Mer genusvansinne åt folket!

Genusvetare vill bygga en bro mellan sin fantasivärld och verkligheten

Genusvetare vill bygga en bro mellan sin fantasivärld och verkligheten

Den 3 juli 2008 beslutade regeringen att ge Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med ”jämställdhetsintegrering” (JÄMI)  som invigdes officiellt nu under januari 2009. Det kan alltså inte vara årets aprilskämt, som jag först trodde… Som jag tidigare skrivit är detta sekretariats viktigaste uppgifter att ”överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt sprida dess resultat inom och utanför universitetet” samt ”analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden.” Sekretariatet vill ”fungera som en brygga  mellan jämställdhets-och genusforskningen och andra myndigheter, regering och riksdag när det gäller bland annat jämställdhetspolitik” samt kunna ”skräddarsy utbildningspaket till nationella myndigheter, företag och internationellla organisationer.” Inse det, genusvetarna blir aldrig färdiga med det här landet – de håller på att bygga upp ett byråkratiskt  jättemaskineri åt sig själva.

Jämställdhetsintegrering är, enligt det som står skrivet i regeringsbeslutet om uppdraget,den strategi som valts för att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” Vi vet alltför väl att detta i realiteten innebär att genusteorier på modet appliceras, då det är just genusforskare som ska leda arbetet.

De nu gällande jämställdhetspolitiska målen är formulerade i prop. 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken”, med det uttalade delmålet: ”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.”

Vem ska laga maten hemma?

Vem ska koka nudlarna i hetero-hushållet?

Lite ironisk titel med tanke på att statliga direktiv ska styra fördelningen av hemarbetet. Kanske lika bra att det i de jämställdhetspolitiska målen framöver tydligt framgår vem som ska diska vilken dag, vem som hämtar på dagis, sätter tvätten och kokar nudlarna (vilket är det enda folket kommer att ha råd att äta snart eftersom alla pengar gått till genusindoktrinering), så jag efterfrågar härmed ett rullande schema från statens sida – vi vill ju alla vara goda och laglydiga medborgare och inte stöta oss med de ovanifrån påtvingade jämställdhetspolitiska målen. Notera en sak till: ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet”. Vad är detta för heteronormativt förmynderi? Har genusfanatikerna glömt att två kvinnor kan bo ihop, liksom två män!? Eller gäller disk- och städdirektiven bara ”förlegade samlevnadsformer”?

De senaste åren har ett systematiskt arbete bedrivits för att alla statliga myndigheter ska ”jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet”, men detta ”har skapat ett behov av information, utbildning och stöd….Flertalet står ensamma med sin uppgift och behöver hjälp med att bli mer preofessionella och utveckla sitt strategiska tänkande” (enligt regeringsbeslutet sid 4). Det behövs ”externa experter” och tanken är (sid 5) att ”På sikt bör det stöd myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer efterfrågar i sitt arbete för en jämställd verksamhet, i högre grad än idag, kunna tillgodoses på en fristående konsultmarknad. Regeringen bedömer det därför inte som nödvändigt att etablera en permanent statlig stödstrukturer för jämställdhetsintegrering.” Tro nu inte att en fristående genuskonsultmarkand innebär att staten inte kommer att bekosta eländet längre – givetvis kommer alla statliga myndigheter att (för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen) tvingas hyra in dessa konsulter för skattebetalarnas pengar!

Det kan aldrig bli för många statliga direktiv

Det kan aldrig bli för många statliga direktiv

JÄMI föregicks av Jämstöd (utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten) som 2007 överlämnade sitt slutbetänkande ”Stöd för framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering” (SOU 2007:15)  där man givetvis konstaterar att jämställdhetsintegrering av offentlig verksamhet måste ges fortsatt stimulans och stöd, ”i annat fall kan den positiva utveckling som idag kan skönjas inom myndigheter och förvaltningar komma att stanna upp. Myndigheterna bedöms fortfarande vara beroende av extern styrning och vägledning…För att stödja denna utveckling är det angeläget att ånya inrätta en stödfunktion.” En ny stödfunktion – vad oväntat….det som nu alltså heter JÄMI…..

Arbetet med jämställdhetsintegrering i svensk statsförvaltning inleddes egentligen redan 1994 med den jämställdhetspolitiska propositionen ”Delad makt – delat ansvar” och följande år antogs strategin av EU och FN. Exempel på ”insatser” sedan dess är utbildningsverksamhet (läs genusindoktrinering) riktad till myndighetsschefer, statssekreterare och statsråd och införandet av en paragraf i statistikförordningen (SFS 2002:100) om att all officiell statistik ska vara uppdelad efter kön. Vidare försågs länsstyrelserna med en ”expertfunktion för jämställdhet” för att implementera de nationella jämställdhetsmålen regionalt.

Bättre för folkhälsan än att tugga genusdokumenten genom alla beslutande organ

Hur länge ska beslutande organ tugga genusdokument?

I december 2007 fattade regeringen beslut om att bevilja SKL (Sveriges kommuner och Landsting) 100 miljoner kronor för att fram till 31 december 2010 stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering. För 100 miljoner kronor hade man kunnat heltidsanställa hundra gymnasielärare under tre år!  Eller införskaffat över 10 miljoner paket tuggummi – det hade varit betydligt mer gynnsamt för folkhälsan än genusindoktrineringen! Utöver detta ses det som en ”viktig förutsättning för långsiktigt stöd” att kunna ta del av de ca 4 miljarder (!) kronor från ESF-rådets socialfondsmedel som avsatts för projekt som måste vara jämställdhetsintegrerande (sic!).

JÄMIs (sid 4) primära roll är att ”utveckla metoder för jämställdhetsintegrering samt förslå system för kvalitetssäkring, tex kravprofiler vid upphandling av konsulter och ev cerifiering.” Påminner detta om något? I den jämställdhetspolitiska utredningens betänkande (SOU 2005:66), som ironiskt nog heter ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, konstateras att det råder ”allvarlig kunskapsbrist” i statsförvaltningen. Denna ”kunskapsbrist” måste givetvis åtgärdas ovanifrån, närmare bestämt från genusvetarna, så att vi lär oss hur vi ska forma våra egna liv efter deras framforskade mall för jämställt beteende. Vad bra att staten ordnade detta medan vi alla var upptagna med att jobba och betala skatt, eftersom det besparar oss alla en hel del tid och besvär att själva behöva tänka ut hur vi vill forma våra egna liv. 🙂 Det finns ju så många olika sätt att leva på nu för tiden, vilket är något gensuvetarna vanligen talar sig varma för, men denna valfrihet får inte ske på bekostnad av att någon självtänkande osolidarisk besserwisser i landet  avviker från mittpunktsnormalen som går genom Nationella sekretariatet för genusstudier.

Jag kommer att låta trycka upp flygblad med alla korkade regeringsbeslut inflr valet 2010

Jag kommer att låta trycka upp flygblad med alla korkade regeringsbeslut inför valet 2010 - mina läsare vet att jag inte skojar!!!

Avslutningsvis: jag, och många med mig, är väldigt besvikna på Alliansen som fortsätter att bekosta och sanktionera detta genusmaskineri. Besluten ska lyftas fram i ljuset och inför valet 2010 kommer jag att leta upp och sammanställa alla beslut och direktiv av detta slag undertecknade av Alliansen och sprida i bloggosfären (och om någon finansiär vill bekosta flygblad så kommer detta att bli ett bra komplement) för att medvetandegöra väljarna om vad som försiggått de senaste fyra åren så att de själva kan ta ställning och rösta därefter i sann demokratisk anda! Och det finns hopp – ju värre saker blir, och ju mer det börjar beröra folk i vardagen, desto fortare kommer uppvaknandet att ske och ansvariga politiker att röstas bort, särskilt nu när grundlagsberedningen förelagit att procentspärren sänks för personval till riksdagen. 🙂

41 Responses to Mer genusvansinne åt folket!

 1. Anders B Westin skriver:

  Det här du beskriver ger mig samma vibrationer som när man som kreativ tekniker möter pärmarna med reglementet genererat av ISO 9001 .

  Man somnar. Livslusten dör bort. Man längtar till en abstrakt punkt utanför allt.

  Att dom inte förstår hur människans drivkrafter fungerar.
  Att reglera och döda kreativitet och nyskapande är enkelt.
  Det är bara att skriva tjocka pärmar med reglementen. Sedan kan nomenklaturcentralen ta över.

  Den evolutionära utvecklingen tar semester. Men inte för evigt. Om några år (10, 50, 100 år vem vet?) kommer revolutionen.

  Berlinmuren demonteras.

 2. Erik skriver:

  Suveränt bra inlägg Tanja, bortsett från en liten detalj.

  ”så att vi lär oss hur vi ska forma våra egna liv efter deras framforskade mall för jämställt beteende.”

  Mallen för jämställt beteende har faktiskt aldrig forskats fram. Den är helt påhittad. Faktum är att flera länder som saknar sådana mallar har mycket högre grad av jämställdhet i praktiken (fler kvinnliga företagare, fler kvinnliga chefer, kvinnliga statschefer etc).

  Det finns alltså inte ens empiriskt stöd för att det blir mer jämställt om man gör så här. Det finns heller inget empiriskt stöd för att det blir mer jämställt om man anpassar språket efter de politiska målen. Det finns heller ingen empiri som säger det blir mer jämställt av att förbjuda blondinskämt.

  Nej det enda man empiriskt kan visa fler förbud och ökad statlig kontroll leder till är fler förbud och ökad statlig kontroll.

 3. Olle skriver:

  Jenusforskarna får gärna tugga på mitt beslutande organ, bara de är försiktiga med sina tänder.

 4. Gustaf Janson skriver:

  På ett alldeles uppenbart och mycket otäckt sätt håller den framväxande ”genuskonsult”-marknaden på att bli en exakt kopia av det invandringsindustriella komplex som med statlig finansiering (och naturligtvis under gälla jubelrop från politiskt korrekt håll) växt fram som ett resultat av vansinniga och demokratiskt sett klent underbyggda regeringsbeslut. Jag är övertygad att om detta genusvansinne skall tillåtas genomsyra det svenska samhället på alla nivåer kommer det på samma sätt växa fran ett politiskt korrekt genusindustriellt komplex där skattepengar utan normalt ifrågasättande kommer att slussas ut till alla som är ”framsynta” nog att hoppa på genustågets resa till idiotins förlovade land.

  Här finns det pengar att tjäna, och alla är vi väl i varierande grad horor som säljer sig till den som slantar upp mest pengar? Vilka som sitter på den svenska kistan med skattepengar vet vi ju redan och där har ju uppenbarligen genustomtarna redan halva, för att inte säga hela, inne. Sanna mina ord, the future´s so dark, i gotta remove my shades!

  För övrigt en kanonidé att sammanställa material som detta och på alla tänkbara sätt försöka distribuera ut det i god tid innan nästa valspektakel. Något säger mig att det kanske skulle kunna gå att fixa privata sponsorer för framställning av adekvata trycksaker där en kompilation av Tanjas mycket avslöjande texter publicerades. Är det möjligt att få in texter som denna (och även andra liknande) som debattartiklar hos dom stora ”drakarna”? Mitt oreserverade stöd har du i alla fall, Tanja, för vad det nu är värt……..

 5. Regn skriver:

  Ge dem vad de tål! Dock tror jag tyvärr att vänsterblocket skulle göra det än värre…

 6. tanjabergkvist skriver:

  Anders, om 100 år är det försent! Jag tror det måste ske inom 10 år, annars är den evolutionära tillbakagången ett faktum!!!

  Erik, tack! Alltid lika lärorikt att läsa knäppisarnas egna dokument 😉 Och ang detaljen: Ja men det mesta som genusforskarna forskat fram är ju påhittat….Jag instämmer helt i det du skriver om mallarnas inverkan på verkligheten. I många länder är det med svenska mått mätt mer jämställt, tex enl info från prof. Annica Dahlströms bok ”Könet sitter i hjärnan” fanns det ca tre gånger fler (22% istället för 7% som här) kvinnliga professorer i ett arabland hon hade besökt (minns ej på rak arm vilket).

  Även enligt min personliga erfarenhet, då jag har en förälder född i Österopa, visar att jämställdhetshysterin snarare verkar kontraproduktiv och delvis underminerar respekten för kvinnor. Finns många oerhört respekterade, kompetenta och professionella kvinnliga politiker och forskare i dessa länder (liksom i Sverige), och de behöver inte en enda gång påtala att de är kvinnor. Men svenska feminister som inte fått som de vill (kanske för att de är arbetsskygga eller lata eller inte beredda att jobba mer än max 8 timmar som staten påbjuder eller för att de inte kan ta ett nederlag) börjar genast gorma om sitt kön som orsaken till allt som inte går deras väg likt bortskämda snorungar. Pinsamt för alla andra kvinnor, de banar själva vägen för föraktet. Sedan måste de kvotera in sig själva istället. Jag skulle personligen verkligen inte vilja kvoteras in någonstans för sakens skull (undantaget Riksdagen då läget är akut och jag behövs ;-)) eftersom folk då skulle ifrågasätta ens kompetens, mm.

 7. tanjabergkvist skriver:

  Olle, de skulle säkert uppskatta ditt erbjudande 😉

  Regn, ja med det blir ju alldeles utmärkt – ju värre det blir på kort tid desto bättre (faran är när det sker kontinuerligt och långsamt i många små steg över 2-3 generationer så att ingen egentligen fattar vad som pågår), vänstern får gärna göra det värre – folket måste nog nå botten i vänsterträsket innan de kan börja ta sig upp! 🙂

 8. tanjabergkvist skriver:

  Gustaf, ditt stöd är givetvis värdefullt – tillsammans blir vi starka! Ha ha, ”politiskt korrekt genusindustriellt komplex” – vilket bra och talande uttryck! 🙂 Ja, en liten folder som sammanfattar genusvansinnet med uppradade regeringsbeslut måste jag fixa inför valet!

 9. Andreas Dahlin skriver:

  Har du funderat på att göra din genusblogg till en bok Tanja? Typ copy paste så var det klart… Men det kanske är så mycket folk som läser bloggen att det duger bra. I så fall borde saker och ting förändras snart.

 10. Jerker Montelius skriver:

  > Jag skulle personligen verkligen inte vilja kvoteras > in någonstans för sakens skull (undantaget Riksdagen > då läget är akut och jag behövs 😉 ) eftersom folk
  > då skulle ifrågasätta ens kompetens, mm.

  Antagligen skulle du kunna kvoteras in i gruppen intelligenta. Den gruppen är i dag sorgligt underrepresenterad. 🙂

 11. tanjabergkvist skriver:

  Andreas, jag ska ju låta trycka upp en folder inför valet – och sedan samla ihop en antigenus-aktivistkader som kan sprida budskapet 😉 Men visst, skulle jag börja läsa in mig på detta ordentligt så kanske det skulle kunna bli en bok, men just nu skriver jag kurslitteratur i matematik för att höja bildningsnivån i landet!

  Jerker, finns det en grupp med intelligenta i riksdagen, eller menar du att jag ska ansluta mig till någon utomparlamentarisk intelligent grupp? 🙂 Jag läste förresten i Illustrerad vetenskap att det krävs IQ 26 för att skala en banan. Vilken IQ krävs för att ta sig in i riksdagen? Räcker det att kunna koka kaffe på partikansliet, och vilken IQ ska man ha då?

 12. Karl skriver:

  “Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.”

  Statistik från SCB visar att män spenderar i genomsnitt mer tid per dag med förvärvsarbete och hemarbete.

  Klicka för att komma åt LE99SA0301_05.pdf

  Blir det då verkligen mer jämställt då om män arbetar mer hemma?

 13. Jerker Montelius skriver:

  > finns det en grupp med intelligenta i riksdagen?

  Nä, jag sa ju att den var sorgligt underrepresenterad.

  > eller menar du att jag ska ansluta mig till någon utomparlamentarisk intelligent grupp?

  Jag skulle personligen hälsa dig varmt välkommen i piratpartiet. Om vi i PP är intelligenta eller inte får du själv avgöra. Utomparlamentariska är vi åtminstone än så länge :-). http://www.piratpartiet.se/

  MVH
  Jerker

 14. rogerklang skriver:

  Bögar säger genetik – flator säger miljö.

  En kille som kallar sig för Lövet, när han skriver kommentarer på bloggar, skrev på min blogg Relativitetsbloggen, vid mitt blogginlägg ”Genusvetenskap = Voodooinstitutionen” följande svar:

  …Där gender science studerar skillnader mellan könen i vid mening, biologiska, sociala, kulturella osv; är som bekant genus”vetenskap” en politisk teoribildning till 99.99% baserat på Marx men där man bytt “borgerskapet” mot “män” och “proletariatet” mot “kvinnor” och “Kapitalet” mot “Patriarkatet” och där man på marxistiskt vis – med stor lingvistisk akrobatisk talang – ägnar sig åt att med nyspråk bevisa tesen “Kvinnors underordning”.

  Jag svarade omedelbart efter;

  Tror du, Lövet, att det du säger om genus”vetenskap” och Marxism, kan bero på att genusvetarna oftast är lesbiska? Jag vet att Tiina Rosenberg, pseudoprofessorn här i Lund, är det i alla fall. Man VET ju att de flesta kvinnor som är homosexuella röstar på Vänsterpartiet. De är flator helt enkelt! Och sådana har inte fått lära sig att uppföra sig.

  M.v.h. Roger Klang, Lund

  Sedan kom jag på:

  Är det nån mer än jag som undrar hur det kan komma sig att manliga homosexuella vill driva igenom det genetiska arvet för homosexualitet, i läroböckerna, med samma frenesi som kvinnliga homosexuella – genusvetarna – skriker om miljöns betydelse? Jag tror att jag ska skriva ett blogginlägg om det!

  V.h. Roger Klang, Lund

  Vem ska det politiskt korrekta etablissemanget tro på, när bögar och flator arbetar för olika mål? De måste ju välja EN stridbar linje enbart, de kan ju inte välja både ha kakan och äta upp den. – Vi får väl se, säger Mona och Fredrik med en mun! Inte ens Moderaterna anammar förnuftet, under Reinfeldts (blind)styre! Åtminstone på en punkt är bögarna, flatorna, Mona och Fredrik överens, homosexuella ska ha rätten att gifta sig i kyrkan. Men vägen dit är alltså krokig, eller snarare splittrad, och påminner om Schrödingers problematisering med ”katten i lådan”, inom kvantmekaniken; Är katten död, eller lever den? Det beror på om vi observerar den eller inte, lyder svaret!

  Roger Klang, Lund

 15. tanjabergkvist skriver:

  Karl, det var ju konstigt. Hos mig är det bara jag som förvärvsarbetar och sköter hushållet eftersom jag är ensamstående, är jag undantaget som bekräftar att världen är galen och att SCB borde kriminaliseras eftersom de sitter och för statistik över folks vanor och ovanor? Jag ska skicka en digital disktrasa till dem så att de kan putsa sina kommunistiska glasögon, den föll -89 de har kanske inte märkt det än.

  Jerker, intressant. Läste om er politik. Jag var ju faktiskt och lyssnade på Peter Bratt när han var på Fores och pratade om IB-affären 🙂 Men ni har ju inte genusfrågan på agendan! 😦 Kanske kan jag få utöka ert partiprogram med den? Är det inte ofeminint att kalla sig pirat? Jag vill ju gärna upprätthålla de traditionella könsrollerna för att reta upp feministerna. Kan ni döpa om partiet, eller blir det för krångligt?

 16. tanjabergkvist skriver:

  Roger, det där var helt nytt för mig – jag kände inte till att manliga resp kvinnliga homosexuella förespråkar helt motsatta förklaringsmodeller. Är det verkligen så?

 17. rogerklang skriver:

  Jo, så är det Tanja. Det visar att HBT-rörelsen och RFSL inte är så enhetligt som de vill göra sken av utåt. En av de främsta anledningarna (eller snarare den enda anledningen) till att de manliga homosexuella hävdar det genetiska arvet, torde vara att frikyrkorna hävdar att man väljer att vara homosexuell, att alla kan låta bli att utöva homosexuella handlingar.

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 18. Jerker Montelius skriver:

  > intressant.
  Tackar.

  > Läste om er politik. Jag var ju faktiskt och lyssnade på Peter Bratt när han var på Fores och pratade om IB-affären 🙂
  Ser man på.

  > Men ni har ju inte genusfrågan på agendan! 😦
  Nä. Det är just det som är grejen. Alla andra verkar ju tävla om vem som är de största feministkramarna.
  (Jag kramar gärna någon feminin men det är helt subjektivt :-)) Den generella inställningen inom piratpartiet är att det spelar ingen roll om du har kjol eller byxor, gillar män eller kvinnor, är svart, vit, blå eller röd för din personliga integritet, ditt sökande efter kunskap eller ditt val av kultur. Det spelar ingen roll om det är ett matriarkat eller patriakat som avlyssnar, reglerar eller registrerar dig. Allt är lika illa. Sånt skall vi inte ha.

  > Kanske kan jag få utöka ert partiprogram med den?
  Jag tycker du argumenterar ganska bra för vilket vansinne det är att lägga könsaspekter på frågor som slutförvar av kärnbränsle och trumpeter. Att lägga genusaspekter i ett partiprogram är nog inte rätt sätt.

  > Är det inte ofeminint att kalla sig pirat?
  Hey. Jag tror att piratkvinnorna som http://www.annatroberg.com/ Anna Troberg och http://opassande.se/ Emma skulle bli ganska sura om de visste att du kallade dem ofeminina.

  > Jag vill ju gärna upprätthålla de traditionella könsrollerna för att reta upp feministerna.
  Det går bra. Vad jag vet så finns det inget som retar upp en riktig feminist så mycket som en snygg, modig och intelligent kvinna som visar att hon klarar att slå sig fram på egen hand utan hjälp av en massa feministtrams. Urtypen för en piratdrottning. 🙂

  > Kan ni döpa om partiet, eller blir det för krångligt?
  Nja. Det funkar för mig. Har du något bättre förslag.

 19. tanjabergkvist skriver:

  Jerker, piratdrottning låter bra! I bulgariskan (min mamma kommer ju därifrån) så gör man enkelt om alla ord till feminina genom att lägga till en ändelse, jag undrar just vad feministerna anser om detta? Det gäller även adjektiv, tex ”Han är liten” heter ”Toj e malak” (fast med kyrilliska bokstäver) medan ”Hon är liten” heter ”Tja e malka” – om svenska gensuvetare fick veta detta kanske de skulle emigrera till Östeuropa och missionera där istället. Hmmm…fast det är ju inte bra då jag ser Bulgarien som min fristad från gensuvansinnet 🙂

 20. Olaus Petri skriver:

  Det finns en annan kontrafaktisk teoretisk rågång som genusgedarmeriet har att balansera på (än den Roger Klang beskriver) och det är den som vi hittar i det feminstiska perspektivet på medicinen/läkarvetenskapen. Medan feministisk forskning utförd av medicinare (främst medialt exponerad i form av 2,6 miljonersklubben) hävdar att läkarvetenskapen och dess medikamenter är baserade på ett vetande som har mannen som norm, dvs att nästan alla läkemedel är utprovade på män, vilket gör att kvinnor riskerar att bli felbehandlade. Denna feminsitiska gren problematiserar/ifrågasätter alltså synen att män och kvinnor skulle vara lika.

  Ser vi till humanioras feministiska kritik av medicinen så arbetar den från en helt annan utgångspunkt. Här säger man att män och kvinnor, innan den medicinska vetenskapsrevolutionen på 1800-talet (här hårdrar jag det), förklarades utifrån en så kallad ”enkönsmodell”. Mannen och kvinnan betraktades inte som två kön utan snarare som olika utvecklingsstadier från samma rot. Var det för lite ”hetta” under koncetion/grosess blev det en flicka och tvärt om så blev det en man. Mannen betraktades helt enkelt som ett högre utvecklingstadium än kvinnan.

  Under främst 1800-talet ändrades detta synsätt. Orsaken till synförändringen 😉 var att kvinnorna emanciperades av det framstormade kapitalistiska samhället. För att knyta dem åter till den ”privata sfären”/”husbondesväldet”, skapade man en förklaraingsmodell som gjorde kvinnan till det ”andra könet”, helt väsenskilt från mannen och hans egenskaper – en ”tvåkönsmodell”. Ansvariga för detta paradigmskifte var alltå läkarna och vetenskapssamhället. Det är också nu som ”gynekologi” växer fram som egen specialitet. Kvinnan var ”den mörka kontinenten” som skulle erövras.

  Av någon anledning, fråga mig inte hur, anses enkönsmodellen vara mer kvinnovänlig än tvåkönsmodellen. Det ska tydligen ha varit lättare att vara könsöverskridande under den förstnämndas regim.

  Oavsett så är i alla falla medicinsk feminism och humanistisk dito helt oförneliga. De går på tvärs med varandra. Fast Rogers exempel är roligare och känns igen, i alla fall av mig.

 21. tanjabergkvist skriver:

  Ok Roger, det låter ju rimligt att det skulle kunna vara förklaringen. Har inte intresserat mig så mycket för frågan, men jag tror inte heller det är något man väljer, och så länge alla människor oavsett sexuell läggning uppfattas som lika mycket värda, så tycker jag inte att det finns mycket att diskutera och ”problematisera” kring i frågan, det är ju en privatsak.

  Olaus Petri, jag känner igen det du skriver från flera artiklar de senaste åren som beskriver att män och kvinnor känner av olika symptom vid exempelvis hjärtsjukdom, och som jag sett i forskarvärlden så satsas det nu på medicinsk forskning på kvinnor när det gäller dessa sjukdomar – vilket är helt rätt. Men då måste man ju också erkänna att det faktiskt finns biologiska skillnader mellan könen, vilket läkarna gör. Jag förstår liksom inte varför det skulle vara så ”farligt” med olikheter?! Det kan ju uppenbarligen till och med vara farligt i medicinska sammanhang att inte acceptera detta. Så länge våra olika egenskaper tillmäts lika värde så gör det nog mer skada än nytta att inte acceptera dem.

 22. rogerklang skriver:

  Jag tror inte heller att, att ha homosexuella böjelser, är något man väljer, Tanja. Och det gäller vare sig man växer upp och BLIR homosexuell genom miljön, eller om man föds till det. Men vad Jag själv menar, och det vill jag betona att det har jag inte sagt något om än, är att man väljer ifall man SKA HA sexuellt umgänge med någon av samma kön. (Och det gäller även för heterosexuella.) Jag har personligen aldrig brytt mig om ifall homosexuella förstör sitt liv genom att ha sex med någon av samma kön, men så är jag en egoist också! Det är vad JAG tycker. You twisted my arm, så nu får du svar!

  P.S. Jag anser även, att också homosexuella är Guds barn! Det är mitt sätt att säga ”lika värde åt alla”, för det är Ditt slagord, inte sant? Om inte Gud finns så betyder det inte någonting i universum. (Se nu vad du gör.., nu är det Jag som lägger ord i munnen på Dig. Ingen mening att fortsätta utlägget, det börjar bli för filosofiskt!)

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 23. tanjabergkvist skriver:

  Roger, jag vet inte om jag har något slagord direkt :-), men jag tror givetvis på alls lika värde, men visst blir det filosofiskt – har en mördare samma värde som någon som aldrig mördat någon? Osv. Något att grubbla över. Fast jag förstår inte vad du menar med att homosexuella ”förstör sitt liv” genom att ha sex med någon av samma kön, snarare känner de väl tvärtom.

 24. rogerklang skriver:

  Ja, fast jag tror på Gud vet du! Jag vet inte om det förklarar någonting rörande din fråga, men jag vill inte lägga ut min filosofiska apologetik, eller mina religiösa funderingar, på din blogg. Jag tror inte att du vill att jag ska lägga ut orden heller? Låt oss bara konstatera att vi tänker olika, Tanja!

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 25. rogerklang skriver:

  Däremot skulle jag med någonting, som inte precis är Apologetik, kunna presentera ett Gudsbevis till dig, Tanja (det bästa av de jag har stött på utan jämförelse, och det är mitt eget) baserat på din(?) tro på Darwins utvecklingslära, d.v.s. jag kan bevisa att även om utvecklingsläran skulle vara sann, så existerar det en högre styrande intelligens!

  Vill du det Tanja?

  M.v.h. Roger

 26. rogerklang skriver:

  Förresten så tror jag själv på utvecklingsläran, men jag spikar den ändå inte som den enda sanningen i mina bröders (bokstavstroendes) panna! Jag har svårt för att tro bokstavligen på GT, däremot så tror jag fullt och fast på NT, och Jesu evangelium!

  Roger

 27. tanjabergkvist skriver:

  Roger, du får gärna presentera ditt Gudsbevis 🙂
  Personligen tror jag inte att det låter sig bevisas – men det utesluter inte att det finns någon högre makt. Ända sedan tonåren när jag började intressera mig för kosmologi, kvantmekanik osv så fick jag ju nästan en religiös känsla pga universums skönhet – jag var helt förbluffad & fascinerad av allt detta, och det är inte orimligt att Gud finns, men man kan ju också lägga olika betydelser i Gudsbegreppet, många fysiker betraktar säkert fysiklagarna som Gud och jag förstår dem, men å andra sidan representerar de fysikaliska modellerna för universum just modeller av idealiserade tillstånd så kanske är det matematiken, fysikernas instrument, som är Gud? 😉
  I vilket fall, innan man ska bevisa något måste man definiera begreppet precist – annars är det meningslöst. Om man inte kan definiera Gud inom ramen för rådande begreppsapparat låter det sig inte heller bevisas inom detta system. Så om Gud står utanför eller över vår fattningsförmåga är det ur vetenskaplig synvinkel ett omöjligt projekt.

 28. rogerklang skriver:

  Ett utdrag ur ett brev från mig, till kreationisten Krister Renard:

  ”Det förefaller på fler än ett sätt, som om någon intelligent varelse styr utvecklingen av livet på jorden – även om evolutionen är ett faktum. Begrunda hur det var på dinosauriernas tid; många av djuren som levde då var extremt stora. Om vi hade levt på den tiden så hade vi kunnat konstatera att storlek är ett utmärkt och vanligt sätt (kanske det bästa sättet) att konkurrera på, till och med bland insekter. Men efter dinosauriernas tid har enbart ett fåtal av arterna utvecklat stor massa som ett sätt att konkurrera (för att inte bli uppätna, alternativt för att kunna äta sina allt större bytesdjur), och när de väl har gjort det så har det bara varit till en viss gräns, typ elefanter och trollsländor. (Detta om man bortser från vattenlevande djur som valarna förstås.) Vilken kraft är det som har åstadkommit den förändringen i evolutionens tillvägagångssätt (om evolutionen bland djur är verklig måste det finnas en förklaring!)? Det spelar egentligen ingen roll ifall de flesta stora dinosaurer utplånats i en katastrof eller inte, det är evolutionsprocessen (eller tävlingsformen) vi talar om här, inte avkommans gener! (Det är ju inte så att däggdjuren med nödvändighet tenderar till att bli större och större, tills deras muskler knappt orkar bära dem längre, eller att flygande insekter blir så stora att deras utanpåsittande ”skelett” med nöd och näppe håller insekterna ihop i ett stycke.) Det är som om det skulle finnas två helt olika spelregler i anpassningen av arterna, före och efter dinosaurierna.”

  Hur kan evolutionen ”gå samman” med djuren och bestämma att;

  – Nu ska ingen art rusa iväg och bli för storväxta bara för att säkra en specifik individs och hans efterkommandes, och följaktligen artens fortlevnad, för då slutar det bara med att alla arter blir för stora, ända tills ingen längre tjänar på det, då mat blir en bristvara och rörelseförmågan begränsas!

  Det talar ju emot evolutionsteorins bärande struktur, det här med att arterna tycks genetiskt ha bestämt tillsammans att ingen (trots att de tjänar på det som enskild individ och dess släktlinje eller enskild art, för ”stunden”, och med stunden menar jag över miljontals år) ska bli för stor till växten. Darwins kändaste devis är ju ”survival of the fittest”, vilket är en abbreviation av bokens (med det långa namnet) hela innehåll!

  Det verkar alltså som om Gud måste finnas även om evolutionsprocessen är ett faktum, och att Gud, och inte Darwins utvecklingslära, styrt evolutionsprocessens (för dinosaurier som fåglar, ödlor och krokodiler lika gärna som däggdjur, oavsett om det kom en stor meteorit och träffade jorden, eller inte) omställning från storleksanpassning till specialisering. Allt talar för det idag, ingenting talar för motsatsen! Men då kan han lika gärna ha styrt alltsammans, och det skulle i så fall förklara en del problematik med evolutionsteorin. Ja, det måste vara Gud som har bestämt arternas utveckling, hur otillfredsställande det än kan kännas för somliga! Vad tror du, Tanja, efter att ha läst det här, är du överbevisad?

  M.v.h. Roger Klang, Lund den 8/4/2009

 29. rogerklang skriver:

  Jag vill också tala för mina bokstavstroende bröder! Nedan följer därför berättigad kritik mot evolutionsteorin! Men jag kan lika gärna varandes talande för min egen ståndpunkt, om en form av evolution genom Gud, här:

  ”Det kan tyckas att den klassiska evolutionsläran skulle vara den teori som bäst förklarar arternas uppkomst, men i själva verket är den behäftad med en stor brist, vilken tar luften ur den. Nämligen svaret på: Vad är det som gör så att evolutionen går framåt, varför inte bakåt? Vi känner alla till att bästa möjliga egenskaper inom artens nisch ger störst överlevnadschans och fortplantningsmöjligheter för individen. Men vad är det för naturlag som driver evolutionen ”framåt”? Varför blir man hungrig? Varför går man på jakt när man blir hungrig? Varför drivs djur till att ha sex? Varför finns självbevarelsedriften? Att självbevarelsedriften bland djur och insekter är ett faktum förklarar ju att evolutionen strävar åt ett och samma håll (framåt), men varför existerar dessa, som jag anser gudomliga spelregler? Det står helt klart att idag så finns inte minsta matematiska och/eller biokemiska förklaring till evolutionsmekanismernas framkomst, eller ens dess fortskridning. Alltså står evolutionsteorin på samma lösa grund som humanisterna säger att kreationismen står på, den blir en trosfråga!”

  M.v.h. Roger Klang, Lund den 8/4/2009

 30. Erik skriver:

  Roger Klang:

  ”Det står helt klart att idag så finns inte minsta matematiska och/eller biokemiska förklaring till evolutionsmekanismernas framkomst, eller ens dess fortskridning. Alltså står evolutionsteorin på samma lösa grund som humanisterna säger att kreationismen står på, den blir en trosfråga”

  Nej det där är fel, du förväxlar kritik av en teori med stöd för en annan. Att man kan kritisera evolutionsteorin är allt gott och väl men inte på något sätt ändrar detta hur mycket mer stöd det finns för evolutionsteorin än det finns för de närmaste alternativen. Att två teorier inte är perfekta gör dem inte på något sätt automatiskt lika bra. Det är alltså ingen trosfråga, bäst underbyggda teorin vinner, kreationism blir inte bättre underbyggd av att peka på fel i evolutionsteorin. Den som tror det har missat poängen med vetenskap.

 31. tanjabergkvist skriver:

  Nej, Roger, jag är inte övertygad 🙂 och jag skulle kunna skriva en lång utläggning om varför, men jag orkar och hinner helt enkelt inte ge mig in i en sådan här debatt just nu.

  För övrigt kan jag upplysa om att Darwins lära har blivit ganska reviderad på senare år i och med banbrytande upptäckter inom epigenetiken, så att genetisk och kulturell evolution sker alltså inte alls som två parallella och av varandra oberoende processer vilket man tidigare trott, detta påverkar en del av dina argument, och det finns en del jag inte förstår poängen med, tex att du först radar upp argument och avslutar med ”Det talar ju emot evolutionsteorins bärande struktur” för att sedan skriva ”Det verkar alltså som om Gud måste finnas även om evolutionsprocessen är ett faktum”.

  Och egentligen, vad spelar det för roll om allt kommit till på ett ”naturligt sätt” eller genom ett ”gudomligt ingripande”? Tror inte det går att ”bevisa” varken det ena eller det andra, bla av det skäl jag skrev innan – om Gud inte är ”naturlig” så låter han sig inte bevisas med vår uppsättning jordiskt tankegods. Men, framför allt, ingen har ännu tillräckligt tydligt definierat begreppet Gud för att man ska kunna ge sig i kast med att bevisa/motbevisa något här, med det går säkert att börja baklänges och göra efterkonstruerade definitioner, men det har visst inte heller låtit sig göras än. Men nu tänker jag ju som en matematiker och alla argument i kedjan måste hålla till 100% för att jag ska acceptera något som sant om det ska vara ett vetenskapligt bevis. Man har nog större chans att övertyga människor med känslomässiga argument än vetenskapliga när det kommer till Gud.

  Slutligen, du skriver ”Hur kan evolutionen ”gå samman” med djuren och bestämma att…” Detta låter lite som den antropiska principen: Varför ser universum ut just så här? Ja, hade det inte gjort det hade vi ju inte funnits här och kunnat observera det! 🙂 Jag respekterar din tro, men för mig spelar det egentligen ingen roll om det finns en Gud som hade ett finger med i spelet vid skapelsen, han hade behövts mer efter skapelsen känns det som, när man ser hur saker och ting utvecklats….

 32. rogerklang skriver:

  Tanja skrev:

  ”Nej, Roger, jag är inte övertygad 🙂 och jag skulle kunna skriva en lång utläggning om varför, men jag orkar och hinner helt enkelt inte ge mig in i en sådan här debatt just nu.”

  och;

  ”För övrigt kan jag upplysa om att Darwins lära har blivit ganska reviderad på senare år i och med banbrytande upptäckter inom epigenetiken, så att genetisk och kulturell evolution sker alltså inte alls som två parallella och av varandra oberoende processer vilket man tidigare trott, detta påverkar en del av dina argument,”

  Eftersom jag inte kan veta hur du resonerar, och att jag inte känner till något om de banbrytande upptäckterna du talar om, så avstår jag från att kommentera svaret på min kommentar! Jag respekterar din tro också, Tanja!

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 33. tanjabergkvist skriver:

  Roger, jag önskar verkligen att jag vore troende, tro mig. De jag känner som är troende är väldigt harmoniska och trygga. Jag tror inte att det faktum att religioner förekommer på varje kontinent är en slump – jag tror (och bli inte sur nu ;-)) att religiositet har ett överlevnadsvärde och gynnats av evolutionen av flera skäl, tex sammanhållning inom gruppen, trygghet, känsla av mening och sammanhang för individen osv osv. Jag avundas faktiskt de troende för den inre harmoni som tron ger dem. Enligt min uppfattning är Universum självt en sådan snillrik och vacker konstruktion att bara det ger en andlig skjuts. Har du läst Paul Davies? Jag älskade de böckerna under min gymnasietid. Han är teoretisk fysiker som anser att naturvetenskap och religion inte utesluter varandra (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies ). Läs tex ”Gud och den nya fysiken” och ”I huvudet på Gud”. 🙂

  Läs här om epigenetik: http://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik Det står bland annat: ”Uttryckt på ett enklare sätt handlar epigenetik om att inlärda beteende under livet kan gå i arv till nästa generation genom att genernas uttryck ändras, till exempel att de slås av eller på. Detta i sig är ett bevis på att Darwinismen som teori behöver revideras, dvs att utveckling genom slumpmässig mutation och naturligt urval.”

 34. rogerklang skriver:

  Alla människor är troende i någon mening, Tanja! Du är inte någon vandrande räknesticka som inte kan ha fel, vi är alla människor av kött och blod med alla våra begränsningar.

  Jag blir inte alls sur, Tanja! Jag har haft teorier om religiositet och evolutionen liksom du, vilket du kan läsa om här på min andra blogg; http://regorgnalk.wordpress.com/2008/03/18/manniskans-behov-av-att-tro-pa-gud/ Jag tittade lite på Paul Davies videorna, men jag tyckte inte att han verkade som något större snille, inte som du eller jag själv. Men jag vet ju att sådant som står på pränt kan skilja sig ganska mycket från en persons verbala förmåga eller oförmåga, det finns dem som är duktiga på det ena, och det finns dem som är duktiga på det andra, och så finns det säkert dem som är duktiga på att både skriva och vara verbala.

  Tanja skrev:

  ”För övrigt kan jag upplysa om att Darwins lära har blivit ganska reviderad på senare år i och med banbrytande upptäckter inom epigenetiken, så att genetisk och kulturell evolution sker alltså inte alls som två parallella och av varandra oberoende processer vilket man tidigare trott, detta påverkar en del av dina argument, och det finns en del jag inte förstår poängen med, tex att du först radar upp argument och avslutar med “Det talar ju emot evolutionsteorins bärande struktur” för att sedan skriva “Det verkar alltså som om Gud måste finnas även om evolutionsprocessen är ett faktum”.”

  Jag lyssnade på ett reportage om ”banbrytande” epigenetik på nätet. Det handlade bland annat om Calico-katten, en kattras. Ett exemplar av den blev klonad, men ändå så fick den olik färgskiftning i pälsen än sin genetiskt identiska mor. Om vi först skulle ta det sistnämnda, som jag skrev och du citerade (”Det talar ju emot evolutionsteorins bärande struktur”) i din kommentar:

  Med det menar jag att enligt Darwins teori, så kan ingen evolutionell förändring ske, som inte ger någon överlevnadsfördel för den enskilde individen. Därför kan inte förändring från storleksanpassning till specialisering ske för alla mot varandra tävlande arter på en gång, eftersom den enskilda individen och arten inom växtätarriket alltid tjänar på att vara större än karnivorerna kan hantera. Omvänt gäller att karnivorerna alltid tjänar på att vara stora nog att kunna fälla sina bytesdjur.

  “Det verkar alltså som om Gud måste finnas även om evolutionsprocessen är ett faktum” betyder helt enkelt att, eftersom utvecklingen har ändrat inriktning från storleksanpassning till specialisering, trots att det är en omöjlighet omm(*) Darwin hade rätt, så är den enda tillgängliga slutsatsen att Gud existerar och har intervenerat åtminstone i detta fall i evolutionsprocessen. (*omm = om och endast om, en filosofiterm)

  Åter till epigenetik. Läs gärna min flera år gamla teori, på min andra av mina tre bloggar; http://regorgnalk.wordpress.com/2008/03/17/en-hybrid-mellan-lamarck-och-darwin/
  Som du skrev; ”För övrigt kan jag upplysa om att Darwins lära har blivit ganska reviderad på senare år i och med banbrytande upptäckter inom epigenetiken, så att genetisk och kulturell evolution sker alltså inte alls som två parallella och av varandra oberoende processer vilket man tidigare trott, detta påverkar en del av dina argument…”

  Och du citerade Wikipedia, som skrev; ”Uttryckt på ett enklare sätt handlar epigenetik om att inlärda beteende under livet kan gå i arv till nästa generation genom att genernas uttryck ändras, till exempel att de slås av eller på. Detta i sig är ett bevis på att Darwinismen teori behöver revideras, dvs att utveckling genom slumpmässig mutation och naturligt urval.”

  Jag kan inte se hur det skulle kunna påverka mina argument? Om inte Darwins teorier har reviderats skiten och all trovärdighet ur**, så måste fortfarande individens, gruppens och artens överlevnad vara central.*** Och så länge det är så, så kan inte rivaliserande arter göra gemensam sak och drastiskt minska i kroppsstorlek, det trodde jag att du hade förstått. Jag hoppas att det här har förtydligat mina ståndpunkter?

  **så till den grad att det skulle krävas sådana ad hoc teorier för att rädda den, att det skulle ha renderat att teorin i praktiken blir falsifierad. (ad hoc = filosofisk term som betyder Stödteori som enbart finns till för att rädda den ursprungliga teorin)

  ***Detsamma ansåg för övrigt (förmodat) även Lamarck, även om han inte förtydligar eftersom Lamarck var pre-Mendel och pre-Darwin. (Mendel var en munk som allmänt räknas som genetikens fader, men under långa tider så var hans naturvetenskapliga forskningsrön bortglömda) Om det inte är så att Lamarck menade att individens, gruppens eller artens överlevnad hade någon relevans för hans teori, så kan man undra varför man skulle ersätta Darwins teori med Lamarcks överhuvudtaget? Men det är kanske just därför som Lamarck har fallit i glömska? Tills han nu har fått en möjligen oförtjänt renässans tack vare epigenetiken då. Kan hända att Lamarck har omtolkats för att passa senare tiders forskare? I rättvisans namn ska sägas att Darwin var pre-Mendel också, i alla fall så tillvida att han sannolikt inte kände till Mendels forskningsrön. Det var inte förrän på 30-talet som man sammanknöt Mendels teorier med Darwins och grundade evolutionsbiologin, kom jag fram till efter lite sökande på Wikipedia.

  V.h. Roger Klang, Lund

 35. […] femininiteter. Om det är så att genusforskning blir synonymt med jämställdhetsforskning eller jämställdhetsintegrering så har vi ett problem eftersom alla vet att jämställdhetspolitik handlar om två dikotoma kön […]

 36. […] utgör både grundantagandet och slutsatsen i alla forskningsartiklar? Att man ska integrera genusperspektivet inom alla statliga förvaltningar räcker inte för gensuvetarna. De anser nämligen att man […]

 37. […] att Sabuni skrev under Jämi-beslutet och därmed gav klartecken (och stora summor pengar) till ett projekt som drivs av genusvetare och som står för en typ av feminism som Sabuni ju inte verkar vilja bekänna sig till, om inte […]

 38. […] inom sekretariatets uppdrag Program Jämi: jämställdhetsintegrering i staten (läs mitt tidigare inlägg om JÄMI). Sekretariatet har som bekant uppdraget att  (se Svensk författningssamling förordning […]

 39. […] Mer genusvansinne åt folket […]

 40. […] under tre år ”stödja genomförandet av jämställdhets-integrering.” Jag har tidigare bloggat om detta och länkat till regerinsgbeslutet från 2008, men så här i valtider kan  det vara bra med en […]

 41. branderudanders skriver:

  Som kommentar till ovanstående kommentarer:
  Det går att bevisa en Skapares existens.

  Enligt vetenskap så har universum en begynnelse (http://arxiv.org/abs/gr-qc/9403004).

  Det är en grundläggande fysisk lag (kausalitet) att varje fysikalisk händelse i universum har en orsak. Eftersom rymd-tiden har en begynnelse så fanns det en första fysikalisk händelse. Varje observerad fysisk händelse har en orsak. Genom induktion så har den första fysiska händelsen en orsak. Det vetenskapliga faktumet att rymd-tiden har en begynnelse implicerar att denna Yttersta Orsaken är icke-dimensionell och oberoende av rymd-tiden.

  Alla icke-slumpmässiga mönster, vars ursprung är kända, t.ex. ett formellt logiskt bevis eller en programmeringskod, har sina ursprung i en ordnad mängd av tankar i ett förnimmande (engelska: sentient) medvetande. Genom induktion så är detta sant för alla icke-slumpmässiga mönster (åtminstone ända tills apor framställer och skriver in på en dator ett tidigare oupptäckt matematiskt bevis.) Icke-slumpmässiga mönster, t.ex. DNA, implicerar att den Yttersta Orsaken (som initierade ursprungsvilkoren, vilka ledde till evolutionen av DNA) är ett förnimmande medvetande och har en ordnad mängd av tankar; Han är ordnad.
  Detta är per definition en Skapare.
  Vidare går det att bevisa – med formell logik baserat på vetenskapliga premisser att Skaparens Instruktioner finns i ”Moseböckerna” samt att Dennes syfte med mänskligheten är att de ska praktisera de Instruktionerna. [Klicka på påståendet för belägg.]

  Detta implicerar att religioner som hävdar att man inte behöver praktisera Instruktionerna i ”Moseböckerna” (mångdubbelt fler än 10 direktiv) är felaktiga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: