa att han tyckte det var bra att de intresserade sig för matematik – och passade på att tipsa dem om en annan framtida födkrok:

  – Ni kan bli politiker.

  Men det förslaget gick inte hem:

  – Jag tycker inte om att jobba som politiker, sa Ali.

  – Som politiker behöver man ingen utbildning. I teorin kan man bli statsminister om man är 18 år och svensk medborgare. Politiker kan vem som helst bli, sa Fredrick Federley när han pekade på att Sverige är ett folkstyre.”

  http://www.nt.se/nyheter/?articleid=9768990

 183. QED skriver:

  The time has come
  To stop out old affairs
  To know our neighbours
  To try to learn new ways

  They’ve gone too far
  Who do they think they are
  To treat us like they do
  We’ll change the roles and soon

  Now war’s declared
  My lord what fools we were
  To trust our neughbours
  To let them share our lives

 184. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ok ska kolla. Läste nyligen den här av Formgren: ”Jan Tullberg finns inte” ang hans nya bok. Talande att ingen publicerade hennes krönika, som är mycket läsvärd. Återkommer till kommentarerna senare i veckan!

 185. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, ha ha ser nu du ju tipsat om även den, släppte just kommentaren så missade, nåja – då får alla läsa den två gånger, det är den värd. 🙂

 186. Tanja Bergkvist skriver:

  elwee, ”Ha en trevlig Valborg Tanja .. Och, kom ihåg att du inte är i Stadsparken i Lund!” Nej det är jag verkligen inte, hade hemmakväll här och tog det lugnt. 🙂

 187. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för alla lästips, kommer som sagt att läsa allt i veckan, har två bråda dagar här nu. Eftersom jag inte läser PK-media längre så uppskattas tips på de få läsvärda artiklar som publiceras i dessa medier. 🙂

 188. Tanja Bergkvist skriver:

  Tvättbjörnens folk, men som jag förstått har väl tidningen inte lanserats än? Just nu har jag knappt tid med bloggen så om det ska bli aktuellt får jag fundera på längre fram.

 189. Tanja Bergkvist skriver:

  Edward och Dolf, ja det var trevligt att bli statsminister – därför jag är lite upptagen just nu. 😉 Reinfeldt vägrar lämna sitt kontor så vi måste bygga ett eget till den nya regeringen. Väldigt vad vissa inte har något att falla tillbaka på. Han kan ju öppna ett café eller något – har han verkligen inga andra kvalifikationer än att vara statsminister? Om man inte kan något, ska man i så fall ens vara statsminiser? Ser tips om att dyslektiker blir lärare – jag vet redan det, av erfarenhet när jag utbildat på Lärarprogrammet under en del av doktorandtiden för 10 år sedan. Fåtal fall förvisso, men jag ska läsa era länkar i veckan för att höja mitt blodtryck, som genetiskt är lågt, som tur är, annars hade jag redan varit död med tanke på all idioti. 😉

 190. Tanja Bergkvist skriver:

  Galne Gunnar, väldigt bra inlägg du skrivit, rekommenderas!

 191. QED skriver:

  Intressant konsekvensanalys av miljöpartiets politik

  ”Miljöpartiets politik syftar, oavsett retoriken, i praktiken till att slå ut den svenska landsbygden och det svenska jordbruket, och att vi ska importera i princip all vår mat från sämre odlings- och uppfödningsförhållanden, ofta via fossila transporter från andra sidan jordklotet. Miljöpartiet är rent av ett större och akutare hot mot svensk livsmedelsförsörjning än peak oil.”

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/miljopartiet-i-regering-dodsstoten-for.html

 192. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang ”Alla ska omskolas”, tack för tipset! Googlade även fram SVT-artikeln som nämndes, också intressant: http://www.svt.se/opinion/feministiskt-initiativ-slipper-kritisk-granskning

 193. QED skriver:

  Expressens samarbete med vänsterextremister uppmärksammas i US of A:

  http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/05/08/Swedish-journalists-confront-online-commenters

 194. Galne Gunnar skriver:

  StormCloudsGathering: The Odessa Massacre – What REALLY Happened:

 195. Galne Gunnar skriver:

  @ Tanja B:

  ”Galne Gunnar, väldigt bra inlägg du skrivit, rekommenderas!

  Tack söta Tanja! Du är en mycket intelligent kvinna som känner igen kvalité! 😉

 196. elwee skriver:

  Ni som har nära …
  Här är ett intressant föredrag:
  http://avpixlat.info/2014/05/12/foredrag-om-den-svenska-politiska-korrektheten/

 197. Torbjörn skriver:

  Bland det bättre jag läst på länge är Vavra Suk/Nya Tiders nya granskning av Polisen. Skrämmande utveckling.

  http://www.nyatider.nu/ny-kampanj-granskapolisen/

 198. QED skriver:

  http://cornucopia.cornubot.se/2014/05/kop-in-kop-upp-salj-ut-lagg-ner-rea-pa.html

  ”Volkswagens bud på Scania har gått igenom i veckan och ännu ett svenskt storbolag, uppbyggt av de relativa fördelar Sverige fick av att stå utanför andra världskriget, försvinner permanent utomlands. Kvar blir anställda, som successivt kommer bli av med jobben, likt så många exempel förut.

  Metoden är enkel. Man köper först in sig, sedan köper man upp, om inte bolaget redan sålts ut, flyttar ut och lägger successivt ner.”

  ”Det finns nämligen ett svensk karaktärsdrag framför alla andra, och det är godtrogenheten. Svenska makthavare och svenskarna i gemen tror att alla andra är som de själva, dvs utan lokal- eller nationalpatriotism och med ett genuint självhat mot allt svenskt, kombinerat med en blind tillbedjan av marknaden. Men i andra länder är man inte korkat svenska.”

 199. QED skriver:

  http://unvis.it/www.svd.se/nyheter/inrikes/journalister-skriver-protestbrev-efter-presstraff-pa-rosenbad_3575748.svd

  ””Vi journalister inbjöds av Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Försvarsberedningen för att delta i Försvarsberedningens presentation av sin rapport i Regeringskansliets pressrum i Rosenbad den 15 maj 2014 kl 9.00. Vi protesterar mot att vi inte fick ställa några frågor vid presentationen.”

  Mats J Larsson på Dagens Nyheter säger till SvD att svenska politiker är ganska lättillgängliga, men att de tenderar att hålla korta intervjuer där presssekreteraren kan avbryta om följdfrågorna blir för besvärliga.”

  ”Även journalister som inte skrivit på protestlistan har reagerat. På Twitter skriver Sveriges Radios inrikeschef Fredrik Furtenbach följande:

  ”Historiskt usel pressträff med försvarsberedningen nyss, i Sovjetstil. Bara M fick tala och inga offentliga pressfrågor”.”

  M det nya arbetarpartiet

 200. QED skriver:

  http://www.dn.se/debatt/barn-till-larare-vill-inte-langre-utbilda-sig-till-larare/

  ”Akademins gärdsgårdsserie. Lärarstudenterna rekryteras allt mindre från akademiska hem. Studenter med goda betyg väljer andra karriärer. Den kritiserade lärarutbildningen skiljs allt mer från den övriga universitetsvärlden, och kravet på att ha genomgått den sänker yrkets kvalitet, skriver tre forskare i sociologi.

 201. Galne Gunnar skriver:

  Lisa Magnusson skriver överraskande klarsynt: ”Feminismen objektifierar kvinnorna”.

  OBS! Rubriken i pappersupplagan var: ”Fi objektifierar kvinnorna”.

 202. Tanja Bergkvist skriver:

  Jan mfl, bara varit lite upptagen. 🙂 Får jag också lägga några läs/se-tips? 🙂 Jag har inte hunnit avverka alla era än, men ska försöka hinna allt. Underhållande krönika i Metro (för en gångs skull….): http://www.metro.se/kolumner/joakim-lamotte-schulmans-pappakritik-osar-folkforakt/EVHnei!wuZDiDw0j0sQY/ och Dokument Utifrån, måste ses, ”Död på distans” – skrämmande om hur framtidens soldater skulle kunna rekryteras bland dataspelande ungdomar eftersom militären i USA börjat samarbeta med spelindustrin ang drönarattacker. Behöver inte längre finnas någon på plats för att bedriva krig, så ingen militär utbildning eller egenskaper som stresstålighet mm behövs – det räcker att ha specialiserat sig på drönarattacker genom dataspelande – bara inte samvetet dyker upp, så att rekryterna inser att de på allvar dödar civila. Skrämmande, se den, ligger uppe ill 10 juni: http://www.svtplay.se/video/2033277/dod-pa-distans och läs gärna Metrokolumnen. 🙂

  Jag har ju sagt att jag skrev ett inlägg för ett tag sedan, men som jag inte la upp, men kanske lägger upp ändå i nästa vecka, får se, ivf blir det genuskamp igen snart, jag bara njuter av lugnet ett tag till. Jag hade just vant mig vid ett lugnt liv men jag tror inte det varar länge till – det verkar vara inprogrammerat i mitt DNA att liksom ställa till det 😉 utan att förstå det själv eller ens vilja det. Men att säga sanningen om vansinnnet och vilja göra något åt samhällskollapsen borde vara naturligt för envar som ser den. Dessutom måste det byggas nya medier, det kommer att behövas – så klart jag är här och inte försvunnit någonstans. Bara för att ni inte ser mig Jan, så betyder det inte att jag inte gör något. 😉 Men jag vet jag inte bloggat på ett tag, så jag förstår, men jag behöver också få vara lite anonym ibland – en väldigt intressant känsla som jag inte haft på länge. Grejen är att när man gett sig in i leken så får man leken tåla, och jag är ju inte den som lägger ner, det gör jag aldrig, jag tog bara en liten paus – hoppas ni ursäktar. Eller egentligen tog jag ingen paus, ni bara inte såg mig – däremot fick PK-media nys om lite saker och har sökt mig från olika håll. Men de är så välkomna – jag talar gärna ut i svenska medier, det kan ju kanske leda till att folk börjar konsumera infon där igen. 😉

 203. elwee skriver:

  Det är klart att du behöver en liten paus ibland Tanja, men det innebär inte att du inte varit saknad.
  Jag tar också en paus ibland, dvs jag sysslar med något praktiskt där jag får jobba rent fysiskt. Det är en lisa för själen att få tillverka något eller, för den delen, ta sönder något. Speciellt om man undrat hur den eller den komponenten ser ut inuti …

 204. Galne Gunnar skriver:

  Rätt intressant om fördumning av skolan i USA.

  OBS! Inslaget börjar vid 2:04 min, därav starttid för videon vid den tidpunkten.

  När ni har kollat på ovanstående video så kan ni friska upp minnet med att kolla in det klipp med George Carlin jag länkat till tidigare i denna tråd en gång till.

 205. Galne Gunnar skriver:

  Startiden som jag lade in vid 2:04 min i videon ovan tar inbäddningen tydligen inte hänsyn till, så ”spola fram” till den tidpunkten.

 206. Galne Gunnar skriver:

  Kort dansk dokumentärfilm om 9/11, med svensk text. Utmärkt inkörsport för de oinsatta, och även om jag själv tror att vissa detaljer som tas upp har alternativa förklaringar, så finns det en hel del bra saker som tas upp.

  9/11: HÄLSOSAM SKEPSIS:

 207. QED skriver:

  Ännu ett lästips. Om ”Vi gillar olika”-kampanjen

  http://unvis.it/www.expressen.se/kultur/lika-barn-leka-bast/

 208. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, tack för tips, ska kolla alla kommentarer här, även om jag nu hann skriva ett nytt inlägg innan jag var färdig här. 🙂 https://tanjabergkvist.wordpress.com/2014/06/01/konsdiskriminerande-att-dammsuga-fed-up-med-eu-jag-i-tv-och-sex-ska-in-i-varje-skolamne-say-what/

 209. Tanja Bergkvist skriver:

  tovephillips, ang Tage Danielsson saga så har jag inte läst den, ska se nu – tack! Däremot har jag sett hans sannolikhetsmonolog 🙂 http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

 210. Tanja Bergkvist skriver:

  Cavatus & Galne Gunnar, tack för er länk till Lars Berns artikel om att sann vetenskap inte alltid är politisk korrekt, skrämmande när man tänker på det. Som matematiker är ens verksamhet inte drabbad på det sättet att ett visst matematikområde prioriteras på bekostnad av andra eftersom poltikerna inte har en åsikt där (och därmed avsätts inte heller mycket pengar till grundforskning i matematik, trots att den är viktig och ofta visar sig tillämpbar senare).

 211. […] En sammanfattning av genusvansinnet i Genusföredraget: Att rasera en nation med genusvansinne, normaliseringsprocesser, nya propositioner och förändring… Eller botanisera bland Alla […]

 212. […] Tanja Bergkvist i januari 2014 om talade om genusvansinnet vid Fri Folkbildnings föredragsserie i Alviks […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: