Genusanalys av transportsektorn – del 1

Genusperspektiv på kollektivtrafiken

Genusperspektiv på kollektivtrafiken

I Kommunikationskommitténs slutbetänkande från 1997 står skrivet att ”jämställdhetsaspekter ska genomsyra all verksamhet inom transportområdet” och att ”jämställdhet ingår som ett del av de transportpolitiska målen” och är ”en av de övergripande frågor som ska sätta prägel på hela transportpolitiken.” I det här blogginlägget ska vi reda ut vad jämställdhet i kollektivtrafiken egentligen innebär (rapportförfattaren använder enligt egen uppgift köns-, könsmakts-, genus- och jämställdhetsperspektiv synonymt, se fotnot sid 6). Det får bli ett blogginlägg i minst två eller tre delar, med tanke på det omfattande bakgrundsmaterial som finns, där jag hade tänkt behandla blott 32 sidor av hundratals. Nämligen första delen av en statlig offentlig utredning på temat från år 2001.

År 1999 beslutade regeringen om Jämit, Jämställdhetsrådet för transporter och IT. Detta råd har som uppgift att bland annat ”följa och analysera olika jämställdhetsfrågor inom IT- och transportområdet, sammanställa jämställdhetsinriktad kunskap om dessa områden, initiera studier på angelägna områden samt skapa opinion och sprida kunskap i form av bl.a. seminarier och informationsaktiviteter.” Minns att man inrättade Nationella Sekretariatet för genusforskning år 1998 efter ett beslut året innan, och det var då allt det här med genomsyrandet av genusperspektiv överallt kom igång på allvar. Till sekretariatets uppgifter hör som jag tidigare skrivit om att ”överblicka genusforskningen i Sverige, aktivt sprida dess resultat både inom och utanför universitetet, arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt analysera dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.”

Efter tips med länk från kommentator på bloggen har jag tittat närmare på SOU 2001:43: ”Underlagsrapporter till Jämits slutbetänkande Jämställdhet – transporter och IT”: (alltså underlaget till den nästföljande Statens Offentliga Utredning SOU 2001:44: ”Jämställdhet – transporter och IT”). SOU 2001:43 består av tre delar, och jag har tittat på den första delen: ”Kön i kön – En studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland.”, som tagits fram på uppdrag av Jämit, Trafikrådet i Östergötland samt Rikstrafiken. Är jag helt dum i huvudet som sitter och läser sådant här undrar ni nu. Ja kanske, men inte dummare än dem som beställer dylika rapporter. 😉 Jag ska inte kommentera dem som skriver dem, eftersom de ju bara gör sitt jobb.

Inledningsvis: ”Tillsammans med andra byggs gemensamma sanningar upp, som bildar den rådande eller hegemoniska diskursen inom området. Kunskapen om kollektivtrafiken ligger inte öppen för en ren och orörd läsning. Den har skapats och omskapas ständigt i ett myller av gamla, nya och delvis modifierade idéer. Det är i den sociala interaktionen politiker, tjänstemän och andra aktörer emellan, som kunskap och sanningar om kollektivtrafik alstras. Intervjuerna reflekterar med andra ord bilder av en socialt konstruerad kollektivtrafikvärld. Fältet är inte oföränderligt. Andra tolkningar och synsätt, så kallade motdiskurser, än den dominerande diskursens kan då och då göra sig gällande.”

Och så kommer vi in på det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen: ”Den metateoretiska fond och feministiska förståelseram jag valt att utgå ifrån i denna studie är sexual difference…Denna teorietiska riktning innebär att kön ses som beroende av våra sociala konstruktioner av manligt och kvinnligt, men att den kroppsliga könsskillnaden mellan män och kvinnor också spelar en roll. Det är en skillnad som gör skillnad. En kroppslig könsskillnad ligger alltid i botten, en kroppens fakticitet, som gör att vissa sociala konstruktioner företrädesvis förknippas med individer men en kvinnokropp och andra med en mans. Det är inte en slump som avgör vilken kropp som ska träffas av vissa sociala konstruktioner, utan detta är beroende av kön. Men det är viktigt att betona diversiteten, vilket bland annat filosofen och en av företrädarna för sexual differenceinriktningen, Rosi Braidotti, gör. Det finns, menar hon, skillnader mellan kvinnor och män, mellan kvinnor och kvinnor och inom varje kvinna. Det är med andra ord inte så att könsskillnaden är en enda, utan denna varierar och får skilda betydelser i olika historiska och kulturella kontexter.”

Man blir upplyft i en annan dimension av genussvammel

Man blir upplyft i en annan dimension av allt genussvammel

Vilken unik insikt, vilket skarpsinne! Det finns ”skillnader mellan kvinnor och män, mellan kvinnor och kvinnor och inom varje kvinna.” Det ska till en feministisk filosof för att fastställa detta uppenbara men ändock så djupt obegripliga och abstrakt formulerade faktum. Jag känner mig plötsligt så upplyst och liksom upplyft i en annan högre dimension av det flyktiga varat och utanför den kulturella kontexten där kön skapas, gestaltas och återskapas likt ett frö som växer upp i Patriarkatets förgängliga mylla.

Och efter att denna känsla infunnit sig kan man inte låta bli att läsa vidare i SOU 2001:43: ”Inom detta fält har Luce Irigaray varit en föregångare. Tanken inom sexual differencefältet att könsskillnad är en skillnad som gör skillnad kan härledas till hennes arbeten. Hon har också visat att könsskillnad inte getts någon betydelse i det västerländska tänkandet i stort. Detta kommer jag särskilt att knyta an till i detta arbete. I namn av det mänskliga har tanke och språk i vetenskapshistorien i själva verket utgått från ett universellt manligt subjekt – det fallocentriska subjektet [Begreppet fallocentrism har sitt ursprung i Jacques Lacans lingvistiska tolkning av psykoanalysen, där det manliga – fallos – ses som normen för ett allmänmänskligt begär] . I sitt arbete Speculum, tydliggör Irigaray att det rationella subjektet inom vetenskapen har varit manligt, men omarkerat, fram till Freud och Lacan. Berättelserna har haft en vit, västerländsk man som utgångspunkt, utan att i klartext redogöra för detta.”

”Subjektet var en slags universellt gällande norm för det mänskliga som i själva verket utgick från det manliga, dock utan att tala om det i denna benämning. Med psykoanalysen synliggörs det maskulina i talet om fallos, där tecknet fallos blir målet för ett allmänt mänskligt begär, ett tecken för det allas begär strävar efter. Subjektet blir alltså – i och med Freuds och Lacans psykoanalytiska tänkande – benämnt och markerat med kön. Och det kön som får ett namn är det manliga. Med benämningen blir det tydligt att det är ett maskulint tecken det är fråga om. Det kvinnliga saknas, det är oartikulerat. Irigaray utvidgar vyn från den morfologiska könsskillnaden till en bredare kulturell och språklig skillnad. Endast en enda betydelseekonomi har varit rådande i det västerländska tänkandet: Den manliga, den fallogocentriska. Här har alltså könsskillnad inte getts någon betydelse. Mot bakgrund av teorin får frågeställningarna fördjupad karaktär. Hur ser den rådande diskursen ut inom kollektivtrafikområdet artikulerad av tjänstemän och politiker i Östergötand?”

Fallossymbolen - en felvänd buss?

Fallos-symbolen - en felvänd buss?

Om nu detta varit en akademisk avhandling så är detta begripligt – man är redan van vid det här laget – med detta är alltså underlaget till en Statens Offentliga Utredning om jämställdhet i transportsektorn, detta ska politiker och diverse remissinstanser läsa, fördjupa sig i och komma med utlåtanden kring (om de vågar),  och det är skattebetalarna som betalar för den ”fördjupade frågeställningen” kring kollektivtrafiken. Man skulle kunna tro att detta blott är inledningen, vilket det iofs är, men man skulle kunna tro att fortsättningen blir mer konkret och att åtminstone något vettigt kommer fram på vägen, men icke. I vanlig ordning finner man självmotsägelser och abstrakt teoretiserande kring kön, genus och en kritisk granskning av icke-frälsta meningsmotståndare som inte vet sitt eget bästa, liksom mot halvupplysta som förvisso tänker på kön, men ”inte jämt” (!). Mer om detta i kommande inlägg, vi måste ju först förstå det (dvs texten ovan) som ligger till grund för förståelsen av hur jämställdhet och kollektivtrafik hänger ihop.

Ty hur annars, utan detta fördjupade medvetande, ska man någonsin med rent samvete kunna sätta sig i en buss igen, utan att vara medveten om den fallogocentrism som har sitt ursprung i den lingvistiska tolkningen av psykoanalysen? Bussens fallocentriska utformning i form av en parallellepiped symboliserar männens överordning i det kollektiva trafikmedvetenadet. Jag tycker definitivt att bussens geometriska och psykoanalytiskt förankrade gestaltning i form av en fallossymbol visar på det allmänmänskliga begäret att åka buss – vilket egentligen inte är något annat än ett uttryck för penisbegär, därav det större antalet kvinnor som åker kollektivt.

Via sträckan AB:s förlängning når man även punkt G

Via bussträckan AB:s förlängning når man även punkten G

Att använda bussen som ett transportmedel för att ta sig från punkt A till punkt B är en bieffekt av det omättliga begäret att via denna fallossymbol i själva verket ta sig till punkt G, nämligen G-punkten. Denna min fördjupade analys av den fördjupade analysen och som följer den önskade jämställdhetsdiskursen i transportsektorn måste jag genast skicka in till den transpolitiska expertgruppen, om det nu finns någon sådan. I annat fall till någon genusvetenskaplig tidskrift, efter att ha broderat ut den med en queeraspekt och kryddat den med en intersektionell analys där maktordningarna huserar i olika samverkande skikt runt hela bussen – det jag skulle vilja kalla bussens intersektionella genusaura. När ska man anlägga ett genusperspektiv på bilindustrin? Här behövs massor av anslag till ny banbrytande forskning!

Annons

59 Responses to Genusanalys av transportsektorn – del 1

 1. Fastighetskatten skriver:

  Intressant läsning på min ära! Ska tänka på det nästa gång jag tar bussen. Kollektivtrafikens fallogocentriska ursprung kommer också fram i det att det var en manlig *matematiker* som uppfann den: Blaise Pascal. Så kopplingen mellan matematik, kollektivtrafik och genus är mer än uppenbar.

 2. tanjabergkvist skriver:

  Ja, och genus är ju faktiskt som bekant ett matematiskt begrepp! 🙂 Fortsättning följer på genusperspektivet på transportområdet, detta var bara den blygsamma inledningen. Jag tackar dig för tipset om denna SOU! 🙂

 3. Info skriver:

  CLAES BORGSTRÖM: KROSSA PATRIARKATET!

  RFSU meddelade i en artikel på sin hemsida för några år sen följande:

  ”I söndags hölls en manifestation under namnet ´Stoppa flatfobin´ i Stockholm. Ett antal organisationer, tidningar och nätverk hade gått samman för att under gemensam flagg uppmärksamma fördomar och hat mot lesbiska men också visa att feminister, bögar och flator står enade i kampen för att bekämpa homofientliga strömningar.

  Idéhistorikern Pia Laskar talade om att det var en historisk samling – aldrig tidigare har så många olika organisationer gått ihop i frågan om lesbiskas rättigheter.”

  Därpå framträdde, vid sidan av Pia Laskar, en rad andra kändisar inom homovärlden: Annika Hamrud, Devrin Mavi, Tasso Stafilidis, Petra Ullmanen, Tiina Rosenberg m.fl. Men mest intressant var ett uttalande av en herre med hemlig könsidentitet, nämligen vår förre JämO, CLAES BORGSTRÖM, inofficiellt föreslagen som jämställdhetsminister i en kommande, rödgrön regering:

  ”Claes Borgström (JämO) inledde sitt tal med att fråga sig själv: ”Kan man som myndighetsanställd parlamentariker utropa ’KROSSA PATRIARKATET?”

  – Klart man kan! sa Borgström.

  Han sa också att kvinnohat och homofobi går hand i hand. Båda har sin grund i de stereotypa könsrollerna samhället påbjuder, heterosexualiteten som norm och patriarkatets makt.”

 4. Erik skriver:

  Info: Vad Borgström säger saknar all betydelse och trovärdighet, JämO är en opinionsbildande myndighet. Dvs i grund och botten inget annat än en reklambyrå.

  Heterosexualiteten må av uppenbara evolutionära orsaker vara det normala men det är banne mig ingen norm som man skall försöka uppnå. Borgström resonerar precis likadant som religösa knäppisar, som om läggningen var ett frivilligt val och det fanns ett val som föredrogs och den enda skillnaden är vilket av valen de föredrar människor gör. Det är inget val!

  Homofobi däremot handlar ju om samma sak som heterofobi. Det är inte lite tragikomiskt vilken dubbelmoral det är hos Borgström som först uppmuntrar kvinnors val att undvika manlig närhet (kallar det sexuella trakasserier) men sedan klagar på när killar följer hans råd och själva undviker manlig närhet (då kallar han det homofobi) Han kan babbla om kvinnohat bäst han vill men faktum är att Borgström står för manshat och oavsett hur mycket Borgström försöker förtränga det så är bögar män och drabbas sålunda av manshatet han sprider.

 5. a.o.f skriver:

  Det finns två poänger med genusperspektiv på kollektivtrafik. Första är att det skall vara säkert vid hållplatser d.v.s att de inte skall ligga mörkt och på undanskymda ställen för att inte det skall vara risk för våld och våldtäkt. Den andra är att kvinnor reser nära, mellan hemmet, affären och dagis/skola medan männen reser en resa, sällan och långt. Det är viktigt att bussar och tågtidtabeller fungerar mellan just hemet, affären och dagis/skola eftersom de traffikeras varje dag och sammanslagna väntetider på ett år kan bli otroligt mycket medan en väntetid på långa sällanresor inte upplevs så besvärligt. Tycker du att busshållplatser skall ligga mitt ute i på mörka ställen mitt ute i ingestans och att de korta resorna skall vara mindre prioriterade framför de långa sällanresorna så hoppas jag att du aldrig får något att säga till om i kollektivtrafiken.

 6. tanjabergkvist skriver:

  A.o.f. jag håller helt med dig! Åker själv kollektivt och är givetvis angelägen om de saker du tar upp, problemet är bara att just de sakerna hamnat i skymundan för allt genusteoretiserande, för som jag kommer till i nästa inlägg så sker följande i denna SOU-rapport: när man (de intervjuade politikerna och tjänstemännen) talar om kvinnor som använder barnvagn eller åker till dagis med kollektivtrafik så anses det vara stereotypiserande att anta att just kvinnor åker till dagis eller har barnvagn, och när sedan kollektivtrafikansvariga valt att kalla de resande för ”resenärer med barnvagn” osv, då anklagas de plötsligt för att ha försummat kvinnor som grupp! Hur ska man ha det egentligen!? Jag ska ta upp detta i senare inlägg. Men detta är typiskt. Jämför frågan med Fru Gårman. När hon avbildades som ”stereotypt kvinnlig” så ansågs det problematiskt, men hur ska man ha det då? Ska vi ha en kvinnlig Fru Gårman med kort hår och byxor, ja då kanske Herr Gårman egentligen redan är en kvinna!

 7. Erik skriver:

  a.o.f.

  De där två poängerna säger mig att de som sitter och sysslar med genusperspektiv inte har nån som helst koll på vad de sysslar med. En blind apa kunde göra ett bättre jobb. För det första tror på allvar att våldtäkter sker VID busshållplatser? Hur dum får man vara egentligen? Finns det ingen hejd på hur korkade påståenden man får göra om man kallar sig genuskunnig? Och för det andra bussarna går vanligen inte direkt till affären/skolan. De stannar vid andra hållplatser och måste sålunda hålla alla tider, den kan inte bara hålla vissa för att göra dårhusfeminister nöjda. Vidare så upplevs väntetider man är van med som betydligt mindre besvärliga jämfört med väntetider som uppstår de få gånger man reser. Därav orsaken kvinnor blir så glada när killar som normalt är elaka gör saker för dem men mindre glada när killar som normalt är trevliga mot alla gör saker för dem. Dina påståenden är inte bara helt grundlösa, de är dessutom felaktiga i sak, vilket bara är att vänta när man baserar beslut på åsikter och inte på fakta.

 8. Erik skriver:

  a.o.f.

  Innebär detta jag anser att busshållplatser skall ligga undanskymt och dålig upplyst? Nej de skall givetvis vara upplysta så de är enkla att hitta och ligga där folk faktiskt har en orsak att befinna sig och inte i ingenstans där ingen har orsak att gå på/stiga av. Skall de korta eller långa resorna vara prioriterade? Intressant fråga, om tåget Gävle-Stockholm är kraftigt försenat när det kommer fram hur stor är sannolikheten kortare resan Västerås-Stockholm inte är lika försenad? Matematiken är inte direkt på högsta nivån.

 9. Dalahest skriver:

  a.o.f

  Ursäkta men du får det att låta så komplicerat. Var bor du någonstans? Här där jag bor fungerar lokaltrafiken alldeles utmärkt (enligt dina önskemål), och har så gjort långt innan genus ens var uppfunnet. Den som väljer att bosätta sig mer perifert väljer oftast bil ändå.

 10. tanjabergkvist skriver:

  Felaktiga avgångstider är ju lika irriterande för både kvinnliga och manliga resenärer, även om kvinnor nyttjar kollektivtrafiken i större utsträckning, men i så fall är de långa bilköerna i innerstaden ett stort mansproblem som är ”lika orättvist”. Svenskar är bortskämda (alla borde prova på att ta en dag och promenera fem kilometer för att hämta sitt vatten), chaufförerna gör sitt yttersta för att hålla tider, pengarna till genusdiskursanalysen hade kunnat bekosta ett antal nya hållplatser och belysning. Eller så hade man kunnat anställa en till chaufför istället för en ”jämställdhetskonsulent” som ska åka runt och intervjua politiker och försöka få ur dem politiskt korrekta klyschor, till och med rapportförfattarinnan själv inser att ”orden saknar substans” (kommer i nästa inlägg) – ännu ett tungt vägande skäl till att passera genuskonsultstadiet och gå direkt till konkret handling.

 11. tanjabergkvist skriver:

  Dalahest och ni andra – ja här fungerar också kollektivtrafiken utmärkt! Men genusvetarna måste ”problematisera” kring detta ändå. Kvällstid kan man beväpna sig med sin doktorsavhandling eller varför inte en politiskt korrekt SOU – kan inte vara kul att få i skallen! 🙂 Som sagt, det med belysning är som ett intervjuoffer i rapporten sa en allmänmänsklig fråga. Men om man som jämställdhetsivrare vill hjälpa till
  så kan man engagera sig ideellt politiskt eller på annat sätt, så kan pengarna användas just till belysningen, istället för en genusanalys av hur belysningsfrågan lyfter den freudianska fallosen till en ny nivå.

  I själva verket fanns frivilligt engagerade i trafikfrågor, men det var under mötena mestadels männen som yttrade sig (och kom på dessa möten) – något som SOU-rapportens författarinna såg som problematiskt, även om männen drev frågan om belysning!!!!

 12. tanjabergkvist skriver:

  Erik, precis – effektivisering av kollektivtrafik är i högsta grad ett matematiskt problem, nämligen optimering. 🙂

 13. a.o.f skriver:

  Det är kvinnor som åker med barnvagn det är inte några kvinnliga feminister som hittar på det. Både SCB och kollektivtrafikbolagen har statistik som de grundar sig på. Tror du att du hade fått en lampa vid din busshållplats om inte någon på universitetet hade skivit en avhandlig om kollektivtrafiken ur ett könsperspektiv med fyrfältare och allt som tillhör. Det verkar vara ren och skär avudsjuka från din del att disipliner som använder ord som ”kontext” och inte 11mg men ändå kommer fram till resultat som gynnar oss alla för att lampan lyser bara på vissa utan alla. Läs gärna Modern Politisk Filosofi av Will Kymlicka, Nya Doxa så förstår du hur det fungerar.

 14. tanjabergkvist skriver:

  a.o.f – precis! Det ÄR mest kvinnor som åker med barnvagn! Men det hade man problem med i rapporten som jag skrev eftersom denna utgångspunkt ansågs vara stereotypiserande, som jag ju påpekade i min kommentar tidigare!

  Du skriver: ”Tror du att du hade fått en lampa vid din busshållplats om inte någon på universitetet hade skivit en avhandlig om kollektivtrafiken ur ett könsperspektiv med fyrfältare och allt som tillhör.” Ha ha, menar du allvar!? 🙂 Glödlampan uppfanns (av en man, Edison) på 1800-talet och har varit i bruk länge, långt innan genusvetenskapen kom till. Så, ja det tror jag (om du nu menar allvar med din fråga)!

 15. Erik skriver:

  a.o.f.

  ”Tror du att du hade fått en lampa vid din busshållplats om inte någon på universitetet hade skivit en avhandlig om kollektivtrafiken ur ett könsperspektiv med fyrfältare och allt som tillhör.”

  Nej du har säkert rätt, då mannen antas vara norm så betyder könsperspektiv egentligen kvinnoperspektiv och det var säkert ingen som brydde sig om våldet som folk kunde utsättas för vid dåligt upplysta busshållplatser så länge det var män som antogs drabbas. Det krävdes säkert att nån blev upprörd av risken enstaka kvinnor skulle kunna drabbas för att det skulle ses som ett problem av feministiska politiker. Om några socialantropologer säger våldet som folk utsätts för i mörker drabbar muslimer också så får vi säkert två lampor istället för en vid busshållplatsen. Människans lika värde är ett minne blott nu är det kompensationsperspektiv som gäller.

  Jag vet inte vad som är värst med genusfeminismen, oärligheten om du skulle ha fel eller hyckleriet om du skulla ha rätt.

  ”Det verkar vara ren och skär avudsjuka från din del att disipliner som använder ord som “kontext” och inte 11mg men ändå kommer fram till resultat som gynnar oss alla”

  Det är tämligen uppenbart att i de få fall som alla gynnas är det olycksfall i arbetet det rör sig om. Det handlar om dicipliner som existerar specifikt för att gynna vissa och inte alla.

  ”Läs gärna Modern Politisk Filosofi av Will Kymlicka”

  Will Kymlicka förespråkar ju särbehandling och därmed diskriminering. Hans jobb är att gömma antiliberala åsikter i vetenskaplig förpacking precis som frankfurtskolans uppgift var att gömma antivästliga åsikter i vetenskaplig förpacking. Dubbelmoralen i Kymlickas åsikter är ju helt uppenbar. Samma nationalism, homogena grupptänkande och rasism som förkastas i våra samhällen skall uppmuntras i andra kulturer. Dvs å ena sidan skall människan ha lika värde, å andra sidan skall vissa människor tas för givet ha mer värde än andra.

 16. Logitech skriver:

  Tanja skriver: ”det jag skulle vilja kalla bussens intersektionella genusaura”

  ASG!! =) Det groteskt tragiska är bara att verkligheten överträffar genus-skämtet. By far.

  Så. Tillbaka till verkligheten; så måste man ju fråga sig hur det har kunnat gå så här långt. Hur det har kunnat gå så här illa. Så illa att vi via skattsedeln betalar könshatiska ansamlingar av biologiska celler för att producera substanslös smörja på dagisnivå. Alla fattar att det är pur dynga. Men: Hundratals på hundratals miljoner. År in, och år ut.

  Finns det någon som har koll på vad vansinnet faktiskt kostar/har kostat samhället?

  Speciellt så här i lågkonjunktur förordar jag att skatteslantarna, som vi ju alla arbetat ihop åt dem, som slösas på att försörja den floskelrapande genusnomenklaturan, lämpligen och utan dröjsmål styrs om till en något vettigare användning.

 17. Calle skriver:

  Och jag som bor i en kommun utan lokaltrafik (norrbotten)! Här hade såväl män som kvinnor hoppat jämfota av glädje över en hållplats ute i ”mörka ställen mitt ute i ingenstans”. Hur kan allt bara ha blivit så här fel när någon på fullt allvar uttrycker den här typen av åsikter? Det måste vara ett troll, måste bara vara…

 18. Dalahest skriver:

  Genusexperterna lyckas alltid få det till att kvinnor är offer:

  Med det synsätt som framförs verkar kvinnorna också bli osynliggjorda. De omges av ett tomrum, ett gapande hål, som ingen tar notis om och därför nästan inte verkar finnas.

  Det är ju nästan poesi.

 19. tanjabergkvist skriver:

  Erik – instämmer! Och apropå a.o.f:s ”Det verkar vara ren och skär avudsjuka från din del att disipliner som använder ord som “kontext” och inte 11mg men ändå kommer fram till resultat …” Ja, jag är jätteavundsjuk, ha ha! 🙂 Men som tur är går jag inte under för det, det känns ju så betryggande att leva i ett land vars ledande företrädare inte skulle förstå en enda rad av min doktorsavhandling, eller ens mitt exjobb heller för den delen. Jag känner mig verkligen utanför och annorlunda – då borde jag väl få tillhöra en diskriminerad offergrupp och åtnjuta särskilda privilegier. Exempelvis skulle jag kunna kräva inte en och inte två utan TRE lampor vid min busshållsplats, eftersom verkligheten inte ser likadan ut för mig som för andra behöver jag extra ljus!!!

 20. tanjabergkvist skriver:

  Logitech, ja jag är rädd för att jag, hur mycket svammel jag än försöker få fram via den slumpgenerator jag byggt upp med pk-propaganda och genusfraser, aldrig kommer att kunna överträffa verkligehtens genusmaskineri! Vad menar du med ”…betalar könshatiska ansamlingar av biologiska celler”, är genusvetarna gjorda av biologisk vävnad? Jag trodde de var transparenta spöken hitskickade från en annan planet, eller att de var någon sorts hologram som Marx projicerade ner på jorden från sitt moln. 🙂
  Men allvar, det är ju så bedrövligt att man faktiskt inte orkar tänka igenom på allvar vad detta kostar samhället i pengar, dumhet och förspillda människoliv. När man för något decennium sedan tänkte på 2000-talet så tänkte man att civilisationen möjligtvis skulle ha avancerat… Och det har den, mycket bra görs inom många vetenskapliga discipliner, det är bara det att det är idiotin som lyfts fram, särskilt när den har sensationsvärde. Genusvetarna är som små barn som testar gränser och media deras trogna medlöpare. Synd att denna idioti 1) kostar pengar 2) fördummar folk. Framtidens ”klassklyftor” kommer att ligga på det intellektuella planet.

 21. tanjabergkvist skriver:

  Calle, avser du a.o.f. eller SOU-rapporten? Man måste ha förståelse för att människor verkligen är hjärntvättade, eller som de själva skulle säga en del av den kulturella kontexten – problemet är bara att just de personer som hävdar sig stå över den är just de som är djupast nedsjunkna, detta ligger i den aktuella problematikens natur.

  Dalahest,
  kolla in avslutningen på del 1 av den SOU jag behandlar i inlägget då (ska ta detta citat till nästa inlägg): ”Som en svag motström verkar alltså en jämställdhetsdiskurs vibrera under ytan. Ibland stiger den hastigt upp till ytläge, för att försvinna ner i djupet lika fort igen. Likt en virvel som rört upp vattnet, lämnar den oftast ytskiktet lika orört spegelblankt, som om den aldrig hade funnits.” Wow!! 🙂

 22. Pelle Billing skriver:

  rapportförfattaren använder enligt egen uppgift köns-, könsmakts-, genus- och jämställdhetsperspektiv synonymt

  Och detta informerar oss om att resten av rapporten är värdelös…

  Om man har bestämt sig i förväg att ens eget perspektiv på könsfrågor är det enda riktiga, då kan man ju också ignorera att dessa olika begrepp betyder olika saker. Jämställdhet och könsmakt är två helt olika ord med olika betydelser, och att sätta likhetstecken mellan dem kan bara betyda att man vill förenkla världen så den passar in i en förutbestämd mall.

 23. Dalahest skriver:

  tanjabergkvist

  Vilken poesi – i statens offentliga utredningar och allt. Verkligen hög nivå. 🙂

 24. QED skriver:

  Den bilintresserade känner kanske till conceptbilen Hyundai Genus

  http://www.topspeed.com/cars/hyundai/2007-hyundai-genus-ar3010.html

  Undrar om den skulle sälja bra i Sverige?

  ”Capability

  The Rüsselsheim design team developed the Genus as a D-segment vehicle with a broad appeal to many target groups. Thus, with its multi-use concept the Genus can be used for work, extensive shopping tours, family holidays as well as for numerous free time activities.”

  ”Exterior Design

  The formal language of the purist concept has been defined by the free-flowing form of a wave. Expressive Front and rear blend in a harmonious fusion through a constantly evolving extruded body, painted in metallic champagne.”

 25. tanjabergkvist skriver:

  Pelle, precis, och varför använda sig av alla fyra begreppen då om de nu är identiska – för att förvirra? Eller variera sig kanske, för att inte språket ska bli enformigt, vem vet? Förresten, bra artikelserie om statsfeminism på din blogg! 🙂

  Dalahest,
  ja det är outstanding! 🙂

  QED,
  ska genusbilen användas för family holidays!? 😉

 26. Calle skriver:

  Tanja, jag syftade närmast på sign a.o.f.

  När man läser vad du skriver så slås man än en gång av hur ohyggligt väl ställt vi har det i Sverige. Vi har absolut ingen ekonomisk kris när vi kan använda skattepengar till ”genuseriet”.

  Jag är själv ansvarig för en kommunal verksamhet där vi årligen på arbetsplatsen reviderar vår jämställdhetsplan, något som samtliga anställda (flest kvinnor) tycker är en tämligen pinsam syssla. I år var det dags att komplettera med HBT-aspekter…

 27. Natan skriver:

  Tack för ditt idoga arbete att synliggöra och begreppsliga genusgalenskapen. För den som inte satt sig in i den akademiska jargongen kan den ju på ytan tyckas stå för djup och mening. Det är lätt att förföras av pladdret. I själva verket är det akademiskt snömos av allra sämsta sort, ett träsk av förakt för sunt tänkande och vetenskaplig stringens. När även statens utredningar infiltreras av detta pladder, så får det utan tvekan negativa återverkningar på olika samhällsfunktioner. Man försöker på klassiskt kommunistiskt vis omstöpa hela samhället, från vaggan till graven! Folk i gemen rycker bara på axlarna åt idiotin, men borde nog engagera sig mer för att mota dårskapen!

 28. Uffe skriver:

  Kollektivtrafiken och andra publka transportmedel har totalt misslyckats med en aspekt ur jämnställdhetsarbetet. Människor som jag, som sträcker sig c:a 194 cm över havet, kan inte åka längre sträckor utan att behöva uppsöka kiropraktor eller genomgå mindre kirurgi efteråt.

 29. Calle skriver:

  Nu trasar jag måhända sönder tråden så Tanja får väl isåfall radera inlägget men jag kände att jag inte kunde låta bli att klistra in denna text från migrationsverkets hemsida. Queerperspektiv…jo jag tackar!

  ****

  Migrationsverket startar ett hbt-projekt

  Migrationsverket håller nu på att starta ett hbt*-projekt som får stöd från Europeiska flyktingfonden. Det kommer att innehålla två forskningsrapporter, en utvärdering, flera informationsinsatser samt utbildning för personal.
  – Som asylsökande är du i en utsatt situation. Om du dessutom bryter mot de etablerade normerna för sexualitet och könsidentitet är du i ett ännu känsligare läge. Därför är det viktigt att verkets anställda får bättre kunskap för att bemöta hbt-personer och pröva deras ärenden, säger Sofia Sjöö, projektledare.

  Det är omöjligt att säga hur många asylsökande i Sverige som inte följer de etablerade normerna för sexualitet och könsidentitet.
  – De är i alla fall betydligt fler än de som i nuläget anger förföljelse på grund av könsidentitet eller sexuell läggning i sin asylansökan, säger Sofia Sjöö.

  Migrationsverket beyond borders

  Det nya projektet heter Migrationsverket beyond borders och kommer att finansieras till 75 procent av Europeiska flyktingfonden. Huvudsyftet är att verkets handläggare ska lära sig att använda ett normkritiskt perspektiv i frågor som rör prövning och bemötande av asylsökande. Målet är att skapa större förståelse hos verkets handläggare om hur normerna kring heterosexualitet och könsidentitet påverkar verkets prövning av asylärenden och personalens bemötande av asylsökande.

  Fem delar
  Hbt-projektet kommer att pågå till den 31 december 2010. Det består av fem delar:

  En rapport där en extern forskare granskar och värderar vilka källor om hbt-personer som finns och hur verket använder dem i sin landinformation. Att få korrekt och uppdaterad information om situationen i olika länder kan många gånger vara svårt.
  En rapport där en annan forskare analyserar asylprövningen i olika europeiska länder ur ett queerperspektiv.
  En utbildning för verkets handläggare där de bland annat får lära sig att uppmärksamma normer kring sexualitet och könsidentitet. Utbildningen ska genomföras under 2010. Den bygger på RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT som anpassas till verkets uppdrag med hjälp av de två ovannämnda rapporterna och verkets utlänningshandbok.
  Informationsinsatser under Pride festivalen i Stockholm. Redan i sommar kommer verkets hbt-projekt att anordna två olika workshops med anknytning till forskningsrapporterna och en grundkurs om hur Migrationsverket arbetar med asylärenden.
  Hbt-projektet kommer att utvärderas parallellt med att det genomförs. En processutvärdering kommer att undersöka om projektet når uppsatta mål, men också titta på andra eventuella resultat och eventuella orsaker till att målen inte uppnåddes.

  Tydlig förankring i verkets arbete

  – Projektet ska ha en klar och tydlig förankring i verkets arbete så att det verkligen kommer att göra nytta i det dagliga arbetet. Utvärderingen är viktig inte minst med tanke på att den kommer att ge Migrationsverket ledning inför fortsatt framtida arbete med de här frågorna, säger Sofia Sjöö.

  * I hbt-begreppet ingår homosexuella, bisexuella och transpersoner.

 30. Andreas Dahlin skriver:

  Hej Tanja!

  Jag älskar dina inlägg av denna sort. Det är skönt att se att man inte är ensam i världen om sin åsikt. Ibland känner jag mig ensam.

  En sak jag funderat på: Lider genusvetenskapen mest av socialkonstruktivism eller mer av ren fanatism, alltså förnekande av fakta? Här låter det ju som om själva bussarna är sociala konstruktioner. Men ibland tycker jag genusvetare snarare är fanatiker som förnekar allt som går emot deras ideologi utan att ens fundera på saken. Bara en fundering…

 31. tanjabergkvist skriver:

  Natan, ja, frågan är bara hur man gör när det är förankrat i regeringsbeslut. Att jobba för jämställdhet är bra, problemet är att det är genusvetare med sina teorier som får driva frågan – det är där vi måste göra en insats. Infiltrera genusinstitutionerna med folkvett! 😉

  Uffe,
  ja det är ju hemskt, men även korta är diskriminerade – läs denna: http://www.erixon.com/Kronikor/blog050619.htm#10

  Calle,
  ”En rapport där en annan forskare analyserar asylprövningen i olika europeiska länder ur ett queerperspektiv.” Hmm, vem är förvånad? Varför inte bara införa en paragraf om att fråga den asylsökande
  om om han/hon tillhör HBT-gruppen? Verkar som om ökad byråkrati är ett självändamål här.

  Andreas,
  tack! Man kan dock vara fanatiker utan att förneka fakta (som jag ;-)), men genusvetarna är mest hysteriska tycker jag – det måste man vara när ens ”teorier” saknar vetenskapligt stöd och ens karriär hänger på en skör socialt konstruerad genustråd. 😉

  Josef, tack detsamma! 🙂

 32. Ola Jennebrink skriver:

  Innebär genusperspektiv på transportsektorn att 50/50 % är önskvärd fördelning på lastbilschaufförer. Nejdå! Och inte heller vad gäller betongarbetare, sopåkare, fönsterputsare eller svetsare. Men direktörer och förvaltningschefer eller andra statusjobb – Ja se då är det till att vilja ha jämlikhet. Genustramset är inte bara ovetenskapligt, utan även oärligt.

 33. Erik skriver:

  Genusvetenskapen är som Djurrättsaktivismen, bryr man sig om hanteringen av skalbaggar och kackerlackor? Nej det är ju bara de gulliga djuren man bryr sig om eller hur? Genusvetenskapen bryr sig enligt samma logik inte om vem som har de trista, smutsiga ohippa jobben.

 34. tanjabergkvist skriver:

  Erik, jag räddade faktiskt en daggmask idag som riskerade att torka ut på asfalten, jag la den vid ett träd på gräsmattan och hällde ut halva min vattenflaska kring den så att den skulle kunna krypa ner i jorden, och längre fram under promenaden kröp en svart skalbagge runt i sanden vid vattnet så jag flyttade in den i skogen – ha ha, dagens goda gärningar och typiskt mig! 🙂

 35. Dogdylan skriver:

  Man undrar litet vad det är för politik som de här feministerna strävar efter. Det är också det som är problemet när vi sitter här och ska analysera feminismen. Vi kan väl konstatera att den största gruppen feminister som har något att säga till om anser att kön är något socialt skapat – men att männens ondska är biologiskt skapad. Alltså en paradox som man inte blir klok på.

  Jag upplever nog att post-modernistisk (post-kolonial) feminism och intersektionalitet är det som kommer gälla i akademin i framtiden.

  Men nu är det ju som sagt könsmaktsordningen som gäller – och om jag förstått forskningsläget så verkar ju många post-modernistiska feminister vilja gå tillbaka till den gamla könsmaktsordnings teorierna då intersektionalitet-perspektivet splittrar feministerna.

  Så man får hålla ögonen öppna

  Naturligtvis är detta ingenting som sätter direkt avtryck i folks verklighet eftersom den teoretiska debatten hålls av studenter och lärare på Universiteten. Då är frågan hur feminismen sätter avtryck i byråkratin och samhälliga institutioner.

  Jag är rätt säker på att den har satt sitt avtryck – mest i form av information och utbildningar. I skolorna får lärarna vet att de måste ge var annan fråga till tjejerna.

  I byråkratin (där ha jag bättre koll) så verkar det snarare vara så att man för in ett genusperspektiv i varje utredning – som ändå inte får någon direkt påverkan för den vanliga människan – annat än att byråkraterna är litet mer timida och kanske inte säger vad de tycker.

  Dock har rädslan för att bli kallad rasist fått rätt hemska konsekvenser – ni som såg programmet om kusinbröllop bland invandrare förstod ju att man inte gärna uttalar sig om sådant – då man inte vill få på håret och vill bli kallad rasist. Samma sak gäller väl kvinnojourerna – där kvinnor inte får någon hjälp eftersom könsmaktsordnings teorierna inte accepterar att det är psykiskt svaga män som begår sådana här brott utan alla män. Frågan är dock hur det har gått med det nu när sossehäxan Margareta Winberg har förpassats till att bli en fördetting och tjäna miljoner istället på skattebetalarnas bekostnad.

  Vad som kommer bli intressant är hur Sveriges politiker och feminister skall förhålla sig till invandringen och det mångkulturella samhället.

  Med ökat antal våldtäkter, omskärelser av kvinnor, hedersmord (som inte finns enligt Massoud Kamali & Mona Sahlin), mord på homosexuella och ofria flickor så verkar det ju som om det kommer bli problem.

  Att ha en kulturrelativistisk hållning skulle ju underlätta (för att slippa bli kallad rasist) men då måste de ju ”acceptera” könsmaktsordningen och de vill de ju inte. Los Reyes och Mulinari gör hur många sådana här dubbelvolter som helst i sin bok intesektionalitet (2003) för att komma undan med sådana här problem och slippa ”kultifiera” dvs. essensialisera problem gör peka ut ”de andra” (invandrare) som elakare än den vita medelklass mannen

  Jag antar att vänster-eliterna kommer göra som man gör i USA – där tiger man helt enkelt om problemen, blandar bort korten och kör med underbart roliga post-koloniala resonemang för att ”skydda” grupper som de anser är förtryckta – grupper som snarare förtrycker andra i rätt stor utsträckning jämfört med den ”förhatliga” vita medelklass mannen.

  Föresten, hittade en underbar artikel vid namn Krig ur ett antropologiskt perspektiv på Armemusets hemsida av Svante Folin.

  http://www.sfhm.se/templates/pages/ArmeStandardPage____575.aspx?epslanguage=EN

  Värd att läsa – även om man kanske inte håller med om allt. :p

 36. […] Transportgenus och politiker i KBT-behandling Fortsättning på Genusanalys av transportsektorn del 1. […]

 37. Erik skriver:

  Dogdylan:

  ”Man undrar litet vad det är för politik som de här feministerna strävar efter.”

  Det enkla svaret på den frågan är att det inte är någon politik de strävar efter. Kritisk teori handlar om att som marxist ifrågasätta, att kritisera, att blottlägga vidrigheter hos väst etc men ursprungligen handlade den också om att införa ett socialistiskt styre av sovjetmodell. Den tanken skippades tidigt i och med missförhållanden i Sovjet uppdagades.

  Istället satte man hoppet till tredje världen sk ”tredjevärldism”. Länderna i Afrika, Asien och Sydamerika skulle bli de nya socialistiska paradisen. Men inte heller där gick det som det skulle och efter det misslyckandet blev det postmodernism. Enligt fransmannen Lyotard ”de stora berättelsernas död” men kan lika gärna översättas till ”de stora sanningarnas död” eller ”de stora ideologiernas död” feminismen är alltså i grunden kritik utan egen ideologi.

  ”Det är också det som är problemet när vi sitter här och ska analysera feminismen.”

  Javisst, det enda vi kan analysera är samhällskritik. Feminismen har inga lösningar, den tror inte på stora ”manliga” lösningar.

  ”Vi kan väl konstatera att den största gruppen feminister som har något att säga till om anser att kön är något socialt skapat – men att männens ondska är biologiskt skapad. Alltså en paradox som man inte blir klok på.”

  Att feministerna anser kön är socialt skapat kan enklast förstås ur instrumentalt perspektiv. Om fri vilja resulterar i att man följer sociala konstruktioner är det avsaknad av fri vilja som krävs för att uppnå ändring. Det är också oundvikligen vad feminismen strävar efter.

  ”Jag upplever nog att post-modernistisk (post-kolonial) feminism och intersektionalitet är det som kommer gälla i akademin i framtiden.”

  Ja, eller på enkel svenska, att med retorik och hittepåspråk producera ursäkter för att införa ökat tvång/censur och ignorera/ta bort fri vilja/yttrandefrihet.

  ”Men nu är det ju som sagt könsmaktsordningen som gäller – och om jag förstått forskningsläget så verkar ju många post-modernistiska feminister vilja gå tillbaka till den gamla könsmaktsordnings teorierna då intersektionalitet-perspektivet splittrar feministerna.”

  Könsmaktsordningen funkar inte politiskt med det multikulturella projektet. Snarare så är man på väg att lämna alla oönskade kvinnor i sticket med teorier som fokuserar på etniciteter. Eller som det kallades förr i tiden att göra skillnad på basis av sådan tillhörighet – rasism.

  ”Naturligtvis är detta ingenting som sätter direkt avtryck i folks verklighet eftersom den teoretiska debatten hålls av studenter och lärare på Universiteten.”

  Jag skulle säga det definitivt sätter avtryck i folks verklighet men det sker på samma sätt som i liftarens guide till galaxen. Folk kan inte klaga förrän det är försent och de vet inte vart de skall klaga för hela ärendet är dolt av hittepåspråk och krångliga texter.

  ”Då är frågan hur feminismen sätter avtryck i byråkratin och samhälliga institutioner.”

  Enkelt, i byråkratin sätter det bland annat avtrycket att statliga utredare får betalt för att ifrågasätta på basis av ingenting annat än en åsikt att stora berättelser är förtryckande. De bästa alternativen kritiseras och usla alternativ sätts in.

  ”Jag är rätt säker på att den har satt sitt avtryck – mest i form av information och utbildningar. I skolorna får lärarna vet att de måste ge var annan fråga till tjejerna.”

  Och all litteratur måste revideras. Det svenska kulturarvet skall avskaffas.

  ”I byråkratin (där ha jag bättre koll) så verkar det snarare vara så att man för in ett genusperspektiv i varje utredning – som ändå inte får någon direkt påverkan för den vanliga människan – annat än att byråkraterna är litet mer timida och kanske inte säger vad de tycker.”

  Genusperspektivet i utredningarna är ju inget genusperspektiv eftersom man tar för givet det gamla perspektivet tar hänsyn till män, vilket är osant.

  ”Dock har rädslan för att bli kallad rasist fått rätt hemska konsekvenser – ni som såg programmet om kusinbröllop bland invandrare förstod ju att man inte gärna uttalar sig om sådant – då man inte vill få på håret och vill bli kallad rasist.”

  Ja jag såg också det programmet. Det var ett bra exempel på hur forskarna kommer fram till information som sedan inte får spridas av rädsla av hur de mest drabbade (som råkar vara invandrare) reagerar.

  ”Samma sak gäller väl kvinnojourerna – där kvinnor inte får någon hjälp eftersom könsmaktsordnings teorierna inte accepterar att det är psykiskt svaga män som begår sådana här brott utan alla män.”

  Faktum är att det är ännu värre, pga könsmaktsordningsteorin så får dels sjuka män ingen hjälp (leder till fler misshandlade/dödade kvinnor) och dels så uppmuntras kvinnor vara helt ansvarslösa i umgänget med män. Alla män förutsätts vara lika farliga och därmed så blir de värsta männen lika ok val som de bästa. Alla män är ju likadana. Valet i sig innebär inget eget ansvar.

  ”Frågan är dock hur det har gått med det nu när sossehäxan Margareta Winberg har förpassats till att bli en fördetting och tjäna miljoner istället på skattebetalarnas bekostnad.”

  Vi har Mona Sahlin istället. Hon tillsatte Kamali för att skuldbelägga Sverige, hon kommer att tillsätta nån för att skuldbelägga män också.

  ”Vad som kommer bli intressant är hur Sveriges politiker och feminister skall förhålla sig till invandringen och det mångkulturella samhället.”

  De kommer att förhålla sig inte alls, de har ju redan portförbjudit debatten.

  ”Med ökat antal våldtäkter, omskärelser av kvinnor, hedersmord (som inte finns enligt Massoud Kamali & Mona Sahlin), mord på homosexuella och ofria flickor så verkar det ju som om det kommer bli problem.”

  De problemen skyller man på vita konservativa, liberala, patriarkala (väst-hederskulturen som förtrycker kvinnor) och manssamhället.

  ”Att ha en kulturrelativistisk hållning skulle ju underlätta (för att slippa bli kallad rasist) men då måste de ju ”acceptera” könsmaktsordningen och de vill de ju inte.”

  Ur perspektivet könsmaktsordingen så betraktas könen som två olika kulturer där den ena diskrimineras. Ur perspektivet multikulturalism betraktas könen som delar av olika kulturer och multikulturalismen vinner. Ur intersektionalitetsperspektivet vinner den mest förtryckta dvs den som samlar mest poäng på pk-skalan.

  ”Los Reyes och Mulinari gör hur många sådana här dubbelvolter som helst i sin bok intesektionalitet (2003) för att komma undan med sådana här problem och slippa “kultifiera” dvs. essensialisera problem gör peka ut “de andra” (invandrare) som elakare än den vita medelklass mannen”

  Det spelar ju ingen roll hur många böcker som skrivs på ämnet. Vem som helst begriper vad det innebär att vara kritisk mot konservativa kulturer i boendelandet samtidigt som man är positiv mot ultrakonservativa kulturer i hemlandet. Jag skulle säga att de här författarna och utredarna snarare BEKRÄFTAR exakt vad Samuel Huntington skriver om i civilisationernas kamp ”Clash of the civilisations”. Att etnicitet har ersatt ideologi i att skapa sidor.

  Det är i stort sett bara vita i väst som är emot sin egen etnicitet. Nästan varenda statlig utredare/forskare med ej traditionellt svenskt namn försvarar ”de sina” Kamalis förnekandet av hedersmord kan ju aldrig ha nåt att göra med att han själv kommer från länderna som är värst på området? Nej han är såklart neutral eller hur?

  ”Jag antar att vänster-eliterna kommer göra som man gör i USA – där tiger man helt enkelt om problemen, blandar bort korten och kör med underbart roliga post-koloniala resonemang för att ”skydda” grupper som de anser är förtryckta – grupper som snarare förtrycker andra i rätt stor utsträckning jämfört med den ”förhatliga” vita medelklass mannen.”

  Ja fast i USA är problemet inte lika stort eftersom problemen beror på vilken sorts invandring man har och till USA har flera av de grupper som har lättare att integreras och ta till sig amerikansk kultur flyttat. Men i Sverige har vi total dominans av svåra grupper (de grupper som är mest aggressiva och förtryckande i hemländerna), och inte nog med det. Vi har också total dominans av anhörighetsinvandring.

  ”Föresten, hittade en underbar artikel vid namn Krig ur ett antropologiskt perspektiv på Armemusets hemsida av Svante Folin.”

  Ja den låter rätt intressant.

 38. Erik skriver:

  Tanja: Hehe jo det var verkligen dagens goda gärningar. En av mina vänner har en teori, han anser personer blir vänsterfolk för att staten skall ta om sådana där saker åt dem så de kan känna sig goda men aldrig personligen behöver göra något för någon annan än sig själva.

 39. Dogdylan skriver:

  Saken är väl den att feminismen är en fristående ideologi – om än att den har flera grenar. Kanske kan man till och med säga att feminismen är flera ideologier. Att sedan många feminister har adopterat marxistiska förståelsehorisonter är en sak. Men feminismen är inte en homogen ideologi.

  Nu vet vi ju att det feministiska ideologiserade material som produceras av ”forskare” och byråkrater är en mix av olika ideologiska utgångspunkter men som säger sig försvara en viss ideologisk horisont. Feministerna kan således använda sig av både liberala och marxistiska argument för att försvara feminismen. Detta är rätt smart då all kritik mot feminismen kan bortförklaras med att den och den feministiska slutsatsen var marxistisk eller liberal – vilket gör feminismen svår att kritisera då det inte finns ”en feministisk” ideologi, snarare flera.

  Jag har därför börjat fundera på om man verkligen kan definiera feminismen med tanke på hur många ideologiska avkrokar feminismen har. Feminismen är således inte en ideologi utan att flera – men samtidigt en ideologi. Så du har helt rätt att feminismen snarare är kritik än ideologi – men trots det så är feminismen ändå en ideologi, något som Will Kymlicka påtalar.

  Jag måste säga att det är för litet förvirrande men jag tycker ändå att jag ser ett samband mellan Andrea Dworkins radikal-feminism, Judith Butlers Queer feminism, Yvonne Hirdmans Marxist-feminism och allsköns post-kolonialistiska/post-strukturalistiska teorier. De är ju alla överrens om att den mannen är fienden och att kvinnan är den förtryckta – och för att mänskligheten skall nå paradiset så måste mannen försvinna, antingen som norm eller biologiskt. Alltså inte långt ifrån Marxismen.

  Nu finns det ju den liberala feminismen som förespråkar lika rättigheter – frågan är dock om de liberala feministerna delar något med feministerna. Jag vill mena att grundstenen i feminismen är liberal – dvs. lika formella rättigheter/skyldigheter men att sedan marxister har adopterat feminismen och gjort den till sin eftersom (som du påtalar) att de marxistiska projekten misslyckades gång på gång.

  Kanske kan man säga att Feminismen är en ideologisk ”side kick” till de klassiska ideologierna – som marxister, liberaler och konservativa använder sig utav när de behövs – således är feminismen som en funktionell verktygslåda snarare än en renodlad ideologi – och då har du rätt att feminismen snarare är kritik än en enskild ideologi. Som sagt, man blir inte klok på detta.

  Då det kommer till genusvetenskapen och dess inflytande över diskurser utanför akademin och byråkratin måste jag säga att dessa är tämligen begränsade. Den överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning har ingen aning om vad feminismen innebär och de anser nog inte heller att de är påverkade av den – annat än att de tycker det är viktigt att man behandlar varandra ”jämlikt”.

  Så om feminismen har gjort män mer öppna till homosexualitet och behandlar kvinnor jämlikt så ja – feminismen har påverkat . Men hela det ”kritiska” etnicitet, genus, klass konceptet som akademins primadonnor orerar om verkar – enligt min uppfattning inte fått fäste i den svenska myllan. Varför? Jo, som du säger: Det är för mycket svammel och svårförståligt för dem som inte arbetar med detta dagligen.

  Till och med bland dem så verkar ju detta vara svårt att förstå – kanske därför akademins feminister sväljer det mesta – det egna leden producerar – så länge det är ideologiskt till vänster.

  Du har naturligtvis helt rätt om Mona Sahlin. Men hon är en kappvändare, knappast en ideolog. Hon är också för dum, för obildad eller för ointresserad för att förstå vad de occidentialister (Anglofober) hon tillsätter i utredningarna säger till henne. Margreta Winberg är där emot ingen idiot – hon är snarare än rätt hårdnackad ideolog. Det kanske var därför Göran Persson inte stod ut med henne och skickade henne till Brasilien eftersom Winberg satte ideologin framför partiet.

  Huntington har ju naturligtvis rätt i sin analys att etnicitet som skiljeskapande ideologi är det nya efter murens fall i Europa. Jag vill dock påtala att den här moderna kulturmarxistiska diskursen om ”etnicitet” började i USA i början av 1900-talet och sen fick sitt genomslag efter 1960 i och med civilrättsrörelsen. Jag tror inte identitetspolitiken var socialistisk från början, snarare var den konservativ.

  Jag tycker den konservativa sociologen Nathan Glazer i en intervju med Göran Rosenberg förklarar skeenden i den amerikanska invandringspolitiken rätt bra – inklusive identitetspolitiken. Här är länken:

  Jag upplever det som så att de tidiga konservativa skapade identitetspolitiken för att hålla den ”vita rasen” ren men att de samtidigt föraktade kulturen. Liberalerna var naturligtvis emot detta. Sedan har de post-modernistiska marxisterna adopterat identitetspolitiken och fört fram argument för den enligt min åsikt.

  Således har post-modernisterna adopterat en politik – de från början var emot. Naturligtvis har även de flesta social-liberaler (typ Kymlicka och Taylor) hakat på detta. Där av communitarismen och idag verkar den identiska multikulturalismen vara i ropet.

  Vad som ger huvudbry är att de här post-modernistiska teoretikerna inte tror kulturer och där med inte på kultur-relativism – och därför kan kosta på sig att vara kritiska till allt möjligt utan att bli beskyllda. Så det verkar ju onekligen som om feminismen är mer av en ideologi än kritik ändå – om än en förvirrad ideologi.

 40. Dogdylan skriver:

  Senaste inlägget är till Erik.

 41. Erik skriver:

  dogdylan:

  ”Saken är väl den att feminismen är en fristående ideologi – om än att den har flera grenar.”

  Den moderna feminismen kan knappast kallas fristående. Den är ju egentligen bara en del av ideologin kulturmarxism/pk. Det är en ideologi men den är inte fristående utan måste ha samma löjliga västhat, utopiska kommunistromantik och diktaturförsvar som alla andra grenar av samma träd för att få nån som helst legitimitet.

  ”Kanske kan man till och med säga att feminismen är flera ideologier.”

  Snarare är moderna feminismen en underideologi av politisk korrekthet.

  ”Att sedan många feminister har adopterat marxistiska förståelsehorisonter är en sak. Men feminismen är inte en homogen ideologi.”

  Nej feminismen i sig är ingenting, precis som multikulturalism i sig är ingenting, bara kritisk teori. Det ideologierna bygger på är att kritisera det befintliga på basis av ingenting. Precis som Cristopher Lasch beskriver erbjuder de inget eget alternativ, detta av den uppenbara orsaken ett sådant alternativ riskerar vara sämre än det befintliga som man kritiserar.

  ”Nu vet vi ju att det feministiska ideologiserade material som produceras av ”forskare” och byråkrater är en mix av olika ideologiska utgångspunkter men som säger sig försvara en viss ideologisk horisont.”

  Feministiska forskare är i grunden inget annat än pro-auktoritära retoriker. De producerar ingenting som kan kallas forskning. De försöker bara hitta sätt att dölja vad de står för och svartmåla det befintliga. Vid behov låtsas de stå för den för tillfället populäraste modellen men när det passar så slänger de även den.

  ”Feministerna kan således använda sig av både liberala och marxistiska argument för att försvara feminismen.”

  Det enda argument feministerna har till försvar för feminismen är att den egentligen inte existerar och inte kan kritiseras. Det enda feministerna kan göra är attackera det befintliga.

  ”Detta är rätt smart då all kritik mot feminismen kan bortförklaras med att den och den feministiska slutsatsen var marxistisk eller liberal – vilket gör feminismen svår att kritisera då det inte finns ”en feministisk” ideologi, snarare flera.”

  Det går inte att kritisera något som inte existerar men feminismen finns definitivt. Den har som taktik att låtsas inte finnas men jämför man modern feminism med kulturmarxism så är det samma obrytliga lagar som gäller som i alla andra pk-ideologier. Det befintliga är dåligt (vilket du skall säga utan att veta vad du har att välja mellan) väst är dåligt, allt ovanligt är bättre oavsett om det är bra till någonting.

  ”Jag har därför börjat fundera på om man verkligen kan definiera feminismen med tanke på hur många ideologiska avkrokar feminismen har.”

  Det är klart du kan definiera feminism. Kritisk teori med väst utbytt till man, det är vad modern feminism (genusfeminism) är för någonting. I grund och botten handlar det om kvinnor inom kritisk teori som blev kritiska till att män styrde kampen mot väst och splitterade rörelsen. Och då skall du komma ihåg att för många av männen var kampen mot väst på den tiden ett party där man rökte på och hade sex så att tjejerna tröttnade har mer att göra med traditionellt kvinnliga behov av bekräftelse och familjebildning.

  ”Feminismen är således inte en ideologi utan att flera – men samtidigt en ideologi.”

  Feminismen är mycket riktigt en ideologi, men det är en ideologi utan egen världsbild för det är så den kritiska teorin föreskriver man skall göra (dölja alternativet, attackera det befintliga). Feminismen är i allt underordnad den kritiska teorin.

  ”Så du har helt rätt att feminismen snarare är kritik än ideologi – men trots det så är feminismen ändå en ideologi, något som Will Kymlicka påtalar.”

  Ja och kritisk teori är också en ideologi. Men såväl kritisk teori som feminism döljer bara vad de står för. Det betyder inte de inte står för någoting bara att de inte vill bekänna färg. Men feminismen och kritiska teorin har alltid handlat om samma sak, oförminskat okritiskt stöd av ”auktoritär socialism”. Skillnaden är att de har lyckade exempel att hänvisa till idag, därav glidningen till postmodernism. För att slippa producera belägg.

  ”Jag måste säga att det är för litet förvirrande men jag tycker ändå att jag ser ett samband mellan Andrea Dworkins radikal-feminism, Judith Butlers Queer feminism, Yvonne Hirdmans Marxist-feminism och allsköns post-kolonialistiska/post-strukturalistiska teorier.”

  Det finns ett tydligt samband ja. Inte vad de säger utan vad de vanligen inte säger.

  ”De är ju alla överrens om att den mannen är fienden och att kvinnan är den förtryckta – och för att mänskligheten skall nå paradiset så måste mannen försvinna, antingen som norm eller biologiskt. Alltså inte långt ifrån Marxismen.”

  Det är denna skickliga illusion som får folk att tro genusfeminismen har ett dugg med kvinnor att göra. Hela poängen med att avskaffa manlig makt är att du samtidigt försvagar hela samhället. Detta var kommunisterna som skrev på ämnet tydliga med. SJÄLVA skulle kommunistländerna inte sätta kvinnor på höga poster (hur många kvinnliga kommunisthöjdare känner du till) men de skulle kräva deras fiender gjorde det.

  ”Nu finns det ju den liberala feminismen som förespråkar lika rättigheter – frågan är dock om de liberala feministerna delar något med feministerna.”

  Mitt svar på den frågan är nej, precis som Christina Hoff Sommers skriver i ”who stole feminism” de delar ingenting med dem annat än namnet. De liberala feministerna är de ursprungliga feministerna, suffragetterna som krävde lika lagstiftning i yrken (första vågen) och aborträtt (andra vågen) dem har jag inget emot jag tycker de alla säger vettiga saker särskilt Wendy McElroy som kallar sig individualfeminist (ifeminist) men moderna genusfeminismen har rakt motsatta värderingar om hur samhället skall se ut än de har.

  ”Jag vill mena att grundstenen i feminismen är liberal – dvs. lika formella rättigheter/skyldigheter men att sedan marxister har adopterat feminismen och gjort den till sin eftersom (som du påtalar) att de marxistiska projekten misslyckades gång på gång.”

  Feminismens ursprungliga grundsten var liberal men efter de liberala värderingarna uppnådde man sina mål för många år sedan. Den feminism som kom sedan hade inte en enda liberal värdering. Den förespråkar mer eller mindre öppet att det enda samhälle där kvinnor kan vara nåt värda är det auktoritärt socialistiska samhället. De säger det bara inte högt men det står mellan raderna på varenda arbete de gör.

  ”Kanske kan man säga att Feminismen är en ideologisk ”side kick” till de klassiska ideologierna – som marxister, liberaler och konservativa använder sig utav när de behövs – således är feminismen som en funktionell verktygslåda snarare än en renodlad ideologi – och då har du rätt att feminismen snarare är kritik än en enskild ideologi. Som sagt, man blir inte klok på detta.”

  Jag blev inte klok på det förut. Jag fick läsa en hel del ganska (höger)extrema arbeten för att bli klok på vad det rörde sig om. Inte för att jag delade de personernas åsikter om vad som behöver göras utan för att de gav bästa faktakällorna på hur vi hamnade i dagens situation.

  ”Då det kommer till genusvetenskapen och dess inflytande över diskurser utanför akademin och byråkratin måste jag säga att dessa är tämligen begränsade.”

  Det direkta inflytandet är litet, det indirekta som del av kritisk teori och pk är enormt. En av de värsta katastroferna för svenska liberaler någonsin drabbats av var när pk lyckades koppla könet kvinna till sin ideologi. Tidigare var inflytandet litet men politiker är ofta chauvinistiska och beskyddande av just kvinnor.

  ”Den överväldigande majoriteten av Sveriges befolkning har ingen aning om vad feminismen innebär och de anser nog inte heller att de är påverkade av den – annat än att de tycker det är viktigt att man behandlar varandra ”jämlikt”.”

  De är enormt påverkade av genusfeminismen. För ett antal år sedan började jag anmärka på vissa saker som var helt osanna men ofta upprepade, dvs saker påstod som var helt absurda. Spåren ledde så småningom via riksdagspolitiken till nåt som kallades genusvetenskap. Det visade sig att många personer omedvetet hänvisade åsikter till en vetenskap som visades sig ha lika mycket med vetenskap att göra som federal express har med federala myndigheter att göra.

  ”Så om feminismen har gjort män mer öppna till homosexualitet och behandlar kvinnor jämlikt så ja – feminismen har påverkat.”

  Feminismen har inte fått män att behandla kvinnor mer jämlikt, feminismen har fått unga killar att behandla tjejer som om de vore killar med missnöjda kvinnor som resultat.

  ”Men hela det ”kritiska” etnicitet, genus, klass konceptet som akademins primadonnor orerar om verkar – enligt min uppfattning inte fått fäste i den svenska myllan. Varför? Jo, som du säger: Det är för mycket svammel och svårförståligt för dem som inte arbetar med detta dagligen.”

  Det är inte svårförståeligt. Mer är det som du själv berättade. Är man inte redan vänsterpartist håller man inte med om det. Att förstå och hålla med är enligt antivänstern exakt samma sak precis som du gärna beskriver en åsikt som ”insikt” fast det heller inte är samma sak. Fast det är klart postmoderna tar ju vilket ord de vill.

  ”Till och med bland dem så verkar ju detta vara svårt att förstå – kanske därför akademins feminister sväljer det mesta – det egna leden producerar – så länge det är ideologiskt till vänster.”

  Precis som Alan Sokal beskriver (och han visade sig själv vara vänster, han motiverade sin paraodi med att han ville skydda vänstern från en del av sig själv, intressant att påpeka är att Sokal såklart anklagades för att vara konservativ när han inte förstod ”höll med” om nonsenspåståendena från Irigaray, Latour, Kristeva etc…)

  ”Du har naturligtvis helt rätt om Mona Sahlin. Men hon är en kappvändare, knappast en ideolog. Hon är också för dum, för obildad eller för ointresserad för att förstå vad de occidentialister (Anglofober) hon tillsätter i utredningarna säger till henne.”

  Nja hon förstår såklart vad anglofoberna (landsförrädarna) säger, däremot så förstår hon inte vad de baserar vad de säger på (utredningarnas innehåll). Därav orsaken du kan höra henne i tal upprepa ordagrant vad Kamali säger. Hon kan inte använda egna ord för hon har ingen aning om vad hon säger.

  ”Margreta Winberg är där emot ingen idiot – hon är snarare än rätt hårdnackad ideolog. Det kanske var därför Göran Persson inte stod ut med henne och skickade henne till Brasilien eftersom Winberg satte ideologin framför partiet.”

  Margareta Winberg hade ingen som helst partilojalitet till socialdemokraterna. Jag vet inte hur hon blev minister. Hon fick väl troligen snålskjuts av jämställdhetsminister Anita Gradin som var den som tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att förändra (försämra?) mansrollen.

  ”Huntington har ju naturligtvis rätt i sin analys att etnicitet som skiljeskapande ideologi är det nya efter murens fall i Europa.”

  Ja och det är väl egentligen inget nytt att kaka söker maka? Huntington påtalar att trots alla ideologiska projekt så finns folks vana att prioritera de som liknar de själva kvar. Anti-vänstern däremot hävdar att detta endast gäller vita och att alla andra är mycket mer rättvisa. Som vanligt har anti-vänstern inga belägg för detta.

  ”Jag vill dock påtala att den här moderna kulturmarxistiska diskursen om ”etnicitet” började i USA i början av 1900-talet och sen fick sitt genomslag efter 1960 i och med civilrättsrörelsen. Jag tror inte identitetspolitiken var socialistisk från början, snarare var den konservativ.”

  Där har du helt rätt, som jag skrev tidigare är antivänstern diametralt motsatt den traditionella vänstern. Traditionella vänstern förespråkar socialismen som kultur. Antivänstern förespråkar socialism som styre fast med bibehållna särkulturer utom förståss den västliga som skall avskaffas helt, åter med ingen som helst beskrivning av vad vi skall ha istället. Kanske inte så konstigt då flera av de kulturer vars säregenhet försvaras till sin natur är hundra gånger mer konservativa än de system de kritiserar på basis av just det befintliga? Är de inte härliga?

  ”Jag tycker den konservativa sociologen Nathan Glazer i en intervju med Göran Rosenberg förklarar skeenden i den amerikanska invandringspolitiken rätt bra – inklusive identitetspolitiken. Här är länken:

  http://www.youtube.com/watch?v=nwvizqHZFv0

  Tusen tack! Svinbra intervju, rekommenderas varmt.

  ”Jag upplever det som så att de tidiga konservativa skapade identitetspolitiken för att hålla den ”vita rasen” ren men att de samtidigt föraktade kulturen.”

  Ganska logiskt de konservativa skapade kultursynen. Stalin avsåg ju utplåna alla kulturella särdrag och ersätta dem med den nya kulturen socialism som ”förenar alla världen över”. Vänstern brydde sig inte ett smack om särkulturer först. Den handlade om ekonomi. Men när de länder som USA imperialisterat blev rikare än de länder vänstern förespråkade så blev det dags att klaga över att USA kulturimperialiserade istället. Då var det inte längre pengar som var viktigt utan just de saker som Stalin uttryckligen ansåg var i vägen.

  ”Liberalerna var naturligtvis emot detta. Sedan har de post-modernistiska marxisterna adopterat identitetspolitiken och fört fram argument för den enligt min åsikt.”

  Nja det var nog inte så mycket en adoption som att de var tvingade att klaga på nåt annat än ekonomisk utsugning när de utsugna blev rika och dominerade regionen. Jämför Sydkorea (USA vann kriget) med Vietnam (USA förlorade kriget) och då skall du komma ihåg att Nordkorea länge var starkast med flest industrier medan Sydkorea länge bekräftade imperialistisk teori. Sedan kom katastrofen.

  ”Således har post-modernisterna adopterat en politik – de från början var emot.”

  Ja, helt enig.

  ”Naturligtvis har även de flesta social-liberaler (typ Kymlicka och Taylor) hakat på detta. Där av communitarismen och idag verkar den identiska multikulturalismen vara i ropet.”

  Bägge råkar vara uttryck för kritisk teori. Kymlicka är dessutom rasist och förespråkar kronologisk värdering av folkslag. Dvs ”vi var här först”-mentalitet.

  ”Vad som ger huvudbry är att de här post-modernistiska teoretikerna inte tror kulturer och där med inte på kultur-relativism – och därför kan kosta på sig att vara kritiska till allt möjligt utan att bli beskyllda.”

  Orsaken de kan kritisera är att ingen frågar dem efter fungerande exempel på vad vi skall ha istället. Fi fick ju lite press på sig vid grundandet när de sade de ville krossa kapitalismen. De kunde ju inte besvara vad vi skulle ha istället såklart. Då spelade de på sitt kön istället ”nämen tihi så svåra frågor…” då passade det minsann att spela dum kvinna.

  ”Så det verkar ju onekligen som om feminismen är mer av en ideologi än kritik ändå – om än en förvirrad ideologi.”

  Det som förvirrar med feminismen har jag kommit fram till är i grunden en enda sak. Könet kvinna. Om du ser feminismen inte som för könet kvinna utan specifikt mot könet man istället blir det mer lättbegripligt. Det som behövs är en rörelse FÖR män (som alla inklusive kvinnor som gillar män kan ta del av). Då ser du hur en gammal motståndare som hatar oss försöker övertyga oss att försvaga vårt eget försvar så vi lättare kan krossas. Något våra kvinnor knappast tjänar på. Och med vårt/deras menar jag etnicitet, inte ägande.

  Nu skall jag kolla klart på länken, Jag avbröt efter halva för att skriva klart denna medan jag hade ideerna i huvudet 🙂

 42. Erik skriver:

  Senaste inlägget svar till dogdylan men fastnade i spamfiltret för det blev lite långt.

 43. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan, ”…och om jag förstått forskningsläget så verkar ju många post-modernistiska feminister vilja gå tillbaka till den gamla könsmaktsordnings teorierna då intersektionalitet-perspektivet splittrar feministerna.” Kände inte till detta, går det att utveckla lite kort?

  ”Naturligtvis är detta ingenting som sätter direkt avtryck i folks verklighet eftersom den teoretiska debatten hålls av studenter och lärare på Universiteten. Då är frågan hur feminismen sätter avtryck i byråkratin och samhälliga institutioner.” Ja, staten anlitar ju genusvetarna till alla SOU som handlar om jämställdhet, och jämställdhet ska ju genomsyra allt, och därför kommer deras teorier ut i allas verklighet.

  Tack för intressant lästips (”Krig ur ett antropologiskt perspektiv”), har printat, får se om jag hinner läsa i veckan, börjar bli en hög av alla länkar här på bloggen! 🙂

 44. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ”Om fri vilja resulterar i att man följer sociala konstruktioner är det avsaknad av fri vilja som krävs för att uppnå ändring. Det är också oundvikligen vad feminismen strävar efter.” – väl talat!

  ”Folk kan inte klaga förrän det är försent och de vet inte vart de skall klaga för hela ärendet är dolt av hittepåspråk och krångliga texter.” Ungefär som med Lissabonfördraget då som totalt omfattar ca 3.000 sidor som medvetet skrivits så att bara en jurist ska kunna förstå det…

 45. Dogdylan skriver:

  TANJA:

  Fråga 1
  För att sammanfatta det hela. Feministen och Socialisten Chandra Talpade Mohanty är en tidig post-modernistisk & post-kolonial kritiker av västerländsk feminism (könsmaktsordnings teorierna). Egentligen är väl hon inte kritisk till könsmaktsordningen, det kanske är att ta i, men hon är kritisk till hur den gestaltar sig och hur vita, västerländska, medelklass feminister gestaltar könsmaktsordningen. Hon argumenterar utifrån ett intersektionalitet perspektiv – att det inte finns något gemensamt systerskap – att bortom detta systerskap finns bara rasism.

  “Beyond sisterhood there is still racism, colonialism and imperialism!” (Mohanty, 1988)

  Källa till Mohantys artikel: http://www.jstor.org/pss/1395054

  Om det inte finns något gemensamt systerskap – upphör kvinnan att vara en entitet. Istället finns det grupper av kvinnor som är skiljda entiteter, dvs. ras/kultur/etnicitet. Mohanty argumenterar för att den här ”vita feminismen” eller vita könsmaktsordningen inte alls är den typ av feminism och könsmaktsordning som tredje världens kvinnors söker och upplever .

  Den vita könsmaktsordningen kan enligt Mohanty inte förklara tredje världens kvinnors värld och den könsmaktsordning de lever under, således ser könsmaktsordningen enligt Mohanty inte likadan ut för alla kvinnor och inte heller behöver de vita feministernas kamp vara den samma som den kamp tredje världens kvinnor för. Mohantys kulturkritiska utgångspunkt är därför problematisk för feministerna – eftersom Mohanty är kritisk mot det gemensamma systerskapet.

  Detta har tillexempel den afro-amerikanska svarta socialistiska feministen Bell Hooks påtalat. Hooks (1986) säger att utan systerskapet så blir det ingen feminism. Intersektionalitet-perspektivet (även om hon ”stödjer” det) kan således vara skadligt för den feministiska kampen . Hooks har dock en lösning. Enligt Hooks måste feministerna sluta kritisera marxismen. Det är den socialistiska striden som skall förena alla världens kvinnor. Detta är en synnerligen marxistisk utgångspunkt – en utgångspunkt som Mohanty inte riktigt delar.

  Källa till Hooks Artikel: http://www.jstor.org/pss/1394725

  Vad vi har här är alltså en intern strid bland feministerna. Det ena lägret förespråkar ett systerskap medan det andra lägret säger att det inte finns något systerskap. Det är naturligtvis mer komplex och komplicerad än så här. För att råda bot på detta så verkar skutan segla mot det gemensamma systerskapet .

  En viktig orsak till varför jag tror skutan seglar mot det ”gemensamma systerskapet” tror jag beror på att de vita feministerna har börjat argumentera för ett gemensamt systerskap. Detta bottnar i att feminister som Mohanty och Hooks anser att ”vit feministisk forskning” är präglade av koloniala fördomar om ”de andra”. Eftersom dessa anti-rasistiska feminister utgår från att all forskning som vita gör (även kvinnor) är felaktig, i alla fall i sin beskrivning på tredje världens kvinnor, så leder det obönhörligen till att forskare som Yvonne Hirdman undermineras och den ”vita feministiska forskningen” blir obsolet.

  Om nu skutan går mot detta håll som jag tror måste feministerna göra litet förändringar i sina teorier. De skulle tillexempel kunna säga att de vita feministerna (i egenskap av kvinnor) inte kan vara rasistiska och att det bara är manlig forskning som präglas av post-kolonialism. Men gör det enda ändring, ja då måste de förkasta andra argument de har, så som att vi är fasta i strukturella system. Jag tror således man har målat in sig i hörn. Även feministerna (informellt) själva menar att detta leder till cirkelresonemang – och att debatten kanske har blivit för abstrakt och obegriplig.

  Fråga 2

  SOU-rapporter är bara riktlinjer och rådgivning för politiker. De förkastas nästan alltid av politiker eftersom politiker är just politiker och inte akademiker. Jag tror bestämt att få politiker läser dem i sin helhet. Du har ju läst läroplanerna – flera röster från de politiska partierna skall göra sig hörda så det som kommer ut i verkligheten är långt ifrån det teoretiska snömos som har författats i de här rapporterna. Läroplanerna bygger på riktlinjer från SOU-rapporter och Läroplanerna är svåra att förstå sig på. De kan tolkas hur som helst. Men, ja, skolor får genuspengar och många tar emot detta men innehållet i vad som skall ingå i dessa genuspengar är oklart och möjligheten för tjänstemannen (läraren) att implementera dessa fullständigt efter riktlinjerna är praktiskt tagit omöjligt. Detta gäller alla förordningar, lagar och regler, inte bara dem med genusvetenskapligt innehåll då de slutligen skall sättas i verket av tjänstemannen. Således ligger tolkningen hos tjänstemannen.

  Ja, Genusvetarna är ett problem men deras makt sträcker sig inte längre bort än skrivbordet. Deras möjligheter att påverka politiker är stor och i vissa avseenden kan de påverka vår vardag men så som att lagstifta om styrd föräldrapenning – men att dagisfröknarna kommer ta bort leksaker från barn och tillslut göra dem förvirrade. Nja, det tror jag inte på. Snarare kommer det leda till att föräldrar blir förbannade och då kommer den enskilda skolan ”omtolka” genuspengen eftersom de inte vill att skolan skall dräneras från ungar.

  PS: Krig ut ett antropologisk perspektiv är grym!

 46. tanjabergkvist skriver:

  Tack Dogdylan, då förstår jag vad du menar. Kanske var det därför Schyman gick ut på Newsmill för ett par månader sedan och kallade idén om hedersvåld rasistisk? ( http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/27/iden-om-hedersvald-ar-rasistisk )

 47. Dogdylan skriver:

  Erik:

  Ingen ideologi är väl direkt fristående. Alla ideologier härstammar ju alltid från någonting och lånar av varandra. Marxismen är tillexempel en mix av olika ekonomiska teorier, tillexempel liberalismen. Kulturmarxismen/Pk är ingen ideologi. Politisk korrekthet och kulturmarxism är inte ens synonymer för varandra. Men visst är det så att just nu verkar kulturmarxism (kulturrelativism) och Politiskt korrekthet höra ihop eftersom det är PK att vara multikulturalist och kulturmarxim/kulturrelativism är en del av multikulturalismen.

  Alla ideologier är väl ”kritiska” till någonting? Feminismen är kritisk till mannen och multikulturalismen till individen. En ideologi är ett set av mål och idéer. Feminismen strävar efter jämlikhet mellan könen och multikulturalismen strävar efter jämlikhet mellan kulturer. En ideologi är enligt mig en teori om verkligheten. Med en sådan definition på ideologi så skulle väl PK och kulturmarxism kunna vara en ideologi – men jag är som sagt tveksam.

  Jag håller som sagt inte riktigt med dig att feminismen inte är en ideologi. Ja, kritisk teori används av feminister, marxister och andra ideologer men reducera feminismen till enbart kritik utan innehåll tycker jag nog är fel. Men som sagt, jag tror vi behöver reda ut begreppen här.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
  http://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ideology
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_marxism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_relativism

  Jag tror bestämt att vi menar samma sak då det kommer till definitionen av feminismen men förklarar det på litet olika sätt. Vi är i alla fall överrens om att den moderna feminismen är en typ av mjuk marxism som strävar efter jämlikhet på bekostnad av individuell frihet. Alltså en vänsterideologi/kritisk teori/PK/social fenomen eller vad vi nu vill kalla feminismen för.

  Alan Skal är inte den enda som inte förstod sig på post-modernisterna. Noam Chomsky förstod inte heller post-modernismen så bra

  “ There are lots of things I don’t understand — say, the latest debates over whether neutrinos have mass or the way that Fermat’s last theorem was (apparently) proven recently. But from 50 years in this game, I have learned two things: (1) I can ask friends who work in these areas to explain it to me at a level that I can understand, and they can do so, without particular difficulty; (2) if I’m interested, I can proceed to learn more so that I will come to understand it. Now Derrida, Lacan, Lyotard, Kristeva, etc. — even Foucault, whom I knew and liked, and who was somewhat different from the rest — write things that I also don’t understand, but (1) and (2) don’t hold: no one who says they do understand can explain it to me and I haven’t a clue as to how to proceed to overcome my failures. That leaves one of two possibilities: (a) some new advance in intellectual life has been made, perhaps some sudden genetic mutation, which has created a form of ”theory” that is beyond quantum theory, topology, etc., in depth and profundity; or (b) … I won’t spell it out.” (Chomsky, Noam)

  Jag ser nog feminismen som mer än en kvinna. Det jag kommer säga nu är väldigt kontroversiellt. Efter att socialismen misslyckades i tredje världen så var vänstern tvungen att vända sig någon annanstans. De vände sig till Antonio Gramci. Jag vill nog säga att den moderna feminismen är en del av vänsterns verktyg för att förgöra väst. Vänstern har adopterat Gramcis syn på kapitalismen – att väst är roten till kapitalismen och det bara genom att förinta den västerländska civilisationen som mänskligheten kan nå den kommunistiska utopin.

  Vad är då den västerländska civilisationen? Enligt vänstern kan väst reduceras till den vita mannen och den vita mannens kultur. För bryta ned den vita mannen deklarerar man att den vita mannen och dennes kultur är en social konstruktion och att den ”vita” normen måste försvinna eftersom den vita mannen och den vita mannens kultur är förtryckande.

  För att bryta ned den ”vita mannens” kultur så måste man bryta ned olika samhällsinstitutioner så som kyrkan och införa lagstiftning och institutioner som förhindrar reproduktion av den vita mannens makt. Problemet är att den vita mannen inte bara kommer upphöra att existera. Den vita mannen är även en etnicitet och en etnicitet kan du inte dekonstruera. Jag kommer ihåg att jag frågade en sociologi lärare om varför mannen började förtrycka kvinnan. Hon sa att det finns litet forskning MEN att av det hon läst så utgick man från att mannens förtryck är knutet till mannens natur. Hon rekommenderade en bok – men jag kommer inte ihåg vad den hette.

  Den ”nya” vänstern utgår från att det finns två människoraser. Människan och den vita mannen som en separat människoras – en ras vänstern vill utrota. De mest extrema i vänstern anser att genom massiv invandring och låga födelsetal så kommer den vita mannen upphöra. Ett växande antal inom vänstern har också börjat adoptera tidigare antisemitiska marxistiska strömningar. Tillexempel stödjer många i vänstern Hamas och andra islamistiska terroristorganisationer – inklusive deras antisemitism.

  Vänstern tar händelser och gör det till sin. De har tagit kristallnatten och gjort om den till en dag för aktivism mot Israel och samtidigt använder den som ett slagträ mot väst och hyllande av tredje världen. Ett exempel hur detta okritiska hyllande är ämnen inom akademin. Kvinnostudier hyllar kvinnan, ”black-studies” hyllar svarta och ”White-studies” är en kritik mot vita män. Så du har rätt.

  När allt kommer till kritan så är nationalsocialismen och socialismen mycket närbesläktade ideologier. Tillexempel hyllade Hitler och marxistiska tänkare Islam – eftersom Islam alltid varit den liberala/konservativa västerländska civilisationens fiende. De hyllade också den ”styrka” jihadisterna hade då de förslavade oliktänkande.

  Motpolen till socialismen och nationalsocialismen är USA. USA är förvaltare av den västerländska traditionen och har inkapslat vad Europa var förut. Det är därför socialisterna hatar USA.

  Vi förlorade det kalla kriget!

  Ps: Läser du något av Fjordman?

 48. Erik skriver:

  dogdylan:

  ”Ingen ideologi är väl direkt fristående. Alla ideologier härstammar ju alltid från någonting och lånar av varandra.”

  Fristående var nog fel ord att använda. Det jag åsyftade var att man har en egen grund, självbestämmande kanske är ett bättre ord. Feminismen har ingen egen legitimitet, den måste lyda under kritiska teorin.

  ”Marxismen är tillexempel en mix av olika ekonomiska teorier, tillexempel liberalismen. Kulturmarxismen/Pk är ingen ideologi. Politisk korrekthet och kulturmarxism är inte ens synonymer för varandra.”

  Det finns de som beskriver dem som samma sak men vad skulle du isf själv säga skillnaden är? Det skulle kanske vara att kulturmarxism är teorin/idén medan politisk korrekthet är metoden och kan användas även av andra.

  ”Men visst är det så att just nu verkar kulturmarxism (kulturrelativism) och Politiskt korrekthet höra ihop eftersom det är PK att vara multikulturalist”

  Det är ju mer eller mindre exakt samma sak. I en av böckerna jag läste beskrevs uttryckets utveckling så här. Först så skapades kulturmarxism genom blandning av Marx och Freud. Sedan förkortades det till kulturalism och slutligen lade man till början och fick multikulturalism.

  ”Alla ideologier är väl ”kritiska” till någonting?”

  Javisst, men de är kritiska på basis av ett eget tydligt uttryckt alternativ. Dvs ideologier står vanligen för någonting bättre. Men marxismen funkar inte så, den säger att lösningen bara kan uppdagas efter att det befintliga rivits ner. Så den behöver inte tävla, den behöver inte komma med bättre alternativ, den enda den behöver göra är vara negativ och ”kritisk teoretisk”

  ”Feminismen är kritisk till mannen”

  Feminismen är kritisk till både mannen och kvinnan som de generellt ser ut. Den använder marxismens snack om ”falsk verklighet” som ursäkt. Och då pratar vi inte vilken marxism som helst utan den sena västmarxismen. Som skilde sig från den ursprungliga i det att den ursprungliga var arbetare som skulle göra revolution mot borgerlighet. Västmarxismen däremot var välbeställda akademiker och studenter som skulle göra revolution mot främst förborgerligad arbetarklass. Dvs eliten som revolterar mot arbetarna.

  ”och multikulturalismen till individen. En ideologi är ett set av mål och idéer. Feminismen strävar efter jämlikhet mellan könen och multikulturalismen strävar efter jämlikhet mellan kulturer.”

  Varken jämlikhet mellan könen eller jämlikhet mellan kulturer är system som kan ersätta det nuvarande systemet som kritiseras. Jämlikhet är ett önskat resultat men hur skall samhället se ut som ger oss detta resultat? Det säger de inget om, kritisk teori innebär att du döljer vilket system du själv stödjer.

  ”En ideologi är enligt mig en teori om verkligheten.”

  Nja jag skulle säga en ideologi är medel och mål. Medlet är hur man vill samhället skall se ut. Målet är vad ett sådant samhälle skall försöka uppnå. Att samhället försöker uppnå jämlikhet säger ingenting om vad man står för. Det kan vara allt mellan demokrati, teokrati och diktatur.

  ”Med en sådan definition på ideologi så skulle väl PK och kulturmarxism kunna vara en ideologi – men jag är som sagt tveksam.”

  Det är nog mest semantik där.

  ”Jag håller som sagt inte riktigt med dig att feminismen inte är en ideologi. Ja, kritisk teori används av feminister, marxister och andra ideologer men reducera feminismen till enbart kritik utan innehåll tycker jag nog är fel. Men som sagt, jag tror vi behöver reda ut begreppen här.”

  När jag säger kritik utan innehåll menar jag att de kritiserar det nuvarande medlet men inte kan berätta vad vi skall ha istället. Många förväxlar medel och mål. Vi kan ha samma mål (ex. jämlikhet) men olika medel. Vidare så skiljer sig definitionen på jämlikhet.

  ”Jag tror bestämt att vi menar samma sak då det kommer till definitionen av feminismen men förklarar det på litet olika sätt.”

  Jupp håller med där

  ”Vi är i alla fall överrens om att den moderna feminismen är en typ av mjuk marxism som strävar efter jämlikhet på bekostnad av individuell frihet. Alltså en vänsterideologi/kritisk teori/PK/social fenomen eller vad vi nu vill kalla feminismen för.”

  Jupp håller helt med där

  ”Alan Skal är inte den enda som inte förstod sig på post-modernisterna. Noam Chomsky förstod inte heller post-modernismen så bra”

  Jag har läst vad Chomsky skrev om postmodernism tidigare och mer utförligt. Han berättade att de saker han faktiskt förstod inom postmodernismen inte var särskilt nya tankar alls utan bara presenterade i löjligt krångligt språk som han såg ingen poäng med.

  ”Jag ser nog feminismen som mer än en kvinna. Det jag kommer säga nu är väldigt kontroversiellt.”

  Ja fast den stora frågan är på vilken grund?

  ”Efter att socialismen misslyckades i tredje världen så var vänstern tvungen att vända sig någon annanstans. De vände sig till Antonio Gramci. Jag vill nog säga att den moderna feminismen är en del av vänsterns verktyg för att förgöra väst.”

  Ja där är vi eniga. Gramci utpekas för övrigt som en av de stora fyra grundarna av kulturmarxismens dogmer (pk). De övriga tre är Lukacs, Adorno och Marcuse.

  ”Vänstern har adopterat Gramcis syn på kapitalismen – att väst är roten till kapitalismen och det bara genom att förinta den västerländska civilisationen som mänskligheten kan nå den kommunistiska utopin.”

  Jupp, problemet enligt marx lärjungar var att västerländska kulturen gjorde kapitalismen för stark. Redan under första världskriget så blev det ingen revolution, arbetarna slogs för sina länder, inte mot sina ”herrar”

  ”Vad är då den västerländska civilisationen? Enligt vänstern kan väst reduceras till den vita mannen och den vita mannens kultur.”

  Jupp först attackerade de överklassen internationellt och förde ”arbetarnas” talan. Sedan blev de hemmastadda i Sovjets teorier om imperialism. Då blev den logiska fienden den amerikanska medelklassen (En ändring de tvingades göra. Att attackera USA:s överklass hade varit idiotiskt, dels så stödde några av de rikaste människorna/bankirerna i USA dem ekonomiskt, dels var överklassen inte stog nog i USA att göra nån skillnad) Här kom boken/teorin ”The authoritarian personality” av Adorno in i bilden. Så här kritiseras denna teori

  ”the theory of the Berkeley group insinuates that authoritarianism exists only on the right of the political spectrum. As a result, some have claimed that the theory is corrupted by political bias.

  ”För bryta ned den vita mannen deklarerar man att den vita mannen och dennes kultur är en social konstruktion och att den ”vita” normen måste försvinna eftersom den vita mannen och den vita mannens kultur är förtryckande.”

  Jupp, eller som jag kallade det när jag läste om fenomenet första gången, ren rasism med ursäkten ”må sämste man vinna”

  ”För att bryta ned den ”vita mannens” kultur så måste man bryta ned olika samhällsinstitutioner så som kyrkan och införa lagstiftning och institutioner som förhindrar reproduktion av den vita mannens makt.”

  Just det, kyrkan (moralen i allmänhet då de flesta inte är religösa) var den ena stora fienden som enade väst mot socialism. Vad var den andra? Jo kärnfamiljen.

  ”Problemet är att den vita mannen inte bara kommer upphöra att existera. Den vita mannen är även en etnicitet och en etnicitet kan du inte dekonstruera.”

  Nej men en etnicitet kan man diskriminera.

  ”Jag kommer ihåg att jag frågade en sociologi lärare om varför mannen började förtrycka kvinnan. Hon sa att det finns litet forskning MEN att av det hon läst så utgick man från att mannens förtryck är knutet till mannens natur.”

  Ja då kan vi fila vidare på den teorin. Mannens natur är i sin tur knuten till tusentals års biologisk sållning av kvinnor själva på basis av kvinnors inre känsloliv. Slutsats: Kvinnor har slängt bort rättvisa män och behållt förtryckare. Teorin är alltså i smyg kvinnofientlig.

  Eller som en genuskritisk debattör skrev. Att förespråka misandri är pga den roll kvinnor har i mäns liv även att idiotförklara kvinnor.

  ”Hon rekommenderade en bok – men jag kommer inte ihåg vad den hette.”

  Synd, kan du ta reda på det? Jag skulle vilja läsa den.

  ”Den ”nya” vänstern utgår från att det finns två människoraser. Människan och den vita mannen som en separat människoras – en ras vänstern vill utrota.”

  Bättre känt som rasism, alltså rasism med definitonen avsiktlig illvilja och diskriminering. Inte den där tramsdefinitionen CMR kör med.

  ”De mest extrema i vänstern anser att genom massiv invandring och låga födelsetal så kommer den vita mannen upphöra.”

  Ja där har vi verkligen intelligensreserven. De attackerar kärnfamilj, kyrka och konservativa homofoba ideal genom att importera människor från de mest familjestrikta, religösa och för homosexuella livsfarliga områdena i världen. vad tror de händer när de hyperkonservativa pga höga antal inte längre behöver ta hänsyn till deras lilla ”revolution”?

  ”Ett växande antal inom vänstern har också börjat adoptera tidigare antisemitiska marxistiska strömningar. Tillexempel stödjer många i vänstern Hamas och andra islamistiska terroristorganisationer – inklusive deras antisemitism.”

  Anledningen vänstern stödjer Hamas som de har ingenting gemensamt med är att de inte längre är en vänster utan en antivänster som är emot vad än som är ”normalt” och stödjer utan kritisk betraktelse vad än som är ”anti” (underdog) eller som en annan debattör skrev. Dagens vänster är inget annat än naiva guerilla-groupies.

  ”Vänstern tar händelser och gör det till sin. De har tagit kristallnatten och gjort om den till en dag för aktivism mot Israel och samtidigt använder den som ett slagträ mot väst och hyllande av tredje världen.”

  Det tycker jag iaf är bra, jag har alltid ansett vänstern har mer gemensamt med nazister än med demokrater och det är ju bra de själva insett detta.

  ”Ett exempel hur detta okritiska hyllande är ämnen inom akademin. Kvinnostudier hyllar kvinnan, ”black-studies” hyllar svarta och ”White-studies” är en kritik mot vita män. Så du har rätt.”

  Det hette ju inte ens kvinnostudier. Det hette kvinnohistoria och afroamerikansk historia. Men i grund och botten är de inte ens hyllningsämnen, det är terapiämnen.

  ”När allt kommer till kritan så är nationalsocialismen och socialismen mycket närbesläktade ideologier.”

  Javisst, bägge är föga mer än ursäkter för rån och massmord. Lenin rånmördade kulaker när han behövde deras egendomar. Hitler rånmördade judar när han behövde deras egendomar.

  ”Motpolen till socialismen och nationalsocialismen är USA. USA är förvaltare av den västerländska traditionen och har inkapslat vad Europa var förut. Det är därför socialisterna hatar USA.”

  Nja det är ju inte bara USA de hatar utan de hatar den vita mannens kultur med USA som galjonsfigur. Men vad det egentligen handlar om är att den vita mannen är en formidabel fiende när han kämpar för demokrati och liberala värderingar. Ta andra världskriget, hur många tillfälligheter finns det inte när liberala demokratierna som utgjorde ”de allierade” borde förlorat såväl mot nazisterna som mot japanerna.

  ”Vi förlorade det kalla kriget!”

  Nja de enda som deltog i det kalla kriget var ju USA och Sovjet. Vi förlorade inte, vi stöttade däremot fel sida.

  ”Ps: Läser du något av Fjordman?”

  Nej inte än. Däremot läser jag en hel del av dogdylan 😉

 49. […] av transportsektorn – del 3 Fortsättning på del 1 och del 2. Det här blev ett alldeles för långt inlägg, ska inte upprepas, men det är för att […]

 50. tanjabergkvist skriver:

  Dogdylan – det var ett bra citat av Chomsky om postmodernisterna. Men som du vet så sades det ju (tror det var Bohr) om kvantmekaniken att den som tror sig ha förstått den har just därför i själva verket inte förstått någonting av den, den som inte blir förvirrad har liksom missat poängen. Men jag tror knappast feministerna står för ett dylikt paradigmskifte. 🙂 Jag tror din (som du kallar kontroversiella) teori om den moderna feminismen stämmer, och den är nog inte så kontroversiell, bara det att folk som vet undviker att tala högt om det.

 51. tanjabergkvist skriver:

  Erik, ”Ja då kan vi fila vidare på den teorin. Mannens natur är i sin tur knuten till tusentals års biologisk sållning av kvinnor själva på basis av kvinnors inre känsloliv. Slutsats: Kvinnor har slängt bort rättvisa män och behållt förtryckare. Teorin är alltså i smyg kvinnofientlig.” – klockrent! 🙂

 52. Sanningen skriver:

 53. DogDylan skriver:

  Erik

  Att vi förlorade det kalla kriget är en metafor för att socialismen tillslut segrade eller i alla fall har dominerat europisk politik länge. Men nu verkar ju nationalistiska partier växa sig någorlunda starka runt om Europa, om det nu är någon tröst. Även om de flesta av dem hamnar i politisk karantän. Men även de här nationalistiska partierna har någon form av socialism knutet till dem, vilket jag inte gillar. Undantaget holländska politikern Geert Wilders, han verkar kombinera liberalism med nationalism. Personligen tycker jag det är mer tilltalande än bondläppsnationalism.

  Frågan är ju litet vad man skall göra åt vänstern inflytande liksom – framför allt när de flesta liberalerna nu mera är feminister (typ Birgitta Olsson liberaler). Till och med Fredrik Reinfeldt kallar etniska svenskar för barbarer, inför invandrare från mellanöstern till på köpet. De konservativa (som skulle kunna vara en räddning) är i princip icke-existerande i det offentliga livet – med tanke på att svensk media står för en vänsterpolitik som oftast ligger i mitten eller vänster om mitten.

  Till och med Svenska Dagbladet (Kanske inte Gudmundson då) verkar ju ha mer likheter med en SSU pamflett än med nyheter. Nu vet jag ju att de konservativa finns där ute – men de verkar ju inte direkt vilja satsa för att bygga upp ett nytt politiskt parti. Så vad ska man rösta på liksom? Kanske det är dags att börja sammanfatta studierna snart och ta sitt pick och pack och flytta till USA eller Argentina. 😉

  Tanja:
  Ja, men försök säga det högt! Du blir verbalt hedersmördad på plats. hehe

 54. […] (som en illustration av den absurda tidsandan) och jag har tagit upp detta tidigare på bloggen: del 1 , del 2 , del […]

 55. […] könad. Om man nu har ett jobb, och inte ett konstgjort DDR-övervakningsuppdrag som genusvetare:  Genusanalys av transportsektorn – del 1,  Transportgenus och politiker i KBT-behandling , Genusanalys av transportsektorn – del […]

 56. […] själv om denna påkostade genusanalys (SOU 2001:43) på något sätt gagnar dig som resenär: Del 1 , Del 2 , Del […]

 57. […] vi vet lite om utgångspunkten i den här statliga utredningen: Genusanalys av transportsektorn – del 1, Transportgenus och politiker i KBT-behandling, Genusanalys av transportsektorn – del 3. Här är […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: