En vetenskaplig ansats till förståelse

Det gäller att börja studera i tid om man vill göra en insats

Det gäller att börja studera i tid om man vill göra en insats

Jag har nu grubblat lite över saker och ting. Som ni vet förklarade jag innebörden av Patriarkatet för  några veckor sedan. Men eftersom Pär Ström för ett tag sedan lyckades lokalisera Patriarkatet så  vet jag inte riktigt hur mitt resultat ska tolkas, då jag ju kom fram till att Patriarkatet inte var geografiskt beläget någonstans utan uppstod som ett holistiskt kollektivt könsmedvetande under överföringen av pengar mellan det statliga genuskontot och Centrum för Genusstudier. Nåja, kanske var Pärs bild av Patriarkatet ett hologram som genusvetarna projicerade ut för att förvirra sin motståndare. De innehar naturligtvis inte denna tekniska kompetens, men så är ju också Fysikum i Lund (liksom Trafikflyghögskolan och Institutionen för energivetenskaper) pilotprojekt i genuscertifierings-projektet så troligen har det skett ett samarbete där i Fysikums labb.

Men jag har i vilket fall nu utvidgat min analys till att bli lite mer omfattande. Beskåda skönheten i denna  anspråkslösa ansats till ett förslag på GUT (Grand Unified Theory) eller TOE (Theory Of Everything) som är hela den teoretiska fysikens slutmål:

F(t)=\frac{C\cdot b(t)\cdot e^{Pk(t)}\cdot\sin(v)\cdot I^2(t)}{(1-P_{Sahlin})\cdot S(t)\cdot B^2(t)\cdot f^3(t)}

Här betecknar F(t) förfallet i landet som funktion av tiden. Konstanten C betecknar den nationella sönderfallskonstanten. Funktionen b(t) är det språkliga brytningsindex som uppstått genom att eleverna i dagens skola uppmuntras läsa sms istället för klassisk litteratur, vilket fråntar undgomarna det språkliga instrument som behövs för att kunna uttrycka motstånd mot oegentligheter och för att föra civilisationen framåt. Liksom att läsa min blogg.

Pk(t) är den funktion som uttrycker hur den politiskt korrekta doktrinen varierar över tid. Som ni ser växer förfallet F(t) exponentiellt med denna funktion vars kärna (inte att förväxlas med det matematiska begreppet kärna eller kernel) är en metod för likriktning och kontroll, men som också omfattar ett brett (eller snarare smalt, men inom flera olika områden, det är det jag menar med brett) åsiktsregister med tillåtna tankar. Notera att om Pk(t)\to 0 så påverkar inte denna funktion längre förfallet, eftersom e^0=1, och multiplikation med 1 förändrar ju ingenting.  Och observera att e^{Pk(t)}\to 0,  och därmed F(t)\to 0,  endast om Pk(t)\to -\infty . För att erhålla Pk(t)\to -\infty krävs bland annat en radikal omprioritering av hur skattebetalarnas pengar används. Jag ska ta upp detta med Anders Borg.

När ett paket med information går snett mellan två MEDIER med olika brytningsindex medför hastighetsändringen en ändring av utbredningsriktningen.

När paket med information går mellan två medier med olika brytnings- index sker en ändring av utbrednings-riktningen.

Vidare är sin(v) en trigonometrisk funktion vars periodiska natur ger oss ett förfall som varierar med mediernas infallsvinkel v. Vi kan alltså få ett noll-förfall (F(t)=0) genom att sätta v=0, eftersom sin 0=0,  vilket i praktiken innebär att lägga ner alla politiskt korrekta medier. Det funkar även att sätta v=180, men jag vet inte vilken den konkreta tolkningen i så fall skulle bli, kanske att medierna gör en 180-graders helomvändning i sin rapportering? Nu kanske ni invänder att sin (270)=-1 och att förfallet då skulle bli negativt  om v=270 grader, men betänk att synfältet aldrig är bredare än 180 grader om man inte har ögon i nacken. Och ett negativt värde på förfallet skulle ju kunna tolkas som något positivt, men jag har ändå valt att tills vidare inte definiera funktionen utanför det normala synintervallet.

Funktionen I(t) är en heltalsfunktion som anger antalet statliga myndigheter och institut, som tex olika kontrollorgan och forskningsinstitut som inrättas när den ordinarie akademien inte producerar ”passande” resultat som ligger i linje med de styrandes ideologi. Det finns ett flertal exempel på sådana institut som plötsligt uppstod unders sossarnas styre, eller där man i befintliga sådana forskningsinstitut satte sina egna partifunktionärer  på ordförandeposten så att dessa kunde handplocka ”lämpliga” forskare för att ”forska fram” förbeställda resultat. Och förfallet F(t) är givetvis proportionellt mot kvadraten på antalet sådana myndigheter och institut.

Och så nämnaren då. Som ni ser är förfallet omvänt proportionellt mot faktorn (1-P_{Sahlin}), där P_{Sahlin} betecknar sannolikheten för att Sahlin blir statsminister i nästa val.  Om detta sker är sannolikheten lika med 1, dvs P_{Sahlin}=1, och det betyder att (1-P_{Sahlin})=0, vilket ger oss ett oändligt förfall (F(t)\to\infty), eftersom division med något som går mot noll resulterar i att uttrycket går mot oändligheten (övertyga dig själv om detta genom att dividera ett tal med ett mindre och mindre tal).

S(t) betecknar Samverkansgruppens verksamhet
, där jag själv är ordförande. Vi jobbar med att överbryggning vad gäller kunskaperna i matematik mellan gymnasieskola och universitet. Förfallet är omvänt proportionell mot denna verksamhet, vilket innebär att när denna aktivitet växer så avtar förfallet. Vi har till sista juni på oss, så denna funktion definieras fram till t= 30 juni och övergår därefter till att bli identiskt lika med ett, vilket innebär att inverkan på förfallet försvinner efter junis utgång.

Förfallet avtar med kvadraten på bloggat

Förfallet avtar med kvadraten på bloggandet

B(t) är en funktion som beskriver aktiviteten i bloggosfären. Förfallet är omvänt proportionellt mot kvadraten på denna bloggosfär-funktion. Det betyder att stor aktivitet i denna sfär också bidrar till att minska förfallet.

Slutligen är f(t) folkvettsfunktionen, denna är naturligtvis en funktion av många olika variabler men som alla också är funktioner av tiden och därav det förenklade uttrycket f(t). Denna funktions detaljerade utseende ligger i tryggt förvar på den krypterade containern i mitt USB-minne och jag utelämnar den fullständiga analysen av hur den ser ut i detalj av säkerhetsskäl eftersom statsapparatens själva observation av den skulle kunna påverka det framtida utfallet av folkvettet genom att man kan gå in och rubba de premisser analysen bygger på. Jag hoppas att ni har förståelse för detta.

Således, för att stoppa förfallet (dvs erhålla F(t)=0) kan vi se till att antingen v=0 eller v=180 eller I(t)=0 eller b(t)=0. Det senare skulle innebära en totalt ny skolpolitik, jag ska ta upp detta med Björklund. Det betyder nämligen  att skolan måste omvandlas från att vara en statlig uppsamlingsanstalt för att motverka lösdriveri, till att återgå till sitt uppdrag som kunskapsförmedlande i enlighet med den ursprungliga tanken, och för detta ändamål måste lärarna få ökade befogenheter för att kunna utöva sitt ädla yrke. Pk-funktionen måste också hålla tassarna borta från skolan.


Jag har inte beskrivit detta explicit
, men Pk-funktionen är oerhört komplex och inverkar på alla övriga funktioner i formeln på ett svårbegripligt och intrikat sätt som också måste beaktas innan man börjar programmera sin dator till att beräkna konkreta värden på F(t) för olika värden på övriga ingående parametrar.

Och observera att det alltså räcker att en av dessa faktorer ovan (sin(v), b(t) eller I(t)) blir identiskt lika med noll. Men det räcker inte att tex bloggaktiviteten går mot oändligheten eller att Samverkansgruppens aktivitet går mot oändligheten, så länge som Pk-funktionen också är växande, eftersom en exponentialfunktion alltid växer snabbare än en potensfunktion. Likaså kan man utläsa att även om Sahlin inte blir vald till statsminister i nästa val och därmed (1-P_{Sahlin})=1, så kommer denna konstant 1 inte att hjälpa oss stoppa förfallet, eftersom division med 1 inte förändrar någonting. Däremot blir som redan sagts förfallet oändligt om hon blir vald.

Som jag ser det måste åtgärderna främst sättas in i funktionen e^{Pk(t)} eftersom denna faktor har starkast inflytande rent matematikskt, och även ute i verkligheten, därav denna konstruktion av formeln. Observera det positiva i att bloggande kan uppväga de statliga myndigheternas verksamhet, ty även om både I(t)\to \infty och B(t)\to\infty så har vi ju kvadraten på B-funktionen i uttrycket, så I(t)/B^2(t)\to 0. Däremot kan vi inte blogga bort Pk-funktionen. Vi kan inte heller göra något åt sönderfallskonstanten C som är en naturkonstant vars värde baseras på avancerade teorier inom sociologi kring mänskliga civilisationer och dessas beständighet vilka i sin tur innehåller flera olika variabler som det mänskliga psyket med mera. Någon sociolog måste hjälpa mig att hitta värdet på denna konstant.

En bubblande yta av virvlat skum har lagt sig över våra sinnen

En bubblande yta av virvlat skum har lagt sig över våra sinnen

Har jag glömt att ta upp något nu? Ja, det har jag säkert men jag får väl uppdatera detta resultat efter hand. Dumheten, mina vänner, är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att det här landet ska gå under. Ekvivalensen inträder inte förrän vi uttömt alla våra energireserver ur den bubblande yta av virvlat skum som lagt sig över våra sinnens fullt brukbara hjärnkapacitet. Och liksom materiens förgänglighet manifesterar sig under en vänsterextrem demonstration så kommer vi gemensamt att kunna utforma den plan som kan ge oss möjlighet att fortskrida mot den andliga fulländning som ligger implicit i mitt nästa forskningsresultat och som jag kommer att lägga ut på bloggen så fort jag avslutat projektet.  Men just nu måste jag göra en omtenta till mina studenter! 🙂

Annons

49 Responses to En vetenskaplig ansats till förståelse

 1. Uffe skriver:

  Fantastiskt lysande hypotes! 🙂

 2. tanjabergkvist skriver:

  Tack! Och nu har jag testat att WordPress verkligen
  hanterar LaTex – vad bra! 🙂

 3. Uffe skriver:

  Verkligen 🙂

  Ska vädra den här hypotesen bland kollegorna. Återkommer med lite feedback 😛

 4. tanjabergkvist skriver:

  Ja, gör det! Men tänk på att det är en väldigt
  preliminär och förenklad modell! Men tips på förbättringar och aspekter jag inte tagit upp emottages tacksamt!

 5. Uffe skriver:

  Modellering är ett stort moment i signalbehandling, så vi kommer säkert kunna assistera med lite input 🙂

 6. jens skriver:

  Statsministerfaktorn i nämnaren borde utökas med en viktning av både Sahlin och Reinfeldt, eftersom den senare också står för en hel del PK mumbo-jumbo.

  Man kan också tänka sig att PP kommer in som vågmästare i nästa val, vilket lär påverka diskussionen kring integritet.

  Dessutom finns det tyvärr en möjlighet att SD kommer in som vågmästare (Gödel förbjude), vilket lär påverka diskussionen kring integration, dock ej av riemansk sort.

  Tills sist, ett tack av storleksordningen alef-3 för din blogg. Jag fick syn på denna via ett länktips igår och din blogg har snabbt blivit den särklass roligaste jag följer.

 7. Göran skriver:

  Hej,
  Underbart! Framförallt funktionen om Sahlin blir vald så blir förfallet oändligt. LOL. Ja det här får man läsa om fler gånger, det blir bara bättre för var gång.

  Göran

 8. Lennart J skriver:

  Mycket ntressant och tankeväckande formel. Mina matematiska kunskaper ligger numera väl fördolda i någon för ändamålet avsedd plats i hjärnbarken. Så jag behöver tid för att sätta mig in i din framlagda teori. Dock en första spontan fråga: Funktionen S(t) över vilken du uppenbarligen har ett visst inflytande antar värdet 1 när gruppen upplöses. Så det arbete som utföres i gruppen har ingen inverkan på framtiden? Och är det bara mängden av aktivitet i gruppen som minskar förfallet och alls icke kvaliteten på gruppens arbetsresultat? Om svaret på dessa frågor är ett entydigt ja så skall ju gruppen givetvis permanentas och ges i uppdrag att alstra så mycket aktivitet som möjligt utan krav på resultat. Är det kanske just detta du vill att någon skall föreslå….

  Funktionen Pk(t) tycks vara viktig men för en lekman tämligen ogripbar. Du får gärna ge mig en hint hur den politiska korrekta doktrinen skall fångas in i en funktion som varierar över tiden. Var hittar vi något som är objektivt, mätbart och beskriver en korrekt doktrin och dessutom en politisk sådan. Måste man vilket förbjude kanske ta genusvetenskapen eller angränsande discipliner till hjälp!

 9. Anders B Westin skriver:

  Problemet är dock indata. Ibland räcker inte ett helt liv till att hitta rätt indata till betydligt enklare ekvationer.
  Vi får nog skapa åtminstone ett till Universitet vad nu än Lejonborg har för uppfattningar i saken. 😉

 10. andreas skriver:

  en liten kommentar bara:
  maximalt synfalt torde vara lite storre an 180 grader. Se t ex Optics of the Human Eye (David A. Atchison, George Smith) dar det teoretiska maximat verkar vara ~210 grader (preliminart sjalvexperimenterande gav ocksa ett resultat over 180 grader). jag tror saledes att abs(sin(v)) kanske funkar battre.

  tack for en i ovrigt utmarkt teori

 11. tanjabergkvist skriver:

  Jens, tack! Alef 3 är hedrande! Men vem är PP??
  Göran, tack, jag måste förbättra formeln efter
  valet säkert, beroende på hur det går!
  Lennart J, nej, S(t) är bara bra i nuet, om jag skulle
  hävda att jobbet är gjort med den så förlorar vi kanske möjligheten att fortsätta – även om dess aktivitet påverkar framtiden, bara ett strategiskt trick 😉
  Som jag redan sagt är Pk-funktionen hemligstämplad! Man kan inte ta genusvetenskapen ”till hjälp” för att beskriva den, då genusvetarnas agenda ingår i funktionen som en av de dolda variablerna. Pk-funktionen innehåller nämligen alla (på lämpligt sätt viktade efter betydelse) pk-faktorer som finns, inklusive alla pk-kurser (påbyggnadskurser)vid universitetet 🙂
  Andreas, tack för infon – jag trodde bara synintervallet var 180 grader! Men abs(sin(v)) är inte bra, varför ta bort möjligheten till ett negativt värde på förfallet – det är ju bara bra! 🙂

 12. Uffe skriver:

  tanja: men du ska nog lägga till en ”brusterm”;

  sin(v + n(t))

  som motsvarar media-bruset. Den lär ha effekt på den upplevda mediavinkeln. 😉

 13. Magnus Eriksson skriver:

  Fullständigt lysande!

 14. […] få skriva mig till plats i världen, för att beröra. Varken mer eller mindre.” Alltmedan Tanja Bergkvist oroar sig för att inte eleverna i dagens skola kan läsa hennes blogg, eftersom de uppmuntras […]

 15. Alexander skriver:

  \int_{-\infty}^{2009}\frac{dF(t)}{dt}dt = Statliga pengar till genusforskning.

 16. Ulrik O skriver:

  Hur kan funktionen gå mot oändligheten då (1-PSahlin)=0? Då blir ju nämnaren 0 vilket den inte får vara.

 17. Uffe skriver:

  Ulrik O: Antar att du inte såg ”Rakt på sak med KG Bergström”?

  Efter att ha sett det skulle jag nog byta ut (1-P_Sahlin) mot (1-P_Sahlin)^12

 18. tanjabergkvist skriver:

  Alexander, jag la in din latex-kod så att den ser ok ut:
  \int_{-\infty}^{2009}\frac{dF(t)}{dt}dt= Statliga pengar till genusforskning.

  För att den ska kompilera koden så skriver du $ därefter ”latex” (alltså bara det ordet) sedan mellanslag, din latex-kod och avluta med $. Jag kan ju inte skriva ut explicit hur du ska göra eftersom den då skulle kompilera det jag skrev (som ovan) och du då inte skulle se hur det går till. Så nu vet du till nästa gång hur man Tex-ar i WordPress! Och tack för ditt bidrag till min forskning! 🙂

 19. tanjabergkvist skriver:

  Ulrik O, jo då nämnaren GÅR MOT noll så går uttrycket mot \infty (oändligheten). Men egentligen är funktionen i strikt mening INTE DEFINIERAD då nämnaren (1-P_{Sahlin}) är EXAKT noll. Men nu kan vi slarva lite med stringensen, detta är ju tvärvetenskapligt 🙂 Vi kan däremot utan problem säga att om sannolikheten är mycket nära 1 så blir nämnaren mycket nära noll och då går ju uttrycket mot oändligheten utan problem.

 20. tanjabergkvist skriver:

  Uffe, ja det skulle ju snabba på förfallet lite.
  Själv missade jag debatten. Var det något att se?

 21. Uffe skriver:

  Tanja: Bara om man är sugen på att se Sahlin göra bort sig och spela ”the blame-game” i tjugo minuter. 😉

 22. tanjabergkvist skriver:

  OK jag får se det på nätet i helgen!

 23. tanjabergkvist skriver:

  Tack Magnus! 🙂

 24. Ulrik O skriver:

  ”Ulrik O, jo då nämnaren GÅR MOT noll så går uttrycket mot oändligheten.”

  Något jag inte har invänt mot. Och tänka sig jag har också läst envariabelanalys… Du uttryckte dig slarvigt, eller tvärvetenskapligt…, och jag högg ned på det. I strikt mening utesluter din funktion att Mona kan bli statsminister.

 25. tanjabergkvist skriver:

  Tack Uffe, ska kolla imorgon! 🙂
  Måste sova nu….

  Ulrik, ja men vilken bra observation – då är det
  uteslutet att Sahlin blir statsminister. Då kan jag
  bli det istället – ska genast dra igång en kampanj,
  måste bara hitta en kampanjledare och ett tryckeri som kan trycka upp propagandamaterial så är landet i trygga händer! 😉

 26. Ulrik O skriver:

  Det lustiga är att din funktion kan medföra oändligt förfall trots att borgarna är vid makten. Det räcker att Mona har kanonbra opinionssiffror innan valet. Hursomhelst kan förfallet bara inträffa, enligt funktionen, då borgarna är vid makten. Det kanske inte var så du menade riktigt…

 27. tanjabergkvist skriver:

  Nä, det blir oändligt om Sahlin blir vald då jag kör en gränsövergång. Ja, vi får se om Björklund kan sätta in åtgärder i svensk skola – formeln medger utrymme för förbättringar. 🙂

 28. Uffe skriver:

  tanja: Om F(t) är konvex, så kan du finna gott om tips för att minimera förfallet här.. 😉

  http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/

 29. […] det, den komplexa multidimensionaliteten måste man beakta, liksom jag själv gjorde i min egen samhällsanalys nyligen.  Just det ja, jag skulle ju förfina den teorin, ska genast börja jobba på det! Och […]

 30. […] Här ska alltså en person alltså krypa inför den allsmäktiga jämställdhetsmaffian, inklusive rektor och universitetets juridiska avdelning, och förklara att han tittat på varenda OH-bild som jämställdhetsexperten lagt upp – annars gör han sig skyldig till utövandet av härskartekniken “osynliggörande”!!! Ett oberoende vittne, kollegan Z, som också deltog under seminariet, “bekräftar att Y inledningsvis läste ett manus men betonar även att Y deltog i diskussionen vid flera tillfällen.” Med andra ord, ibland kan man ha tur att någon går i god för en, men akta er alltså för angivare i er närmsta krets som kanske i själva verket går genusmaffians ärenden. Vilken nivå befinner vi oss på, år 2009, har halva befolkningen fått psykiska problem medan jag varit upptagen med mitt doktorerande, eller är det jag själv som hamnat i en psykos och hallucinerar? Vad pågår egentligen i det här landet!? […]

 31. […] sätt och varför då inte komma med ett anspråkslöst förslag om att avskaffa svenska språket? Min forskning visar  snarare att spåkinlärningen måste intensifieras! Solrosfrön är bra mot […]

 32. magistern skriver:

  Hehe! Jag var inne på konsekvenserna av om ditt högerled skulle uttrycka dF/dt istället (visst, man kan skriva om den enkelt men då får man massa derivatorer som är svåra att bestämma respektive värde på i högerledet). Det blir ju i så fall lite pyssel att definiera funktionerna så att den slutliga produkten får rätt tecken i förhållande till det ”sammanslagna värdet” av de ingående parametrarna. Men med tanke på att det är en GUT som ska utvecklas vore det bra om den står sig över valdagen 2010 även om i det fall nämnda statsministerkandidat håvar in segern 😉

 33. Lennart W skriver:

  Tanja och magistern, en central fråga här är vad ”förfallet” egentligen står för? Enl. min sofistikerade analys måste vi definiera
  F(t) = dI(t)/dt
  dvs som ökningstakten i antalet institutioner och myndigheter med Lysenkoartad agenda (dvs som är till för att producera ”forskning” som ger ett önskade förutbestämt resultat). Tanjas ekvation blir då
  dI(t)/dt = [Tanjas högerled].
  Detta leder dock nästan omedelbart till ett oroande och deprimerande resultat! Om allt utom I(t) är konstant, kan ekvationen skrivas som
  \frac{dI}{dt}=k I^2,
  som har lösningen
  I=\frac{(I_0)^2}{I_0-F_0\cdot t}
  där
  I_0 och F_0
  står för värdena på I(t) resp. dess tidsderivata just nu vid t=0.

  Detta är inget mindre än en total systemkrasch! Tiden dit ges alltså av I_0/F_0. Om t.ex. ökningstakten för I(t) f.n. är 10%/år är det 10 år kvar.

 34. Lennart W skriver:

  Kanske ska förtydliga med att I(t) ökar mot oändligheten när man närmar sig den kritiska tidpunkten t=I_0/F_0, eftersom att nämnaren i lösningen närmar sig noll då. Under de nämnda förutsättningarna förutsäger alltså vår TOE en
  Big Crunch
  .

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, tack för ditt kompletterande bidrag! Fast det vore ju inte bra om det bara är 10 år kvar till kraschen, fast å andra sidan kan ske allt börjar om då? Även efter the Big Crunch? 🙂

  Förresten, jag vill inte göra dig upprörd, men det låg tydligen något i vad Lysenko sa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Epigenetik (mer här: http://www.epigenetics.tv/sw/1,1,0 ). Man kan nog inte locka fram helt nya egenskaper utan bara sådana som redan ligger imlicit i generna, vilket ju genuseriet inte gör – så det är lugnt! 😉

 36. […] genuscertifieringsplanerna blir verklighet. Själv har jag redan analyserat deras verksamhet ur ett matteperspektiv. Ekonomin har de förvisso redan tagit tag i – i handboken för Gender Budgeting […]

 37. […] ni kan läsa mer om här i mitt förslag på Theory of Everything men jag har konstigt nog glömt att ta med genusvansinnet explicit, men jag antar att jag då […]

 38. […] Svenska läroplaner är modernast i världen och helt i samklang med naturen, vilket är det viktigaste. Det är exempelvis inget naturligt beteende att kunna skriva, läsa eller räkna – dessa är helt mänskliga påfund som tillkommit först på senare och det är inte säkert att dessa onaturliga beteenden rimmar väl med vare sig naturens inneboende godhet eller demokratitanken, och demokratin är trots allt ett nedärvt samhällsskick som finns inskrivet i vårt DNA. Att hjälpa sina egna och andra är för övrigt ingen ”ny tes”. Jag har tidigare (på den tid då mina blogginlägg dessutom fortfarande var korta) skrivit om släkturval och reciprok altruism här. Men Lasse Berg, som antagligen gått i svensk skola, måste ha missat det här avsnittet i biologi.  Den som vill läsa om genusanalysen av svensk skola och den genusordning i ämnenas innehåll (!) som anses vara skälet till elevernas underprestation kan läsa inlägget ”Mitt anförande i Riksdagen” Det finns tydligen inget slut på galenskapen. Jag tror jag måste öka värdet på den nationella sönderfallskonstanten i min Theory of Everything… […]

 39. Edda skriver:

  Det vore verkligen intressant att göra en dimensionsanalys och få reda på vilken storhet sönderfallet har.

 40. […] av tiden, och vad allt annat betyder i denna formel kan ni läsa om i det relaterade inlägget En vetenskaplig ansats till förståelse. En av mina favoritvideos, som jag tänkte lägga upp, är The Paradox of Choice av Barry […]

 41. […] Uppdatering 3: Här har jag försökt förstå mig på tillståndet i landet. […]

 42. […] väldigt underhållande nya blogg: ROBOTPARTIETS BLOGG! Läs! Jag måste låta detta parti granska min vetenskapliga ansats till förståelse (ang tillståndet i landet) – ett anspråkslöst första steg mot GUT (Grand Unified Theory) […]

 43. […] en matteformel utan att ni går i taket, det har ju gått bra förut i samband med min modell för förfallet i landet ) och därför är det glädjande att en riksdagsledamot (i detta fall från SD) nu tagit upp […]

 44. […] och politiker i KBT-behandling, Genusanalys av transportsektorn – del 3. Här är en formel som beskriver tillståndet i landet för den som vill förstå. Det är förresten glädjande att […]

 45. birkebein skriver:

  Lysande.Jag skrattar fortfarande 😉

 46. […] vem (reciprok alturism)?,   Repris på genusperspektiv och snälla apor (Lasse Bergs nya tes) ,  En vetenskaplig ansats till förståelse (den svenska förfallsfunktionen) , Genusforskare delar gener med brödlimpa. Min forskning var tydligen redan lagrad vid universums […]

 47. […] fortskrider i oförminskad takt (jag måste bygga ut min vetenskapliga ansats till förståelse – den här formeln har blivit […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: