145 miljoner för könsbyten på bestick och ”genusbanker” i svenska skolor

Håll i er - nytt genombrott av svensk genuspedagog!

Håll i er - ett nytt genombrott av svensk genuspedagog: könsbyten på bestick!

Ursäkta min frånvaro. Dator- och internetkrångel som nu är åtgärdat! Som vi alla minns har nuvarande regering beviljat 145 miljoner kronor till SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att under tre år ”stödja genomförandet av jämställdhets-integrering.” Jag har tidigare bloggat om detta och länkat till regerinsgbeslutet från 2008, men så här i valtider kan  det vara bra med en liten påminnelse. Då lovade man ”högst 100 miljoner kronor” för tiden 2008-2010 men summan steg under förra året till 145 miljoner. Men vad är väl ynka 45 miljoner extra när det handlar om genus? Inget pris i form av mänskligt lidande, civilisatorisk tillbakagång och strävan efter att sätta Sverige på kartan som centrum för världsalltets samlade idioti är för högt när det handlar om svenska genusprojekt!

En genuspilot per arbetsplats som kan krascha verksamheten

En genuspilot per arbetsplats som kan krascha verksamheten - för ett jämställt Sverige!

Jag hoppas verkligen att det är samma 145 miljoner man pratar om i följande tidningsartikel från i förrgår, där det står att regeringen delat ut 145 miljoner ”för att under en treårsperiod förbättra jämställdheten i skolan” Eller är vi redan uppe i 290 miljoner? Nåja, i genuskrig och tider av heterohat är alla medel tillåtna, i synnerhet svenska skattemedel. JÄMIs (sid 4) primära roll är att ”utveckla metoder [Nationella Sekretariatet fick 13 miljoner för detta] för jämställdhetsintegrering samt förslå system för kvalitetssäkring, tex kravprofiler vid upphandling av konsulter och ev cerifiering.” Man måste förstå att inget modernt samhälle längre kan fungera utan minst en genuspilot, en genuscoach, en genusstrateg, en genusambassadör, en jämställdhetspilot, en jämställdhetsdirektör, en jämställdhetsutvecklare, en jämställdhetsinspektör och en genusexpertfunktion i varje svensk myndighet. Detta kräver åratal av utbildning och kommer att garantera ”allas lika värde”, som i högsta grad är kopplat till en systematisk hjärntvätt av myndighetspersoner och medborgare i just genusfrågor. Snart kommer Sverige dessutom att vara Genusvansinnets centrum genom det europeiska ”centrum för excellent transnationell genusforskning” som kommer att byggas just här (se själva) och utgöra en samlingspunkt dit all världens genusvetare kommer att vallfärda för att jobba med att genuscertifiera myndigheter, företag och privatpersoner. Ingen ska få röra sig fritt ute på gator och torg utan att kunna visa upp sitt personliga genuscertifikat som garanterar att man är fullständigt könsneutral i sitt bemötande av andra.  Manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner, utom vad gäller bolagsstyrelser där ”det kvinnliga perspektivet” är högst påtagligt och avgörande för bolagets framgång.

Är det här talangerna i konstkukskollektivet bor?

Är det här talangerna i konstkuks-kollektivet bor?

Jag ser förresten att hemsidan för heterohatets dag tycks vara borttagen, antagligen har Göteborgs Queerinstitut tagit ner den för att inte bli anmälda för hatbrott, för sidan var uppe innan det skrevs om det i SVD. Som ni minns uppmärksammade jag denna intressanta dag i hatets tecken under förra året (även den sidan borttagen, men här finns en intervju med de inblandade) i samband med att att jag blev informerad om det intressanta priset för ”intersektionellt manshat” som Queerinstitutet delade ut året innan med ett ”pris i form av en exklusiv statyett, formgiven av de av oss upptäckta talangerna i konstkukskollektivet, samt en s.k. blomsterkvast, av mer oanständigt snitt.”

Talangerna i konstkukskollektivet var det. Vad är det förresten för skillnad på intersektionellt manshat och vanligt manshat? Jag ser att jag fortfarande har mycket kvar att lära. För att återgå till tidningsartikeln om Lerum och ministerbesöket, ministern är ingen mindre än Nyamko Sabuni, en av dem som skrivit under regeringsbeslutet ovan och som dessutom initierat den riksomfattande värdegrundsdialogen som också avslutas i år. Jag är säker på att syftet är gott från hennes sida, men frågan är om hon verkligen inser vad ett genusarbete går ut på? Uppenbarligen behöver ju även regeringskansliet genusutbildas, ty i regeringsbeslutet kan man läsa (sid 4):

Regeringen skrev under

Regeringen skrev under beslutet om sin egen genusutbildning

”Som tidigare redovisats konstaterade även Jämställdhetspolitiska utredningen att behovet av kunskap och stöd i det praktiska arbetet är stort. Utredningen pekar på behovet av stöd för såväl Regeringskansliet som för myndigheter, regionala organ och kommuner. Erfarenheterna från Jämstöds verksamhet med stöd till myndigheter visar att allt fler myndigheter efterfrågar stöd och att stödet som efterfrågas blir alltmer kvalificerat i takt med att myndighetens utvecklingsprocess fortskrider. För att stödja denna utveckling är det angeläget att ånyo inrätta en stödfunktion [= JÄMI, som beviljats 145 miljoner enligt regeringsbeslutet ovan]... På sikt bör det stöd myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer efterfrågar i sitt arbete för en jämställd verksamhet, i högre grad än idag, kunna tillgodoses på en fristående konsultmarknad [genuscoacher mm]Flertalet står ensamma med sin uppgift och behöver hjälp med att bli mera professionella och utveckla sitt strategiska tänkande.”

Det kvalificerade stödet innebär att man vill veta hur man ska omsätta den postkoloniala radikalfeminismen i praktiken, och detta vet väldigt få, för som bekant anser ju självaste Genusforskarförbundet att genusforskning inte måste vara kopplad till praktiskt jämställdhetsarbete. Alliansen kritiserades ju för att göra ”en alltför snäv koppling mellan genusforskning och jämställdhets-strävanden” och då kan man fråga sig varför just genusforskarna sätts att skriva statens offentliga utredningar om jämställdhet – det borde istället ett intersektionellt tvärsnitt av befolkningen göra, i enlighet med genusvetarnas egen strävan efter en ”jämställd representation” (i första hand avseende kön men helst också med avseende på även andra faktorer som ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder osv). Strävan efter 50/50 finns det faktiskt stöd för i det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet som antogs strax innan valet 2006 (När lika möjligheter blev 50/50) och där vi (prop 2005/06:155) kan läsa att:

I ett heterohushåll ska mannen diska exakt hälften enligt prop 2005/06:155

I ett heterohushåll ska mannen diska exakt hälften enligt proposition 2005/06:155

”Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle” (läs gärna den första meningen en extra gång). Dessutom med det uttalade delmålet att hushållsarbetet skall delas lika mellan man och kvinna (man tog dock inte upp fördelningen av hushållsarbetet i samkönade hushåll – jag ser att även genusvetarna måste bli mer genusmedvetna). Bara som en liten påminnelse om vad de rödgröna menar med jämställdhet – målet fastställs först (inte ens en rådgivande folkomröstning…) och inom ramarna för detta på förhand fastställda mål kan sedan medborgarna ges ett visst handlingsutrymme om de inte förstör statistiken – något de ofta gör med sina fria val, som alltså står i vägen för ”sann jämställdhet” i form av lika utfall.

Nu glömde jag ju nästan artikeln om genusarbetet i Lerums kommun:

”Lerums kommun ligger långt framme i sitt arbete med genusfrågor i skolan och har redan utbildat 50 genuspedagoger. Det beskedet fick integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni när hon var på blixtvisit i onsdags. 2008 började regeringen dela ut 145 miljoner kronor för att under en treårsperiod förbättra jämställdheten i skolan.”

– Det som är bra i Lerums fall är att åtgärderna är förankrade hela vägen upp till kommunledningen, det handlar inte bara om att en enskild pedagog ska jobba frågorna. Här i Lerum finns också konkreta resultat, säger Nyamko Sabuni och lovar att arbeta för att mer pengar ska finnas att söka efter valet. Nu är de nämligen slut.”

Genuspengar kan aldrig ta slut

Genuspengar kan aldrig ta slut i Sverige

Vad i h-ete, är genuspengarna redan slut!? 145 miljoner räcker inte långt om man ska göra samhället genusmedvetet. Genusbanken är ju en kunskapsbank som slukar pengar. Och denna bank måste fyllas på, det är alla ledande politiker överens om. ”Till jul ska det finnas minst en genuspedagog på varje skola i hela kommunen. Christina Andersson är samordnare i projektet. – Vi har utbildat lärare för att de ska kunna förstå vad genus är. Vi har byggt upp en genusbank för varje skola, där ska man bland annat hitta faktaböcker och värderingsövningar. Att komma till rätta med genusproblematiken i skolan är ingen ”quick fix”, det är ett långsiktigt arbete, konstaterar Christina Andersson.”

Är detta en man eller en kvinna?

Genuspedagog: inget är som det tycks vara - fullständig förvirring som nytt lärandemål

Värderingsövningar? SÅ HÄR SER SÅDANA UT FÖR DEN SOM UNDRAR!!! Genuspedagog tillkallad i sjunde klass visar en bild på en ”höggravid person som ser ut som en man” för att ”medvetandegöra” eleverna utifrån en ”poststrukturell feministisk analys”.  Med en personalgenusgrupp, en elevgenusgrupp och en föräldragenusgrupp ska skolan komma tillrätta med barnens ingrodda fördomar. Förra rektorn lyfte fram genusarbetet som skolans ”viktigaste utvecklingsområde” medan den nya rektorn valt att lägga genusarbetet på samma prioriteringsnivå som ”individualisering, ämnensövergripande projekt och läsutveckling” (!) (relaterat blogginlägg).  Notera att skolans lärare tröttnade på genusarbetet så att man fick ta en paus.

Så här ser kvalitetsredovisningen ut för en skola i Lerum med en genusbank. På sidan 21-22 under ”Systematiskt jämställdhetsarbete” kan vi läsa:

”Skolans personal har av genuspedagog fått fortsatt tillgång till en idébank på kommunens intranät, ”Lernet”, där det t ex finns artiklar, lektionsförslag, filmtips och forskning… Inom kommunen jobbar man med att få fram en genusbank som kommer att finnas till för alla pedagoger…Vårt mål är att genus och jämställdhet är/blir en självklar del av alla ämnen och inte något separerat från den ordinarie undervisningen. Två pedagoger genomförde under hösten 2007 en genusfortbildning. Syftet var att utveckla vårt genus- och jämställdhetsarbete. En enkät genomfördes med personal och elever december 2006 och våren 2008. Båda rapporterna är mycket omfattande. Under 2009 har vi haft en genuspedagog i personalen. Alla pedagoger arbetar med genus och jämställdhet utifrån sitt egna ämne och är en fråga som lyfts på ämneskonferenser.”

Och så undrar vi varför lärarna är stressade och skolresultaten sjunker… Och högskolevärlden har hakat på trenden med att integrera genus i respektive ämne (Genusväldet intar Södertörn, von Wright och tekoppen).

Andra exempel på det aktuella framgångsrika svenska genusarbetet som fått ta del av de 145 miljoner kronorna finner vi tex i denna artikel från den 17 augusti som tydligt illustrerar vad genuspedagogerna bränner sin energi och våra skattepengar på:

Könsbytet på besticken är ett faktum!!

Könsbytet på besticken var plötsligt ett faktum!!

”Jag håller upp en kniv och en gaffel. Vilken är feminin och vilken är maskulin? Den frågan fick genuspedagogerna Helena Magnusson och Britten Dehlin nyligen på ett möte. – Alla svarade att gaffeln var mest feminin. Då bytte de ut kniven mot en sked, och plötsligt var det skeden som var feminin. Vi hade gjort ett könsbyte på bestick, säger Helena Magnusson. Britten Dehlin firar fem år som genuspedagog i Simrishamns kommun i år. Som sådan har hon träffat dagbarnvårdare, förskollärare och lärare och diskuterat hur man kan integrera genus och jämställdhetstänk i skolans värld. Men efter ett tag fick hon nog. – Det funkar inte att bara en person driver det här viktiga arbetet. Det krävs nätverk, säger Britten Dehlin.”

Hon behövde hjälp, och fick det. 2009 fick Simrishamns kommun en miljon kronor av Sveriges kommuner och landsting för att bedriva jämställdhetsarbete. Helena Magnusson anställdes på 75% och Britten Dehlins tjänst utökades. Under tre terminer skulle de få hela barn och utbildningsförvaltningen att leva och andas jämställdhet. En stor och inte helt smärtfri utmaning.”

”– Det finns en tro om att jämställdheten sköter sig självt bara man skriver under på att man vill ha ett mer jämställd samhälle. Men det funkar inte så… Alla måste vara med på det för att det ska lyckas, tror Helena Magnusson– och man kan börja med sig själv.” (på tal om att börja med sig själv: läs Matte Matiks sammanställning).

Svensk genuspedagog använder sin fulla potential

Svensk genuspedagog använder sin fulla intellektuella potential

”Hon har varit dramapedagog i kommunen sedan 1998 och är utbildad genusvetare. I sitt arbete med barn och unga har hon gjort en upptäckt. – Barn föds jämställda. De bryter alla normer om genus, men sedan får vi vuxna dem att tänka på vårt sätt ändå. Barn i förskoleåldern har redan stenkoll på hur man ska bete sig som flicka eller pojke. – Om jag sitter bredbent som en man på stolen tittar folk konstigt på mig. Vi är så styrda av vårt samhälle, säger Helena Magnusson och vräker sig på stolen så att folk runtomkring verkligen vänder på huvudet och glor. Både Helena Magnusson och Britten Dehlin är övertygade om att en uppluckring av gamla könsroller gagnar alla. Även kommunen.”

Könsbyten på bestick och att ”vräka sig på en stol så att alla glor”. Det är vad vi betalar för. Och det är vuxna människor vi pratar om här. Med universitetsutbildning. I genus. Det går bra för Sverige…

Relaterat: Grattis skattebetalare, Grattis skattebetalare – del 2 , Det nya yrket: förändringspilot.

Lästips: Svik inte de yngsta genierna, Bra studieresultat ska ge skolor mer statliga bidrag, Könet, dumbom!

Annons

79 Responses to 145 miljoner för könsbyten på bestick och ”genusbanker” i svenska skolor

 1. gealach skriver:

  Ja, det kanske inte är så konstigt att vi inte har läroböcker så att alla elever på skolan kan få varsin. Nu inser jag ju hur mycket viktigt skattepengarna måste gå till, så då känns det inte lika jobbigt att inte få beställa böcker längre.

 2. Trocadero skriver:

  Åh herregud. GENUS på BESTICK?! Det är ju bara bestick! Har inget genus! Snacka om att se demoner bakom varje hörn.

  Kommer förresten ihåg hur ”ojämställt” det var i min högestadieklass… två tredjedelar var tjejer. Eftersom alla tjejer verkade fungera utefter ett kollektiv (likt killarna) så hade vi killar inte en chans att få något som vi ville (tänker främst på ett lärarbyte, då vi killar ville ha kvar en manlig lärare som blandade undervisningen med skämt och roliga, om än ovanliga, uppgifter, mot tjejerna som ville ha en kvinnlig lärare som var lite stelare)

  Fast när någon av oss tog upp detta så blev vi bryskt påminda om att vi bodde i Sverige, och Sverige var en demokrati. Inget genus där inte!

 3. Tanja Bergkvist skriver:

  Gealach, stämmer det verkligen att man inte får varsin lärobok i ämnet längre!? Hur det då till när man ska läsa läxor?? Eller läxor kanske är avskaffade, det var ju ett tag sedan jag gick i skolan och det går ju alltjämt utför. Jag antar att det däremot finns flera nyinköpta böcker som är ”krammärkta” (dvs granskade ur ett jämställdhets-, mångfalds- och demokratiperspektiv”) ( http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article857125.ab & http://krammarkt.blogspot.com/ ) men där har man än så länge bara riktat in sig på barn 3-7 år. Så jag antar att de väntar på att dessa genusförlag ska ge ut skolans kurslitteratur som krammärkt…

  Och forskarna förklarar hur det ska gå till, vilket ju fick erfara med ”Genus och text” ang fysikläromedlen, skrivet av en professor i pedagogik och tillika nuvarande rektorn för Södertörns högskola (Moira von Wright): http://www.skolverket.se/publikationer?id=590

  ”* ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan.” (sid 7)

  * ”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ”manlig” kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet.” (sid 59)

  * ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.” (sid 64)

  Regnbågen förringas, socker i te är kränkande, att beskriva ljud som rörelse är okänsligt, den ”manliga rationaliteten” har kapat fysikämnet, och när man äntligen skriver om en kvinnlig fysiker (Curie) så konstaterar denna professor i pedagogik (!) att ”följemeningen kan bli att fysik är farligt för kvinnor eftersom kvinnors kroppar är särskilt utsatta”! Ja men Curie sysslade ju med radioaktivitet för %¤#!!?! Och så vidare. Hur kan denna människa utses till REKTOR för en högskola och hur kan SKOLVERKET konsultera henne i ett ämne (fysik) som hon inte behärskar över huvud taget! Mer om det fantastiska innehållet i denna av Skolverket beställda rapport (!) för genusperspektiv i fysikläromedlen här:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

 4. Bengt skriver:

  Man kan ju undra om jag som man i framtiden får stå upp när jag kastar vatten…
  Eller om det kommer att stå en sträng ”genuskommissarie” i hårknut vid min sida för att se så att jag gör rätt på det sätt som jag blivit ”omskolad” till i olika genuspolitiska kurser, dvs att sitta ner så att jag inte demonstrerar mitt strukturella patriarkala maktförtryck genom att stå upp.. *S*

 5. Tanja Bergkvist skriver:

  Trocadero, så är det givetvis. Demokrati i praktisk handling kan man bara komma dragandes med när det förväntade resultatet inte strider mot rådande genuskonsensus, i annat fall så får man hänvisa till ”demokratiska värden”, vilket också innebärde genuskonsensus. No way out, således.

  I en demokrati som vår måste man förstå att man inte kan komma dragandes med fakta eller annat ovidkommande som uppfunnits av det maktfullkomliga Patriarkatet. Den manliga rationaliteten har kuvat mänskligheten i årtusenden och nu när genusvetarna äntligen befriat oss så är det de som sätter agendan för vad som får tyckas, sägas och tänkas, skrivas och vilka resultat som får forskas fram. Därför är det lika bra att överlåta all forskning i alla ämnen till genusvetarna. Något som nästan hände för ett tag sedan: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/02/uppsala-remissen-genusvalde-pa-frammarsch-2/
  men allt slutade ju bra: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/21/uppsala-universitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen/ 🙂 Några av de påtänkta kriterierna:

  * Problematiseras kvalitetskriterier och lärandemål med avseende på genus?

  * Har kursplaner och andra styrdokument setts över med avseende på genus och har detta synliggjorts för studenterna?

  * Används litteratur som explicit analyserar ämnet ur genusperspektiv?

  *När litteratur används som saknar ett genusperspektiv, problematiseras den då i undervisningen?

  * Har lärare genomgått utbildning avseende genusperspektiv i undervisning och genusmedveten undervisning?

  * Har lärare kunskap om genus som begrepp, perspektiv och forskningsområde?

  *Genomsyrar genusperspektiv undervisningen?

  * Problematiseras etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus?

  * Reflekterar läraren över sin och studenternas roll ur ett genusperspektiv? (Vem läraren är i relation till studenterna och vilken makt och möjlighet hon/han har att påverka uttryck för maktstrukturer i undervisningssituationer.)

  * Används kompetensen som finns på Centrum för genusvetenskap?

 6. rogerklang skriver:

  Man kan undra om Alliansen förväntar sig att vinna röster på detta maktöverlämnande till ”Lesbianernas (de lever på en egen planet) heterohatets dag som Hitler hade kristallnatten-” vänsterextremisterna? Man kan undra vad det är för röster Alliansen förväntar sig att vinna? De <0,1 procenten genusvetarna och de 1-2 procenten (gissningsvis) lesbiska? De flesta homosexuella är ju män, och de säger alla att arvet är allt och miljön intet! Homosexuella män röstar borgerligt, märk väl, men dessa kan ju inte gärna gå över till SD. De har att välja på folkpartiets machoman Jan Björklund eller sofflocket. Fler människor repelleras av den borgerliga kontemporära politiken och genusvetarna, än som dras till alliansen, och vem vinner på det? SD! Nej, det här är enbart svaghet och undergivenhet av vår alliansledare och hans regering. Reinfeldt är den enda av dem som är smart nog att förstå konsekvenserna som jag beskriver dem här, men han håller tyst om dem för att han inte vill lämna ifrån sig äpplet och spiran till någon duglig statsman! Det behöver inte ens vara jag.

  //Roger

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Bengt, ingen fara, det är ju kvinnorna som ska stå: http://www.expressen.se/nyheter/1.1224445/har-ar-byxorna-som-later-kvinnor-kissa-staende
  🙂
  Trots allt hat mot patriarkat så har genusmaffian trots allt just det manliga som norm, en liten paradox.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Roger, ja men det är ju Borg och Schlinggenus som är hjärnan bakom de nya moderaterna och de är ju genusfrälsta:

  http://www.regeringen.se/sb/d/7674/a/78545

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article6388853.ab

  http://www.sourze.se/Bilar_%C3%A5t_flickor_och_dockhus_%C3%A5t_pojkar_10603477.asp

  Anders Borg, finansminister, skulle dessutom en gång addera tre tal men det gick inte så bra (35 + 9 + 15 = 60):
  http://di.se/Default.aspx?pid=253__ArticlePageProvider

  Genusvansinne och brist på logisk förmåga tycks gå hand i hand…

 9. rogerklang skriver:

  Och jag har hört att Borgs anställda på departementet hyllar Borgs intelligens!

 10. rogerklang skriver:

  Det må vara att Borg och Schlingman är riksfeministerna, men Reinfeldt är ansvarig för moderaternas röstmaximeringspolitik. Nu tycks regeringen ha imploderat intill det incestuösa.

  //Roger

 11. Fredrik skriver:

  Betyder det här att du inte tänker rösta på Feministiskt Initiativ? Du riskerar att få många arbetslösa jämställdhetskonsulter på ditt samvete om din kampanj mot ”genusvansinnet” blir framgångsrik …

 12. rogerklang skriver:

  @Fredrik:

  Om jag får kommentera här, Tanja? Det är rätt Fredrik, många ”jämställdhetskonsulter” kommer att få gå, precis som när Göran Persson genomförde ”regementsdöden” då många officerare fick gå. Uttryckte du sympatier för de officerare som fick gå den gången Fredrik (förutsatt att du är gammal nog)? Men med Genusdiktaturens gång slipper vi Stalinfasonerna och återtar demokratins värdegrunder!

  //Roger

 13. Fredrik skriver:

  @ Roger

  Jo, jag tyckte faktiskt, på sätt och vis, att det var bra att samla män intresserade av våld och vapen inom ett avgränsat och inhägnat område. Det var inte okomplicerat att släppa ut dem i samhället där de blev skolledare, politiker (jo, faktiskt), företagare mm. Så, faktiskt – jag påpekade tidigt problemen med regementsnedläggningar. Fast det var kanske inte precis så du tänkte, Roger? 😉

  Men du; vad menar du med situationstecken kring jämställdhetskonsulter?

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, det är som när kommunismen föll i Östeuropa, det var en massa folk som i Partiets namn enbart jobbade med att övervaka andras beteende, agerande och eventuella yttranden, man kan säga att deras uppgift var att övervaka att alla andra levde och skötte sina jobb ”på ett partimedvetet sätt”. Varför påminner detta mig om något…?

  Lärare, läkare, ingenjörer och alla möjliga andra yrkeskategorier som verkligen behövs för att upprätthålla ett fungerande samhälle skulle utöver sina ordinarie arbetsuppgifter ”utbildas” och sedan övervakas. Även här påminner mig detta om något… Jag anser inte att genuskonsulterna behövs. Tyvärr. Jag tror faktiskt att denna yrkeskategori kan jobba med andra frågor som verkligen gör nytta och tillför något positivt i människors liv och vardag.

  Av det jag sett och läst att döma tillför de inget som innebär en reell förbättring för människor i deras vardag utan snarare tvärtom. De stjäl värdefull till från de riktiga arbetsuppgifterna. Varför tror du de är så illa sedda av alltifrån arbetare till tjänstemän och akademiker? Även en hel hög med förskolelärare har mailat mig om den absurda situationen, att de måste spela in sig själva med barnen och sedan på arbetstid sitta och kolla igenom banden med en genuskonsult, på arbetstid. Hur kommer det sig att världen överlevde fram tills nu utan detta trams?

  SAKER SOM TILLS NYLIGEN VAR SJÄLVKLARA, SOM ATT BEHANDLA SINA MEDMÄNNISKOR MED RESPEKT OCH OMTANKE framställs som viktiga forskningsresultat som måste förvaltas och skötas av genusvetarkollektivet i form av ”utbildningsverksamhet” för att göra folk ”genusmedvetna”. Samma kollektiv (troligen) som drev på normupplösningen som ledde till att folk började behandla varandra illa. Eller vad tror du? Verksamhetens växande omfattning går hand i hand med den ökade känsligheten för ”kränkningar” (tex att någon antar att du har en fru fast du inte har det. Anser du att alla som på något sätt underförstått antagit att jag har en man borde sättas i genus/HBT-utbildning? Det är ju så det ser ut idag…)

  Väck mig den dag genuskonsulternas verksamhet lett till förbättrade skolresultat, medicinska framsteg, bättre folkhälsa, mindre mobbning/våld, lägre kriminalitet, bättre privatekonomi för alla och en lyckligare befolkning. (för att nämna några av de saker de anser sig vara lösningen på). Den dagen kommer jag att omfamna denna yrkeskategori. Maila mig när detta skett, ok? 🙂

  Kom nu inte med att alla andra i hela världen är korkade medan just genuskonsulterna ”sett ljuset”. Jag är liksom 99% av befolkningen för jämställdhet men det där genuspropagandan tjänar ingenting till. Lär tex av denna artikel på SR Ekot om Polisens syn på sin påtvingade genusutbildning: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2588460

  ”– Jag tyckte den var mer eller mindre ett påhopp. Väldigt generaliserande och väldigt låg nivå för att den utgick ifrån att alla poliser var mer eller mindre homofober. Det kändes inte bra alls, säger Jocke Beland.

  Och utbildningen är ifrågasatt bland de som gått den. De fick bland annat titta på bilder på olika människor och gissa om de är svenska eller inte, om de är heterosexuella eller om olika grupper av människor är familjer eller inte. Jocke Beland kommenterar en del av testet.

  – Här visar man en bild på en asiatiska och sen står frågan: ”Är det här en svensk?”. Det är för mig en mycket konstig fråga. Det är helt ointressant om hon är svenska eller inte. Har hon blivit utsatt för ett brott eller inte, det är mer intressant. Det känns som ganska mycket bortkastad tid.

  – Vill man få fram bättre effekt och att polisen blir bättre på att upptäcka och utreda hatbrott så var det här definitivt inte den rätta vägen, säger Jocke Beland.

  Så här säger två poliser som vill vara anonyma.

  ”Kursen kan få en motsatt effekt. Man blir ju helt anti när man blir behandlad som om man gick på lågstadiet.”

  ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  Länspolismästare Carin Götblad har avböjt att bli intervjuad.”

 15. Nordbo skriver:

  Japp, nu går många ondskefulla män omkring och är frustrerade och arga i er könlösa utopi, Fredrik.

  Men vad sjutton, jag skulle kunna tänka mig att skaffa ett barn till. Eftersom jag inte är helt i fas med jämlikhetssträvandena så har jag dock inte tänkt på att även jag har rätt att bli gravid, oavsett vad naturen sätter för gränser.

  Hmm…

 16. Nisse34 skriver:

  Har du kollat mailen Tanja?

 17. rogerklang skriver:

  @Fredrik:

  ”På sätt och vis”? Vad är det för ett svar?

  Så vad gör en jämställdhetskonsult då? Är det inte samma sak som, eller ”all of the above”, som Tanja skrev:

  ”Man måste förstå att inget modernt samhälle längre kan fungera utan minst en genuspilot, en genuscoach, en genusstrateg, en genusambassadör, en jämställdhetspilot, en jämställdhetsdirektör, en jämställdhetsutvecklare, en jämställdhetsinspektör och en genusexpertfunktion i varje svensk myndighet.”

  De förtrycker genom strukturer!! I alla fall så håller de på att bygga upp förtryckarstrukturer, och detta trots att det är de svenska kvinnorna som redan har den sexuella makten. Men det medför inget problem för en av er sort. Enligt Darwin så bör den som har den sexuella makten också vara den som har makten, punkt. Och det tack vare män som dig.

  Mvh Roger

 18. Fredrik skriver:

  @ roger

  haha. du är rolig. men att kvinnor skulle ha den sexuella makten på grund av män som mig … där förstår jag nästan inte ens hur du tänker (min flickvän bakom axeln säger att du resonerar ungefär som M Houellebecq (i typ elementarpartiklarna). och visst har du en lite mer nyanserad syn på samhället (och kvinnor) än någon sorts förenkling av det naturliga urvalet?

  @ tanja och även lite roger

  jag tycker faktiskt att ni skriver ganska fint och väldigt engagerat. och – viktigast – inte helt utan poänger. mängden människor som arbetar som jämställdhetsexperter, -konsulter, -utvecklare etc har verkligen ökat dramatiskt på väldigt få år. och det är högst osäkert hur mycket ”jämställdhet” som faktiskt levererats. ett av mina favoritcitat – jag tänkte just lägga upp en post om det själv på min blogg- var när den svenska regeringen på ett europeiskt expertmöte beklagade att den av regeringen beslutade strategin jämställdhetsintegrering inte tillämpades fullt ut – varför man arbetade på en strategi för implementering av strategin jämställdhetintegrering. På en direkt fråga – från mig – på vad som skulle hända när denna strategi var färdig? – blev svaret att den skulle förstås implementeras … dvs implementering av en strategi för att implementera en strategi för att integrera jämställdhet … en kort period efter det bestämde jag mig för att sluta som jämställdhetsexpert på SKL/Svenska kommunförbundet – och började läsa medicin istället (jag har tre terminer kvar nu – och försörjer mig som jämställdhetskonsult vid sidan av, ty jag har slut på studiemedel).

  Med allt detta sagt – att ni är en del på spåret vad gäller ”genusvansinnet” – det finns verkligen otroligt mycket galenskaper i ”branschen” – så tycker jag att man bör hålla isär vissa grundläggande perspektiv – exempelvis skillnader mellan politik, byråkrati och juridik. Min bestämda uppfattning är att jämställdhetsfrågor kanske har sin främsta potential som en politisk fråga – och bör därför i första hand behandlas som en sådan. Det är när den omformuleras till en i första hand byråkratisk fråga – som det alltför ofta blir helt borti tok.

  Nu måste jag se på ett MadMen-avsnitt (någon här bredvid har bestämt det) – om sexism i reklambranschen på 60-talet. Men jag fortsätter gärna diskutera senare.

  Igen; ni är något viktigt på spåren – men jag tror också att ni för att komma vidare måste börja urskilja nyanser och skillnader i ”genusvansinnet” – allt är inte lika galet rakt igenom. det finns nyanser även i …

 19. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja

  Suck! Ditt inlägg får mig att se mörkt på framtiden igen, men vi har kanske ett litet möjlighetsfönster kvar.

  Det är ju tur för den västliga civilisationen (fast tråkigt för oss som bor just här) att Sverige antagligen ligger i absolut framkant vad gäller genusgalenskap. En civilisation som uppvisar de symptom du beskriver i inlägget kan knappast vara annat än i slutet på den fas som föregår dess slutliga kollaps och undergång. Ett samhälle som helt enkelt går under i sin totala oförmåga att spendera sina resurser på något som är gynnsamt för dess fortsatta överlevnad.

  Vissa andra länder ligger kanske inte långt efter Sverige, men det värsta blir när hela den västliga civilisationen penetrerats av genusvansinne till den nivå där vi redan är. Jag kan inte förstå annat än att den då når (norm)kritisk (genus)massa och helt enkelt förintar sig själv varvid den östliga civilisationen helt tar över efter oss.

  Om 1000 år kommer kanske arkeologer från den då fortfarande hälsosamma östliga civilisationen att göra utgrävningar i de överväxta ruinerna av våra störta tempel, för att där söka svaren på gåtan om varför vår civilisation gick under så snabbt. Man kommer till ruinerna av Nationella Sekretariatet, Södertörns Universitet, Lund, Uppsala, osv. Där kommer man att finna våra genusreligiösa urkunder innehållande de märkligaste myter och föreställningar. Efter att ha sett spåren av en (för sin tid) högtstående teknisk, medicinsk och naturvetenskaplig kompetens och en tämligen omfattande industri undrar arkeologerna förbluffade hur ett till synes väl fungerande samhälle kunde gå under på så kort tid.

  Forskningen kommer då att peka mot att den västliga civilisationen mot slutet drevs av den religiösa uppfattningen att en brett och innerligt praktiserad genustro skulle ”välsigna skördarna” i övriga delar i samhället. Trossatsen var att ”ett genusperspektiv gynnar alla”. Detta ledde till att en stor del av den produktiva arbetskraften, däribland samtliga ledare, kom att tillbringa en oproportionerligt stor andel av sin tid mediterande i genustemplen varvid produktionen minskade kraftigt, och man började få svårt att konkurrera med den östliga civilisationen. ”Skördarna” började alltså slå fel. Det genusreligiösa prästerskapet lyckades då övertyga folket att detta egentligen berodde på att genusreligionen inte praktiserades tillräckligt hängivet och bokstavligt, vilket gjorde att nästan samtliga i befolkningen drog sig till genustemplen och spenderade all sin tid med att fördjupa sig i de genusreligiösa urkunderna, dess korrekta uttolkning och tillämpning i vardagen i hopp om att skördarna då skulle bli bättre. Detta ledde till att nästan all produktion bröt samman totalt, och eftersom inget av nytta för en människas överlevnad någonsin producerats i genustemplen svalt majoriteten helt enkelt ihjäl redan under de första åren. Resterande små enklaver av ”västliga” förde under något decennium en tapper men i grunden hopplös kamp för sin civilisations överlevnad. Deras lidande förkortades något av det faktum att det av genuspräster styrda utbildningssystemen helt fokuserat på framtagning av värdegrundskartor och korrekt anläggning av genusperspektiv. Det gjorde att inget av deras projekt någonsin kom igång. Av de senast daterade dokumenten kommer det att framgå att även de sista desperata överlevnadsförsöken slutade i ändlösa diskussioner om lämplig värdegrund att bygga projektet på och vilket kön som drabbats värst.

  Phew!

  OK … Sorry!. Jag var bara tvungen att bearbeta traumat av att än en gång höra om idiotierna. Nu känns det lite bättre … lite …

 20. rogerklang skriver:

  @Fredrik:

  ”haha. du är rolig. men att kvinnor skulle ha den sexuella makten på grund av män som mig … där förstår jag nästan inte ens hur du tänker (min flickvän bakom axeln säger att du resonerar ungefär som M Houellebecq (i typ elementarpartiklarna). och visst har du en lite mer nyanserad syn på samhället (och kvinnor) än någon sorts förenkling av det naturliga urvalet?”

  Nej det är ingen förenkling, det är vad ”it comes down to”, varken mer eller mindre! Förresten, varför diskuterar jag inte med din kvinna istället eftersom hon tycks bära byxorna i huset!?

  ”Min bestämda uppfattning är att jämställdhetsfrågor kanske har sin främsta potential som en politisk fråga – och bör därför i första hand behandlas som en sådan. Det är när den omformuleras till en i första hand byråkratisk fråga – som det alltför ofta blir helt borti tok.”

  Jag svarar: ”All byråkrati är bara till för att främja politisering, det är dess främsta mål!” Det är ett eget citat, och nog så sant. Och; ”Juridik finns bara till för att främja byråkrati!” Kanske jag skulle lägga till?

  //Roger Klang

 21. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja

  SAKER SOM TILLS NYLIGEN VAR SJÄLVKLARA, SOM ATT BEHANDLA SINA MEDMÄNNISKOR MED RESPEKT OCH OMTANKE framställs som viktiga forskningsresultat som måste förvaltas och skötas av genusvetarkollektivet i form av ”utbildningsverksamhet” för att göra folk ”genusmedvetna”. Samma kollektiv (troligen) som drev på normupplösningen som ledde till att folk började behandla varandra illa. Eller vad tror du?

  Exakt>/b> samma kollektiv tror jag.

  Klockren analys! Tycker det är bland det mest klarsynta som sagts om detta ö.h.t.

 22. Dalahest skriver:

  Stackars barn. Antalet psykfall lär ju inte minska i framtiden…

  Först tror man att det är någon unik batiktant som anmäler att hålen i en ost är sexuellt ofredande, och att Aftonbladet väljer att lyfta fram det som en kul grej. Sen läser man om genuspiloter som könsbestämmer bestick…

  Det här är så konstigt att det inte kan vara sant. När tar mardrömmen slut, när ska folket vakna upp och inse vansinnet?

 23. Fredrik skriver:

  @ roger; nu skriver du inte så trevligt längre. diskussionen är avslutad för min del.

 24. Dalahest skriver:

  ”Man får känslan av att utbildningen är utformad för någon som är sex år gammal. Det känns nästan kränkande att behöva genomgå den.”

  Gissningsvis är tanken att stöta bort svenska heterosexuella män. Vi har sett det förut. Titta exempelvis på könsfördelningen i universitetsvärlden. Av någon anledning ska detta tydligen genomföras till vilket pris som helst.

 25. Matte Matik skriver:

  Tanja, även om jag tycker det är trevligt när du skriver om annat, och även om ibland verkar tycka att du redan har avhandlat genusvansinnet tycker jag det är när du skriver dessa träffande inlägg om just genusvansinnet som du är som bäst. Det är hysteriskt roligt (eller tragiskt). Tack!

  Som man brukar jag naturligtvis vräka mig på stolar i tid och otid. Det gör alla andra män jag känner också. Herregud, som om folk runtomkring inte skulle stirra på mig ifall jag också gjorde det. Nu ska jag gå och leka med mina Barbie-skedar…

 26. rogerklang skriver:

  Låter som om Fredrik lider av den bland intellektuella så vanliga ”beröringsangst” (allt som blir obehagligt skall undvikas och blundas för, ungefär som en struts som stoppar huvudet i sanden vid tecken på fara). Jag var inte otrevligare än honom, var jag?

  //Roger

 27. Info skriver:

  ”FUL” ÅRETS KULTURTIDSKRIFT?

  Fem tidskrifter är nu nominerade till det stora priset ÅRETS KULTURTIDSKRIFT. Priset, som inrättats av ”Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter”, kommer att delas ut av författaren Niklas Rådström vid den stora bok- och biblioteksmässan i Göteborg i höst.

  Bland de utvalda befinner sig INTE den queerfeministiska tidskriften BANG. Vad nu!? Lugn. Skälet till att Bang inte mominerats är att den (naturligtvis) redan för länge sen fått sagda pris (2002). Nominerad i år är däremot den likaså queerfeministiska tidskriften FUL. (Som en gång tidigare kommenterats hos Tanja.) Redaktionen består av personer med uteslutande kvinnonamn: Nasim, Alexandra, Anneli, Helena, Joanna, Maya, Desireé, Malin, Hanne.

  Några nyckelord från hemsidan:

  QUEERFEMINISTISK ARMÉ
  EROTISKA NOVELLSAMLINGEN ”SKAMLÖST”
  HAR DU SETT HENOM?
  SEXUELLA PERVERSIONER
  KONST OM TRANSGENDER

  Och så ett litet textutsnitt, som får illustrera Fuls kulturella kvaliteter; ur en essä rörande Heterohatets dag 2009:

  ”Den 30 augusti firades Heterohatets dag i Göteborg. Under parollen ´Sluta dalta med heterosvinen´ samlades folk i heteropatriarkatets ruiner, Gamla Älvsborgs fästning, för att mysa vid lägerelden, dansa disco och odla sitt hat. Ruinens murväggar har smyckats med rosa draperier, glittriga jirlanger och banderoller med fraser som ´swedish laws making borders´. Under kvällen underhå[ö]lls besökarna bland annat av den självgoda VKK(r), Vänsterkillekören (revolutionärerna), som med knutna nävar bjuder [= bjöd] den ´kvera´ publiken att delta i deras viktiga kamp. Enligt deras beräkningar kommer kapitalismen att falla om 50 år och då kommer också alla andra förtryck att falla med den.”

  http://www.tidskriftenful.se/

  Bland övriga nominerade återfinns den statsfinansierade, hyperoikofoba tidskriften Expo. En politisk bloggare skriver om denna 16/8 2010:

  ”Vid en första anblick kan det tyckas helt osannolikt att en hårt vinklad vänsterextrem publikation som Expo inte bara kan ifrågakomma för prestigefyllda utmärkelser av detta slag utan dessutom vara en integrerad del av Sveriges kulturella finrum. Bland tidskriftens medarbetare genom åren finns ju trots allt flera brottsdömda individer med kopplingar till extremvänstern, där den mest ökände är Tobias Hübinette som efter sin avgång från Expo försöker etablera sig som forskare.

  Expos grundare, den numera till sekulärt helgon upphöjde Stieg Larsson, var vidare en ärrad kommunist/trotskist och därmed förespråkare för den ´permanenta revolutionen´. I yngre dagar utbildade han gerillasoldater i Tredje världen i vapnens bruk..”

  Postat 22/8 ca 11.35 och ca 11.55.

 28. Nordbo skriver:

  Jo, du var otrevligare.

  Först trodde jag att det var en genusfundamentalist, men det var nog mina fördommar som gav det intrycket. Han resonerar ju och ger sin syn på saken. Det är inget fel med det. Jag skulle gärna se mer av vad han har att säga.

 29. Info skriver:

  DEN GENUSRIKTIGA RENSNINGEN

  griper omkring sig – inte bara i kökslådorna utan naturligtvis också i språket.

  Det gamla svenska ordet OMBUDSMAN – ett av de få svenska ord som i sen tid övertagits oöversatt i officiell engelska – ger f.n. 26 miljoner Google-träffar. Snart nog kommer ordet endast att finnas kvar i den engelskspråkiga världen. I Sverige är ordet på väg att förbjudas. Det stinker ju av patriarkalt förtryck och könsmaktordning! OMBUDSPERSON ska det heta numera om man (!!!) vill vara politiskt korrekt.

  Jag låter en liten kommentarväxling på sidan jamombud.se /jamsides/forum tala för sig själv:

  ”Avsändare: Gunilla Josefsson
  Datum: 2006-10-30 13:42
  BUD ELLER MANNEN?

  Hej JämO!
  Kanske ni fått frågan tidigare…men jag undrar. Hur kommer det sig att det heter ”Jämställdhetsombudsmannen”? Borde det inte räcka med ”Jämställdhetsombud”? I Jämställdhetens namn
  Gunilla Josefsson

  Avsändare: Marienette Collin, Jämsidesredaktör
  Datum: 2007-01-08 10:46
  GAMMAL TRADITION SOM KOPPLAS IHOP MED DEMOKRATISKT STYRELSESKICK

  Hej Gunilla!
  Att det heter Jämställdhetsombudsmannen beror på att det är en gammal tradition i Sverige som kopplas ihop med ett demokratiskt styresskick, där beteckningen ´ombudsman´ kommit att bli som en ´yrkesbeteckning´, ungefär som det heter manlig ´sjuksköterska´ och inte sjukskötare. Det heter Justitieombudsmannen, fackliga ombudsmän, diskrimineringsombudsmän etcetera. Ordet har också importerats in i andra språk, exempelvis engelskan, och används även flitigt i afrikanska länder. De övriga ombudsmännen vill behålla beteckningen på grund av denna tradition, och vi på JämO har vid ett flertal tillfällen diskuterat om vi ska byta till ombudsperson, eller bara ombud, men hittills valt att inte göra det.
  Med vänlig hälsning
  Marienette Collin, Jämsidesredaktör

  Avsändare: Kristina Palm
  Datum: 2007-03-29 08:02
  OMBUD OMBUDSPERSON

  Så skönt att detta språkbruk nu börjar bli möjligt att över huvud taget diskutera och reflektera över. Självklart tycker jag ,är det dax att använda ett neutralt ord istället för ombudsMAN, BarnombudsMANNEN … Ombud eller ombudsperson är bra tycker jag.
  Jag har dessutom börjat fösöka använda bort ordet ´man´i betydelsen ´folk i allmänhet´ eller ännu värre ” , i betydelsen ´jag´. Vi kan de flesta gånger ersätta ordet ´man´ ( när vi menar folk i allmänhet ) med ordet VI – prova får du se! Det ger tom en väldigt härlig känsla av delaktighet…
  Hälsar Kristina”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  För resten – bör en SJUKSKÖTERSKA stå eller sitta och kissa?

 30. Info skriver:

  MIN KKOMMENTAR KL. 11.35 IDAG

  fastnade på vägen, beroende på ”det tekniska”. Sånt händer då och då. Absolut inte Tanjas fel! Troligen dyker kommentaren upp senare.

  Jag gör ett litet prov för att se om nedanstående går igenom:

  FRU GÅRMAN GÅR IGEN

  Genusrensning bland trafikskyltarna pågår ju också. Något som bl.a. Tanja uppmärksammat tidigare. Jag tänker på vår gamla bekant Fru Gårman och hennes klädsel och utseende i den fullkomliga jämställdhetens namn. Halvlång eller halvkort kjol? Med markerade tuttar eller med knappt märkbara tuttar?

  Under sommaren blev Fru Gårman aktuell igen. I och med att ännu en stad låtit sätta upp en slutligt auktoriserad – helt tuttlös! – Fru Gårman-version: ”Herr Gårman har fått damsällskap i Norrköping. För första gången finns nämligen en Fru Gårman-skylt uppsatt i kommunen. Skylten kan beskådas vid ett övergångsställe vid Hagebygatan. – – – Sedan början på 2009 är det fritt fram att välja om herr eller fru Gårman ska pryda övergångsställena.”

  Kort Bakgrund: Gullan Bornemark skrev på 1950-talet en barnvisa om övergångsställen: ”Här går man, här går man” – något som omgående gav upphov till ordvitsen ”Herr Gårman”:

  Herr Gårman!
  Herr Gårman!
  På vita strecken får man
  Här men inte där tut tut!
  Här men inte där tut tut!
  Herr Gårman!
  Herr Gårman!
  På vita strecken får man!

  Varefter trafikskylten med den välkände gubben – Herr Gårman – lanserades.

  Någon ”här går fru man” (alt. ”här fru går man”) vitsades det aldrig om. Herr Gårman stegade i ensamt majstät över de vita strecken och alla var nöjda med det. På den tiden. På Den Gamla Onda Tiden. Nu har äntligen andra och ljusare tider randats. ”Jösses flickor, befrielsen är nära!” Befriaren i det här fallet heter Alliansen med ”Kvinnornas parti” (Nya moderaterna) som främsta pådrivare:

  Teknikens Värld 2008-09-30: ”I april skrev vi om regeringen som gett Vägverket uppdraget att ta fram ett kvinnligt alternativ till Herr Gårman, alltså en Fru Gårman. Nu är detta uppdrag slutfört och Vägverket presenterar i dag resultatet av fem månaders arbete [för hur många miljoner?] som även innebar viss konsultation med jämställdhetsombudsmannen, JämO. – – – När vi skrev om Fru Gårman i april bad vi er läsare att rösta om den nya skylten. På frågan ´Vad anser du om att Herr Gårman får sällskap av Fru Gårman?´ svarade 90 procent av er att förslaget är LÖJLIGT.”

 31. gealach skriver:

  SVAR: Jag har i alla fall haft den turen att jag fått textböcker till alla mina elever i engelska, men övningsböcker finns bara till de yngsta. Min NO-lärarkollega hade förra året inte biologiböcker till alla, så dessa kunde bara användas på lektionerna, läxor blev sådant som gick att dela ut i pappersform.

  Men det är klart, pengarna måste ju räcka till att betala folk som kan leda övningar i att könsbestämma bestick, så vi får väl stå tillbaka med något så oviktigt som engelsk- eller biologiböcker…

 32. Erik skriver:

  Kanonbra inlägg Tanja! Dock lite otur med tajmingen. Hela världen är upptagen med Assange-gate så det här inlägget får mindre uppmärksamhet än det förtjänar.

 33. Niclas Virin skriver:

  Det kanske är för att vaginan på danska heter skeden som en sked uppfattades som mer feminin än en gaffel. I synnerhet efter 5 år i Simrishamn. Men det har väl någon annan redan kommit på.

 34. Väl skrivet, som vanligt!

  Någon som sett någon studie om resultat/konsekvenser av ”genusindoktrinering”?

  Det är ju minst sagt spektakulärt om man, som det verkar, lägger ner sådana pengar utan att egentligen ha en aning om konsekvenserna.

 35. […] att utsätta henne för en mental våldtäkt. Och du får inte säga emot för hon har stöd i den statligt anbefallna genusideologin. Postat i Allmänt, Definitioner, Demokrati, Genus, Jämställdhet, Kultur, Media, Politik, […]

 36. Nordbo skriver:

  Haha 🙂 @ Dr. Jonsson augusti 21, 2010 kl 10:52 e m

  Utvecklingen går framåt, som de progressiva brukar säga:

  http://roissy.wordpress.com/2010/08/13/then-and-now-part-two/

  Det här kan vara värt att läsa på det temat:

  http://www.alternativeright.com/main/blogs/euro-centric/revisiting-civilization/

 37. Dr. Jonsson skriver:

  Tack Nordbo!

  Haha! Utvecklingen går onekligen ”framåt” som din första länk visar, och avsaknaden av tro på att vår civilisation är nåt att ha, som nämns i den andra, pekar också i en viss (negativ) riktning. ”Kritisk vithetsanalys” måste väl vara för en civilisation ungefär vad HIV-smitta är för en människokropp. ”Kritisk vithetsanalys ur ett intersektionellt genusperspektiv” – då har civilisationen antagligen utvecklat mental AIDS och saknar helt immunförsvar för alla nya idiotier.

  Lite intressant apropå mitt hopkok om den västliga civilisationens undergång är det ändå att den (mellan)östliga civilisationen [representerad av Al Jazeera], nu i alla fall uppmärksammat världens samvete Sverige på möjliga brister i dess rättssystem. Oh boy!! Det kan ett tecken på begynnande sprickor i ett av vår civilisations fundament.

 38. QED skriver:

  Tanja, tack för rolig redogörelse för hur kreativt och normbrytande skattemedel används i svenska skolor.

  Jag tror att MPs förslag att införa clowner, gärna av Katrina Kremlins typ, på åldersdomshemmen skulle vara gynsamt för den kulturmarxistiska kampen. De reaktionära stofilerna som skulle dö i förtid av hjärtslag och frigöra vårdmiljarder för progressiva projekt. Dessutom skulle väljarbasen förskjutas åt vänster.

 39. MrProper skriver:

  MP: ”KDs clownskräck är sorglig” (men befogad – se ovan 😉 )

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/24/kds-clownskr-ck-r-sorglig

 40. DogDylan skriver:

  Det verkar ju inte vara några andra ”genusåtgärder” än socialisering och uppfostring av våra barn in i den rätta post-marxistiska tron.

  (Enligt min ödmjuka åssikt) Barn skall inte behöva läsa positivt om sinnesjuka HBTQ-personligheter som begår amoraliska och förvirrade handlingar i sina skolböcker.

  Våra barn bör få lära sig att det inte finns något gott i polygami,könstympningar av pojkar, Queersexualitet, normlöshet, abort, drogmissbruk,förvirrad sexuell identitet (bi-sexualism), läderbögeri, maskulinisering av kvinnor, feminisering av män, promiskösitet, homoadoptioner, homobröllop och udda-klädsel.

  Detta är inga ”extrema” åsikter. Så tycker i princip hela världen, men av någon anledning är det förbjudet för oss vita kristna västerlänningar att tycka så här. Vi skall vara toleranta in i absurdum, även när toleransen är en dikotom.

  Våra barn bör lära sig sunda värderingar att äktenskapet är mellan man och kvinna. Att män och kvinnor skall i princip ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, men att våra roller i samhället är olika. Att hetrosexualitet är normalt och homosexualiett är onormalt (Jag, menar vad fan är normerande i vårt samhälle egentligen? och det finns inget negativt i en heteronorm, snarare tvärtom).

  Men att så länge de homofila inte begår brottsliga handliingar skall de få hållas. Våra barn bör lära sig att alla typer av extrem sexualisering av rummet är vidrigt så som RFSL-pedoreklam, men att H&M-reklamer ej är kvinnofientligt. Man skall få vara vacker och kvinna. Det är inte fult. Snarare kan det sporra fler kvinnor att tänka på sitt yttre. Hur fel är det?

  Nu kanske någon här på Tanja bloggen tycker att jag är ett konservativt kräk och att min kritik mot HBTQ-trollen skall bygga på liberal grund. Då ställer jag er frågan, varför?

  När alla folk i världen vet vad som är vackert och fult, vad som är sunt och gott och vad som är osunt och ont, kontexuellt talat. Varför kan inte vi? Varför kan inte vi också bygga samhället på goda normer och vad finns det för gott i Mp:s förslag om polygami? Ett förslag som bara gynnar muslimer och den lilla sinnesjuka promiskösa Södermalms-medelklassen.

 41. Nordbo skriver:

  Dogdylan sade: ”Detta är inga ”extrema” åsikter. Så tycker i princip hela världen, men av någon anledning är det förbjudet för oss vita kristna västerlänningar att tycka så här. Vi skall vara toleranta in i absurdum, även när toleransen är en dikotom.”

  Jag vill bara tillägga tidsdimensionen. Så gott som alla folk överallt i alla tider är på din sida. Jag tror dessutom att största delen av svenska befolkningen håller med, även om de är ängsliga för att säga det eftersom de är rädda för att bli kallade för intoleranta.
  Personligen bryr jag med inte om vad vuxna människor gör med varandra privat (ändå inom vissa gränser). Men landet har spårat ur helt när ”den lilla sinnesjuka promiskösa Södermalms-medelklassen” som du träffande kallar den får bestämma.

 42. […] kan skilja på lagbrott och att vara ”en ful fisk” Möjligen för att de rört sig i postmoderna genus-miljöer halva livet. Jag har som sagt vänner som känner AA och som även hann träffa JA innan cirkusen […]

 43. Info skriver:

  VAD ÄR PÅ GÅNG? SKA DET HÄNDA NÅGOT I SEPTEMBER?

  En mansperson (mensperson?) med träaktig framtoning och allmän brist på logisk överblick fick igår flera timmar av P1:s programtid – från tidig morgon till senan kväll – till sitt personliga förfogande. Peter Eriksson (Mp). Ett avbrott utgjorde på eftermiddagen programmet Nordegren i P1, där Ingvar Karlsson , Drude Dahlerup (radikalfeminist, genusforskare vid Sthlms universitet) och vänsterfeministen Nisha Besara (chefred. vänstertidskriften Dagens Arena; fast paneldeltagare i vänsterprogrammet God Morgon Världen) under tre kvart fick tillfälle att utveckla sina antipatier mot det farliga nazistpartiet Sverigedemokraterna.

  Idag på morgonen inleddes sändningarna med inslag om Lars Ohlys valturné i Örebro för att sedan fortsätta med utfrågningar av sagde person . (Som numera tar avstånd från sitt forna påstående, att han är kommunist. I stället betitlades han ”eventuellt blivande minister”.) Just när detta skrivs är Ohly huvudperson i vänsterprogrammet Ring P1 (09.30-10.00 + repriser).

  I morgon är det Mona Sahlins tur att bli ”kung i baren” (drottning i P1).

  Något tycks alltså vara på gång. Datumet 19. september nämns då och då. Vad kan det röra sig om? Håller det på att dra ihop sig till val? Ja, kanske det.

  I så fall kan ju den 19. september bli det datum, då Sveriges första, kvinnliga statsminister bestiger tronen. Lämpligt kan därför vara att påminna om några av hennes förtjänster, sådana de framställdes i en kommentar (av sign. Info) i Tanjas blogg 2009-07-30, ”Timbro och EU-bördan”:

  ”KNULLBORGARMÄRKET

  Även i år [2009] minglar partiordförande Sahlin runt bland HBTQ-tälten, meddelar glatt ett antal s-bloggare och ledarskribenter med chic sexuell läggning. För två år sen kommenterade Kurt Lundgren Sveriges blivande statsministers motsvarande förehavanden något mera skeptiskt (bloggen Östra Ölands fria horisont):

  ´Mona tog knullborgarmärket, så stod det i en kommentar till denna blogg – – – skämt, skoj, nys trodde vi väl alla, men dra mig på en liten vagn.

  Den person som vill bli Sveriges nästa statsminister har tagit Knullborgarmärket. Mina irononier, sarkasmer, mina skämt och det jag håller på med kan inte matcha verkligheten – – – Knullborgarmärket, det hade jag aldrig kunnat hitta på, verkligheten är underbarare än dikten, fantasin kan inte längre matcha verkligheten, jag lägger nog av, tror jag.´

  Kommentar till ovanstående av sign. ´Medlem Sv. Klubben´ [= Info]:

  ´VILL NI VETA MER om Måna? Läs QX:s augustinummer: ´Hon är en sann homovän, och som partiledare för Sveriges största parti en viktig homovän. Hon har under sina 25 år i riksdagen gått med i massor av Pridetåg, deltagit i otaliga hbt-debatter och varit med om att driva igenom såväl partnerskap som homoadoption. QX har mött Mona Sahlin och pratat om Pride i vardagen.´

  VILL NI VETA MER också om hur man annars når en topposition i Sverige utan meriter och kvalifikationer? Tja, att känna Måna är bra, och att vara lesbisk samtidigt är ännu bättre. Sen gör man bara så här (också från QX:s augustinummer):

  ´FRÅN SPÅRVÄGSFÖRARE TILL SJ-BOSS. – Hon är toppchef med ansvar för miljardbelopp, men saknar utbildning för sitt yrke och har bara sökt ett enda jobb i sitt liv – som spårvagnsförare. QX:s redaktör Magda Gad fick en pratstund med SJ-bossen Helena Leufstadius ute på Arlanda, innan Helena åkte iväg på drömresa till Tibet med SIN FRU Marianne.”

  – – – – – – – – – – – – – – – –
  Genusvansinnet har sina randiga skäl och rutiga orsaker.

  (Postat 24/8 09.43 och 25/8 07.50.)

 44. Hans skriver:

  Har konstigt nog aldrig hittat hit tidigare men jösses vilken glad överraskning att någon talangfull skarp kvinna tar sig an att såga genusvansinnet offentligt. Hurra för dig Tanja! 🙂

  Jag lovar att bli en flitig bloggläsare!

 45. Peter skriver:

  Tanja,

  Visste du att det finns genuspiloter i närmast bokstavlig mening? Det finns i alla fall någon som tror på en sådan figur: sedan en tid så ingår ett stycke betitlat ”Jämställdhetsfrågor” som ett (obligatoriskt?) avsnitt i Statens Haverikommissions rapporter över flygolyckor och -incidenter. Så här brukar det stå:

  Den aktuella händelsen har också undersökts utifrån ett jämställdhetsperspektiv, dvs. mot bakgrund av frågan om det finns omständigheter som tyder på att den aktuella händelsen eller dess effekter orsakats eller påverkats av att berörda kvinnor och män inte har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i olika avseenden. Några sådana omständigheter har dock inte hittats.

  (Ur rapport RL 2010:10, hittas på http://www.havkom.se)

  Än så länge finns avsnittet inte med i rapporter över olyckor med endast en pilot inblandad. Jag har heller inte, än så länge, hittat någon rapport där genus har ansetts vara någon bidragande orsak. Men så är också haverikommissionens folk mycket dugliga och kompetenta.

  Kanske bör deras team få förstärkning av en genusvetare? Då kanske de vanligtvis trista rapporterna (det handlar ju ändå om olyckor) ge läsaren ett gott skratt.

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Förlåt jag varit lite frånvarande, har planerat undervisning och börjat förbereda föreläsningar men så hade jag ju datorstrul i förra veckan också och så blev min sekundplanering (för en sådan måste man ha om man ska hinna med allt) förskjuten, och dessutom blev schemat ändrat så jag fick köpa en ny kalender och fylla i allt igen, men vad gör man inte för 150 kunskapstörstande teknologer som vill plugga matte 🙂 I vilket fall tröstade jag mig igår med att försätta mig i ett nostalgiskt tillstånd och lägga upp lite nya videos på bloggen – lyssna gärna:

  https://tanjabergkvist.wordpress.com/videos/

  Sedan måste jag snart uppdatera min presentation och annat, förklara lite varför jag egentligen har den här bloggen, att det är Säpo som skickat mig att samla ihop missnöjet för att sedan splittra det och demoralisera hela motståndet för all framtid. Nädå, skojar bara 🙂

  Jag kanske måste, konstigt nog, förklara varför jag vänder mig emot genusvansinnet och att jag som kvinna är för jämställdhet (som om genus nu skulle ha med jämställdhet att göra men kopplingen finns ju i det offentliga samtalet). Men det får bli i mån av tid, jag utgår ju ifrån att alla redan vet var jag står, nämligen med en genustrumpet på institutionens tak och spelar patriarkal musik medan studenterna räknar mattetal.

  Nisse34, jag är efter i mailen, jag behöver klona mig för att hinna allt. Hm, det ligger olästa mail sedan några månader, måste ta tag i det. Värdefulla genustips och annat, jag ska ta och sträckläsa hela min inbox kvällstid under nästa vecka. Om det är akut kan du maila igen så att ditt mail ligger överst då? Jag kör dem i omvänd kronologisk ordning den här gången.

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Fredrik, ”när den svenska regeringen på ett europeiskt expertmöte beklagade att den av regeringen beslutade strategin jämställdhetsintegrering inte tillämpades fullt ut – varför man arbetade på en strategi för implementering av strategin jämställdhetintegrering. På en direkt fråga – från mig – på vad som skulle hända när denna strategi var färdig? – blev svaret att den skulle förstås implementeras … dvs implementering av en strategi för att implementera en strategi för att integrera jämställdhet”

  Intressant, jag får också ibland att man håller på för sakens skull, och skulle något mål råka uppnås (som tex ”formell jämställdhet”, lika rättigheter på pappret dvs) så måste man hitta något nytt (f-n, det blev inte ett ”representativt utfall”!) och om nu utfallet skulle bli korrekt medelst tex kvotering så
  måste man hyra in en genuscoach för att se hur det inverkar på arbetsklimatet med 50/50-fördelning och huruvida det biologiska könet verkligen ska vara överordnat genuset, och om man inte ska börja kvotera in efter genus istället, vilket ju kan bli svårt då detta är föränderligt (vi minns alla Rothsteins brev: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/10/05/rothsteins-genusbrev-och-genusforskningens-dilemma/ ) och varför bakade Ulla bullarna i fredags när det var Bertils tur, varför tog en man lunchrast 1 minut före en kvinna i samma rum (härskarteknik?), varför är vaktmästaren en man trots lagen om kvotering, varför har ingen lagat kopiatorn när en massa genuspapper måste ut till de anställda och vem har stulit chefens valium just när genuskonsulten ska komma och han redan har hjärtproblem? Mycket att forska på för en genusvetare…

  ”…en kort period efter det bestämde jag mig för att sluta som jämställdhetsexpert på SKL/Svenska kommunförbundet – och började läsa medicin istället (jag har tre terminer kvar nu – och försörjer mig som jämställdhetskonsult vid sidan av, ty jag har slut på studiemedel).”

  Så du extraknäcker som jämställdhetskonsult? 🙂 Att studiemedlet är slut beror på att det gått till Centrum för Gensuvansinne men du kanske inte känner dig övertygad? Läkare låter bra, just vad jag behöver! Inte till mig alltså, jag tänkte mest att man kanske kunde samarbeta eftersom flera matematiker ju jobbar med utveckling av magnetröntgen på KI och om du känner en massa genusfrälsta skulle man kanske kunna se exakt var Genuscentrum sitter. Eller tror du det är spritt över hela hjärnan? På tal om sjukdomar, vet du att jag fått stressmage av att blogga om genusvansinnet? Varje gång jag öppnar en ny genusrapport eller en dagstidning eller går in på Sekretariatets hemsida får jag en adrenalin- och kortisolchock som det tar flera dagar att återhämta sig ifrån. Finns det någon medicin som genusvetarna utvecklat mot detta? KI har ju världens första institution för genusmedicin: http://sv.wikipedia.org/wiki/Genusmedicin
  Du tänker väl inte börja jobba där!?!%&¤#””#
  Ja du har rätt, det finns grader av gensuvansinne givetvis, du verkar tex vara sund och helt normal trots att du är jämställdhetskonsult vilket ju är glädjande :-).

 48. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson vilken domedagsprofetia! Inte vara så negativ nu! 🙂 I kampen Genusvansinnet mot civilisationen tror jag på civilsationen. Men när det finns för få reella problem, alternativt att man vill flytta fokus från just de reella problemen för att slippa utkrävas ansvar, så är det ju smart att uppfinna en genusindustri. Men den ska vi rasera så fort vi kartlagt hela eländet och informerat befolkningen om vad som pågår ju :-).

  Niclas, intressant teori om skeden, det där kan bli en hel avhandling + doktorsexamen och sedan en professur om du gräver fram lite mer där. I genus då, men det kanske du inte tänkt dig? 🙂

  Dogdylan,
  Vad innebär ”udda klädsel”?

  Info, ”En mansperson (mensperson?) med träaktig framtoning och allmän brist på logisk överblick fick igår flera timmar av P1:s programtid – från tidig morgon till senan kväll – till sitt personliga förfogande. Peter Eriksson (Mp). Ett avbrott utgjorde på eftermiddagen programmet Nordegren i P1, där Ingvar Karlsson , Drude Dahlerup (radikalfeminist, genusforskare vid Sthlms universitet) och vänsterfeministen Nisha Besara (chefred. vänstertidskriften Dagens Arena; fast paneldeltagare i vänsterprogrammet God Morgon Världen) under tre kvart fick tillfälle att utveckla sina antipatier mot det farliga nazistpartiet Sverigedemokraterna.” Ha ha tack för en sammanfattning för oss som inte hade tid att sätta på radion. Sådär ser väl en vanlig dag ut i svensk radio? 🙂 Enda undantaget var en timme i mars: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/06/filosofiska-rummet-imorgon-sondag-kl-17/ 🙂 ”Knullborgarmärket”, var det Mona Sahlin? Ja verkligehten överträffar verkligen dikten!

  NeNephilim´s Wings,
  ”Någon som sett någon studie om resultat/konsekvenser av ”genusindoktrinering”?” Ja, jag måste ju tex ägna tid åt att blogga om eländet istället för att bygga vidare på vår civilisation.

  Erik, jag har inte missat Assange-gate men inte hunnit läsa allt som skrivits kring det. Men jag ser du varit mycket aktiv så jag rekommenderar mina intresserade läsare dit, ska läsa dina analyser i helgen: http://aktivarum.wordpress.com/ Va!? Du får inte sluta blogga!!! Måste det vara så svartvitt? Kan du inte dra ner på tempot ett tag? Jag känner igen dina tankar, man får dra ner på privat, socialt osv, men allt går i perioder, just nu var det Assange, men det händer ju inte varje dag. Skulle du verkligen vilja blogga heltid? Jag är säker på att det går om du vill!:-)

  Hans,
  roligt! 🙂

  Peter, googlar man på ”genuspilot” så får man upp en del träffar, men det du beskriver är ju inte förvånande heller – allt som händer måste med tvångsmässig nödvändighet granskas ur ett genusperspektiv. Frågan är hur jag ska få in det i vektoravsnittet? Kanske att vektorer är en fallossymbol?

 49. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja:

  Jag tyckte det fanns en värme och ett hopp i det hela – vi fick ju i alla fall upprättelse 1000 år senare när de gjorde utgrävningar för att utreda vad vi drabbats av. 🙂

  Skämt åsido, så är jag kanske inne i en mörk period nu. I morse så skrev jag att vi nu är i början på fas II i genusockupationen av Sverige. Det är den fas där man börjar rulla ut ockupationsmaktens ideologi på bred front i hela utbildningsväsendet.

  Du har nog inte tid, så jag borde inte fresta dig, men min ”ockupationsanalys” finns hos Pär Ström, här (från 8:e stycket):

  http://genusnytt.wordpress.com/2010/08/26/juridiskt-systemfel-domer-oskyldiga-for-sexualbrott/#comment-16958

  Men om några dagar kanske jag svävar fram igen.

 50. DogDylan skriver:

  Tanja Bergkvist:

  Om ”Udda klädsel:

  Jag vill inte att folk skall gå omkring såhär:

  eller såhär:

  Är det för mycket begärt?

 51. DogDylan skriver:

  Det här landet behöver skoluniformer.

  Typ sådana här för kommunala skolor:

  och sådana här för privata:

 52. Karl-Oskar skriver:

  Dogdylan skrev: Man att så länge de homofila inte begår brottsliga handliingar ska de få hållas…

  Jag hoppas då att du menar precis som för heterofila lagbrytare.

  Eller ska det vara särskilda straffskalor och särskilda registreringar och kommisarier för att veta vilka man ska hålla koll på? Eller menar du att du på något vis ska sitta och kontrollera hur olika par utför sin kärleksakt och bedöma vad som är ok? Det, om något, låter aningen perverst i mina öron och kunde kanske förtjäna en egen straffskala.

  På det hela taget låter det ungefär som jag tänker mig ett samhälle styrt av de extrema genus”vetarna”, bara skillnad på vad du slår ner på.

  En sak är säker: mina barn ska då inte uppmuntras att ta till sig dina värderingar.

 53. MrProper skriver:

  Johan Lundberg skriver om ”nya genusgrepp i teaterns värld”

  http://www.axess.se/blog/post/2010/8/28/Nya-genusgrepp-i-teaterns-varld.aspx

 54. Info skriver:

  GENUSRENSNING I VÄRLDSDRAMATIKEN

  MrProper:

  ”KLASSISK STRINDBERGPJÄS GENUSANPASSAS I NY UPPSÄTTNING
  friatider.se 28 augusti 2010 kl 13:18

  I den senaste uppsättning[en] av August Strindbergs Fadren har originaltexten modifierats. Anledningen är, enligt regissören Philip Zandén, att det finns en ´missbalans i texten ur ett genusperspektiv´. Den manliga huvudpersonen pratar för mycket.

  Strindbergs Fadren, i regi av Philip Zandén, har premiär ikväll på Stockholms stadsteater. I en intervju med SvD gör Zandén på en gång klart att det inte är någon sedvanlig Strindberguppsättning vi har att vänta.

  – Jag tänkte att jag inte kan göra en sådan där traditionell Strindbergsuppsättning, med gamla möbler, vinröda och mörkgröna färger, salongsgevär, palmer… ja, du vet, det kändes inte meningsfullt, säger Zandén till SvD.

  Det är inte bara scenografin som har fått sig en uppfriskande make-over, utan även Strindbergs originalmanus. Den manliga huvudpersonen i den klassiska pjäsen, som behandlar könsmotsättningar, pratar nämligen för mycket — ett missförhållande som Zandén nu lyckats ordna upp.

  – Vi har inte strukit mycket. Det finns en märklig missbalans i texten ur ett genusperspektiv. Ryttmästaren pratar mest hela tiden, de andra säger inte så mycket, men vi har rått bot på det.

  Zandén avslöjar dessutom att Strindberg, som ofta har kallats för ´kvinnohatare´, i själva verket var en avslöjare av ´det patriarkala förtrycket´.

  – Det är för all del en pjäs om ett könskrig, där barnet är offret men under det finns en pjäs om det patriarkala förtryckets omöjlighet, dess inbyggda destruktivitet.”

  – – – – – – – – – – – – –

  Sen kommer en rolig kommentar av sign. Martin:

  ”Om man nu ´måste´ genusanpassa en pjäs kan man då helt sonika räkna med att nån kommer genusanpassa Vagina-monologerna?”

  Jag antar, att Martin tänker på skådespelerskan Kim Anderzons bejublade, radikalfeministiska, riksturnerande föreställning VIVA VAGINA. Som lär ha handlat uteslutande om….ja, just det. Ja, hur blandar man in 50% snoppar i den ursprungliga texten så att inte den lesbiska eller på annat sätt feministiska publiken uteblir?

 55. DogDylan skriver:

  Karl Oskar

  Jag har sagt något om särskilda straffskalor? Nej, det har jag inte. Jag har inte heller sagt något om att lägga mig i vad vuxna människor gör privat. Däremot skall samhället sanktionera mot beteenden i offentligheten som är skadliga. Ett exempel på ett skadligt beteende är PP förslag om att pornografiska bilder på barn skall legaliseras. Detta kan också argumenteras mot genom en liberal position.

  Jag förstår att irrationella nihilister som du själv, gärna lagligt skulle vilja gläfsa till tvååringar i bikini hemma i datorstolen – men de flesta av oss säger nog nej till det.

 56. Moonstream skriver:

  Egentligen Tanja är du för smart för mig. Jag är inte i närheten av din intelligens. Jag vill bara säga att du har sunda åsikter.

  /Bernt

 57. Erik skriver:

  Hallå allihopa

  Glöm inte att hålla ett öga på Aktivarum närmaste tiden.
  Hemliga saker i görningen – kan inte berätta mer just nu – men kanske senare idag.

  Believe the hype!

  http://aktivarum.wordpress.com/

 58. Jonas skriver:

  Tack för en strålande blogg!

 59. Erik skriver:

  Historieförfalskning meddels mjuka ord.

  Att det inte fanns några kvinnor bland de krigare som sägs ha dött vid Thermopyle är inget problem för dem. Flickorna behöver sina hjältinnor och då skall de minsann skapas oavsett om kvinnor var med vid hjältedåden ifråga eller ej.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/30/historieforfalskning-meddels-mjuka-ord/

 60. Erik skriver:

  Då var det klart

  Tog sin tid men nu kan ickesvenska läsare få en bild av hur galen situationen här i Sverige är och varit.

  http://aktivarum.wordpress.com/2010/08/31/the-entire-assange-case-from-swedish-perspective-analysis-by-aktivarum/

 61. QED skriver:

  Det här inlägget i DN Debatt anknyter till diskussion i föregående blogginlägg

  ”Godhjärtade svenskar ser på invandrare som husdjur”

  ”Mycket skrivs och sägs om Sverige demokraterna och deras för­hållande till invandringen. Väl så intressant är de etablerade partiernas syn på migration och människor som flyttar till Sverige. Genom att förfasa sig över SD kan man framställa sig själv som god även om man i andra former ger uttryck för fördomsfullhet och aktivt reproducerar konstruerade grupptillhörigheter.

  Exotiseringen av invandrare har blivit en politisk tankebyggnad, som sorterar befolkningen och förvandlar den till abstrakta kollektiv lämpade för huggsexor om gruppbaserade rättigheter. Betoningen av invandrarskapet är en institutionell plåga; som andra- och tredjegenerationens och evighetens invandrare tycks man aldrig få en individuell identitet utan behandlas som hjälpkrävande klanmedlem med behov av speciella åtgärder.”

  http://www.dn.se/debatt/godhjartade-svenskar-ser-pa-invandrare-som-husdjur-1.1162661

 62. Eva skriver:

  Från din länk till Genusperspektiv 1/09:

  ”I Linköping/Örebro har man, förutom
  att publicera sig i centrala feministiska
  forskningstidskrifter
  , i höstas tecknat
  ett avtal med det brittisk-amerikanska
  och internationellt väletablerade bokförlaget
  Routledge” (min fetstil).

  Jämför med de forskare som publicerar sig i centrala marxistiska forskningstidskrifter. Sådana forskare finns, men inte får de några uppseendeväckande anslag för detta och inga statligt finansierade inomuniversitetliga, nationella eller europeiska centra för det heller.

  Som sig bör! För feminism är en ideologi och därmed ingen vetenskap.

 63. rosenhane skriver:

  Tanja,

  Bo Rothstein har skrivit ett mycket bra inlägg på Newsmill idag där han tar upp flera intressanta frågeställningar och där han bl a frågar Mona Sahlin om vi kommer att få se mera av politisk beställningsforskning vid ett regeringsskifte.

  ”Frågan motiveras av att under sin tid som jämställdhetsminister tillsatte Sahlin en utredning som skulle bedriva forskning om invandrares ställning i Sverige men när den huvudansvarige forskaren (Uppsalastatsvetaren Anders Westholm) föreföll att inte producera de resultat som ansågs vara politiskt gångbara bytte Sahlin helt sonika ut honom med en annan forskare (Masoud Kamali) som antogs kunna leverera resultat som var mer i linje med den politisk som den dåvarande s-regeringen ville föra.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/01/b-da-blocken-m-ste-ge-besked-om-vilken-forskningspolitik-sverige-ska-driva

 64. Karl-Oskar skriver:

  DogDylan, kan konstatera att jag citerade dig (valde en av många valbara saker att citera, finns mer både i detta och i andra inlägg) medan du som svar hittar på åt mig. Klassisk straw man-argumentering. Komma på någon skit, sedan tillskriva motparten det och racka sedan ned för fulla muggar.

  Någonting lär du dock ha menat med det där uttalandet eftersom du särskilt påpekar att när just de homofila går över gränsen då…

  Själv tycker jag att homofila och heterofila ska vara lika inför lagen, en homosexuell mördare bör alltså inte få hårdare eller lägre straff än en heterosexuell mördare – allt annat lika.

  Ungefärligen som jag också anser att studentens sexuella läggning torde vara fullkomligt irrelevant i en matematikers föreläsningssal eller patientens i tandläkarstolen och skulle dessa åsikter göra mig till en liberal värdenihilist i dina ögon är det en risk jag är beredd att ta.

  Sitt nu och var arg på alla flängande flockar med nakna människor som uppenbarligen är ett problem där du bor att döma av bilden. Själv lämnar jag datorn för en vecka av den mest ursvenska kulturupplevelse som finns, nämligen älgjakten.

 65. DogDylan skriver:

  Karl Oskar

  Det var du som drog ett Staw-man argument mot mig och tillskrev mig saker och ting jag inte står för, så som skiljda straffskalor. Då tillskrev jag dig ”nihilismen”, vilket såklart var ett dåligt sätt att förklara att jag inte gillar att bli tillskriven åsikter jag inte står för. Förvisso är jag dock för skilda straffsaklor, men vuxna och barn, men inte då det kommer till sexuell läggning.

  Jag har inte sagt att homofila skall bestraffas för sin läggning, jag har sagt att samhället bör sanktionera mot vissa beteenden, men inte alltid med lagen. Vad homofila eller heterofila gör privat har naturligtvis inte staten med att göra och de skall naturligtvis båda dömas som individer.

  Jag förkastar den typen av identitetspolitik – även om den såklart bör problematiseras.

  Varken burka eller nakna personer är ett problem för mig. Men nakenhet och burka skall inte praktiseras i offentligheten hur som helst.

  Det är inte heller ett problem att det finns finns homosexuella studenter, däremot är ens sexualitet någonting man bör hålla för sig själv och inte manifestera till andra hur som helst och framför allt inte när sexualiteten tar Pride-aktiga former.

  Lycka till på älgjakten.

 66. […] och kommunala samverkansorgan.” så steg summan som bekant tidigare i år till 145 miljoner. Den nya summan på 80 miljoner till SKL (Sveriges kommuner och landsting) ska, som ni kan läsa i […]

 67. […] så kallad jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Dessa 100 miljoner kom senare att växa till 145 miljoner. Varför man valde att satsa så mycket skattepengar på just jämställdhetsintegrering är inte […]

 68. teofil skriver:

  Tanja, var nånstans i artikeln läser du att vi betalar för könsbyten på bestick?

 69. […] vräker sig på stolen så att folk runtomkring verkligen vänder på huvudet och glor.” (se detta blogginlägg för fler detaljer). Att låta genuspedagoger göra könsbyten på bestick och vräka sig på en […]

 70. Martin skriver:

  HERREGUD ÄR DETTA VERKLIGEN SANT?!! Det är inte så konstigt att svenska skolbarn klarar sig allt sämre i internationell jämförelse, särskilt i matematik, om fokus och pengar läggs tramsteorier och att dekonstruera så gott som alla begrepp och att vad som tidigare ansågs vara kunskap nu ska tas bort eftersom den är smutsig då den tillkommit under inverkan av patriarkatet, som en typ av modern arvssynd.
  Jag fyller 26 i år och kommer allt närmare familjebildande men måste nu ställa mig frågan: vågar man verkligen skaffa barn i Sverige på 2010-talet, eller bör man undvika det för att bespara dem vansinne/psykiskt lidande? Min respektive är inte härifrån, så någonstans i utlandet är ett alternativ för oss båda. Då får jag väl tacka Sverige för universitetsutbildningen så länge, och hoppas att jag kan återvända när landet blivit mer människovänligt.

 71. Bengt skriver:

  @Martin: Ja, det är sant… Någonstans måste ju alla dessa spränglärda genusvetare och -teoretiker från Södertörn får sin utkomst ifrån !! Vi kan ju inte ta och kasta deras oerhörda vetskap och kunskap på hälleberget! Det vore ju en kapital- och mänsklig förstörelse av gigantiska mått och finns det inte någon naturlig marknad för dessa genusvetare kunskap och kompetens så får det skapas en sådan genom lagstiftning etc! Strunt samma om det finns viktigare saker för skolan att syssla med! Sverige som nation måste ju vara ledande på genusvetenskapens område och exportera denna till all världens övriga länder så att de blir ”frälsta”! Du vet väl att Sverige i det tidiga 1900-talet var en ledande nation inom en annan ”vetenskap” – rasbiologin … och nu är det dags igen !

 72. […] i Riksdagen där SD framförde kritik mot de inslag i program JÄMI som jag just hade bloggat om [1,  2 […]

 73. […] en video som Galne Gunnar gjort: ”Dina skattepengar går till könsbyten på bestick” (här är bestick-inlägget för den som glömt den galenskapen) – tack för PR Galne […]

 74. […] Vad har pengarna gått till? Har man jobbat med att bekämpa rotorsakerna, som står att finna i sociala problem, bristande psykvård, hederskultur m.m? Eller har man bara bekämpat symptomen, genom att t.ex. plöja ner pengar i de förvisso nödvändiga men ack så radikalfeministiska kvinnojourerna? Eller har pengarna gått till genusindustrin, där ‘genuspiloter’ flugit runt och utbildat poliser, socialtjänst, vårdpersonal m.m. i genusskillnaderna mellan döda ting som knivar, gafflar och skedar? […]

 75. […] kodade företeelser till sitt yttersta absurdum är genusvetenskapen. Vi minns alla kategoriseringen av bestick i […]

 76. Claes-Peter skriver:

  Gaffel feminin? Menar man att kvinnor ”gafflar” mest? På tal om andra kulturer – innan Internet and smart phones tog över Afrika, så användes den miljövänliga metoden att signalera med trummor. Man använde en med dovt ljud, och en med ljusare ljud. Gissa könen? Jo. den ljusa räknades som manlig, eftersom den var ”mer genomträngande”, och den dova var kvinnlig, eftersom ”ljudet var mjukare”… Patriarkatet var igång även där – lokala kungar kunde ha stora harem (av kvinnor). The ”downside” var, att när det inte längre blev några graviditeter bland kvinnorna, så avrättades kungen och en ny utsågs. Den åldrade kungens nedsatta fruktsamhet ansågs påverka skördarna negativt…

 77. […] Av dessa har nära 1 miljon gått till att två genuspedagoger i Simrishamn ska utföra ett könsbyte på bestick. Detta visar hur hemmablind media blivit – när man inte ser galenskapen längre utan skriver om […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: