”Värre än så är det inte”?

Flicka som befäster normer

Flicka som befäster normer

Jag hoppas att ingen missade P1 Skolministeriet (”Genuspedagogerna”) från i tisdags (UR Play). Deltog gjorde DEJA:s (och SACO:s ) ordförande Anna Ekström, föräldern Håkan Eriksson och  genuspedagoger. Notera vad genuspedagogen säger min 10.55-11:24: ”Det är ju det som är liksom vårt uppdrag till skillnad som förälder, det är ju faktiskt att få barnen att prova på så mycket som möjligt, att, att… jag tycker det är en viktig uppgift man har att barnen ska vara nyfikna, alltså att de inte ska fastna i att ”nej det där är inget för mig”. Jag menar det är ju väldigt tråkigt om man redan som kille när man är då bara 6 år redan har bestämt att vissa saker ska man inte göra om man är kille. Då har man ju begränsat sig redan när man är 6 år.”

Föräldrarna har alltså en hämmande inverkan på barnens nyfikenhet och låter dem inte prova på olika saker, vilket begränsar barnen. Detta till skillnad från genuspedagogerna, som bland annat designar nya leksaker ur ett genusperspektiv som ska stimulera kreativiteten – något varken föräldrar eller förskolepersonal visst kan göra. Låt mig räkna upp några aktiviteter jag gick på under grundskolan åk 1-9: programmering (8 år, BASIC 🙂 ), simhopp, tennis, fotboll, handboll, teckning, ridning, dans, astronomi, en TV-baserad kurs på 2 poäng fysikhistoria (som jag inte kunde få ut då jag inte hade gymnasiebetyg) och digitalteknik (inom föreningen Unga Forskare). Hur kan nu allt detta komma sig? Var min mamma genuspedagog? Nej – fysiker! Var kurserna i programmering och digitalteknik anordnade av genusvetare som fått miljontals kronor för att könsneutralisera Lunds ungdomars beteenden? Nej – det kom informationsbrev på posten skickat av de eldsjälar som ordnade kurserna, och dessa informationsbrev var inte granskade ur ett genus-, jämställdhets-, demokrati-, queer-, HBT- eller mångfaldsperspektiv! Varken texten eller bilderna!

Håkan Eriksson har en bra poäng minut 19:30-19:39 ang Ekstöms kommentar i början om att pojkar går ut med sämre betyg och presterar sämre i skolan:

”Genuspedagogik i det här fallet gör mer skada än nytta, för den utgår ifrån det omvända förhållandet – att det är flickorna som är missgynnade.”

Samt 22:33- 22:45, på frågan ”Håkan, finns det något som skulle kunna få dig att ändra din syn på genuspedagogernas jobb i skolan? Är du fortsatt motståndare till att de ska in på din skola till exempel?”) blir svaret:

”Absolut, jag tycker bara att ju mer jag läser om det här desto mer förstärks ju mitt motstånd.”

Notera vad  Anna Ekström säger 21:35-22:08:

”Det är också ett sätt som samhället har valt att lägga upp det på. Istället för att lägga jämställdhets- och genusarbetet väldigt mycket på lärarna i klassrumssituationen så har man valt att gå en väg via genuspedagoger. Och jag, jag kan tycka att i drömvärlden så vore det bättre förstås om varje lärare vore en genuspedagog och hade en riktig möjlighet att ge pojkar och flickor samma utbildning och samma förutsättningar, men bekymret med den svenska skolan är att på grund av resursbrist har ju statsmakterna och kommunerna valt att lägga de här pengarna som projekt som återkommer då och då.”

Fan, jag glömde genusperspektivet!

F-n, jag glömde ju genusperspektivet!

Bekymret med den svenska skolan alltså – att inte alla lärare är genuspedagoger, och dagens lärare klarar inte av att ge pojkar och flickor samma utbildning – maken till fräckhet att sitta i riksradio och förringa hela svenska lärarkårens insatser i ett samhälle där det är svårt nog att verka som lärare!  Och då ska ni alla veta att det så klart  ingår obligatoriska genuskurser för alla blivande grundskole- och förskolelärare – tro inget annat. Kanske måste man ha doktorerat i genusvetenskap för att få vara i kontakt med den uppväxande generationen? Bara som en försiktighetsåtgärd då – så att inte deras liv går åt helvete? Se gärna mina tidigare inlägg om genuspedagogik i förskolan med information hämtat från Statens Offentliga Utredning SOU 2006:75, där det på sidan 19 fastslås i första meningen att ”Förskola av den svenska modellen representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”.

Genuspedagogik i förskolan – del 1

Genuspedagogik i förskolan – del 2

Genuspedagogik i förskolan – del 3

Genuspedagogik i förskolan – del 4

Jag i DN om genuspedagogik

Jag i SVD om genuspedagogik

På tal om SOU 2006:75 ”Jämställdhet i förskolan” – slutbetänkandet av Delegationen för jämställdhet i förskolan som jag bloggat om i länkarna ovan, så var också här SACO:s ordförande Anna Ekström ordförande (liksom för Delegationen för jämställdhet i skolan som framgick av mitt inlägg om debatten i Riksdagen).

Professor Frängsmyr

Professor Frängsmyr

Nu har repliker inkommit på fil dr Ann Heberleins artikel ”Lika barn leka bäst” i Sydsvenskan, dock bara i den tryckta versionen (15 mars). Både professor Tore Frängsmyr och docent Steven Sampson replikerar. Frängsmyr skriver under rubriken ”Friheten är hotad” bland annat: ”Nu skriver Ann Heberlein att förslaget bara gällde undervisningen, inte forskningen. Detta är fullständigt felaktigt! Det står tydligt att alla teorier och metoder ska relateras till genusteorier. Läroböckerna på universitetsnivå bygger dessutom på forskning. Om inte läroböckerna tar upp genusperspektiv ska läraren genomlysa och diskutera detta som ett problem. Allt detta innebär att genusteorierna ska utgöra en övergripande princip, som ska vara den yttersta intellektuella styrmekanismen. Att det i sin tur skulle hämma den akademiska friheten är så självklart att det nästan inte behöver sägas. Områdesstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap har nu lagt ned den tilltänkta utredningen. I det beslutet deltog både kvinnor och män.”

(Som jag uppfattat det enligt följande protokoll sid 13 angående att tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt utredning kring genusmärkningen (möjligtvis under annat namn) kommer detta dock att tas upp till avgörande vid områdesnämndens sammanträde den 24 mars. Planen är dock att inte kalla det man har i åtanke för genusmärkning längre).

Docent Sampson

Docent Sampson

Steven Sampson skriver under titeln ”Ett maktspel” bland annat att: ”Genuscertifieringen av våra kurser, litteraturlistor och lärare är ett nytt försök att tvinga in politiska dagordningar på universitetet. Vare sig det är ”genuscertifiering” i Lund, ”genusmärkning” i Uppsala eller ”jämställdhetscertifiering” i Umeå, är strategin densamma: man tar ett intellektuellt perspektiv kallat ”genusvetenskap”, lägger till en feministisk ideologi och promoverar detta som progressiv jämställdhetspolitik… Genusvetare älskar att framföra maktkritik. Men nu har de fått miljontals kronor till nya genuscertifieringsenheter. Deras maktkritik är nu borta, självkritiken frånvarande. Genuscertifieringen är ett maktspel. Det hör inte hemma i universitetslokalerna.”

Det intressanta är nu Ann Heberleins slutreplik på dessa, med titeln ”En demokratifråga” som inte alls bemöter Frängsmyrs och Sampsons kritik. Jag återger hela:

”Jag vill gärna uppmana Tore Fränsmyr att noggrant läsa ”Slutrapport från projektgruppen för genuscertifiering” (vilken ligger till grund för det ratade Uppsalaförslaget), den här gången mindre konspiratoriskt. Jag har ytterst svårt att förstå det förkastliga i att manliga och kvinnliga studenter bereds tillfälle att delta i undervisningen i lika hög utsträckning. Jag har också ytterst svårt att förstå det problematiska i att lägga sig vinn om att använda sig av kurslitteratur skriven av både män och kvinnor. Att beakta både mäns och kvinnors perspektiv och inkludera båda könen är en demokratifråga snarare än ”feminism”. I föreläsningssalarna, seminarierummen och handledningssamtal är makt ständigt närvarande: föreläsaren, seminarieledaren och handledaren är i en maktposition i förhållande till studenten. Det gäller naturligtvis både manliga och kvinnliga studenter. Just därför är det angeläget att vara medveten om hur makten används. Jag är helt enig med Fränsgsmyr om det löjliga i att klocka den tid manliga respektive kvinnliga studenter öppnar munnen och att räkna antalet sidor skrivna av män respektive kvinnor. Rapporten från Lunds universitet med Tiina Rosenberg som ordförande uppmanar till att reflektera över hur talartiden mellan män och kvinnor fördelas samt tillse att både manliga och kvinnliga författare är representerade på litteraturlistan. Värre än så är det inte.”

En självdeklaration för genusmedvetenhet

En anställds självdeklaration som intygar genusmedvetenhet

Kommentar: om det nu inte är ”värre än så” sa kan man ju fråga sig varför genus-certifieringen kräver miljontals kronor för denna ”reflektion” över talartiden och kurslitteraturen, varför den kräver särskilda certifierinsombud, en oberoende kontrollenhet, flersidig självdeklaration som ska fyllas i av de anställda och skräddarsydd utbildning i genusmedvetenhet för de anställda, samt ekonomisk premiering av de institutoner som låter sig genuscertifieras. Och så har vi detta med maktpositionen som Heberlein tar upp. Den som står framme vid katedern står självklart i en maktrelation till studenterna, detta som kunnig doktorand, lektor, docent eller professor som ska förmedla kunskaper till studenterna och betygssätta dem. Hur kan vi göra detta annorlunda? Eller ska vi bara reflektera över hur det känns att stå där framme? Kanske strunta i att göra tentor alls, så att ingen känner sig kränkt utifall att alla inte får exakt samma poäng på tentan? Eller består maktutövandet i att föreläsaren levererar något som denne i sitt psykotiska tillstånd av storhetsvansinne framställer som en sanning, tex Maxwells ekvationer, och där studenten då förminskas till passiv mottagare av information vilket leder till en strukturell underordning av alla studenter?

En maktrelation man missat att ta i beaktning i slutrapporten är den mellan alla universitetsanställda och de genuscertifieringsansvariga – ska inte de reflektera över vilken makt och hur mycket pengar de har? Vad gäller den  ”jämställdhetscertifiering” i Umeå som Sampson nämner från 2008 gällande intstitutionerna för matematik och matematisk statistik så är bara den ”reviderade ansökan” 58 sidor lång! Tar det inte bara en rad att skriva: ”Reflektera över hur du fördelar talartiden mellan kvinnor och män samt hur litteraturlistan ser ut vad gäller könsfördelning av författare”. En komplett ansökan borde således, om det Heberlein skriver är korrekt, ta max några rader i anspråk, där den andra meningen uppmanar föreläsaren att reflektera över sin makt över studenterna, och på tredje raden skriver institutionens prefekt under.

Vad är väl några miljarder och en liten samhällskollaps när vi pratar genus?

Vad är väl några miljarder och en liten samhällskollaps när vi pratar genus?

Men visst kommer det att kosta, jag har just räknat ut att om en institution med 100 anställda ska reflektera över allt detta under en timme dagligen kommer kostnaden i snitt att uppgå till 6 miljoner kronor kronor årligen per genuscertifierad institution! Lägger vi till arbetsgivaravgiften på 55% blir det 9.3 miljoner. Och då är fortfarande inte genuscertifieringsombuden inräknade, eller genusutbildningspaketen, eller den expertfunktion som kommer från Centrum för Genusvetenskap i form av kontrollarbete och granskning av de anställdas självdeklarationer och andra kostnader i form av kontinuerlig utvärdering mm som tillkommer med detta projekt. Ni kan själva räkna ut totalkostnaden för skattebetalarna om alla Lunds Universitets institutioner genuscertifieras, för att inte tala om alla lärosäten – vi är då uppe i miljardbelopp och måste troligen lägga ner nästan all annan samhällsverksamhet för att det ska gå runt. Du sköna nya värld!

OBS! Missa inte vad som händer i Transgenusdebatten! Tidningar och radio har tagit upp fallet. Från Matte Matiks blogg:

1.Kort

2.En emailintervju

3.Artikel i Uppsala Fria Tidning: ”Nätsatir lades ner efter påtryck från dagspress”

4.Transgenusradio med bara ena parten

Uppdatering: citat ur artikeln i Fria tidningen (länk 3 ovan):

”Håkan Hydénär professor i rättssociologi påLunds universitet, och projektledare för Cybernormer, ett projekt som undersöker de sociala och rättsliga normerna på nätet. Han menar på att det är syftet som är avgörande. Finns det ett syfte som hänger samman med yttrandefriheten och så tydligt handlar om att parodiera eller ironisera över innehållet så är det starkar än upphovsrätten.

– Det som gör det extra parodiskt är ju att det är en tidning, som eljest värnar om yttrandefriheten till varje pris, som nu protesterar mot att den utnyttjas. Men så är det i den värld av förändring som vi lever i, att värden ställs upp och ner. Tycks vara lite av gammalmedier mot sociala medier, säger Håkan Hydén.

Matte Matik menar påatt transgenusmotorn skapades som en kul grej, men även som ett forum för att skapa debatt om jämställdhet, något som borde klassas som politisk satir.

– Jag tycker att genus och jämställdhetsdebatten i media har stora problem i dag och har velat göra ett inlägg i debatten som visar hur lite som krävs för att förvandla artiklar som i dagsläget anses vara politiskt korrekta till texter som är allt annat än trevliga, säger Matte Matik.”

Direktlänk till radioinslaget om transgensumotorn (min 12.15 och framåt)!

Annons

120 Responses to ”Värre än så är det inte”?

 1. Nordbo skriver:

  Fenuspedagogen : ”Jag menar det är ju väldigt tråkigt om man redan som kille när man är då bara 6 år redan har bestämt att vissa saker ska man inte göra om man är kille. Då har man ju begränsat sig redan när man är 6 år.”

  Ja, det är ju verkligen hemskt med gränser. Låt oss alla bli gränslösa, helst vid en så tidig ålder som möjligt…

  Tack, Tanja, för att du håller galningarna under uppsikt.

 2. Roland Ch. skriver:

  Exakt, hela genuseriet verkar vara ett AMS-projekt för tidigare vänsteraktivister. Det är konsten att göra saker komplicerade för att fler personer ska kunna livnära sig på det. Ang. tjejernas beredvilliag överlämnande mus- och tangentbord t.ex. Det är väl bara att ta med det på 5 min. i lärarutbildningen. Men det ska kanske utvecklas till en 20p-kurs.

 3. Komplex skriver:

  Jag blir bedrövad ju mer jag läser om eländet. Genusteorierna, vars vetenskapliga grund kan jämföras med kreativismen, står dessutom i direkt strid mot de betydligt viktigare tankarna som ska genomsyra skolan, de om alla människors lika värde. Och nu ges de alltså på plats efter plats företräde i hela skolvärlden.

 4. Jonte skriver:

  Komplex: Nej, alla människors lika värde behöver man inte hålla på att älta i skolan heller. Det är ungefär lika nödvändigt som att prata om att det inte finns några kön, förutom att det inte riktigt kan vara falskt, eftersom det inte betyder något.

  I grundskolan ska folk lära sig läsa, skriva, räkna och få basala kunskaper i historia och fysik. Till detta behövs respektabla lärare och inga fjantar som snackar om lika värde eller genusteorier. Inte undra på att ungarna är ointresserade när de förstår att läraren är en idiot som häver ur sig nonsens, vars bekräftelse är värdelös för att för att han ändå inte får vara auktoritär.

  Barnen ska få kunskap så att de sedan kan förstå världen, kommunicera och skaffa sig ett jobb; de ska inte få en färdig världsbild full av meningslösa begrepp.

 5. rogerklang skriver:

  Genuspedagogen angående färger på kläder: ”…Och det kan man ju förstå att de har fått med sig, för det är det de (pojkarna) oftast ser inom reklamen eller när de ska gå ut och handla kläder”

  Ja man brukar ju se 2-6-åringar på shoppingrunda. Förresten, är det inte en genuskodning att män inte gillar att shoppa?

  Att enbart leka pojklekar begränsar pojkar, enligt genusvetaren på dagiset. Att leka pojklekar är en predisponering som pojkar har, säger jag! Pojkarna och flickorna stimulerar sin egen fantasi, men när genusvetarna griper in så dör kreativiteten, åtminstone för pojkarna! Ska vi tillåta att pojkarna tvingas aktivera sig med sådant de inte vill leka med, i jämställdhetens namn? Så behandlar man inte barn! Varför vill de köra ner könskampen i halsen på små barn?

  ”När pojkar leker våldslekar så trycker de ner andra, ett våld inom den egna gruppen men också ett våld som riktar sig mot kvinnor”

  Vad fan.., är de pedofiler de där genusvetarna?? Barn som trycker ner kvinnor? Håll könskriget ifrån barnen!

  Hur fan kan man tycka att det är väl använda pengar som slängs bort på genusvetarnas genustrumpetprojekt och annat trams eller seriöst skadligt för barn? Det är världens slöseri med pengar och socialism som kommer från M-ledningen i regeringen såväl som från oppossitionen!

  Roger Klang, Lund Scaniae

 6. Jonas skriver:

  Underbart skrivet Tanja. Det är skönt att läsa dina inlägg, för ibland får jag för mig att jag lever i en komplett galen värld.
  Har du förresten läst en bok om varför det är så viktigt att pojkar uppfostras till just pojkar och flickor till just flickor, skriven av en forskare i Australien, där han beskriver faran med att manipulera könen?

 7. Dogdylan skriver:

  Jag måste säga att Mattematiks ”transformator” var det coolaste jag sett på internet. Den är genial och jag tror att om man är intresserad av social forskning – så skulle det vara ett jäkligt intressant hjälpmedel för att studera hur människor förhåller sig till olika texter.

  Det är också fullkomligt horribelet att mediavänstern hoppade på honom – med hot. Förhoppningsvis kommer internetaktivisterna återskapa denna roliga och högintressanta transformator.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Om transgensumotorn på radio, vad kul att höra journalister säga ”Transgenusmotorn” 🙂

  Här min 12:15 i inslaget:
  http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=broadcast&Id=2259241&BroadcastDate=&IsBlock=

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, och så sitter de och gör analyser över mäns våld mot kvinnor (och mäns mot män). För att gå till botten med våldet i samhället krävs inte en genusanalys utan en annan analys, vårt våldsamma samhälle är politikernas verk – slapphet i skolor, platta till strukturer, normupplösning och samhällsupplösning. Detta är inget genusproblem. Eller jo, delvis – det är genusfanatikerna som driver den här utvecklingen till sin spets. Således är det bästa sättet att avskaffa våldet att ta bort genusmaffian! 🙂

  Jag minns hur upprörda genusnissar och andra blev när professor Annica Dahlström i sin bok ”Könet sitter i hjärnan” föreslog att pojkar SKA få leka våldsamma men reglerade lekar på förskolan, dvs brottas osv för att få utlopp för detta (som är hormonellt grundat) på ett sätt som är acceptabelt. Men nej, nu ska pojkarna leka i dockvrån, slåss med andra får de göra på sin fritid, på riktigt då, ute på gatan, utan någon vuxen som kan kontrollera leken. Eller så får aggressivitetetn gro under några år och sedan excplodera under tonåren när man har tillgång till vapen. Mycket konstruktivt…

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Roland, ha ha 20 p högskolekurs om hur kvinnliga studenter reser sig upp och lämnar datorn för att be om hjälp. Är inte det bra i Genusland – så tränger de sig före killarna i kön för hjälp? Eller är det härskarteknik gentemot läraren att pojkarna inte behagar resa sig upp? Här finns ju hur mycket som helst att utveckla till ett helt kandidatprogram bara på det temat som du ser ;-).

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Komplex, det är sant att det strider mot allas lika värde, vilket inte minst transgenusmotorn visat, men absurt nog så hämtar man i rapporten för genuscertifiering sin grund i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Smart… Man borde köraTiina Rosenbergs slutrapport för genuscertifiering genom transgenusmotorn, det hade verkligen blivit intressant att se det resultatet!

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonte, det hade man ju kunnat tycka men det står i skollagen att skolan ska fostra barnen till demokratiska medborgare, där demokrati = allas lika värde och allas lika värde = förevändning för allt mellan himmel och jord man vill få igenom politiskt eller på annat sätt.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  Jonas, nä jag har inte läst en sådan bok – du får gärna säga vad den heter! 🙂

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Senaste Uppdrag Granskning är intressant: från Sjöbo till Vellinge: http://svtplay.se/v/1931263/uppdrag_granskning/del_8_av_22

 15. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ”Ja man brukar ju se 2-6-åringar på shoppingrunda. Förresten, är det inte en genuskodning att män inte gillar att shoppa?” ha ha – jo 🙂

  ”Det är världens slöseri med pengar och socialism som kommer från M-ledningen i regeringen såväl som från oppositionen!” Ja – du borde ta ett snack med ledningen!
  I bästa fall har de skrivit på något de inte läst. Men sedan har vi ju Birgitta Ohlsson i fp, men snart är hon nere i Bryssel och då kanske detta avtar?

  Ang pojklekar osv – samma visa som alltid från genushåll: egentligen är de arga att inte flickorna leker sk pojklekar. När pojkar leker så är det negativt, det är ”förtryck” och tecken på ett groende patriarkat, men när flickor leker så ja då ”tar de för sig” och ”bryter barriärer” vilket ses som positivt.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ja transgenusmotorn är verkligen ett helt nytt forskningsverktyg! Och ett konstverk! 🙂 Den är redan återskapad och finns lite överallt som jag förstått. Matte har länkat till andra bloggare som återskapat den på ett sätt så att den inte ligger på ngn server ens om jag förstått det rätt. Se tex detta inlägg: http://ershag.se/2010/03/14/transgenus-har-ateruppstatt/ och klicka på ordet ”transgenusmotorn” i första meningen. Kör din feministiska kurslitteratur genom den! 😉

 17. Ian skriver:

  Roger Klang! Trumpeter ja … Min 8-årige son har tjatat om detta förtryckarinstrument i flera år. Nu har jag förklarar för honom att det innerst inne bara handlar om att han innerst inne, och möjligen omedvetet, vill förstärka sitt maskulina identitetsskapande. Pliktskyldigt, men aningen modstulet, plinkar han nu på triangeln jag gett honom.;)

 18. Matte Matik skriver:

  Tack, Tanja, för din trogna granskning av dårskapen. Jag ska se om jag inte kan göra en insats för att vi ska kunna köra Tiinas slutrapport genom motorn och lägga ut åtminstone några citat. Det verkar som ni sett farligt om folk kan få läsa hela de transgenusifierade verken – även om materialet inte ligger på ens egen server. Vi får se…

  Info: Jag har hittat en blogg som fick mig att tänka speciellt på dig när jag läste den. http://www.hallongrottan.com/ Den har också en bokshop (S.C.U.M. finns naturligtvis med). Jag tror du kommer att gilla den.

 19. Andreas skriver:

  Måste kommentera det som sägs av genuspedagogen ungefär 16 min in i programmet: ”…genus är ett stort forskningsområde så att det är ju ingen löshängd teori som bygger på experiment…”

  Hmmm, att sätta upp hypoteser som kan testas i experiment är väl annars ett hyfsat bra sätt att bedriva vetenskap!!

 20. Ian skriver:

  Matte Matik! Transgenusmotorn behöver spridas. Hur får man reda på den slutgiltiga adressen för var den garanterat finns?

 21. Matte Matik skriver:

  Ian: Sist jag läste hos Oscar Swartz hade någon lagt in ett antal länkar i kommentarerna. http://swartz.typepad.com/texplorer/2010/03/hur-m%C3%A5nga-transgenusmotorer.html

  Min favorit är dock en port till JavaScript: http://lajm.eu/emil/transgenus/

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, vad säger du!? Kvinnor kan ju också spela trumpet – se här, en utmärkt silvrig trumpet med rosa och gröna knappar från BR Leksaker!

 23. Tanja Bergkvist skriver:

  Förtydligande – man kan inte förstå sången ovan utan att känna till genustrumpeten: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  Det är Matte Matik som är rockstjärnan! 🙂

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, inte Tiinas grejer för allt i världen, jag vill inte dö ung! Enligt några anställda på andra institutioner i Lund är hon inte att leka med när hon blir upprörd, fast de vet inte om det är pms eller testosteron som ligger bakom. 😉

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, Matte har redan svarat men ändå: Se tex detta inlägg: http://ershag.se/2010/03/14/transgenus-har-ateruppstatt/ och klicka på ordet ”transgenusmotorn” i första meningen.

 26. Matte Matik skriver:

  Tanja: Är inte hon delaktig i slutrapporten du pratade om att köra genom motorn? Låter faktiskt värre än vissa chefredaktörer.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, du pratar med Info men han är inte här än. Nu blir jag orolig – var är Info!?

  Andreas,
  bra anmärkning, jag reagerade också på det, men jag antar att hon med ”experiment” avsåg att bemöta den kritik som går ut på att de sysslar med experiment på barn EFTER att ha tänkt ut sina teorier vid ritbordet. Men taget ur sitt sammanhang framstår det givetvis som lustigt och man skulle tolka det som att denna vetenskap saknar experimentellt stöd, vilket förvisso är sant, men troligen inte det hon menade.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, jo, hon är projektledare för hela genuscertifieringsprojektet och Bexell är hennes vapendragare (som vi hörde i Filos Rummet) och sedan har de väl en massa tatuerade aktivister som har stämpeln ”Feminist” som säljs på den där bloggen ”Hallongrottan” som du länkar till ovan.

 29. Nordbo skriver:

  @Tanja

  Ja, när jag var liten ville jag bara slåss och leka krig hela tiden. Detta trots att mina föräldrar försökte uppmuntra mig att göra andra saker och till min besvikelse vägrade köpa leksaksvapen till mig.Men jag fick ändå i stort sett vara en liten krigare. Om jag skulle ha hamnat under genusvetarnas ok skulle jag nog ha blivit galen. Jag tror att Annika Dahlström har helt rätt. Låt pojkarna brottas och slåss, men under viss kontroll förstås.

 30. Andreas Dahlin skriver:

  Tråkigt att höra Ann Heberlein uttala sig på detta sätt. Hon har sagt ganska bra grejer tidigare har jag för mig, minns tyvärr inte vad det var exakt…

  Spännande att höra om transgenusmotorn 🙂

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Det var länge sedan jag såg genus-Hitler förresten 🙂

 32. Ian skriver:

  Tanja! Jag har bedrivit forskning ikväll och vet numera allt om trumpeten! Sonen min, han (förlåt hen)har ärvt en saxofon av min morfar (som spelade i ett jazzstorband i Stockholm, den förtryckaren!) vilken nu är förpassad till ortens metallåtervinning. Nä, nä försök inte lura mig med plasttrumpeter. En falllos är alltid en fallos om än med rosa knappar! 😉
  (Videon är fantastisk!)

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Andreas, ja Heberlein har ju skrivit några böcker som fått bra kritik: http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?rewrite=no&FAST=ann+heberlein&PRODUCT_GROUP=&x=0&y=0

  Jag har själv ”Det var inte mitt fel! : om konsten att ta ansvar” men har inte hunit läsa än!

 34. Sten skriver:

  Är det så här Tiina blir när hon är arg?

  Här är bakgrunden till visan:
  http://sydsvenskan.se/lund/article330063/Rasande-professor-skallde-ut-artister-pa-promoveringsmiddag.html

 35. Ian skriver:

  By the way: Bor på vischan och hade sex 12-åriga grabbar här som lekte krig i trädgården ikväll. Glad blir man ju när glina äntligen lämnar playstationkontrollerna och rör lite på fläsket. Men… som en god mor tog jag fram storasysters Barbielåda för att vidga grabbarnas genuspreferenser en aning. De ställe upp Barbie på verandan och sköt prick! Min triangelpedagogik har inte haft nån verkan!!!

 36. Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation skriver:

  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  We have now formed the Swedish Republic In Exile.

  Sadly enough, in Sweden we still have a Monarchy, with a King and a class of Nobility with Counts and Barons.

  Such an antiquated institution is obviously in contradiction with modern democratic developments.

  The absurd Monarchy preserves obsolete privileges for the Aristocracy in a medieval manner, also imposing Christian Protestantism as the State Religion.

  We have therefore formed the Swedish Republic In Exile, based on equal rights and equal duties.

  We are going to strive for equality and dignity through logic and reason.

  Like the USA and France so many years ago, also the Swedish People should be given the right to be equal under the law.

  As you are involved in Swedish affairs, we ask you to support and to publicize our efforts to bring real democracy to Sweden.

  You are always welcome with comments, questions, and suggestions at rosie.spif@ymail.com
  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  You are also welcome to apply for Citizenship in the Republic of Sweden/In Exile: it is an open International Organization, with a view to create equal and just societies.

  Thank you for supporting the enhancement of international democracy.

  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation

  rosie.spif@ymail.com

  Please forward this e-mail to family, friends, and colleagues.

  .

 37. rogerklang skriver:

  Nordbo sade:

  ”Ja, när jag var liten ville jag bara slåss och leka krig hela tiden. Detta trots att mina föräldrar försökte uppmuntra mig att göra andra saker och till min besvikelse vägrade köpa leksaksvapen till mig. Men jag fick ändå i stort sett vara en liten krigare. Om jag skulle ha hamnat under genusvetarnas ok skulle jag nog ha blivit galen. Jag tror att Annika Dahlström har helt rätt. Låt pojkarna brottas och slåss, men under viss kontroll förstås.”

  När jag var liten ville jag också bara leka krig och busa på bilskroten och sågverket så polisen kom och hämtade oss en gång, även om jag inte var mycket för att slåss! Min mamma ville inte heller köpa mig ett M 16-gevär i plast eller något liknande. Jag fick använda grenar som automatvapen, det var inte alls lika tillfredsställande som ett knattrande plastgevär skulle varit, det kommer jag ihåg än idag, jag är rent märkt av det faktiskt. Om JAG skulle hamnat under genusvetarnas ok så skulle JAG ha blivit helt galen!

  Om endast du hade sagt det så skulle man ha kunnat avfärda det som en åsikt, men två stycken livsöden ger nära nog intersubjektivitet!

  Roger Klang, Lund Scaniae

 38. Komplex skriver:

  Jonte: Det finns två alternativ: Antingen ska ungarna få lära sig vad det är som gäller i landet Sverige, angående lagar och moral – och då bör de få resignera under genus-teorin, eftersom det faktiskt är den som gäller, när de senare kommer ut i samhället. Och den har trots allt sina fördelar som man, eftersom den predikar att män är överordnade kvinnor, och ingen verkar kunna göra något åt det faktumet.

  Eller också diskuterar vi samhället utifrån människors lika värde och gör det förbehållslöst, med utgångspunkt från likhet under lagen.

  Föredrar du det förra, be my guest.

 39. Komplex skriver:

  Tanja: Jag har ägnat mig transgenus-översättningar långt innan transgenus-motorn, och använt det mot feminister. Tyvärr är dessa människor, enligt min erfarenhet, så upptagna i hat att de faktiskt inte förstår poängen. Enligt dem är det så är det så här normala politiska argumentationer går till, och översättningar visar bara på oförmågan att förstå ”offer” och ”utsatta människor”. Människor ointresserade av politik verkar ha precis samma uppfattning (därav ointresset). De som förstår den, har för det mesta redan insett hur illa det är.

 40. Dr. Jonsson skriver:

  Jooo … snälla … kör Tiinas grejer genom motorn. Vem behöver leva för evigt? 🙂

  Vore det inte nästan värt det bara för att få se henne skjuta genom institutionstaket med långfingret före skrikandes F U, F U, F U? Kanske få upp sån fart (acceleration) att hon kan frigöra sig från jorden dragningskraft som ju säkert ändå bara är en del av det (här bokstavligen) globala patriarkala förtryck som ”håller kvinnor nere”.

  Snälla Matte … snälla Tanja … 😉

 41. Konservativ skriver:

  Du Tanja, om du vill se ett jävla skoj program ska du besöka NRK:s hemsida (Norges SVT) och titta in programmet ”Hjernevask”.

  Här en länk dit. Han tryckte dit genusforskarna rejält i program 1:
  http://nrk.no/nett-tv/klipp/613426/

 42. rogerklang skriver:

  Komplex:

  Jag tror att genusforskare i allmänhet och Tiina Rosenberg i synnerhet inte bryr sig om spelreglerna på universitetet, dvs att ett argument skall vara logiskt och plausibelt innan man släpper det ifrån sig. Det är idel känslor från Tiina. Typiskt fruntimmer!

  Mvh Roger Klang

 43. Bur-q-ua57 skriver:

  Hej Tanja.

  Läste att du kommenterade en video på ”Genusnytt”:
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/03/19/ny-film-om-mansdiskriminering-i-lagen/#comment-9074.

  Videon ifråga framställs i blogginlägget, som en sorts nyhet, vilket är mycket förvånande.

  Eller vad tycker Du?

  Läs gärna Sällskapets kommentar.

  M.v.h,
  /
  B57 för

  Sällskapet Bur-q-ua – för allas lika värde
  BB – bröd och bur-q-ua åt folket

 44. QED skriver:

  Genus-Hitlers barndom? 🙂

  ”Syftet med Baby Hitler och de andra små diktatorerna är att få tittaren att tänka på ondska.
  – Vi har alla ondska inom oss. Även små barn är onda mot varandra, säger Nina Maria Kleivan. Till och med min lilla dotter skulle kunna växa upp och styra Danmark med järnhand. ”

  ”Faustine Kleivan har hittills inte uttalat sig om hur det känns att vara mammas makthavarmodell. Före publiceringen bedömde en psykiater de psykologiska riskerna för barnet att kläs ut som psykopat. Ofarligt, ansåg han.”

  http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1923145/konstnaren-kladde-sin-dotter-som-hitler

 45. rogerklang skriver:

  Konservativ:

  Jag tittade på den norska länken! Den visade bland annat en forskning om barns preferenser, 1 dags gamla barn. Forskningen visade att endagarsgamla pojkbarn när de fick välja tittade (mycket) oftare på mojänger än på ansikten, och det motsatta gällde för endagarsgamla flickor. Ergo – miljö har ingenting (eller är av underordnad betydelse) att göra med ”könskodning” av preferenser. Kan det finnas tydligare bevis mot den ensidiga genusforskningen?

  Det ska sägas att de i filmen gjorde klart att det finns undantag från den universella regeln om yrkesval efter könstillhörighet, som de också pratade om. Jag menar; Tanja är ett levande bevis för det, och ändå är hon inte mindre av en kvinna. Tvärtom, jag får uppfattningen att Tanja är hyperkvinnlig. Låt barnen utvecklas genom lekar som de själva bestämmer över! De pojkbarn som vill leka flicklekar ska få göra så, här kan dagisfröknarna bistå med protection för dessa pojkbarn mot andra mer maskulina pojkar, men några genuspoliser behöver vi inte!

  Mvh Roger

 46. Komplex skriver:

  rogerklang:

  Ja, så är det säkert. I grund och botten tror jag det handlar, som hos andra maktgalna män och kvinnor, om idéer som de slåss emot: Hur kommer det sig att jag, som är så förträffligt intelligent och duktig inte nå hela vägen fram till mina mål? Och svaret på det blir en känsla baserad på hat: Det är männens, samhällets, normernas etc. fel. Och ridande på en våg av post-strukturalism, cirkelbevis på cirkelbevis (där finns en bild värdig att illustrera), har hon hittat en väg fram att hämnas på så många som möjligt.

  För övrigt missade jag att kommentera en sak som Tanja sa ovan. Lägger man en post-strukturalistisk syn på de mänskliga rättigheterna är det möjligt för många totalitära idéer att hävda att de i grund och botten handlar i enighet med mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheterna är ju inte på något sätt absoluta, de är relativa dem som använder sig av dem. Och är utgångspunkten tillräckligt skruvad blir den innehållsmässigt ett nyspråk. Det är inte mänskliga rättigheterna i sig det är fel på, utan hur man tillåter sig att använda dem rent semantiskt och hur man ger sig själv tolkningsföreträde. Ju mer skruvat, desto viktigare blir tolkningsföreträdet.

 47. Kristian skriver:

  Tack för genomgången Tanja! Kan man hitta Frängsmyrs och Sampsons inlägg och Heberleins replik på nätet?

 48. Cuben skriver:

  Tanja ett litet tips om du blir pressad på genus perspektivet i matematik.

  Ingen, jag säger ingen, kan då kritisera dig för att inte applicera det matematiska genusperspektivet!

  ”Genus för en sammanhängande orienterbar yta definieras som det maximala antal snitt längs slutna, enkla kurvor som kan göras, utan att den resulterande ytan blir osammanhängande.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiskt_genus

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Eulerkarakteristik

  Fråga därefter om Tiina Rosenbergs frisör eller liknande…

 49. Tia Itkonen skriver:

  Tanja,
  du är enastående! Hoppas du orkar fortsätta, vi behöver ett förnuft som ditt!

 50. Dogdylan skriver:

 51. Dogdylan skriver:

  Den här är också rolig

 52. rogerklang skriver:

  Jag anser efter att ha sett klippen ovan som Dogdylan tyckte var så roliga, att Dogdylan är en del av problemet med Sverige, inte en del av lösningen!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

 53. Uffe skriver:

  Digitalteknik, det var minsann inte igår.. Kommer ihåg de kära hyperkuberna som gick under namnet Karnaugh-diagram som vi fick slita med.. 🙂

  http://en.wikipedia.org/wiki/Karnaugh_map

  Nä, nu blir det un café!!! 😛

 54. Erik skriver:

  Jag skulle kommentera programmet på bloggen men vad som sägs är så oärligt. manipulativt och i allmänhet verklighestfrånvänt att jag har svårt att ens lyssna på fem minuter i sträck.

 55. Erik skriver:

  Dogdylan:

  Angående videon ”svenska tjej its the grej”

  Det är ju bästa tajmingen i världen att använda Tiger Woods som exempel på hur poppis svenska tjej är när han själv föredrog att ligga med USA:s halva kvinnliga befolkning framför ”Elin The grej”?

  Ett bra exempel på skillnaden mellan verklighet och marknadsföring.

 56. Henrik skriver:

  @Jonas: Jag skulle också gärna vilja veta vad författaren och den boken heter.

 57. Besserwisser skriver:

  ”Istället för att lyfta fram det gemensamma och enande i samhället lyfter de alla fram och skapar det som kan tänkas splittra. Det är man mot kvinna, fattig mot rik, invandrare mot infödd, vit mot svart, religiösa mot ickereligiös, fel ord rätt ord osv osv. Positionerna kan ständigt flyttas fram. Ett outsinligt flöde av nya möjliga kränkningar som ska åtgärdas, anmälas och beivras. En oändlig spiral av nya kränkningsnischer som med högtravande politisk korrekta klyschor ska korrigeras av en självutnämnd vet bäst elit. En arme av självutnämnda gruppföreträdare, organisationer, byråkrater och ”forskare” kan bygga livslånga karriärer på att nagelfara ord, konst och handlingar efter något som kan tänkas kränka någon för att på så sätt upprätthålla det segregerade samhället som göder deras fickor.”

 58. rogerklang skriver:

  Erik:

  Roger säger: Kvinnokampen leder inte till kvinnors självständighet från män, kvinnorna byter bara lojalitet till förmån för andra kvinnors män! De kan aldrig bli jämställda med män ifråga om självständighet.

  Vad tror du om det, Mr know-it-all? 🙂

  Roger

 59. Erik skriver:

  rogerklang:

  Saken är den att kvinnor generellt (bedömt på hur de mest rika och fria kvinnorna beter sig och väljer sina liv) inte vill ha mäns självständighet överhuvudtaget och därmed innebär den målsättningen bara att kvinnorna skall vara redskap för en åsikt som kommer mestaldels från en eller flera mäns försök att få politiskt inflytande.

  Självständighet var aldrig kvinnokampens mål så vad vi har idag kan knappast kallas kvinnokamp av nån annan än den som upptäckt du kan kalla vad som helst kvinnokamp som ett sätt att slippa få den politiska agenda man förespråkar granskad.

 60. rogerklang skriver:

  Erik:

  Det var en aning abstrakt svarat, som vanligt höll jag på att säga. Men det var ett svar. Har du någonsin hållit med någon?

  Roger

 61. Erik skriver:

  rogerklang:

  Bryr sig någon om sanna påståenden idag egentligen?

  Jag förstår inte vad som skulle vara det abstrakta i saken. Om nån frågar mig ”vad tycker du om invasionen av Calais den 6 Jumi 1944” var den bra eller dålig? Då spelar det ingen roll om jag säger jag tyckte den var bra eller dålig, jag har oavsett åsikt lurats hålla med om påståendet att dagen D skedde i Calais.

  Det här är idag en vanlig retorisk standard för att legitimera falska påståenden. Folk luras ständigt svara på denna sorts falska frågor. Så är det med könsfrågan. Jag får ständigt frågor som bygger på falska premisser som jag inte KAN svara på utan att stötta ett felaktigt påstående.
  Exempel: ”kvinnokampen leder inte till kvinnors självständighet från män” antyder att kvinnokampen NÅGONSIN varit till för att göra detta. Vilket är falskt!

  Kvinnokampen var historiskt till för legitima issues som att behandlas som en fullvärdig människa av lagar och regler. Att kalla det kvinnokamp att sträva efter att förinta familjesammanhållning är däremot enbart löjligt, absurt och osant. Det är inte kvinnokamp. Det är kommunistpartiets linje. Det har inte ett dugg med kvinnokamp att göra. Inte ens legendariska feministen Emmeline Pankhurst ansåg den ideologin vara nåt för kvinnor.f

  Lägg till detta att jag personligen hört en universitetslärare hävda inför klassen atombomber fälldes över Vietnam. Frågan är inte om jag någonsin hållit med någon. Frågan är hur sanslöst falska, osanna och absurda påståenden jag förväntas hålla med om för att slippa anklagas aldrig hålla med andra personer.

  Jag har som källor/rerferenser bla använt Karl Popper, Christina Hoff Sommers, Catherine Young, Alan Sokal, Warren Farrell, Simon Baron Cohen, Steven Pinker, E.O. Wilson, Daphne Patai, Henry Laasanen etc… att fråga om jag någonsin håller med om någon annan är minst sagt en omotiverad fråga. Frågan är om jag måste hålla med om idiotiska påståenden för att slippa sådana anklagelser och isåfall varför?

  Vad är det som gjort det så enormt värdefullt att plötsligt i alla sammanhang kunna ställa frågor baserade på premisser som är helt oärliga? Här hänvisar jag till fysikprofessorn Alan Sokal, när han anklagades med sin kritik av ovetenskap stödja högern svarade han att han tvärtom försökte försvara vänstern från en destruktiv del av sig själv. Han sade även att det inte finns nåt höger eller vänster med nonsenspåståenden.

  Jag håller med om detta och där har du svaret till om jag någonsin hållit med om någon. Det har jag många gånger.

 62. Josef Boberg skriver:

  Tanja & Co – var vid gott mod – för när Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen SNART är i ”hamn” – så faller ALLT som har med dagens genusdebatt att göra ”platt till marken” – så det så. 😉

 63. rogerklang skriver:

  Erik:

  Ok, det kanske var lite dumt uttryckt att säga; ”Har du någonsin hållit med någon?” Men vad jag menar är att jag anser att man måste ha någon slags ideologisk ståndpunkt när man debatterar. Jag kan inte hitta din! Är det mig det är fel på?

  Mvh Roger Klang

 64. Erik skriver:

  rogerklang:

  Det är inte dig det är fel på, det är den offentliga debatten du är van med som det är fel på. Jag har många ideologiska ståndpunkter, det är bara det att de ligger så långt bort från vad du är van med i diskussionerna du inte uppfattar dem som sådana ens. Ideologi kan ju summeras: Vad man personligen tycker.

  Menar du att du inte någonstans i de texter jag skriver kan uppfatta vad jag tycker ifrågan?

  Exempelvis om vi diskuterar genusteoretisk kompensationspedagogik. Är det verkligen svårt att se vad jag tycker (min ideologiska ståndpunkt) gällande barnuppfostran?

  Eller om vi diskuterar rättssäkerhet, som i grunden inte är något annat än en mellanstadiediskussion om hur mycket man skall lyssna på de rykten som sprids på skolgården. Framgår det inte min ståndpunkt i frågan rättssäkerhet.

  Eller yttrandefrihet, jag har en hel sektion på bloggen där ämnet kommenteras med exempel från alla möjliga arenor. Inte minst flera inlägg om hur Ingrid Carlqvist inte fick jobba kvar om hon inte bytte sina åsikter om just rättssäkerhet.

  Eller värdegrundsförespråkares som bara pratar och som själva lever precis som alla andra där den enda skillnaden är att de får betalt för att sprida åsikter de personligen inte tror på.

  Exempelvis polischefen/föreläsaren Kapten Klänning.
  Skall alltså en våldtäktsman ha rätten att ställa sig över en annan människa för att denne andra människa drar skämt om nån av den multitud PK-grupper som i teorin skall vara jämlika men som i praktiken vi måste ha en bibel med regler för hur man umgås med och alltså inte alls är jämlika utan särbehandlade och favoriserade?

  Och är det för övrigt inte så enkelt att det inte är alla grupper som är favoriserade utan enstaka majoritetsgrupper som är tydligt diskriminerade i debatten medan de fortfarande pga att de presterar överlägset bäst inte är diskriminerade på den riktiga marknaden?

  Och inte bara kapten klänning, nyligen var det en barnrättsexpert som föreläser om värdegrund som hade polisanmälts för hur denne behandlade sina EGNA ungar.

  Och feminist-Belinda spenderade åratal med att ondgöra sig över Barbie-dockor. Sedan när hon fick egen unge så sade hon ”jag köper barbie åt henne för hon blir så glad” framgår det verkligen inte vilken ideologisk ståndpunkt jag har av detta ständiga missbruk av retorik för att sprida saker som inte bara är osanna men som inte ens de själva tror på?

  Vill du jag skall stödja en ideologisk ståndpunkt? Betänk då att jag bedömer ideologi efter handlingar och att mängder av de personer som öppet bedyrar en ideologisk ståndpunkt inte alls lever som de lär. Exempelvis en av puckona som förespråkar jämställda relationer har för egen del en hemmafru.

  Vilket innebär jag redan är en bättre företrädare för den ståndpunkten än dess ledande förespråkare är.

 65. rogerklang skriver:

  Erik:

  Så din ideologiska ståndpunkt (inte ståndpunkter, ideologi är övergripande och handlar inte direkt om tyckande i enskilda frågor, men om man har en ideologi så är dess övergripbarhet vägledande för tyckande i enskilda frågor) emanerar alltså från antigenus-positionen, punkt? Och inget annat. I så fall förstår jag. Antigenus kan också vara en övergripande ideologi, eftersom den kan implementeras på så många områden precis som genusideologin, antar jag. (Om det inte är detta så kan jag inte se din ideologiska hemvist.) Det är till exempel inte möjligt att tala om antiimmigrationsideologin! Den finns inte. Det är en enskild fråga och inte en ideologi, det är därför som Jimmie Åkesson inte har förmågan att driva många frågor och det är därför som SD fortfarande är ett missnöjesparti precis som PP.

  Roger

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Sten, jo Tiinas utbrott den gången är en klassiker. Mendet har hänt igen: http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/119451-tiina-rosenberg-i-utbrott-mot-studenter

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Ian, ”Men… som en god mor tog jag fram storasysters Barbielåda för att vidga grabbarnas genuspreferenser en aning. De ställe upp Barbie på verandan och sköt prick!” Ha ha, forskningsmaterial du kan skicka till Centrum för Genusvetenskap? 😉

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Republic of Sweden/In Exile-Self Proclaimed/In Formation, känns inte som om maonarkin/HM Konungen är huvudskälet till att gå i exil idag, jag tycker Kungahuset är helt ok – min personliga erfarenhet ;-).

 69. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ”Kanske få upp sån fart (acceleration) att hon kan frigöra sig från jorden dragningskraft.” Är inte Tiina underkastad de vanliga naturlagarna, flykthastigheten är 11,23 km/sekund om jag minns rätt. Tror du hon blir så arg? 😆

 70. Tanja Bergkvist skriver:

  Konservativ, jag blev just tipsad om samma program Hjernevask av Annica Dahlström, men det funkar inte att spela upp för mig, ”spela upp”-knappen reagerar inte. Fattar inte vad som är fel?

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Bur-q-ua57, det är ingen nyhet egentligen, jurister mfl känner väl till detta, men kanske inte uppmärksammat tillräckligt bland vanligt folk, säkert var det en chockerande nuhet för de lekmän som satte sig för att läsa lagboken.

 72. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ang artikeln du länkar till: ”Vi har alla ondska inom oss. Även små barn är onda mot varandra, säger Nina Maria Kleivan. Till och med min lilla dotter skulle kunna växa upp och styra Danmark med järnhand.” Varför måste man vara ond för att styra Danmark med järnhand? Med den logiken – vad är våra folkvalda? Med tanke på FRA mfl frågor där man styrt med järnhand utan folkligt stöd…

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte, jättebra låt, fantastisk text! Bra jobbat! 🙂

  Komplex, jo exakt, man kan få mänskliga rättigheter att motivera allt möjligt, så länge man anser att man själv vet vad som är bäst för andra. Och att dessa andra är motsträviga ses bara som ett ytterligare bevis på behovet av ”reform” för ”befrielse”.

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Kristian, ”Kan man hitta Frängsmyrs och Sampsons inlägg och Heberleins replik på nätet?” Nej, dessvärre inte. Jag citerade halva deras repliker, det mest relevanta i mina ögon. Men kanske du kan gå till ngt bibliotek och få fram Sydsvenskan från 15 mars eller ringa Sydsvenskan och beställa ett ex?

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Cuben, jo att genus är ett begrepp inom algebraisk topologi har jag påpekat några gånger. Även ”integration” och ”mångfald” är matematiska begrepp. Varför vill alla efterlikna oss – för att det ska ge dem legitimitet? 😉

 76. Tanja Bergkvist skriver:

  Tia Itkonen, ja jag kör på, Har bara pms nu och är lite ur form för tillfället 😦 . Måste synka mina utspel och blogginlägg med min biologiska cykel har jag upptäckt. 🙂 Och som bekant så reduceras cykeln för flertalet kvinnor efter man fyllt 30, vilket i mitt fall innebär var 3:e vecka. Detta för att öka chanserna till reproduktion. Naturen är smart.

 77. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, de där videorna är från programmet ”Sverige pussas och kramas”. Egentligen sjukt dekadent för den som sett hela programavsnitten, men vissa inslag får mig ändå att skratta. 🙂

 78. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, jag minns några diagram men inte vad de hette, var ju i nionde klass dvs typ 100 år sedan. Ivf, mamma läste detta inlägget och påpekade att jag ju glömt att jag gått på keramik! I övrigt skulle genusvetarna hurra av lycka om de visste att både jag och min bror lärde oss av min mormor att brodera bulgariska dukar och gobelänger, och pyrografi – verkligen inte en sekund man suttit sysslolös sedan man fyllde fem ju.

 79. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ”Jag skulle kommentera programmet på bloggen men vad som sägs är så oärligt. manipulativt och i allmänhet verklighestfrånvänt att jag har svårt att ens lyssna på fem minuter i sträck.” VILKET PROGRAM pratar du om? Menar du Dogdylans videos eller Uppdrag Granskning förra veckan jag tipsade om ovan? Jo, det senare skulle jag kunna skriva en bok om, men jag vet att minst en person redan håller på med det nu, så jag avstår.

 80. Tanja Bergkvist skriver:

  Besserwisser, jo det är ju smart att skapa ett sådant samhälle för att sedan ”undersöka” det. Säkert ett roligt sociologiskt experiment för dem som kan livnära sig på det.

 81. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ”Kvinnokampen leder inte till kvinnors självständighet från män, kvinnorna byter bara lojalitet till förmån för andra kvinnors män! De kan aldrig bli jämställda med män ifråga om självständighet.” Ja eller snarare så blir alla beroende av staten. Ensam är inte så stark…

 82. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, du skriver ”Självständighet var aldrig kvinnokampens mål”. Vilket var målet då??

 83. Uffe skriver:

  Tanja: Se där ja.. Själv fick jag lära mig både sticka & virka av mormor som liten.. Ångrar lite att jag glömt bort allt bara. 😦 Kan ju vara ganska händigt att kunna ibland. Dock har jag fått alla min kulinariska grundkunskaper av mormor, och dom har jag kvar, eftersom de praktiseras lite oftare.

  Nu blev jag sugen på att baka morotskaka bara för det..

 84. Tanja Bergkvist skriver:

  Uffe, sticka och virka har jag också glömt, fast det lärde jag mig i skolan, och har inte använt sedan dess. Däremor sy är kul! 🙂

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ang din kommentar till Erik:

  ”Antigenus kan också vara en övergripande ideologi, eftersom den kan implementeras på så många områden precis som genusideologin, antar jag. (Om det inte är detta så kan jag inte se din ideologiska hemvist.) Det är till exempel inte möjligt att tala om antiimmigrationsideologin! Den finns inte. Det är en enskild fråga och inte en ideologi, det är därför som Jimmie Åkesson inte har förmågan att driva många frågor och det är därför som SD fortfarande är ett missnöjesparti precis som PP.”

  Antigenus kan ju inte vara en övergipande ideologi, däremot kan en övergripande ideologi användas för att motivera ställningstaganden i genusfrågan, som tex Erik gör, han arbetar utifrån vissa principer han tror på och utifrån dessa utvecklar han en logiskt konsistent kritik mot inslag i genusfrågan. Utifrån samma principer kan han givetvis ta ställning även i andra samhällsfrågor. På samma sätt kan en övergripande ideologi med vissa grundprinciper användas för att ta ställning i det du kallar ”antiimmigrationsideologin” (som du påpekar är en enskild fråga, jag antar du avser invandringsfrågan?), flera riksdagspartier gör ju redan det.

  Ang PP så finns det visst en ”Piratideologi” listad bland wiki:s politiska ideologier: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ideologi men det finns inte något ifyllt här. Kanske Jerker Montelius som är här ibland kan utveckla detta?

 86. Erik skriver:

  Tanja:

  ”VILKET PROGRAM pratar du om? Menar du Dogdylans videos eller Uppdrag Granskning förra veckan jag tipsade om ovan?”

  Jag menade P1 skolministeriet, genuspedagogerna.

  ”Erik, du skriver ”Självständighet var aldrig kvinnokampens mål”. Vilket var målet då??”

  Det jag skrev skall läsas i sitt sammanhang, vad Roger frågade mig härleddes dels till kvinnors självständighet från sina män och dels från att ha mäns självständighet. När man tittar till hur kvinnor generellt väljer att spendera sina liv är det väldigt uppenbart de inte är intresserade av att ha mäns självständighet. Det betyder såklart inte att det inte finns självständiga kvinnor det betyder de är förhållandelsevis få till antalet och sålunda skulle en kvinnorörelse aldrig ha den målsättningen.

  En rörelse med kvinnor kan det men inte en för kvinnor.

 87. Erik skriver:

  Tanja:

  Kvinnokampen har haft olika mål. De viktigaste jag kan komma på är rösträtt, lika för lagen, rätt till skilsmässa, studier, arbete och abortfrågan.

  Observera att dessa kvinnorörelsens mål handlade om konkreta målsättningar som berörde alla kvinnor och stöttades av upplysningens ideal. Till skillnad från exempelvis dagens ämnen ”mäns våld mot kvinnor” som berör mindre än 1 procent (om man bara räknar allvarliga fall och inte bråk av den sort även män utsätts för) och skulle vara rasism om man bytte ut texten i transgenus.

 88. Erik skriver:

  rogerklang:

  ”Så din ideologiska ståndpunkt (inte ståndpunkter, ideologi är övergripande och handlar inte direkt om tyckande i enskilda frågor, men om man har en ideologi så är dess övergripbarhet vägledande för tyckande i enskilda frågor) emanerar alltså från antigenus-positionen, punkt?”

  Ajdå, nu får jag ge dig vatten på kvart och säga emot 😀
  Antigenuspositionen finns inte alls för Genus är ingen position överhuvudtaget utan bara ett allmänt förkastande av det kulturnormala i allmänhet och det könsnormala i synnerhet utan fast position.

  *Dvs om de flesta säger skådespelerska är genuspositionen att det förminskar kvinnor att använda feminint ord
  *Om de flesta däremot säger skådespelare, då är genuspositionen att det förminskar kvinnor att inte använda feminina uttrycket skådespelerska.

  Jag vet inte vad det kallas att inte förkasta det normala utan några som helst argument men ATT förkasta det normala helt utan orsak kallas Negativism och är inte en position utan vad som helst som är tvärtom. Två danskar skrev en bok om detta här är en blogg som tar upp ämnets galenskap.

  http://negativism-kritik.blogspot.com/

  ”(Om det inte är detta så kan jag inte se din ideologiska hemvist.)”

  Jag tillhör isf Tanjas ideologi Verklighetens folk.

  ”Det är till exempel inte möjligt att tala om antiimmigrationsideologin! Den finns inte.”

  Jodå, fast i massmedia kallas den inte så. Där kallar man den för främlingsfientlighet. Och man försitter aldrig en chans att påpeka vilka partier som tillhör den ideologin.

  ”Det är en enskild fråga och inte en ideologi, det är därför som Jimmie Åkesson inte har förmågan att driva många frågor och det är därför som SD fortfarande är ett missnöjesparti precis som PP.”

  Sd är ett nationalistiskt parti, inte ett missnöjesparti. Nationalism är ingen missnöjesideologi utan en av världens största ideologier. Det är bara det att vi sedan andra världskriget har stora problem med självrasism. Vi tycker nationalism är superhemskt hos vita men vi stöttade nationalister i både Vietnam och Kambodja. Vi låter Palestina-nationalister slå sönder polisbilar i Malmö men vi klarar knappt av att låta nationaldemokrater dela ut flygblad på skolor.

  Ett bra bevis på hur korkat rädda människor beter sig.

 89. rogerklang skriver:

  Erik:

  Själv kallar jag mig patriot eller fosterlandsälskare! Jag skiljer på det och Nationalism. Jag anser att det är en mänsklig rättighet att få känna patriotism! Skillnaden mellan en patriot/fosterlandsälskare och en nationalist består i att en patriot kan vem som helst kalla sig som har en svensk far. Fosterlandsälskare kan vem som helst kalla sig som har legat i magen på en mor som är svensk medborgare, enligt mig. På så sätt utesluts ingen som älskar Sverige sedan födseln från att kalla sig svensk! En nationalist måste per definition ha sina rötter i Sverige sedan generationer. Det har förvisso jag, men jag gillar inte nationalism per se ändå! Med min definition kan Tanja förmodligen kalla sig helsvensk om hon vill.

  Roger

 90. rogerklang skriver:

  Tanja sade:

  ”Antigenus kan ju inte vara en övergipande ideologi, däremot kan en övergripande ideologi användas för att motivera ställningstaganden i genusfrågan, som tex Erik gör, han arbetar utifrån vissa principer han tror på och utifrån dessa utvecklar han en logiskt konsistent kritik mot inslag i genusfrågan.”

  Roger svarar:

  Vilka principer då om jag får fråga? Om det inte är Nationaldemokratiska- eller SD-principer så kan i alla fall inte jag hitta några. Men Erik är inte den som talar om var han står, då får han finna sig i att bli ifrågasatt. Får han inte?

  Tanja sade:

  ”Utifrån samma principer kan han givetvis ta ställning även i andra samhällsfrågor. På samma sätt kan en övergripande ideologi med vissa grundprinciper användas för att ta ställning i det du kallar ”antiimmigrationsideologin” (som du påpekar är en enskild fråga, jag antar du avser invandringsfrågan?), flera riksdagspartier gör ju redan det.”

  Roger svarar:

  Det kan han! Om du har rätt och han har en övergripande ideologi. I annat fall har han bara missnöjeskänslor som han uttrycker sporadiskt.

  Mvh Roger

 91. rogerklang skriver:

  Tanja, tror du att Erik hade svarat på frågan idag vad han hade gjort med/mot invandrarna om han kunde bli statsminister imorgon, som du föreslog en gång?

  Undrar Roger

 92. Erik skriver:

  rogerklang:

  Jag förespråkar såklart att de blir en del av det svenska samhället och får samma möjligheter som alla andra att sträva efter saker som är av äkta betydelse som exempelvis att göra karriär, bilda familj och bygga vänskapsrelationer. Vilket i vissa fall kräver kulturinsensitivitet då det är just vissa delar av vissa kulturer som håller folk tillbaka i hemländerna.

  Följande historia finns i en studiebok:
  En amerikansk ingenjör uttryckte oro för att bygget blev flera månader försenat. En av det berörda landets ledare svarade lugnt ”Vi har klarat oss utan byggnaden i tusen år, det går bra att vara utan den ett år till”

  Det är kanske inte kolonialism och rasism som är främsta anledningen att den världsdelen står stilla?

 93. Nordbo skriver:

  @Roger

  Jag vet inte varifrån du har fått att ”nationalister” generellt kräver att någon ska ha bott flera generationer i Sverige för att få kalla sig svensk. Hur förklarar du i så fall tjejen längst till höger i den här videon?

  h t t p:/ /w w w . y outube.com/watch?v=4HVkdOthkvY

  (ta bort mellanslagen för att se den)

 94. rogerklang skriver:

  Erik:

  Det gläder mig att du inte har någon dold agenda! Jag är lättad, för du är en smart kille som om du inte var anonym skulle kunna åstadkomma något i det här landet. Nu behöver jag inte oroa mig. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att du är anonym och att du ibland tycks försvara ultranationalistiska krafter men nekar till det om man frågar dig! Men du måste komma ihåg att jag har sjukdomen paranoid schizofreni, även om jag framgångsrikt medicinerar mot den. På grund av min sjukdom kan jag inte garantera att jag inte kommer att misstänka dig för hårresande saker även i framtiden. Jag blottar mig totalt här, vilket är svårt för mig, men det är en form av ursäkt till dig!

  Nordbo:

  Även i Nazi-tyskland fanns det hela kriget igenom judiska och zigenska kvinnor som med hjälp av manliga kontakter i nazistpartiet sköt upp sin egen annars oundvikliga död och överlevde kriget. Men nu anser jag inte att SD är ett nationalsocialistiskt parti, jag bara säger det!

  Mvh Roger Klang

 95. Kalas Kalättermus skriver:

  Blev faktiskt illa berörd av att höra genuspedagogeriet i Skolministeriet. Klart skrämmande. Hoppas att genushysterin försvinner snart.

 96. Lennart W skriver:

  Erik och Nordbo, det finns en sak med er som ändå får mig att undra över hur ni drar era slutsatser. Nämligen just det här..

  ”h t t p:/ /w w w . y outube.com/watch?v=4HVkdOthkvY

  (ta bort mellanslagen för att se den)”

  Jag vet att iaf Erik tror att man får upp en filmruta om man skriver in URLen precis som den är. Men om man bara skriver in den är det faktiskt bara det här som händer:

 97. Lennart W skriver:

  LOL!
  Var visst JAG som hade felaktiga föreställningar. Själv har jag alltid klickat in hela texten från embed-rutan.
  Där ser man.
  Hur drar jag själv egentligen mina slutsatser..? 😀
  Får nog be om ursäkt också.

 98. QED skriver:

  Hittade en dikt av Jan Kallberg från 2001 här

  http://www.sourze.se/DIKT_Mängdlära_10086824.asp


  En dikt om 1970-talets matematik, två morötter med ett yllesnöre runt.

  MÄNGDLÄRA

  Sven kan inte räkna,
  snart inte vi det heller.
  Sven sätter takten.
  Det är orättvist annars.
  Snart har vi glömt allt.
  Två morötter med blått snöre runt
  är mer än en
  kålrot med orange snöre.
  Jag tråkas ihjäl.
  Fullkomligt.
  Lågstadiet övergår
  till ett omskolningsläger,
  att pucka till kvicka hjärnor.
  Att skapa fartbulor för
  fria tankar.
  Befriare.
  Förlossning.
  Mässling. Röda hund.
  Scharlakansfeber.
  Påssjuka. Brutet nyckelben.
  Sven kan inte räkna,
  snart kan inte vi det heller.
  Världsfrälsaren,
  med hjärnceller som en rutten majskolv,
  fortsätter ämne efter ämne.
  Världen skall få nya människor.
  Revolution. Uppror. Solidaritet.
  Överbefolkning.
  Amerikanisering. FNL.
  Multinationella företag.
  Åsa kan inte läsa,
  snart kan inte vi det heller.
  Åsa sätter takten.
  Bo vet inte var Vietnam ligger,
  det glömmer vi aldrig bort.

  Jan Kallberg, debattör, människa

 99. Erik skriver:

  Lennart W: LOL Ingen fara, slutsatser görs enligt min personliga åsikt bäst med den hypotetisk-deduktiva metoden (som på vanlig svenska är bättre känd som trial and error) och här ser vi ett kardinalexempel på popperiansk falsifiering av en hypotes baserad på heuristikens begränsningar. 😀

 100. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, jo jag såg i kommentaren efteråt att du svarat på frågan!

  Roger, jag förstår inte, vad jag kan se argumenterar Erik i genusfrågan med utgångspunkt i att ingen ska bli diskriminerad eller klandrad för något andra individer gör för att denne tillhör samma kollektiv – i detta fall män. Det är tex dessa principer jag avsåg ang Eriks argumentation i genusfrågan.

 101. Tanja Bergkvist skriver:

  Kalas Kalättermus, så länge genushysterin finansieras kommer den nog att fortbestå…

  QED,
  hade inte sett den dikten av Kallberg. Men har noterat att han skriver på Newsmill ibland, här är några:

  Svenskarna och Berlinmuren: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/10/berlinmuren-hade-statt-kvar-om-svenskarna-fatt-bestamma

  Klimatfrågan: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/08/overtro-pa-politisk-formaga-offrar-frihet-den-kollektiva-hysterin

  Vellinge och folkstyret: http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/13/demokratisk-nytta-att-vellinge-tors-vara-kommun-och-ta-en-strid-sin-sjalvstandigh

 102. Erik skriver:

  Roger:

  ”Det gläder mig att du inte har någon dold agenda!”

  Skönt att höra. Men varför skulle du överhuvudtaget tro jag har en dold agenda från början? Med tanke på hur mycket jag skrivit om varför jag tänker som jag gör har jag väl snarare den minst dolda agendan i världshistorien?

  ”Jag är lättad, för du är en smart kille som om du inte var anonym skulle kunna åstadkomma något i det här landet.”

  Hur menar du nu? Jag är egentligen inte mer anonym än nån annan. Har du betänkt att Erik kan vara mitt riktiga namn, ingen bryr sig. Vad skulle jag kunna åstadkomma om jag inte var anonym? Det får du gärna förklara. Tvärtom, som en av landets storbloggare påpekade är ju namnet Aktivarum (bloggen) mindre anonymt än exempelvis Kalle Andersson

  ”Nu behöver jag inte oroa mig. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att du är anonym och att du ibland tycks försvara ultranationalistiska krafter men nekar till det om man frågar dig!”

  Jag försvarar precis alla efter de principer som jag utgår från. Detta inkluderar såväl ultranationalistiska krafter som invandrare. Poängen är att jag inte försvarar dem på basis av den sort de är utan jag sågar identitetspolitik fullkomligt.

  ”Men du måste komma ihåg att jag har sjukdomen paranoid schizofreni, även om jag framgångsrikt medicinerar mot den. På grund av min sjukdom kan jag inte garantera att jag inte kommer att misstänka dig för hårresande saker även i framtiden.”

  Ja tydligen är det så. Men det är ju inte bara du som gör sådana anklagelser, vårt offentliga klimat är fulla av dem och inte kan väl alla lida av samma sjukdom?

  ”Jag blottar mig totalt här, vilket är svårt för mig, men det är en form av ursäkt till dig!”

  Det uppskattas varmt att du gör den extra ansträngningen för då känns mitt skrivande mer värdefullt och ursäkten godtas.

 103. QED skriver:

  Konferens i Uppsala 25-27 mars anordnad av GenNA


  PROGRAM

  neuroGenderings Public Day Thursday March 25

  This event will be held in Ekmansalen at EBC, Uppsala University

  10.00 – 11.00 SIGRID SCHMITZ, Professor at the Institute of Cultural and Social Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Vienna, Austria:
  ”Sex/Gender in the Cerebral Subject: Feminist Reflections on Modern Neuro-Cultures”

  11.15 – 12.15 CORDELIA FINE, Research Associate at the Centre for Agency, Values & Ethics, Department of Philosophy, Macquarie University, Australia:
  ”The Sexed Brain is Also a Social Brain: How neuroscience helps to sustain, rather than explain, the status quo”

  14.00 – 15.00 DEBOLEENA ROY, Associate Professor in Women’s Studies and Neuroscience and Behavioral Biology, Department of Women’s Studies, Emory University, USA:
  ”BrainTease: Feminist Neuroethics and the Search for a Cosmopolitical Brain”

  15.15 – 16.15 CATHERINE VIDAL, Neurobiologist and Research Director, Institut Pasteur, Paris, France:
  ”The Sexed Brain: Between Science and Ideology”

  16.30 – 17.30 IRIS SOMMER, Ph.D., Department of Psychiatry, Neuroscience Division, University Medical Centre Utrecht, The Netherlands:
  ”Is language lateralization really decreased in women as compared to men?”

  http://www.genna.gender.uu.se/BodyEmbodiment/Events/NeuroGenderings/program/

  Fortsätter som workshop 26-27 mars (förmodligen inte öppen för allmänheten):

  http://www.genna.gender.uu.se/BodyEmbodiment/Events/NeuroGenderings/workshop/

 104. QED skriver:

  (Längre version fastnade i spamfilter)

  Konferens i Uppsala 25-27 mars anordnad av GenNA


  PROGRAM

  neuroGenderings Public Day Thursday March 25

  This event will be held in Ekmansalen at EBC, Uppsala University

  10.00 – 11.00 SIGRID SCHMITZ, Professor at the Institute of Cultural and Social Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Vienna, Austria:
  ”Sex/Gender in the Cerebral Subject: Feminist Reflections on Modern Neuro-Cultures”

  11.15 – 12.15 CORDELIA FINE, Research Associate at the Centre for Agency, Values & Ethics, Department of Philosophy, Macquarie University, Australia:
  ”The Sexed Brain is Also a Social Brain: How neuroscience helps to sustain, rather than explain, the status quo”

  14.00 – 15.00 DEBOLEENA ROY, Associate Professor in Women’s Studies and Neuroscience and Behavioral Biology, Department of Women’s Studies, Emory University, USA:
  ”BrainTease: Feminist Neuroethics and the Search for a Cosmopolitical Brain”

  15.15 – 16.15 CATHERINE VIDAL, Neurobiologist and Research Director, Institut Pasteur, Paris, France:
  ”The Sexed Brain: Between Science and Ideology”

  16.30 – 17.30 IRIS SOMMER, Ph.D., Department of Psychiatry, Neuroscience Division, University Medical Centre Utrecht, The Netherlands:
  ”Is language lateralization really decreased in women as compared to men?”

 105. Matte Matik skriver:

  QED: Verkar som biologismen ska bekämpas på alla fronter. “The Sexed Brain is Also a Social Brain: How neuroscience helps to sustain, rather than explain, the status quo”. Varför ger denna titel mig vibbar om att det handlar om ett föredrag med innehåll som syftar till att hävda att de biologiska skillnaderna inte är intressanta trots att forskningen visar att de finns och är signifikanta?

  Likhetsfeminismen,
  med hjärnceller som en rutten majskolv,
  fortsätter ämne efter ämne.
  Världen skall få nya människor.

 106. Erik skriver:

  Matte Matik:

  ”Varför ger denna titel mig vibbar om att det handlar om ett föredrag med innehåll som syftar till att hävda att de biologiska skillnaderna inte är intressanta trots att forskningen visar att de finns och är signifikanta?”

  Av samma anledning som jag reagerade på exakt samma mening.

  ”How neuroscience helps to sustain, rather than explain, the status quo”

  Men det är ju bara att googla hennes namn så dyker det upp ännu värre påståenden. Cordelia Fine verkar helt från vettet. Seriöst du får leta länge för att hitta en knäppare människa.

  ”We owe it to ourselves ”to lessen the harmful effects of the brain’s various shams,” she adds, while admitting that applying this lesson to others is easier than to oneself.”

  Jaså vi är skyldiga oss själva detta? Här förespråkar hon alltså att vi strävar efter att dämpa hjärnans förmåga att vinkla världen mänskligt (sånt här trams får man höra hela tiden hos marxistiska filosofer, människan är skadlig, människan ser inte den människobefriade sanningen, sån tur människor som Fine är ute och kan visa den för oss.

  ”one category of persons shows that it is possible to view life through a clearer lens. ”Their self-perceptions are more balanced, they assign responsibility for success and failure more even-handedly, and their predictions for the future are more realistic.”

  Det låter ju bra eller hur? Dessa förebilder borde ju alla människor ta efter.

  ”These people are living testimony to the dangers of self-knowledge,” Fine asserts. ”They are the clinically depressed.”

  Och lustigt nog är det precis den röda tråd som syns hos kvinnor som lyssnar på människor som Cordelia Fine och försöker ”gå emot biologin” de blir olyckliga. Men det hindrar inte Fine, hon skrattar nog hela vägen till banken och som hon påpekar, det finns inget tvång att hon applicera sitt tänkande på sig själv.

 107. QED skriver:

  Uppsala universitet ledigkungör en anställning som

  Universitetslektor i genusvetenskap

  vid Centrum för genusvetenskap. I platsannonsen står en avslöjande mening


  Uppsala universitet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

  http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2644unlekt.html

  En annan kvinnodominerad institution skriver så här i en annons för
  Universitetsadjunkt i nordiska språk

  Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och män inbjuds särskilt att söka denna anställning.

  http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/3046unadj.html

 108. Lennart W skriver:

  Lyssnade på ett intressant radioprogram på P1…

  Vad innebär posthumanismen?

  På textform: Att dekonstruera livet självt

  ”Posthumanismen kommer aldrig att nå fram, den är istället en ständigt pågående dekonstruktion av livet självt. Vi har aldrig varit människor, konstaterat Cary Wolfe, åtminstone inte i ordets vedertagna betydelse – vi är något annat.”

  Känns onekligen som en logisk fortsättning på en del annat dekonstruerande.

 109. Matte Matik skriver:

  Lennart W: Man upphör aldrig att förvånas. Jag undrar varför de inte dekonstruerar dekonstruktionen. Efter att de gjort det kan de dekonstruera den dekonstruktionen. Efter att de gjort det kan de dekonstruera dekonstruktionen av dekonstruktionen. Osv.. Däremot tycker jag de kan få göra det på sin fritid istället för att använda skattepengar som kunde användas för nåt mer ‘konstruktivt’ (pun intended).

  Nu har kopia av polisanmälan från Sundsvalls Tidning gentemot Transgenusmotorn dykt upp. Brottsrubriceringen lyder….. ta-da! ‘DATAINTRÅNG!’. Trots att det alltså handlar om material som är tillgängligt för vem som helst på Internet. Dessutom är det formulerat som att det också handlar om dataintrång i papperstidningen!! Hur man nu lyckas hacka en papperstidning… Läs mer här:
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/har-ar-polisanmalan.html

 110. Erik skriver:

  QED:

  LOL, de behöver fler kvinnor till en utbildning som bara har kvinnor.

  Lennart W:

  LOL, alla dessa fina ord som marxismens hat mot västlig människokultur byter namn till, kalla det destruktion istället det är ju vad det är.

  ”Det handlar om att försöka förstå det mänskliga på ett radikalt nytt sätt.”

  Typisk negativism, det handlar inte om nåt bra det handlar enbart om att göra nåt annorlunda. Förkastandet av andra saker är det enda innehåll som finns. Eget innehåll saknas och därmed har ju Cristoffer Lasch rätt igen.

 111. Dalahestur skriver:

  ”Centrum för genusvetenskap är en kvinnodominerad arbetsplats vilket har en historisk förklaring i att det främst är kvinnor som bedrivit genusvetenskap och därmed har den nödvändiga kompetensen inom ämnesområdet.”

  Klicka för att komma åt pcms_172_Verksamhetsber_ttelse_2007_f_r_Centrum_f_r_genusvetenskap.pdf

  Varför söka fler KVINNOR i så fall? Hycklare.

 112. Dr. Jonsson skriver:

  Matte Matik

  ST avslöjar väl med detta kombinationen av sin egen bristande förståelse av det hela parat med en extremt stark (ideologiskt motiverad?) vilja att klämma åt dig på vilket sätt som helst.

  Skrattretande, men bra för dig eftersom din advokat rimligen får en promenadseger över denna idioti.

  Alternativet för dig skulle vara evig ära och berömmelse som den förste i världen som bevisats hacka en papperstidning. Du skulle då kunna försörja dig resten av livet som föredragshållare och datasäkerhetskonsult för tidningar och tryckerier.

  Om förfrågningarna blir för många skulle du kunna nischa dig mot tidningar som inte överhuvudtaget har någon internetuppkoppling – inte ens för redaktionen, och tryckeriers lager där du kunde, mot skäligt konsultarvode och baserat på dina specialkunskaper inom området, föreslå säkerhetsrutiner som förhindrar att någon mha dataintrång (!) 😀 ändrar texten i hela lastpallar med redan tryckta böcker eller pappersutskrifter som ligger obevakade på journalisternas skrivbord.

  Mer ironi än så här skulle väl vara att sparka på den som redan ligger så jag stannar där även om möjligheterna att häckla ST nu tycks närmast obegränsade och min lust att göra det är nästan lika stor.

  Hoppas också du efter avklarat brottsmål sen kan få en rejäl ekonomisk kompensation för det ”trakasseri medelst rättssystemet” som ST ägnat sig åt.

 113. Dr. Jonsson skriver:

  QED

  Vilken örnblick du har!

  Platsannonserna du hittat gav dagen en småleende start. Tack för det. Helt underbara i sitt ogenerade hyckleri. Endast en härskarklass som upplever sig helt ohotad av pöbeln kan väl trampa på så klinisk befriade från all självkritik. Här gäller det bara att inta så många meter terräng som det bara går innan nån fattar vad som hänt.

 114. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart W

  Bara det korta citat du skrev får mig att undra om Posthumanism ingår i eller faller utanför den Gemensamma Värdegrund som snart ska gälla för Sverige.

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/category/vardegrunden/

 115. Dr. Jonsson skriver:

  Dalahestur

  Varför söka fler KVINNOR i så fall? Hycklare.

  Precis! Och dessutom så vet vi ju alla att det argument dom har för att det mestadels är kvinnor som har den nödvändiga ”kompetensen” hade varit totalt bannlyst som förklaring till rekryteringen av en man till ett statusjobb i en traditionellt mansdominerad disciplin eller bransch.

  Alltså: 2ggr Hyckalre!!

 116. Ian skriver:

  Tanja! Som vanligt många intressanta och intelligenta utvikningar här, men tillbaka till huvudspåret: Verklighetens ö! Jag oroas över vår överlevnad där. Det verkar ju bara vara män som befolkar din blogg! Jag är, som sagt, inte purung och vår ledare (DU!) kommer att dö en allt för tidig död om du ska sköta allt grocessande på egen hand. Skaffa hit fler fruntimmer! Bums!

 117. Erik skriver:

  Ian:

  Männen som befolkar bloggen tar såklart med sina flickvänner, fruar och en och annan kvinna de är bekanta med. Och de som inte har nån får väl lära sig ändra den situationen.

 118. Nils Jungenäs skriver:

  De här genuspedagogerna som skall verka som politisk polis i alla organisationer, påminner oerhört mycket om röda arméns ”komisarer”. Det var en paralell organisation med politiska officerare som distribuerades ut och fanns på alla nivåer i röda armén, framförallt under andra världskriget. De stod bildligt talat och blängde över axeln på varje förbandschef och kontrollerade så att de beslut som fattades på slagfältet även var rätt ur ett politiskt perspektiv. Det gälde inte bara att vinna striderna, man var tvungen att göra det på ett politiskt korrekt sätt också annars fick man, som överste eller löjtnant, iallafall en kula i nacken.
  Likheterna är slående! :-O

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: