Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch!

Genuskommissarier inte Uppsala Universitet

Genus-kommissarier intar Uppsala Universitet

Bertil Holmlund, professor och prefekt vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet skriver i en kritisk debattartikel i UNT: ”Genusnormen en Sovjetmodell?” om hur genuscertifieringen nått de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna vid universitetet: ”Det bör finnas kurslitteratur som ”analyserar aktuellt ämne ur genusperspektiv”. När kurslitteratur som saknar genusperspektiv används bör den ”problematiseras ur genusperspektiv”. Åtgärder bör vidtas för att ”identifiera brister med avseende på genusmedvetenhet” och ”höja genusmedvetenheten”. Ambitionen verkar vara att genusperspektivet ska genomsyra all verksamhet vid universitetet, inklusive forskningen… Genuscertifiering innebär krav på ”perspektivmonopolisering”: genus är det perspektiv som ska gälla och omfattas av alla. Det går inte att komma ifrån att denna sorts upphöjande av genus till överordnad norm leder tankarna till den roll som marxism-leninismen spelade i Sovjetunionen och dess lydstater.”

Förra hösten var det Lunds Universitet som drabbades av genushysterin och forskarna protesterade högljutt men projektgruppen arbetade vidare med stöd av dåvarande rektor (se tidigare blogginlägg, man kan ur slutrapporten från Lundagruppen se att man skiljer på  ”genusperspektiv i undervisningen” och ”genusmedveten pedagogik”: ”Med genusperspektiv avses i policyn det konkreta innehållet i utbildningen och med könsmedveten pedagogik formerna för undervisningen”). Nu har denna tvivelaktiga och extremt resurskrävande verksamhet spridit sig.

Redan förra hösten till Göteborgs Universitet (läs om institutionens dilemma med genusperspektiv på Anselms Gudsbevis och Humes regelbundenhetsteori) och nu  är det alltså dags för Uppsala Universitet. Jag har fått tag i den utredning om ”genusmärkning” av verksamheten som just nu är ute på remiss hos fakultetsnämnderna inom samhällsvetenskap och humaniora. Jag har inte hunnit få upp den på någon server än men kommer att ordna detta under morgondagen (se uppdatering av inlägget då med länk, se längst ner i inlägget) nedan en skärmdump av förstasidan, yttranden ska vara inkomna senast den 15 januari, man är visst försenad med utredningsarbetet:

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade 2009-01-29 att uppdra åt professor Margaretha Fahlgren att utse arbetsgrupp för arbetet med genuscertifiering. Denna utsågs 2009-03-26 och kom att bestå av fem personer från Teologiska fakulteten, Juridiska fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Efter fyra sammanträden presenterade gruppen det 5-sidiga förslag som nu är ute på remiss. De verksamhetsaspekter för vilka genusmärkning anses vara av betydelse är: undervisning, arbetsfördelning, forskning (!) och rekrytering.

Några citat:

”Arbetsgruppen är splittrad vad gäller att uteslutande fokusera på genus. Ett flertal i gruppen anser att vi i de fall det är möjligt bör inbegripa även andra diskrimineringsgrunder än kön.” Jämför med slutrapporten från projektgruppen för genuscertifieringen i Lund ledd av Tiina Rosenberg, där man (sid 3) kan läsa att Projektgruppen har valt att i första hand fokusera på genus, men är öppen för en intersektionell förståelse av genusbegreppet. Intersektionalitet innebär att ta hänsyn till fler faktorer än kön, såsom etnicitet, klass, sexuell läggning, ålder, funktion, religion och andra samverkande, och varandra förstärkande,maktordningar.” Vi kan alltså förvänta oss en stor intersektionell fanatisk aktivistkader bestående av i princip halva befolkningen som måste anställas för att granska att resten sköter sin verksamhet ur ett genusperspektiv. Notera  (sid 2) att man finner värdegrunden för genuscertifieringen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna!

Åter till Uppsala-gruppens förslag: ”För att undvika mindre lämpliga associationer för verksamheten inom humaniora och samhällsvetenskap valde arbetsgruppen att inte använda termen ”genuscertifiering”.Istället använder man ”genusmärkning” som ”något i stil med märkning av verksamheten med avseende på genusmedvetenshet.”

Av nedanstående citat (sid 2) framgår dock att de konkreta planerna är desamma som de för genuscertifieringen vid Lunds Universitet:

”Arbetsgruppen anser att kriterierna för genusmärkning behöver tas fram med stor omsorg och eftertanke. Det är en uppgift som kräver mycket mer omfattande insatser än dem som arbetsgruppen kunnat lägga ner… Konkreta kriterier vad gäller undervisning är t. ex. följande. De flesta av dem är hämtade från rapporten om genuscertifiering vid Lunds Universitet.” Nedan en skärmdump av punkterna:

Många morötter behövs för att lura på folk genus

Många morötter behövs för att lura på folk genusidiotin

Sid 3-4: ”Erfarenheten har visat att institutioner blir motiverade om det finns en ekonomisk morot. Det ska löna sig att ansöka om och bli genusmärkt…I märkningsprocessen bör det finnas en typ av kriterier som ska vara uppfyllda. Kriterierna kan t.ex. vara sådant som att kurslitteraturen har blivit granskad ur genusperspektiv och att eventuella brister är åtgärdade. Ett annat exempel är att det ska beskrivas och förklaras på vilket sätt man problematiserar begrepp, teorier och metoder med avseende på genus, samt i vilka föreläsningar, övningar och uppgifter och med hjälp av vilka delar av kurslitteraturen man har gjort det… På så sätt kan bedömarna skaffa sig en klar bild och tillstyrka eller avslå en ansökan om genusmärkning… Det är arbetsgruppens uppfattning att en tillämpning av genusmärkning med hjälp av ovan nämnda kriterier [skärmdumpen ovan avseende undervisningen plus nio punkter till som gäller arbetsfördelning] skulle kunna bidra till att förbättra Uppsala Universitets image, dvs att komma ifrån bilden av att präglas av konservatism och förlegade strukturer”.

Man ser dock en del ”problem” så här i ett inledande skede, bland annat (sid 4):

– bedömarna behöver ha både en kompetens i jämställdhetsfrågor och en ämnesmässig kompetens som är relevant för de verksamheter som ska underkastas en märkningsprocess.

–  på vissa institutioner kan det finnas problem vad gäller kompetensnivån att identifiera brister med avseende på genusmedvetenhet.

Ekvationer ur genusperspektiv

Ekvationer ur genusperspektiv

Vem ska då kontrollera att ”genusmedvetenheten” är hög och att all undervisning sker med ett genusperspektiv avseende det konkreta innehållet i kurserna? Arbetsgruppen ”föreslår en kombination av självvärdering och extern granskning. Granskningen av vad som åstadkommits bör dock göras av en extern bedömare. Det är önskvärt att det är en grupp av bedömare så att behovet av kompetens i jämställdhetsfrågor samt av olika sorters relevant ämnesspecifik kompetens är täckt”. Hur f-n löser man en partiell differentialekvation på ett genusmedvetet sätt? Så här ser en enkät ut för intresserad personal i Lund för närvarande. Först ska man granska sitt eget genusmedvetande ur ett postkolonialt radikalfeministiskt perspektiv och lämna in till närmsta genuskommissarie, varefter man får gå en propagandakurs i genus (jag har själv utarbetat ett förslag till en genusintroduktionskurs!) och sedan förväntas man undervisa med könet i åtanke ”hela tiden”. Hur långt får vansinnet gå i ett civilicerat land? Man kan visst lägga an ett genusperspektiv på allt – även nationalekonomi (vilket jag skrivit om tidigare: gender budgeting och postautistisk ekonomi).

Se för övrigt den blygsamma genuslitteraturlista som rekommenderas för lärarutbildare vid Uppsala Universitet: ”Först presenteras allmängenuslitteratur, vilket förutom genus bl.a. innefattar maskulinitetsforskning och queerteori. Därefter kommer genusforskning med anknytning till utbildningsområdet, som följs av litteratur om jämställdhet med koppling till förskola/skola samt  universitetet/ arbetsplatsen.”

Även Pär Ström och Pelle Billing har bloggat om UNT-artikeln (1 ,2). PS! Glöm inte att FRA kopplar in kablarna nu (HAX)!

Uppdatering: Nu har jag fått Uppsalaremissen upplagd med hjälp från Pär Ström (tack Pär!) – HÄR!

Finns nu även på UU:s server HÄR!

Relaterat: En ekologisk genusfråga & Ett skräckexempel på genusväldet & Rothsteins genusbrev.

53 Responses to Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch!

 1. Tim Danielsson skriver:

  Det är rent ut sagt fördjävligt. Smygkommunismen förklädd i genuskläder. Som jag förstår det av ovanstående artikel ska man tydligen använda stasimedoder för att genomföra detta. Det mest skrämmande är att det bara fortsätter, det verkar inte ens stanna upp.

  Det stora problemet är egentligen att vi har DDR-sverige, ingen befattningshavare inklusive rektorer anställs om de inte är lydiga från början. Så nu står delar av maktstrukturen med mössan i hand och lyder order.

  Ryggradslösheten och fegheten breder ut sig i sverige, amen.

 2. Tim Danielsson skriver:

  Glömde säga:
  Att blanda in genus i matematik måste vara helt icke existerande och dödfött från början har jag tidigare tänkt. Men icke! Var finns logiken? Eller har genusvetenskap en egen logik precis som missbrukare och spelare har?

 3. Micke P skriver:

  Den här cirkusen känns väldigt främmande för en matematiker. Man kanske borde ta sina spretiga kalkyler till de här tomtarna och be dem visa exakt vad som bör göras med dem för att de ska vara OK ur ett s.k. genusperspektiv.

  På mina lektioner fokuserar vi 100% på matematiska kalkyler och argumentationer, och så ska det vara. Det finns ingen som har tid (eller lust!?) att diskutera något annat. Givetvis vill jag att alla ska känna sig välkomna, och just för att vi faktiskt fokuserar på ämnet och inte på några andra konstigheter så tror jag att alla gör det. Här möts vi och pysslar med något som vi alla brinner för, och alla är med på lika villkor.

  Tanja, tack för en mkt bra blog! Jag ser en del kommentarer här, men får du några kommentarer från de du ”debatterar emot”, eller möts du bara av tystnad? Antar att så är fallet då du resonerar logiskt. Svårt för dem att bemöta.

 4. Info skriver:

  ”UPPSALA ÄR BÄST” (Gluntarna): GENUSCERTIFIERAD DAGSTIDNING!

  Upsala Nya Tidning (UNT) är som bekant en närmast osannolikt genuskorrekt tidning. Förmodligen redan genuscertifierad med högsta vitsord och diplom! Inte för inte är Uppsala Karin Westman Bergs och Eva Lundgrens ”förlovade stad” .

  Det finns tydligen ingen gräns för vilka besynnerligheter detta kan leda till. T.ex. till en debattartikel som den nedan behandlade, helt nyligen publicerad i UNT och författad av en JONAS GÖTHNER, (”en av grundarna till [ska vara: av] Uppsala Pride”).

  Göthner börjar i glada och optimistiska ordalag:

  ”Vi ser även ett enormt uppsving för transfrågors närvaro i organisationer och en del institutioner. Linköpings universitet har i veckan en transkonferens som bland annat gästas av den västerländska transrörelsens grundare Allucquére Rosanne (Sandy) Stone. Här belyses transfrågor av flera världskända namn inom transrörelsen som diskuterar allt från medicin och psykologi till kultur och teater. Socialstyrelsen håller på med en utredning om hur transpersoner behandlas i vården. Folkhälsoinstitutet har utrett transpersoners psykiska hälsa, och föreslår en rad åtgärder för att förbättra transpersoners hälsa genom att öka kunskapen inom skolan och vården.”

  Därpå påbörjar Göthner själva debatten. Optimismen övergår nu i upprördhet. Samt angrepp på en viss statlig utredning, nämligen SOU 2007:16:

  ”Utredaren menar att viljan att föda barn är något HELIGT KVINNLIGT och att man inte är tillräckligt transsexuell som man, om man vill behålla sina könskörtlar för att kunna föda barn. — Givetvis kommer det FORTFARANDE [att] FINNAS MÄN SOM FÖDER BARN och människor som på andra sätt BRYTER MED KÖNSNORMER. Men vi kommer att fortsätta att ha en stat som institutionaliserar en syn på kön som står i kontrast med VERKLIGHETEN.”

  Kontrast till verkligheten?
  Verkligheten??
  Att män föder barn???
  Fortfarande????
  Givetvis?????

  Tanja, jag förstår ingenting! HJÄLP! Vad ska jag göra? Det går runt i huvudet. Och genusglasögonen har jag förlagt. Medicin, fort!

  Mögel ska ju vara nyttigt. Tanja, kanske kan du vara räddningen. Med tanke på de ”intressanta mögelarter som döljer sig i botten av den kaffekopp jag [Tanja 6/3] lämnade vid mitt skrivbord på institutionen förra veckan” .

  Kanske kunde jag få en tesked mögel? Nej, visst, då blir det bara värre. Ty då måste man förstås – som du så riktigt påpekade – LÄGGA ETT GENUSPERSPEKTIV PÅ MÖGLET. Du frågar: ”Finns det manligt och kvinnligt mögel?”

  Hjälp!

  ———————————————-

  FOTNOT: Apropå Eva Lundgren, nämnd ovan:

  ”För som Lundgrens professorskollega Bo Rothstein har påpekat saknar Lundgren forskarutbildning inom samhällsvetenskapen, samtidigt som hon har en professorstjänst inom en samhällsvetenskaplig disciplin. Hur det hänger ihop vet inte jag. – En annan fråga som terriern Rothstein ställer och som jag gärna hakar på är hur Eva Lundgren utan vare sig utlysningsförfarande eller ordinärt ansökningsförfarande kunde kvittera ut tre miljoner kronor av allmänna medel från Brottsoffermyndigheten till projektet Slagen dam?” (Maria Abrahamsson, ledare i Sv.D. 11/6 2005.)

  Förmodligen ministerorder direkt från Margareta Winberg.

 5. Rosenhane skriver:

  I genuseriets och värdegrundens namn; nu börjar dom bli rent livsfarliga!
  För inte kan väl beslutet att låta homosexuella män ge blod vara sprunget ur något annat annat än hbt-queer-genusvansinnet, alla ska med, för att tala med Mona och alla ska ha rätt att ge blod, så det så!

  http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6218007.ab

 6. QED skriver:

  Det är helt riktigt av prefekten Holmlund att göra denna jämförelse med Marxism-Leninismen. Det var också mycket modigt att gå ut i pressen, för den som skickat remissen är genusvetaren Margaretha Fahlgren som också är vicerektor för humanistiskt-samhällvetenskapliga vetenskapsområdet och därmed en överordnad.

 7. Lennart W skriver:

  Tanja, jag vet inget om genusmedveten lösning av differentialekvationer, men något sådant kanske kan komma så småningom. Känner du till Marx’s Mathematical Manuscripts? Ser iofs inte alltför annorlunda ut än annan sorts mattetexter från den tiden om man tittar lite snabbt i den.

  Det trista i sammanhanget är att jag höll i en sån där bok i bokhandeln Röda Rummet på Drottninggatan (finns den kvar?) en gång, mem köpte den inte. Vore verkligen kul att ha.

 8. […] häromdagen här om genuscertifieringen av Uppsala Universitet. Tanja Bergkvist har bloggat om den här. Professor Bertil Holmlund vid Uppsala Universitet liknar genuscertifieringen vid […]

 9. Lennart W skriver:

  Hmm.. Kollade lite mer i Marx mattealster. Gillar nog inte alls hans surrande om ”0/0” som vad dy/dx ”egentligen” står för. Undrar om de här texterna användes någon gång i undervisning?

 10. Info skriver:

  ETABLERADE (BIOLOGISTISKA) TEORIER MÅSTE IFRÅGASÄTTAS!

  Tyvärr har jag inte nöjet att få vara remissinstans åt Fahlgren-maffian, men jag har ändå läst t.ex. Tanjas skärmdump med uppmärksamhet. T.ex. följande uppmaning:

  ”Etablerade begrepp, teorier och metoder ska i undervisningen problematiseras med avseende på genus.”

  Vad kan menas med detta? Jag vet. Sveriges radio tillgodoser nämligen dagligen detta krav, t.ex. just nu i en temaserie i Tendens (P1), som handlar om starka kvinnor (och ömkliga män). Så här har man lagt upp inslaget den 2/12:

  JAG VILL INTE BLI RÄDDAD

  ”Jag är inget offer och jag vill inte bli räddad jag är min egen hjälte, säger Katarina Nilsson som är ensamstående mamma till fyra barn. Vad innebär det att kvinnor anses som svaga och män starka? Vad får det för [ödesdigra och negativa] konsekvenser?”

  ”Sofia Lundkvist (bilden) är en av Sveriges 85 kvinnliga brandmän. – Att det är så få kvinnor i det här yrket beror på hur vi definierar styrka, säger Sofia —.”

  ”Kvinnor får höra att de måste vara försiktiga men jag har lärt mig hantera rädslan och vill inte bli räddad — säger Klara Ferneman (bilden) som har tränat Feministiskt självförsvar i flera år.”

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

 11. Erik skriver:

  Ett förslag från mig:

  En stor anledning till att stollarna får fortsätta anser jag är att de använder ett påhittat språk som ingen utom de själva riktigt förstår.

  Exempelvis genus, de flesta vet inte vad genus innebär, de tror det handlar om kön. Genus har aldrig handlat om kön. Vad genus handlar om och alltid handlat om är en extrem fixering vid makt.

  Därmed föreslår jag att alla genuskritiska personer ”omdefinierar” genusmärkning och genusmedvetenhet till maktmärkning och maktmedvetenhet. Kalla saker vid deras rätta namn.

  Skriv klagobrev och klaga på den extrema fixeringen vid makt som nu är på väg att ske vid utbildningar. Poängen verkar nämligen bli att maktgalna personer vill göra alla andra lika fixerade vid makt som de själva blivit.

  Anledningen de säger genus istället för makt är nämligen samma som anledningen de pratar om hur man skall byta ut certifiering mot märkning. Det låter väldigt fult att prata om makt hela tiden. Men inte desto mindre är det vad de gör.

  Vi måste ha maktperspektiv, vi måste vara maktmedvetna och närhelst något sägs måste det analyseras av maktmedvetna människor. Det är vad förslaget innebär. Det är också därför man drar in intersektionalitet

  Vad detta i praktiken innebär för mattelärare är inte att ni skall prata om kön. Vad det i praktiken innebär är att ni skall säga ”den här teorin kom fram inte för att den stämmer utan för att grupp A hade mer makt än grupp B”

  Dvs förutsättningen för er verksamhet blir att ingenting är sant, allt är bara en följd av vilken grupp som hade makten vid det tillfället. Kön har ingen betydelse heller, män och kvinnor är bara två av alla grupper vars makt måste analyseras för att uppnå….

  ja, vad är det ni skall uppnå egentligen?

  Nån konkret koppling mellan detta och de mål som åsyftas kommer ni inte att få se. Bevisningen krävs nämligen inte i de grupper som diskuterar dessa saker.

 12. […] hjälp av Tanja Bergkvist och Pär Ström så finns nu remissen angående Uppsala Universitets genuscertifiering att ladda […]

 13. Lennart W skriver:

  Citat från en sida i Marx mattemanuskript:

  The closely-held belief of some rationalising mathematicians that dy and dx are quantitatively actually only infinitely small, only approaching 0/0, is chimera…”

  Det engelska ordet chimera med alternativ stavning chimaera, betyder på svenska chimär (av franska chimère, ”hjärnspöke”, ”fantasifoster”, ytterst av grekiska chímaira, ”get”) är inom botaniken en växt där två olika vävnader växt samman, en ymphybrid, och inom zoologi och medicin en individ med celler från två genetiskt olika individer.

  Chimaera is a genus of fish in the Chimaeridae family.

  Marx har ju nästan redan gjort jobbet för genusvetenskaplig matte. 😀

 14. Steffan Müller skriver:

  Så här sa Aristotoles; ”Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art”

  Tror man på demokratin så är det nog dags att vi enar oss nu för det känns som det börjar brinna i knutarna.

 15. Joakim Eng skriver:

  Tack för att du håller ögonen på dem, Tanja.

  Lite OT, men det har med frihet att göra…

  Lennart, Erik mfl, vi diskuterade ju frihet och jag rekomenderade dokumentären ”The Trap”.

  Här är en mycket bra artikel som tar upp samma sak, men från ett lite annat perspektiv:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3872067.svd

 16. […] pappan, Intensifier, Lisa Magnusson, I polemik, Olof B, Pirat funderar, Jardenberg, Beta Alfa, Tanja Bergkvist, Free and thinking, Free and thinking, Ilprofessore’s Faculty, Rasmus Kaj, Jeppelin, I […]

 17. Erik skriver:

  Hej allihopa!

  Jag har som respons på den senaste tidens debatter skrivit ett inlägg på min blogg (Aktivarum) med ett förslag på hur de saker som diskuterats kan bemötas. Många pratar om demokratin men det räcker inte bara att prata om demokrati, man måste utöva den också och gör man det inte så är det någon annan som gör det.

  Tyvärr är möjligheten att utöva demokrati i Sverige kraftigt beskuren. Anledningen till detta är som jag ser det främst rädslan att påverka den ordinarie partipolitiken i negativ riktning och skicka ”fel signaler”. Ett utmärkt exempel på detta är Mona Sahlins uttalande i massmedia. Ingenting är enligt henne viktigare än att hålla ”Sverigedemokraterna utanför”

  Detta innebär en ideologisk centralisering och en ännu starkare koppling mellan de debatterade ämnena och riksdagspartierna. Du får inte ha några egna åsikter för då riskerar oönskade element få mer makt och det måste undvikas till varje pris. Detta till varje pris är du som individ.

  Med tanke på denna problematik föreslår jag härmed att frågorna som tas upp blir partiobundna och kopplade till uttrycket liberaldemokrati. Jag baserar denna åsikt på kunskap från organisationsteori och retorik. Jag tror helt enkelt att det är det enda sättet att skapa forum för diskussioner som betyder något.

  Jag tänker kalla mig liberaldemokrat för någonting måste man kalla sig. Vi måste komma överrens om något alla kan stå för om någon av oss skall kunna stå för någonting av betydelse. Mitt initiativ handlar en del om att kolla vilken syn medverkande i denna debatt har på sig själva.

  Jag har fått intrycket det inte är på lek, jag kan ha fel men jag erbjuder iaf ett alternativ för den som vill trappa upp ett steg. Mvh Erik

 18. Info skriver:

  TILL ERIK: LIBERALDEMOKRAT

  ”Jag tänker kalla mig liberaldemokrat för någonting måste man kalla sig”, skriver du. Varför måste man det?

  Det är själva fan vad alla (födda efter 1952) måste kalla sig någonting nu för tiden. Först har vi sjupartialliansens beteckningar. Sen har vi vi vänsterns många beteckningar. Bokstavsvänstern. Sen har vi tomtenazisternas 100 olika beteckningar (medlemsantal: 78 personer). Och så feminismens femtioelva beteckningar.

  Och nu det upplysta Internets egna beteckningar: Liberaldemokrat. Demokratliberal. Marxistjavisst. FRA-LIBERALIST. Vad är det Blogge Bloggelito och den märkvärdiga kretsen kring honom kallar sig: LIBERTARIANLIBERALA?

  Minns inte. Och så ska det hänvisas till Ayn Rand. Keep up the good work. I ger er cred för allt detta. IOFS. IRL.

 19. Anders B Westin skriver:

  De personer och den diskurs som ligger bakom Uppsalaremissen har bevisligen aldrig ett ögonblick reflekterat över den sexuella selektionens bakomliggande drivkrafter för den mänskliga artens framåtskridande. Mycket talar för att kreativitet, lust och framåtskridande i hög grad byggs av partnervalsarenor. Kort sagt den primala kraften för välståndsbyggande.

  Får mig också att komma ihåg förordet till ”Den generösa människan” nämligen :

  ”Jag målar för att få knulla”

  Genuscertifiering är således ett effektivt sätt att ta död på en stor del av den mänskliga lusten och glädjen i ”att få göra kön”.

  I sådana kulturer står utvecklingen mycket mycket stilla.

  Skall vi verkligen få fart på lust och kreativitet inom forskarvärlden så borde vi härma friidrotten och skidskyttet mfl individuella idrotter: Dela varje institution i två vertikala halvor med ett manslag och ett kvinnolag med gemensamt fika- och lunchrum.
  Mixstafetter skall självklart vara tillåtna med påhejande publik från båda lagen.

  Då jäklar blir det fart på könshormonerna och snart har vi väldigt många Nobelpristagare och mängder med glada medarbetare som längtar till jobbet.

  Inte en jäkla dödande certifiering så långt något mänskligt öga kan nå.

 20. demokratbloggen skriver:

  ”… Det socialdemokratiska partiets kamp för att bilda ett parti som skulle leda Sverige ut ur fattigdom och elände har för länge sedan dödats av dagens landsförrädiska patrask. Det borde vara dödsstraff på landsförrädare!

  Det skitiga patrasket har INGENTING med folkets kamp att göra. Det socialdemokratiska parti som bildades och efter mycket möda och kamp, och slutligen genomdrev välfärden i vårt land, har dessa förrädare så gruvligt svikit så att idag återstår det Absolut Ingenting av folkets demokratiska parti … I n g e n t i n g ! …

  … Idag talar sossarna om att ta hit obegränsat med utlänningar, sådana som under socialdemokratins ungdom benämndes svartfötter, sådana som tar våra jobb och förstör landet …

  Vi ska slänga ut ockupanterna från vårt vackra land, samtidigt som kujonerna i Sveriges riksdag kan vänta sig hårda straff för sitt svek …”

  http://demokratbloggen.wordpress.com/

 21. Lennart W skriver:

  Och vad har den där vidriga bloggen med Tanjas blogginlägg att göra, eller ens med någon föregående kommentar? Kan nog iofs flyta ut lite för mycket själv ibland, så till den delen får jag väl också skärpa till mig.

 22. Erik skriver:

  Info:

  ”skriver du. Varför måste man det?”

  För att dagens offentliga klimat bygger inte på att människor driver frågor individuellt. Det är därför minoriteter ofta är starkare än majoriteter idag. För majoriteterna är isolerade och minoriteterna är sammanhållna och högljudda. Och det är inte jag som hittat på detta så skjut inte budbäraren. Dont hate the player, hate the game.

  ”Det är själva fan vad alla (födda efter 1952) måste kalla sig någonting nu för tiden. Först har vi sjupartialliansens beteckningar.”

  Som sagt, beteckningen är partiobunden. Det handlar om att kunna driva frågor och diskutera utan att partipiskan kommer ivägen, det gäller även över blocken. Socialdemokrater är lika välkommna som Kristdemokrater.

  ”Sen har vi vi vänsterns många beteckningar. Bokstavsvänstern. Sen har vi tomtenazisternas 100 olika beteckningar (medlemsantal: 78 personer). Och så feminismens femtioelva beteckningar.”

  Observera att vissa av dessa du räknar upp faktiskt är de som har framgång idag. Det är lite konstigt när du frågar varför personer som lyckas gör som de gör. Det är ju så evolution funkar, du får mer av vad som funkar.

  ”Och nu det upplysta Internets egna beteckningar: Liberaldemokrat. Demokratliberal. Marxistjavisst. FRA-LIBERALIST. Vad är det Blogge Bloggelito och den märkvärdiga kretsen kring honom kallar sig: LIBERTARIANLIBERALA?”

  Öhh ja vissa är bra, andra är mindre bra men framför allt de flesta som du räknar upp är alldeles för smala och alldeles för partibundna och vissa är exakt den sorts enfrågepartier jag kritiserar eftersom de tvingar fram ideologiskt byte för att få diskutera ett viss ämne. Hela poängen med demokrati är att folk skall kunna rösta på vem de vill, då kan man inte tvingas till ett visst parti pga att en viss fråga inte tas upp av nån annan.

 23. Erik skriver:

  Lennart W:

  Ja du det vette sjutton, det är inte min blogg du menar hoppas jag? 😉

 24. Lennart W skriver:

  Erik, jag talade om ”Demokratbloggen”.

  Men allmänt efterlyser jag nog lite ordning i ämnena för kommentarerna, trots mina ev. egna överträdelser. De här mer nationalistiska ideerna kan väl ventileras under de blogginlägg som är lite mer åt det hållet, som t.ex. senast om ”Svensk exceptionalism..” och innan det om ”Svenskförnekarna..” Om inte annat blir det lättare att hitta tillbaka då till ev. intressanta diskussioner.

 25. Fläderblom skriver:

  ”Utrymmet att ta plats, bildligt talat, på seminarier och föreläsningar bör fördelas lika mellan kvinnliga och manliga studenter.”

  Oj då. Den seminariegrupp med blivande civilingenjörer i medieteknik som jag hade hand om i dag bestod av tretton män och en kvinna. Borde hon ha fått halva talutrymmet?

 26. ploggisen skriver:

  Från Uppsalaremissen:

  ”När det t.ex. gäller könsfördelningen bland de anställda kan man rimligen inte ställa ett absolut krav på en jämställd fördelning eftersom vissa institutioner då inte skulle kunna söka genusmärkning inom en överskådlig framtid.”

  Genusinstitutioner … Hycklare …

 27. […] mer info se här! Lokalen ligger på Drottning Kristinas väg 13, närmsta T-banestation är KTH.  Genusväldets intåg intresserar visst många (skärmdump härifrån för 10 min […]

 28. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, Intressanta ordval från genusmaffian: ” … de verksamheter som ska underkastas en märkningsprocess.

  Visar ganska väl hur man tänker.

 29. Dr. Jonsson skriver:

  Visar också att detta är ett tidigt och opolerat skede i formandet av en subtilt totalitär stat. När den står i full blom kommer det snarare att heta ” … de verksamheter som ska befruktasgenom en märkningsprocess” eller nåt sånt.

 30. Dr. Jonsson skriver:

  … eller så är Ingrid Palmér redan klar med sitt omdefinierande av begreppet kvalitet till att enbart innefatta genusperspektiv, i vilket fall man kort och gott kan benämna det för ”kvalitetssäkring av verksamhetern.

  (QED’s tips) http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=10231

 31. EP skriver:

  Hej!

  Jag kommer försöka att från riksdagsarbetet granska varför vi hamnat här med negligerat våld mot män.
  välkomna:
  http://endastp.blogspot.com/2009/12/mansjour-eller-ej-i-riksdagsarbete.html

 32. Anders skriver:

  ”Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade 2009-01-29 att uppdra åt professor Margaretha Fahlgren att utse arbetsgrupp för arbetet med genuscertifiering.”

  Vems skötebarn är kvinnomaktcertifieringen (aka genuscertifieringen)? Margaretha Fahlgrens?

  ”Prof. Margaretha Fahlgren (ordf.),

  prof. Sven-Erik Brodd (vice ordf.),

  prof. Mikael Stenmark,

  prof. Torbjörn Andersson,

  prof. Jan Lindegren,

  prof. Björn Melander,

  prof. Anders Malmberg,

  prof. Jörgen Hermansson,

  prof. Alexandra Waluszewski,

  dokt. Henrik Berg,

  stud. Lisa Färnestrand Runfors,

  stud. Amanda Sjöquist,

  stud. Amanda Johnson.”

  http://www.uu.se/Adresser/SVO.html

  ”Margaretha Fahlgrens forskning bidrog starkt till att Uppsala universitet år 2006 blev en av tre vinnare i utlysningen ”Centers of Gender Excellence” vid Vetenskapsrådet.”/wikipedia

  ”Verksam vid:Centrum för genusvetenskap
  Litteraturvetenskapliga institutionen
  Universitetsledningen, Vicerektorer (motsv)”

  http://www.gender.uu.se/en//node111

  Delar professorer Brodd, Stenmark, Andersson, Lindegren, Melander, Malmgren, Hermansson, Waluszewski Margaretha Fahlgrens entusiasm för kvinnomaktcertifiering av verksamheten vid Uppsala universitets humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter?

  INFO (eller någon annan) finns det någon info?

 33. […] får kritik Matematikern och bloggaren Tanja Bergkvist uppmärksammar genuscertifieringen på de humanistiska och samhällsvetenskapliga […]

 34. EP skriver:

  Jag skulle vilja se en genuscertifiering på tillskärarakademierna och Top Model. Och är det verkligen rättvist att de ska behöva betala 47 000:- per termin i Malmö när pojkarna kan få betald yrkesutbildning via AMS.
  De fattigaste har bara råd med en kurs i korsettsömnad à 2800:-, och tänk vilken begränsad marknad de har sen. Tala om dubbelbestraffning.

  Malmö tillskärarakademi: http://www.malmotillskararakademi.se/utbildningar.php

  AMS: http://afutb.arbetsformedlingen.se/visautb.do?lan=12&yrke=10&lnr=41133&retur=yrke

  mvh EP

 35. Helena Palena skriver:

  Grattis! Du toppar! Du är bäst! Har du fått din vinstbok?

 36. redaktörn skriver:

  När verkligheten överträffar dikten, tas på allvar och blir till en förnekad parodi på sig själv – vad har då våra lärosäten uppnått? Någon sorts genussäkrad tidsdilation kanske… där dumhetet kommer först?

 37. John Nilsson skriver:

  Jag satt själv med i jämställdhetsutskottet på Linköpings universitet, såväl som i Kårfullmäktige för fakulteten företrädande ett feministiskt parti. Det var länge sedan och jag har nog blivit mer nyanserad sedan dess. Även om jag faktiskt är rätt nöjd med att jag såg till att Liu tvingades skriva om sina planer emot sexuella trakasserier i grunden, både centralt och vid varje institution.

  Jag tyckte nog redan då att det blev lite ansträngt att försöka hitta genusperspektiv i teoretisk kemi, exempelvis.

  Det får inte läggas löjligt mycket resurser på genusperspektivet inom ämnen där vinsten är marginell. Att man ska ha genusperspektiv inom humaniora är självklart – det behövs, punkt slut. Men inom vissa ämnen blir det överdrivet, även om det förstås är nyttigt för förmågan att tänka utanför boxen om man problematiserar t.ex matematik utifrån genusperspektiv. Kanske finner man att exemplen som används i pedagogiken är hämtade mer ur den manliga världsbilden än den kvinnliga. Och det vet man ju inte förren man analyserat frågan.

  Att uppfinna hjulet gång på gång är dock resursslöseri. Inom vissa ämnen borde det räcka med en lektion eller dyligt som inte är betygspåverkande.

 38. Erik skriver:

  Johan Nilsson:

  ”Att man ska ha genusperspektiv inom humaniora är självklart – det behövs, punkt slut.”

  Behövs? Till vad behövs det? Jag har läst professor Svante Nordins bok om Humaniora i Sverige såväl som samhällsvetenskapernas förutsättningar och jag måste fråga dig på vilken grund du gör det där påståendet.

  Vad är det som det behövs till? Jag sitter och läser en bok som behandlar 650 sidor analys av det manshat som sprids på universitet och i politik. Är det behocvet som skall fyllas? Annars är det kanske dags att fråga om syfte och metod korrelerar?

 39. […] are forced to give equal time in the class room to males and females, as is the case in a recent report in Sweden. My view, as always, is that the cognitive research in this field must be expanded and the […]

 40. zerounu skriver:

  Jätte bra webbsida..väldigt informativt.Tack och kolla här också….Jämför priser

 41. […] det var ju samma Margaretha Fahlgren som håller i Uppsala Universitets genusmärkning. Stämmer det anonyma mail jag fått om att hon är påtänkt som nästa rektor för Uppsala […]

 42. Adam Weisshaupt skriver:

  Antidemokratibloggaren, get the f..k out of here.
  Spill aldrig din tid på att kommentera här!
  jasno!?
  Vi diskuterar systemfel, aldrig människor!

 43. Adam Weisshaupt skriver:

  Erik,
  Syfte och metod krackelerar, det är meningen o de vet du. Misch masch o det vanliga folket fattar noll. Det är tur att internet finns annars vore det fritt spelrum.
  Det värsta är att kvasiintellektuella tror på budskapen
  Liberalsocialism, har du hört nått sånt fånigt?
  Som att kalla sig frankfurtskoleist/Harvardborgerlig..
  Märklig är denna värld

 44. QED skriver:

  Uppsala-remissen har tagits upp i DN av Håkan Boström

  ”Att på detta sätt relativisera det fria kunskapssökandet och den individuella kompetensen är inte att bekämpa diskriminering – det är tvärt om att göra rättvisetanken meningslös. Moralen reduceras till statistik. Kravet på individuell prestation och likabehandling får ge vika för grupptillhörighet och politisk huggsexa. Förslaget öppnar dessutom för att fler gruppaspekter än genus ska ”märkas” längre fram. Planekonomin verkar seglivad, men än finns tid att stämma i bäcken. Remisstiden går ut den 15 januari.”

  http://www.dn.se/opinion/signerat/genusmarkning-katedersocialism-anno-2010-1.1021434

 45. […] Tanja Bergqvist: Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch […]

 46. […] bara undervisningsformerna utan även det konkreta innehållet på kurserna (se blogginlägget om Uppsala-remissen).  I dagens SVD Kultur har professor Tore Frängsmyr (Hans Rausing-professor em i […]

 47. Gaston LaGaffe skriver:

  @Info, december 2, 2009 kl 8:58 f m: Göthner må ha påtagliga svårigheter med det svenska språket (och en del annat), men i tvångssteriliseringarnas förlovade land är det en aning magstarkt att transpersoner som byter kön måste sterilisera (nytt lagförslag: kastrera (!)) sig för att få byta kön (man till kvinna eller kvinna till man); ägg/spermier får ej sparas. Dvs könsbyte = tack & adjö till biologiskt föräldraskap, vilket verkar vara en aning hårt (oavsett ståndpunkt i genusgalenskapsfrågan).
  För övrigt borde transpersonsbegreppet vara ett problem för de radikala genusstollarna: hur kan man i deras värld vara född med fel kön?

 48. […] fredags (den 15:e januari) kom remissyttrandena in gällande Uppsala-remissen om genusmärkning av kurser/institutionerna/universitetet (oklart ännu vilken nivå den eventuella genusmärkningen […]

 49. […] sett ett problem med ”konservatism och förlegade strukturer” som skall lösas enligt följande: Allting skall vara exakt lika mellan kvinnor och män: antalet lärare skall […]

 50. […] Uppsala-remissen: genusvälde på frammarsch! […]

 51. […] kommentar. Han verkar säga att genuscertifiering behövs då lagen inte beskriver metod. Men i kritiken av genuscertifiering påpekas den heller inte ger sådan […]

 52. […] att bli.” Kanske missförstår Sörlin genuscertifieringen – den innebär ju, för att använda professor Bertil Holmlunds ord, en perspektivmonopolisering. För att inte tala om den övervakade detaljstyrning av studenters […]

 53. Karla Alvarracin skriver:

  I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: