Genusdocent om genuskritik i Corren: ”surrealistiskt.” Och lite om Insynsrådet

VARNING FÖR LÅNGT INLÄGG IGEN

Jag förstår inte vad Klinth vill ha sagt. Vad är problemet?

Jag förstår inte vad Klinth vill ha sagt. Vad är problemet?

I ett öppet brev till Correns ledarredaktion beskriver en docent vid Linköpings universitet känslan av att läsa genuskritiska synpunkter i Corren som ”surrealistisk”. Correns chefredaktör och ansvariga utgivare Charlotta Friborg har svarat direkt under brevet, och igår publicerades min replik, eftersom Klinth bland annat reagerat på intervjun med mig i Corren 1/8.  Det är lite svårt att förstå exakt var skon klämmer – Roger Klinth framför nämligen inte någon saklig kritik utan tycks snarare i brist på argument ägna den värdefulla plats han bereds på Corren till att leta efter SD-kopplingar hos både mig och ledarredaktionen. Istället för att försvara genussamfundets förehavanden och lyfta fram den enormt viktiga funktion detta fyller i Sverige (något exempel åtminstone?), inte minst eftersom han själv i allra högsta grad, ska det visa sig, har en aktiv roll i det genusindustriella komplexet, något han glömmer att nämna i sitt öppna brev.

Här är det öppna brevet (själva länkarna har dock jag lagt till) av docent Roger Klinth (12/8): ”Vilken genuspolitik driver Correns ledarredaktion?”:

I ett öppet brev till Correns ledarredaktion ifrågasätter Roger Klinth hur tidningen argumenterar kring familje- och jämställdhetspolitik. Han tycker argumenten sammanfaller med Sverigedemokraternas synpunkter. Roger Klinth är docent vid Linköpings universitet med familje- och jämställdhetspolitik som forskningsområde.

Det senaste halvårets ledare i Corren reser en rad frågor om tidningens politiska hållning i jämställdhetsfrågor. I ledaren från 1 augusti ges till exempel bloggaren Tanja – beskriven som ”en av Sveriges tyngsta granskare av genuspolitiken och vad den leder till” – stort utrymme att framföra sitt budskap. Under rubriken ”Tanja Bergkvist vs åsiktsförtrycket”  förekommer ord som ”genusvansinne”, ”galenskap”, ”fördumningsindustri” frekvent i såväl referaten som i ledarskribentens egna analyser. Artikeln avslutas med en förhoppning att Tanjas ”varnande röst” ska kunna hjälpa andra länder att inte ”styra ned i genusfällan”. Ledarskribenten skickar också med en uppmaning till Fredrik Reinfeldt att utse bloggaren till ny jämställdhetsminister.

Läsningen känns närmast surrealistisk. Har jag hamnat på insändarsidan eller råkat ratta in Ring P1? Är detta verkligen en ledarartikel i en välrenommerad svensk dagstidning? Några dagar senare  går Correns ledare i samma stil tillrätta med ”hippiepedagogerna” inom dagisvärlden och ”deras andliga arvtagare genuspedagoger och mångfaldskonsulenter” – som vill ”frigöra människan från hennes traditionella lojaliteter till nationen, familjen och religionen”. Uppenbarligen verkar Correns ledarskribenter ta avstånd från såväl vänsterblockets som alliansregeringens familje- och jämställdhetspolitik. Det enda parti som i sitt partiprogram kräver att genuspedagogik och mångfaldsarbete ska avskaffas och att familjen och nationen ska utgöra det svenska samhällets primära kollektiv är Sverigedemokraterna (SD).

Att den bloggare som Correns ledare ville utnämna till ny jämställdhetsminister i sin blogg hyllar SD:s jämställdhetspolitiska talesman Mattias Karlsson för att vara en av få folkvalda som stått upp mot ”genusvansinnet” [1 , 2 ] gör mig än mer betänksam. På sin hemsida riktar också SD i Uppsala ett varmt tack till bloggaren Tanja som varit en av huvudattraktionerna vid ett seminarium med rubriken ”Genusvetenskap – galenskap eller vetenskap?” [1 , 2 ] När jag tar del av en intervju på nätet med ledamoten i SD:s kvinnoförbund, Hanna Wigh, kan jag konstatera: Corren verkar med stor precision ha prickat in SD familje- och jämställdhetspolitik. Till och med ordval och formuleringar känns igen. Liksom Correns ledare efterlyser Wigh ”sann jämställdhet” i stället för det ”vansinne” som gäller i dagens politik.

Mot bakgrund av detta menar jag att Corren är svaret skyldig.Vilken politisk ståndpunkt har egentligen tidningen i frågor om jämställdhet och mångfald? Är det i själva verket SD:s familje- och jämställdhetspolitik man torgför i ledare efter ledare?”

ROGER KLINTH, DOCENT VID LINKÖPINGS UNIVERSITET

Svar från Chefredaktören

Corren har på ledarplats ifrågasatt att genusteori används som överordnad förklaringsmodell inom vitt skilda fält av samhällslivet. Vi välkomnar en nyanserad debatt i jämställdhetspolitik, liksom i de andra samhällsfrågor som berörs på ledarsidan.

När Roger Klinth sin debattartikel drar likhetstecken mellan Correns linje på ledarplats och SD:s politik ägnar han sig åt ”guilt by association”. Det kan knappast kallas en saklig argumentation och är därför svårt att bemöta. Intressantare – och mer konstruktivt – vore om Roger Klinth i stället klargjorde sin egen ståndpunkt.

Charlotta Friborg

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Min replik till Klinth (17/8): ”Självständig tankeverksamhet” 

Att undersöka och belysa vad genusforskning som ska genomsyra hela samhället innebär i praktiken, är både en medborgerlig rättighet och skyldighet. Det skriver Tanja Bergkvist i sitt svar till Roger Klinth.

Replik till Roger Klinth, Corren 12/8

I ett öppet brev till Correns ledarredaktion ondgör sig genusforskaren Roger Klinth över att flera personer öppet vågat kritisera svensk genusverksamhet och i synnerhet att detta skett utanför en insändarsida eller Ring P1. Klinth beskriver känslan som ”surrealistisk”. Correns ledarskribenter ska, utöver att i minst ett halvårs tid ha ägnat sig åt självständig tankeverksamhet i öppen dager, dessutom ha använt sig av begreppet ”sann jämställdhet”, en ordkombination som enligt Klinth även en gång uttalats av en SD-politiker i en intervju på nätet.

Dessutom har ”bloggaren Tanja”, det vill säga undertecknad, i en intervju publicerad på Correns ledarsida (1/8) fått ”stort utrymme att framföra sitt budskap”. Istället för att formulera saklig kritik mot detta ”budskap” där jag framför konkret kritik mot flera inslag av genusindustrin, finner Klinth istället även här en SD-koppling. Den består dels i att SD på sin hemsida lyft fram en föreläsning jag höll för en borgerlig studentförening 2009, och dels i att jag lyft fram en interpellationsdebatt i Riksdagen där SD framförde kritik mot de inslag i program JÄMI som jag just hade bloggat om [12 ]

Själv är Klinth inte bara ordförande  i Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings Universitet utan även projektledare för den nya lärarutbildningen, där han troligtvis själv får ganska stort utrymme att framföra och implementera sitt eget budskap på kommande lärargeneration.

Klinth ingår även i styrelsen för Nationella sekretariatet för genusforskning, med uppdrag att ”verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning” samt att genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning ”aktivt främja spridningen av dess resultat” (Svensk Författningssamling). Att i ett sådant läge, som privatperson eller ledarskribent, undersöka och belysa vad denna genusforskning som ska genomsyra hela samhället innebär i praktiken är både en medborgerlig rättighet och skyldighet.

TANJA BERGKVIST, FIL DR MATEMATIK

Ni inser liksom jag att det var en stor prövning för mig att skriva en text på 1.800 tecken inkl blanks, liksom det brukar vara med Axess-krönikorna på 3.500 tecken, och därför är det ju tur att jag har en blogg att brodera ut allt på, så att den fullständiga bilden framträder. Låt mig först lyfta fram Nationella Sekreatriatet för genusforskning. Vi kan läsa om uppdraget i SFS 1997:61 Att forordningen är upphävd genom SFS 2009:1574. Vad detta innebär är inget annat än att Nationella Sekretariatet genomgår en organisatorisk förändring. Uppdraget förblir dock exakt detsamma, vilket ni kan försäkra er om i ”Uppdrag och anslag ligger fast när sekretariatet byter hemvist” i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv 5-6/09  (se överst sid 10, svarar mot sid 6 i pdf:en) som ges ut av Nationella Sekretariatet för Genusforskning. För att vara riktigt säker på att inte politikerna tagit sitt förnuft till fånga, kontrollerade jag detta en extra gång genom att ringa upp sekretariatet i samband med inlägget Det var ju på tiden!

Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning samt på de andra sätt som sekretariatet finner lämpliga. I sekretariatets uppgifter ingår bl.a. att

– överblicka genusforskningen i Sverige och aktivt främja spridningen av dess resultat,

– analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden, och

– arbeta för ett ökat medvetande om genusforskningens och genusperspektivens betydelse.

Naturvetare - ovana vid vetenskapsteori- och kritik

Naturvetare - ovana vid vetenskapsteori- och kritik

Insynsrådets uppgift är att  ”fungera vägledande och rådgivande för sekretariatet i strategiskt viktiga frågor”. I insynsrådet har Klinth sällskap av både Margaretha Fahlgren och Tiina Rosenberg. Fahlgren minns vi från projektet ”Gränsöverskridande möten” som beviljades 10.8 miljoner av Vetenskapsrådet för följande:Det senaste decenniets utveckling vad gäller förståelser av sex/gender inom naturvetenskap respektive genusvetenskap är i mångt och mycket till synes motstridiga, vilket skapar ökade spänningar mellan forskningsområdena. Vi vill ta dessa spänningar och konflikter på allvar… Naturvetare kan vara ovana vid vetenskapsteori och -kritik, och frågande inför varför och hur ett genusperspektiv på naturvetenskaplig forskning ska kunna anläggas.”

Klinth har också under tre år (se intervju från 2010) varit styrelseledamot i NIKK (Nordiska Institutet för Kunskap om Kön), vars direktör Solveig Bergman på en genuskonferens 2009 (6th European conference on gender equality in higher education) gav uttryck för åsikten att ”Excellenssatsningarna och elitiseringen av högre utbildning korresponderar inte med jämlikhets- och jämställdhetssträvandena inom akademin” (se sid 4 i denna pdf  under Får jämställdhet plats på framtidens universitet?).  Själva har genusforskarna dock tre egna av Vetenskapsrådet finansierade excellenscentra – varav ett i Linköping, med övergripande tema ”Dekonstruktionen av hegemonisk manlighet och manliga hegemonier”. Läs mer om hur denna excellensmiljö vill skapa ett europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Linköping  – här!

Ju gulare desto högre genusvetardensitet

Ju gulare desto högre genusvetardensitet

Jag antar att man sedan kommer att få medel för att granska sin egen excellenssatsning ur ett genusperspektiv i vanlig ordning.  I vilket fall, Linköping kommer att bli ett Transnationellt Genuscentrum dit all världens genusforskare kommer att vallfärda, och de gemensamma galenskaperna, eller jag menar forskningsresultaten, kommer sedan att spridas ut till vår okunniga befolkning. Inte minst har Klinth en unik chans att göra en stor insats här som utbildningsledare för den nya lärarutbildning som startar hösten 2011, dvs nu. Jag har redan börjat räkna på utvecklingen, som ni kan se på kartan till vänster.

Det är lätt att normalisera det man finner lämpligt genom daglig propaganda

Det är lätt att normalisera det man finner lämpligt genom daglig propaganda

Men ojdå – även NIKK:s direktör Solveig Bergman som jag just nämnde är visst med i Nationella Sekretariatets insynsråd. Tänk vad liten världen är. Vi får via media ofta uppfattningen att genustänkandet är allmänt utbrett och omfattas av folkflertalet, även om vi själva, hur vi än letar med ljus och lykta, aldrig kan finna någon i just vår egen bekantskapskrets som omfamnar genusvansinnet. Men nu får man ju nästan känslan av att det är en liten krets genusfanatiker som styr och ställer i riket, det tycks intressant nog vara samma personer som återkommer i flertalet stora genusprojekt. Vad mer kan vi säga om NIKK? På hemsidan kan vi läsa om att genusforskarna använder Island som ett ”nordiskt laboratorium”  eftersom ”Den lilla mängden människor gör att det är enklare att identifiera pågående maktstrukturer”. Själv skulle jag vilja hävda att det av naturliga skäl då är bättre att använda Nationella Sekretariatets insynsråd som laboratorium. Låt mig formulera en projektansökan till Vetenskapsrådet genast:

Ansökt belopp: 12 miljarder men om möjligt hela statskassan

Titel: Makt och genus i Insynsrådet

Projektbeskrivning: För det första kan vi konstatera att insynsrådet inte är jämställt  – det finns 9 kvinnor men bara 3 män! Man borde sopa rent framför sitt eget hus innan man raserar andras med en ångvält fulltankad med genuspropaganda. Målet är alltid 50% av vardera könet, så här återstår mycket arbete. I synnerhet om man har ett regeringsuppdrag att pådyvla hela det omgivande samhället sin verklighetssyn och pröva sina idéer och projekt i den experimentverkstad som Sveriges medborgare utgör. För att inte tala om de olika disciplinerna inom akademin som genom att få sina patriarkala grundvalar raserade, ofta kamouflerade i ord som ”vetenskap”, måste göras ”jämställda” (läs om den nya genusfysiken här). Då måste man själv föregå med gott exempel.

En naturlig fråga (naturlig och naturlig, men fullt rimlig i genus-Sverige) som inställer sig är om detta går att åtgärda teoretiskt genom att tre av kvinnorna rekonstruerar sitt kön till manligt. Men då det handlar om biologiskt kön för 50/50-utopin så är detta tveksamt, om inte KI:s nya avdelning (som enda i världen) med ”biologisk genusmedicin”  ska ta sig an det här. Emedan det i andra länder är fullt lagligt att tala om biologiska skillnader i medicinska sammanhang, har detta länge varit tabu för den svenska läkarkåren, ändå tills man fick tillåtelse av Genusmaffian, men då genom att ta in genusforskarna, helt utan medicinsk utbildning, i verksamheten – man skapade det nya ”tvärvetenskapliga” området ”genusmedicin”. Utan genusvetarna skulle läkarna aldrig komma på, eller snarare våga, tala om biologiska skillnader som faktor vid sjukdom.

Vinnova har utbildat förändringspiloter

Vinnova har utbildat 15 "förändringspiloter" som ska vara genusmedvetna

Detta är ett sådant exempel på när Insynsrådet genomför något strategiskt viktigt, trots att det självt inte är jämställt, genom att uppfinna ”nya” forskningsområden som befolkas av genusforskare med fingrarna i syltburken. Vinnova har som bekant nyligen utbildat 15 ”förändringspiloter” som ska bli genusmedvetna i sin bedömning av projektmedel för tekniska innovationer (Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet som delar ut projekt för 2 miljarder kronor om året, Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige). Genusforskaren Robert Hamrén som är ansvarig för genusperspektivet på Vinnova (!) anser att ”Genusvetenskapen utvecklas starkt och ställer nya frågor inom rådande paradigm. Det är det som behövs för innovativt nytänkande.”  (se sid 4 i nyhetsbrevet GP 5-6/09  under ”Förändrat Vinnova redo för nya genusfrågor”) Som exempel på innovativt nytänkande tar Vinnovaanställde genusforskaren Hamrén upp klimatfrågan: ”Om vi gör en utlysning om klimatfrågor utan genusperspektiv får vi inte reda på vem som far illa och vem som skitar ned”.

Mest skräp produceras på diverse festivaler

Hur mycket skräp produceras på en genusfestival?

Om man nu tittar på Nationella Sekretariatets Insynsråd  så ser man att även denne Robert Hamrén, som av en slump, ingår där! Med samma insiktsfullhet som Hamrén, hävdar jag att om man inte granskar Insynsrådet ur ett genusperspektiv, ser man inte vem som far illa, vem som skitar ner, och vem som drabbas av att rådet inte är jämställt. Detta projekt är också tänkt att utreda vilka genusstrukturer som reproduceras och upprätthålls av medlemmarna i insynsrådet liksom att utreda om råden de ger på sikt kan tänkas leda till samhällets (så som vi känt det hittills) slutliga kollaps. Vidare kan det finnas inslag av elitism. Några medlemmar av insynsrådet kan befinna sig högre i hierarkin genom att de tilldelats mer pengar än andra eller skrivit galnare forskningsartiklar som uppmärksammats mer än andra. Och hur påverkar det självbilden hos insynsrådets medlemmar när jag bara tagit upp ett par av namnen här på bloggen och i denna ansökan  medan jag utelämnat andra eftersom jag just nu inte orkade googla mer eftersom jag redan har 50 fönster öppna och datorn blivit lika seg som genusstrukturerna i insynsrådet.

Nat

Sekretariatet ligger i Göteborg, så genusvetartätheten är ganska stor där också (det gula).

Som sagt, genusvetare kan vara ovana vid logiskt tänkande och oförstående inför varför ett genusperspektiv inte behöver anläggas på en upplåst badboll eller en brödrost i Nationella Sekretariatets kök. Det kan också vara så att köket måste saneras från ohyra, inte minst för att flertalet mosade kackerlackor tycks vara av manligt kön, och KI:s institut för genusmedicin måste sättas att undersöka om det är en naturlig död eller om det kan vara så att det finns genusaggressioner som kanaliseras genom insynsrådet. Men inte minst – hur kommer det sig att det är samma nätverk av personer som sitter i alla genusstyrelser, får alla pengar och all makt även i det omgivande samhället? För att titta på den tredje och sista mannen i insynsrådet, Magnus Åberg (lektor i genusvetenskap) så har han tilldelats 1.6 miljoner för att genomföra en utbildning i jämställt akademiskt ledarskap”:

” Utbildningen kommer att drivas som ett samarbete mellan universiteten i Karlstad, Örebro och Mittuniversitetet samt högskolorna i Halmstad, Gävle och Försvarshögskolan.
– Tanken är att bidra till utvecklingen av ett jämställt akademiskt ledarskap inom lärosätena i samarbetet. Det ska baseras på en genusvetenskaplig grund, säger Magnus Åberg som är lektor i genusvetenskap… Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och börjar nästa vår. Under ett år kommer sedan fyra till sex personer från varje lärosäte att gå utbildningen. Erfarenheterna från projektet ska följas upp och dokumenteras i en rapport som sprids till samtliga svenska högskolor och universitet.”

” Det andra projektet som beviljats pengar är ett samarbete med Maria Hedlin, doktor i pedagogiskt arbete, och Linnéuniversitetet. 835 000 kronor ska användas för att göra lärarutbildare mer medvetna om genusproblematik inom lärarutbildningen”

Blivande lärare blir begravda i en hög med genuslitteratur

Ska blivande lärare verkligen begravas i en hög med genuslitteratur?

Jag är också för ett jämställt ledarskap men tveksam till varför detta måste baseras på genusvetenskaplig grund (som jag skrivit om tidigare är genusforskarna själva störda av att just de måste syssla med praktiskt jämställdhetsarbete eftersom detta då kan sammanblandas med ren genusvetenskaplig forskning (man vill ju ha medel för båda…) , se tex sid 5 i denna pdf under ”Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?”). Jag vill här också poängtera att den oändligt långa och tydligen ännu ofullständiga, lista på ”Genuslitteratur relevant för lärarutbildare”  uppenbarligen inte räcker. Lärarutbildare kan aldrig bli genusmedvetna nog. Jag undrar hur mina studenter som jag hade på lärarprogrammet 2005-2007 (som jag dessutom examinerade på normer) klarat sig i livet, då jag inte läst en enda bok på den där listan – utom Moira von Wrights ”Genus och text” – som är med! Men den läste jag ju först nyligen. Det var nog därför det gick så bra i höstas för för mina studenter på IT, Energisystem och Miljö- och vattenteknik som klarade tentan i flerdim.  Det var för att jag läst och bloggat om Genus och text (här och uppföljaren här).

Detta projekt vill slutligen undersöka hur samhället överlevde, och hur en civilisation överhuvudtaget kunnat uppstå, utan att genusvetare övervakat verksamheten i Världsalltet. Hur kunde vi utvecklas från grottstadiet utan genusforskare, och varför har vi inte längre en samlar- och jägarkultur, eller utgör genussamfundet ett exempel på ett sådant genom att det dammsuger myndigheter på skattepengar och jagar alla som inte låter sig kuvas? Detta är en öppen fråga som jag hoppas kunna besvara med 12 miljarder. Jag vill även passa på att slå ett slag för min senaste genusartikel (Den Postsexuella Realismen dekonstruerad som en paradox) som jag hoppas belönas med ett guldregn och flera viktiga poster i alla myndigheter. Artikeln får inneha posterna tills vidare eftersom jag själv lär vara upptagen med att granska insynsrådet. Men ni kan sätta in alla ersättningar på mitt konto.

Vänligen och med könskodad hälsning,

Tanja Bergkvist

Fan! Jag kom på att jag ju nyligen tömde statkassan med min förra genusansökan! 🙂

Nåja, skattepengarna kommer att ha rullat in igen tills min aktuella ansökan är behandlad.

Aktuella länkar:  Intervju med mig på Correns ledarsida (1/8): ”Tanja Bergkvist vs åsiktsförtrycket” , Docent Roger Klinth (12/8): ”Vilken genuspolitik driver Correns ledarredaktion?”, Replik till Klinth (17/8) ”Självständig tankeverksamhet”, Förskoleplikt och avskaffad fri lek, Homo Sovjeticus på dagis? 

Läs förresten ”Det är svårt att se skogen för alla genus”  av Anna Rennéus Guthrie (Gender and forestry är ju stort i Sverige). Namnet  låter bekant, det var hon som intervjuade mig för två år sedan till en artikel i Borås tidning: ”Hon är trött på genushysterin”. Se även läkaren och bloggaren Pelle Billings inlägg om Klinth. Det är för övrigt återigen dags för årets Heterohatets dag (Pelle B även på Newsmill: ”Genusvetare samarbetar med våldsbenägna revolutionärer ). Läs mer om detta på Axess-bloggen. Glöm inte följa Genusnytt: ”Gubbar skalade Simpsons för att stärka Patriarkatet”, och mer om genudebatten på Aktivarum-bloggen och Matte Matiks blogg.

Just det ja, någon person påpekade i förra inlägget att jag glömt nämna en av alla mina titlar – konstnär! 🙂  Det stämmer, jag är även konstnär så klart – se mitt bidrag till den moderna konsten! Jag samlade ihop flera titlar i min titel ”allvetare” men det kanske inte framgick. Nåväl, nästa konstverk kommer bli mer handgripligt – det kommer att bestå i en liten mental revolution som kommer att göra oss fria och lyckliga, med jämställdhet utan inslag av genusvansinne, ömsesidig respekt för allas fria val, och framförallt en utbildning i fysik baserad på naturlagar och inte abstrakta genusresonemang som anser att det inte är naturligt för kvinnor att tänka logiskt. Det är inte heller ”naturligt” att läsa eller skriva men vi gör det ändå. Eller i alla fall jag –  jag skriver och ni läser, något annat hinner ni ju inte göra när jag skriver så här långa inlägg. Ni måste dock förstå att det här är ett sätt att träna upp ert tålamod, endast utrustad med ett enormt sådant kan vi störta Genusväldet. Kan man läsa ett helt inlägg av mig kan man klara allt.

113 Responses to Genusdocent om genuskritik i Corren: ”surrealistiskt.” Och lite om Insynsrådet

 1. Ya.Krivetko skriver:

  Hej Tanja!

  Ditt svar till Klinth är verkligen fantastiskt!

 2. Tanja Bergkvist skriver:

  Ya.Krivetko, tack! Det fanns ju inte så mycket annat att säga. Men det var ju otroligt att jag kunde uttrycka mig på bara 1.800 tecken. 🙂

 3. Kristian J skriver:

  Tycker detsamma! Kort och klart, redigt och rätt!

 4. Glenn skriver:

  Ibland undrar man om man lever i ett land eller ett skämt..

  Jag är glad att du gav honnom svar på tal Tanja 🙂

 5. per hagman skriver:

  har herr Roger Klinth sina rötter i den autonoma vänstern ?

  Per Hagman

 6. Men@Work skriver:

  Kör hårt Tanja! Nu börjar ju resultaten av ansträngningarna komma!

 7. Kim skriver:

  Detta var en av de vassaste och mest skrämmande texter jag har läst på denna välskrivna blogg.

  Citat ekonomiprofessor Bertil Holmlund:

  ”Men finns det egentligen någon principiell skillnad mellan att ställa krav på genusmedvetenhet och genusperspektiv och att efterlysa klassmedvetenhet och klassperspektiv? Jag har svårt att se det. Begrepp som genus och klass (liksom etnicitet) är redskap för att förstå samhällsfenomen och formulera hypoteser om hur världen är beskaffad. De kan vara mer eller mindre fruktbara kategoriseringar beroende på vad som studeras”.

  Låt oss då byta ut ”genus” mot ”klass” i det som står i 2§:

  ”Sekretariatet skall med ett rikstäckande perspektiv främja klassforskning i vid bemärkelse och verka för att betydelsen av klassperspektiv uppmärksammas i all forskning”.

  Klassperspektiv i a l l forskning? Varenda projekt och publikation i matematik, kemi, samhällsvetenskap, etc. Förknippar vi verkligen det med demokratier? Om inte, varför skulle det då vara önskvärt med genusperspektiv i a l l forskning?

  Sen tycker jag att ”genusvansinnet” och ”genusmaffian” är kul ord. Men det är inga ord som är lämpade för att påverka övertygade eller halventusiastiska feminister (som t.ex. jag själv var för tio år sedan). Klinths artikel är tunn, men han kan avfärda dig inför makthavare och andra feminister genom att hänvisa till ditt ordval. Jag tror att du i fora bortom denna blogg vinner på att vara sakligt dräpande och undvika ord som ”genusvansinnet” och ”genusmaffian”.

 8. mach skriver:

  Underbar läsning Tanja. Din replik och slutkläm på Klinths brev är helt klockren. Det genus industriella komplexet som är i färd med att implementera sina genusteorier på oss mindre vetande vill nog helst driva på och implementera sina genusteorier ostört i det fördolda utan öppna debatter. Hela deras levebröd står på spel och de måste vara livrädda att elfenbenstornet de har byggt upp skulle visa sig vara rappakalja som Svante Nordin så uttrycksfullt sa I P1. Läste jag inte någonstans i en SOU rapport att en del av strategin just skulle vara att ”infiltrera” sin verksamhet i samhället för att undvika att bli ifrågasatta.

 9. Min irretation växer konstant och mitt förakt för staten gör så jag hela dagarna går och hötter med näven mot himlen i ren förtvivlan. Gud och stat har bytt plats. Men det har man gjort förr, jodå, maktgalna människor får ganska ofta hybris och växer ända upp till himlen. Det som ändå känns lite hoppfullt i allt det här är Corren. Vet inte hur det kommer sig att just i denna tidning som ägs av Norrköpings tidningar törs var öppnare i dessa frågor än på andra ställen.

 10. Hamstrn skriver:

  Som ung person måste jag säga det käcka ordet ägd. Herr Klinth blev ägd.

 11. annaregnbage skriver:

  Tanja, i mångt och mycket har du poänger angående genusforskning. Självklart finns forskning som inte är till gagn för hela samhället (så är det inom alla discipliner). Eftersom genusforskarna får ett stort utrymme att tillämpa sina teorier så är det just som du säger en rättighet och skyldighet att granska hur detta går till. Vi måste alltid inta en skeptisk hållning till var, när och hur teori ska tillämpas i verkligheten. Men att i utspel efter utspel polarisera mellan tro och vetande eller verklighet och vetenskap för att på så sett skapa ett inbillat vi och dom. Vad är syftet? Väcka debatt är i sak bra. Men att fördöma en hel gren av människor som i grunden försöker göra något som ska föra samhället framåt – något som jag tror att vi alla vill, även du och alla påhejare till denna blogg skapar endast osämja och pajkastning.

  Läs gärna Marcus Birros utspel i Expressen från förra veckan: http://www.expressen.se/kronikorer/marcusbirro/1.2523858/marcus-birro-det-som-inte-gar-att-bevisa-ar-en-stor-del-av-mitt-liv
  och fråga dig om hans fördömande attityd är vettig?
  Nu har inte Marcus Birro tillnärmelsevis din skärpa, humor eller förmåga att föra resonemang. Han har dessutom inte skapat sig samma tyngd och utrymme för att driva sitt agg mot matematiker vidare så antagligen slipper vi fler kommentarer i samma anda från hans håll.

  Min poäng är att forskning och teorier skapar förvirring i verkligheten. Alltid. Matematiska modeller missbrukas i alla möjliga sammanhang och skapar därmed problem. Men att fördöma hela matematikerkåren som Marcus Birro gör är flängt. Du för fram saklig kritik vilket är bra och konstruktivt. Men du för också fram fördömanden och verkar till polarisering vilket motverkar ditt syfte. Det finns ju trots allt genusforskning och genusarbete som har goda effekter på människor både som individer och grupp. Men min uppfattning om livet, människor och världen är att kärlek och goda intentioner är det som i huvudsak genomsyrar människors syften och drift.

 12. Maria skriver:

  Det här var nog det roligaste inlägget jag läst. Vilken humor du har, Tanja. Fortsätt så!

 13. Anders H skriver:

  Tanja skriver: ”Nåväl, nästa konstverk kommer bli mer handgripligt – det kommer att bestå i en liten mental revolution som kommer att göra oss fria och lyckliga, med jämställdhet utan inslag av genusvansinne”.

  När? Var? jag vill vara med! En flash-mob nånstans? Ett internetparty? Vi klär oss i ljusgröna kläder och dricker lingonsaft med isbitar och spelar genustrumpet och dansar? Vad som helst som befriar oss från genustramset och återupptäcker glädje och frihet under ansvar.

 14. Bengt skriver:

  Och så undras det förvånat varför det är så få män som vill bli lärare…

  Kanske inte så konstigt då ett ”genusvetenskapligt perspektiv” (läs – den vite heterosexuelle mannen, ”det onda könet”, är vår tids onda) skall genomsyra utbildningarna…

  Men denna icke PK insikt kanske inte har trängt in och ”genomsyrat” de ansvariga… Vidsyntheten kanske heller inte är så stor?

 15. robjoh skriver:

  Bra skrivet 🙂

 16. Pelle Billing skriver:

  Mycket bra replik i Corren, Tanja!

  Roger Klinth är chanslös mot din skärpa.

 17. […] Nu har Tanja Bergkvist skrivit en replik. […]

 18. Bo Bengtsson skriver:

  Kan jag låna avskedsfrasen:
  ”Vänligen och med könskodad hälsning,”

 19. Roger Klang skriver:

  ”Insynsrådets uppgift är att ”fungera vägledande och rådgivande för sekretariatet i strategiskt viktiga frågor”.”

  Ingen blygsamhet om vart de är på väg!

  Roger Klang

 20. Valeria skriver:

  Jag tvekar på det mesta, men en sak är jag övertygad om: Man kommer aldrig att få till stånd en bra lärarutbildning förrän man vågar ifrågasätta samtliga delar i utbildningen. Jag hade hoppats att den nya utbildningen skulle fokusera på bättre ämneskunskaper samt anpassas till den verklighet som man som nyutexaminerad lärare möter ute på fältet.

  Men med tanke på att personer som Klinth är drivande inom omarbetningsprocessen så inser jag att man kommer att rikta ännu mer fokus mot samhällsuppdraget – dvs. formandet av en fri människa. Fri betyder i detta fall en människa som inte är präglad av stereotypa könsroller, strukturer, heteronormativitet och könsmaktsordningen. Den fria människan ska givetvis också tänka fritt, vilket i dagens Sverige innebär att man får ha vilka åsikter man vill, inom vissa givna ramar.

  I detta arbete kommer kunskapen att hamna än mer i skymundan – för som vi redan vet så är en stor del av dagens vetenskap konstruerad utifrån patriarkala strukturer. Därför vore ett tillägnande av denna detsamma som att inskränka människans frihet.

  Jaja. Vi får nog finna oss i att den svenska skolan hamnar allt längre efter skolorna i övriga Europa. Lyckligtvis har Afrika en bra bit kvar till vår standard.

 21. Rosenhane skriver:

  Tanja, varför inväntar min kommentar 21.11 granskning?

 22. Rosenhane skriver:

  Ok då kopierar jag den:

  Tanja,

  visst var den lång men den var absolut en av de bästa du har skrivit.

  Och Vinnova, denna statliga försörjningsinrättning med mångmiljardbudget sanktionerad av alliansregeringen för det politiskt korrekta genusfolket bör nagelfaras, DU är rätt person att göra det.

  Vinnova har antagligen de flesta aldrig hört talas om men, om det enorma pengaflödet till institutioner och verk som detta relateras till exempelvis en Agda Karlsson 78 , som bor i Hägersten i en liten pensionärslägenhet, jobbat på posten och betalt skatt i hela sitt liv och har fått ont i tänderna men inte har råd att gå till tandläkaren, då ter det sig minst sagt sviniöst att förse institutioner och verk som Vinnova med skattemedel.

  Genus, feminism och socialism för hela slanten!

  Jag rekommenderar en liten rundsnokning på följande:

  http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Forskning-om-kvinnors-foretagande/

  Klicka för att komma åt vi-08-19.pdf

 23. Rosenhane skriver:

  Försökte kopiera den men det blev samma resultat??

 24. QED skriver:

  Tanja! Pelle Billing och Johan Lundberg har orsakat lite medialt vågsvall med avslöjandet om samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs queerinstitut. Visst har du något något inlägg om det senare institutet och Heterohatets Dag?

  http://www.axess.se/blog/post/2011/8/19/Ringar-pa-vattnet.aspx

 25. QED skriver:

  Affären med Göteborgs universitets samarbete med organisatörerna av Heterohatets dag, som avslöjades av Pelle Billing och Johan Lundberg, har nått tidningar och regional-TV.

  En ledamot i Riksdagens utbildningsutskott har nu bloggat om affären och lovat gräva vidare … Se inläggen den 18:e och 19:e augusti här

  http://www.moderat.se/web/Jan_Ericson_blogg.aspx

  Det skulle ju kunna bli obekvämt för Göteborgs universitet eftersom utskottet bereder frågor om högre utbildning och forskning (till exempel anslagstilldelning)

  http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6455.aspx

  Det vore ju bra om någon politiker granskar vad alla genusmiljoner går till. Är det seriös forskning eller politisk aktivism?

 26. Dogdylan skriver:

  Roger Klinth, forskaren i genusvetenskap, verkar vara en begåvad herre. Jag menar, han har verkligen lyckats profitera på genusindustrin. Vem kunde tro för tjugo år sedan, då jag lekte med hårda plastdockor på dagis att dessa plastfigurer skulle kunna vara skadliga för min ”könsidentitet”, eftersom de dessa dockor påtalade ”manlighet” kan operationaliseras till våld, krig och ansvar för land och nation.

  Jag menar, leksaker så som Transformers, TMNT och Dino Riders är ju farliga, i alla fall i relation när flickorna lekte med ”omhändertagande” och ”omvårdnande” lekar med barbiedockor och My Little Pony. Vad barnen leker idag med vet jag inte, men jag antar att det inte har ändrats sig så himla mycket trots genusmaffians inflytande.

  Jag gjorde en Norman Fairclough inspirerad diskursanalys på artikeln som Roger Klinth skrev, och jag kan inte säga annat än att Roger Klinth reproducerar de genusstrukturer som finns i samhället.

  Till exempel blir fil.dr Tanja Bergkvist bara ” bloggaren Tanja”. Varför då? Är inte detta, om något, ett sätt för Roger Klinth osynliggöra Tanja Bergkvist, som politisk aktivist, mamma och forskare? För det första är det respektlöst att kalla Tanja Bergkvist för bara ”Tanja”. Att kalla Tanja för ”bloggaren” Tanja vittnar om att hennes akademiska titel inte är intressant. Samtidigt framhäver Roger Klinth sin egen titel. Detta är, mina vänner, ett uttryck för könsmaktsordningen och själva essensen i den maskulina hegemonin.

  Är det inte om något upprörande att Roger Klinth, genusforskaren, inte klarar av att frångå de maktstrukturer och det maktspråk han får betalt för att på heltid propagera mot. Eller kan det vara så att Roger Klinth anser att genusvetenskapen är helt skilt från politiken, om så, är det ju fullt möjligt att vara Sverigedemokrat och genusvetare. Det borde ju rimligtvis vara så att man kan vara genusvetare och ogilla abort, böglobbyn, feminism, separationen mellan kyrka och stat, mångkulturalismen och invandringspolitiken.

  Vad jag vet, att som du sociolog, jurist, nationalekonom, antropolog, socionom och statsvetare kan tycka illa om abort, böglobbyn, feminism, separationen mellan kyrka och stat, mångkulturalismen och invandringspolitiken – och samtidigt kunna forska inom disciplinen.

  Kan man vara genusvetare och tycka detta? Kan man veta genusvetare och samtidigt hävda att kön/genus är något sociobiologiskt, eller måste alla genusvetare tro att könet är en socialkonstruktion. Får man som genusvetare ha åsikter som är i konflikt med vänsterliberalism, socialism, feminism eller post-kolonialism?

  Jag tror vi behöve ringa Ron Paul.

 27. Nordbo skriver:

  Heterohatarna har äntligen fått lite motstånd. Genusvetarna säger sig inte ha känt till hatet.

  http://svtplay.se/v/2507424/far_halla_forelasningar_pa_universitetet

 28. Nordbo skriver:

  Eller jag kanske ska säga att motståndet äntligen fick en effekt. Doktor Tanja mfl har lagt grunden för det genom sitt engagemang för ett sundare samhälle.

 29. Rosenhane skriver:

  Tanja,

  visst var den lång men den var absolut en av de bästa du har skrivit.

  Och Vinnova, denna statliga försörjningsinrättning med mångmiljardbudget sanktionerad av alliansregeringen för det politiskt korrekta genusfolket bör nagelfaras, DU är rätt person att göra det.

  Vinnova har antagligen de flesta aldrig hört talas om men, om det enorma pengaflödet till institutioner och verk som detta relateras till exempelvis en Agda Karlsson 78 , som bor i Hägersten i en liten pensionärslägenhet, jobbat på posten och betalt skatt i hela sitt liv och har fått ont i tänderna men inte har råd att gå till tandläkaren, då ter det sig minst sagt sviniöst att förse institutioner och verk som Vinnova med skattemedel.

  Genus, feminism och socialism för hela slanten!

  Jag rekommenderar en liten rundsnokning på följande:

  http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Forskning-om-kvinnors-foretagande/

  Klicka för att komma åt vi-08-19.pdf

 30. Rosenhane skriver:

  Det tycks inte funka, jag ger upp,

 31. Men@Work skriver:

  @Annaregnbåge:

  Kan du ge exempel på genusforskning som är neutral och varit till gagn för samhället? Problemet med genusforkningen är att den bygger på politisk ideologi (marxism) och kan således aldrig uppnå kravet på vetenskaplighet. Att staten finaniseriar sådan verksamhet och dessutom låter den ligga till grund för viktiga beslut är ytterst allvarligt. I förlängningen kan detta leda ill ett totalitärt samhälle, där politiska dogmer styr framför vetenskaplig rationalitet.

 32. annaregnbage skriver:

  Men@Workn: om vi skulle låta forskning vara det enda godtagbara sättet att fatta beslut om hur vi ska leva så skulle vi aldrig kunna bestämma något. Forskning måste bygga på vad merparten av ett samhälle tycker är värt att studera och så får man revidera sitt sätt att leva vartefter. Personligen är jag väldigt glad att det finns ett genus-tänk på förskolorna numera. Att hålla på att genuscertifiera allt och alla verkar väl däremot att gå ganska långt och jag tror att jag förstår den sakliga kritiken som förs fram i den här bloggen – dvs att det är pk att syssla med genus och därför kan man göra nästan vad som helst under den genus-flagg. Självklart behövs det folk som granskar detta.

  MEN, man behöver för det inte döma ut en hel gren av forskning och undersökningar bara för att det till viss del verkar märkligt för oss som är inte är fullständigt insatta i ämnet. Personligen kan jag förstå att man vill studera könet som konstruktion i samhället och jag tror också att en hel del bra kommer av det. Jag tror inte på att polarisera mellan humaniora och naturvetenskap.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, jag vet inte varför du hela tiden tycks hamna i kön 😦 Har släppt dina kommentarer nu. Tycks vara som i fallet med Dr Jonsson, han (som ju är tekn. dr) sa att det berodde på en säkerhetsinställning på hans egen dator, om jag förstod det rätt. Har bara inte hunnit sätta mig i lugn och ro vid datorn denna helgen… ska göra det imorgon dock! 🙂

 34. Monnah skriver:

  Jag får alltid ta sats innan jag läser dina inlägg för att hänga med i svängarna, men oj, vad det är värt den ansträngningen! Jag är otroligt sugen på att gå lärarutbildningen igen för att se vad som har hänt sedan jag examinerades 1992. Kanske jag kan få en plats i insynsrådet och köra studien därifrån?

 35. Åke skriver:

  Nu är det vetenskapligt bevisat att matte ger en kick. Att tänka ökar dopaminhalten i hjärnan.

  http://medicinskaccess.se/index.php/Nyheter/Hjarntraning-okar-frisattning-av-dopamin.html

 36. olle w skriver:

  Tycker det är väldigt svagt att de försöker misskreditera SD som är tredjepart i denna debatt. Huruvida du tycker SD är bra eller dåligt är ingenting du skall behöva redogöra för. Vi har faktiskt valhemlighet i detta land. Vänsterflummarna vill gärna brännmärka sina motståndare med diverse löjliga epitet. Alla vi som är inte är med i ett parti har all rätt i världen att sympatisera med enskilda åsikter eller partier (vi röstar förmodligen också i diverse val) utan att behöva redogöra närmare för det.

 37. olle w skriver:

  Detta är väldigt typiskt vänstermaffian. Är det inte Genus är det klimat, ”rasism” och ”främlingsfientlighet” osv. Det som lyser igenom är att man får inte tycka fel då blir de sura och går till personangrepp. Deras förvirrade verklighetsuppfatning tål inte heller logiska argument eller analys. Utan de vet att de har rätt utifrån sitt rosenröda flumperspektiv.

 38. Galne Gunnar skriver:

  @ annaregnbage:

  Ett väldigt enkelt och rakt svar på vad som är galet med genus”vetenskapen” och mångkulturalismen får du av Francis Bacon, som för snart 400 år sedan formulerade följande sanning:

  ”Nature to be commanded, must be obeyed”, Francis Bacon, Novum Organum.

  In order to command nature, one must act according to its rules and identity. The statement Reality is Absolute is the explicit recognition of the primacy of existence. This means that reality is not subject to wishes, whims, prayers, or miracles. If you want to change the world, you must act according to reality. Nothing else will affect reality. If you evade this fact, your actions will most likely not have their desired effects. Your failure will be metaphysical justice.

 39. Galne Gunnar skriver:

  @ annaregnbage:

  Ett annat citat som flumvänstern (mångkulturalister och genusvetare etc) behöver känna till, och begrunda innebörden av, är Reinhold Niebuhrs ”Serenity Prayer”:

  ”Grant me the serenity to accept the things I cannot change,
  Courage to change the things I can,
  And wisdom to know the difference.”

  Det har funnits förnuftiga människor även före vår livstid som har lämnat efter sig ett kunskapsarv som det är vår plikt att förvalta och bygga vidare på, och inte att huvudlöst rasera och pissa på, som fallet ofta är i denna extremt korkade tid vi lever i.

 40. Erixell Leif V. skriver:

  Bra utredd med insynsrådet etc! Nu väntar vi på en utredning om vilka politiker mer exakt som tillstyrker medel till alla dessa ”astrologiska” (dvs. pseudovetenskapliga) genusprojekt. Jag vill ha ett ansikte på någon som det går att utkräva ansvar ifrån.

 41. Per Sundin skriver:

  What a knockout! Be nice to them

 42. Men@Work skriver:

  @Annaregnbåge:

  Det finns naturligtvis inget som hindrar genusvetare från att experimentera och studera med genus i hemmiljö, men inte med mina skattepengar och med mina barn

  Kort sagt: genusstudier är inte och kan aldrig bli vetenskap eftersom det är en extrem politisk ideologi som inte backas upp av oberoende evidens.

  Nej, jag vill inte ha ett samhälle som styrs av vara sig magkänsla, Gudstro, kristaller eller tanken på att det finns en kruka guld vid genusregnbågens slut. Det är en totalitär och revolutionär ideologi, inget annat…

 43. Galne Gunnar skriver:

  Mauricio Rojas: ”Drevet mot Gudmundson liknar utmobbningen av mig” http://goo.gl/ZDpUF

 44. Galne Gunnar skriver:

  Genusvetare spyr osande hat mot Pär Ström och Pelle Billing http://t.co/fQtXdOS

 45. Galne Gunnar skriver:

  Genusvetare hotar polisanmäla Per Ström http://goo.gl/4Gaxf

  Vill man ha riktig underhållning så ska man tydligen sälja TV:n och börja läsa kommentarer av rabiata genusvetare på nätet istället.

 46. QED skriver:

  Det mindre kända Deutsches Queer-Institut (1933-1945):

  🙂

 47. Galne Gunnar skriver:

  Intressanta siffror i en undersökning från Pew Research Center, om vad muslimer och västerlänningar tycker om varandra: http://goo.gl/krx1a

 48. JD skriver:

  Bra Tanja!

  Finns det någon möjlighet att någon som är väldigt insatt i hur maktstrukturen ser ut bland genuseliten och hur dessa personers inflytande ser ut då det gäller utbildning, media och juridik.

  Det skulle vara väldigt intressant med en klickbar karta över dessa personer och att man kunde välja att se hur nätverket ser ut då det gäller olika områden. Man skulle också kunna borra sig ned för att se hur förgreningarna ser ut från makteliten och då kunna se vilka inofficiella huvudaktörer det kan finnas.
  Det skulle då vara lättare att förstå varför vissa beslut har tagits och att förutse framtida beslut.

  Ungefär på samma sätt som kvällspressen brukar illustrera förgreningar inom Maffian.

 49. Galne Gunnar skriver:

  Hela filmen ”The Stoning of Soraya M.”:

 50. Galne Gunnar skriver:

  Dubbla måttstockar för hatet http://goo.gl/W1SUd

 51. QED skriver:

  Serien PHD (Piled Higher and Deeper) som sätter forskarstudenters vedermödor i en komisk belysning

  http://www.phdcomics.com/comics.php

  blir nu film

  http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1433

  Kanske kan vara något för den som gillar The Big Bang Theory?

 52. Malaco skriver:

  Tanja, du är århundradets kvinna. Många många kvinnor tycker som du, men vågar inte säga nåt.

 53. Galne Gunnar skriver:

  Skådespelaren, Peter Stormare: ”Bra att SD kommit in i riksdagen” http://goo.gl/4fuOV

 54. […] mer om genusforskningens förmåga att få politikerpengar se Tanja Bergkvists blogg. Lägg även märke till 20.000 – hits challenge på […]

 55. QED skriver:

  Från UNT debatt

  ”…en frustrerad förskollärare konstaterade i en radiodebatt: ”Det värsta för våra barn är att de är så utlämnade till outbildade personer. Jag tänker då på föräldrarna.” ”

  http://www.unt.se/debattspecial/rfsls-makt-stracker-sig-langt-1437313.aspx

 56. Galne Gunnar skriver:

  Hasse Aro ljuger medvetet för att dölja invandrarbakgrund hos brottsling

 57. Nordbo skriver:

  Om jag kunde skulle jag ge den här planeten till dig, doktor Tanja:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/astronomer-har-upptackt-planet-av-diamant_6418092.svd

 58. N skriver:

  http://hd.se/mer/2011/08/25/sveriges-sexigaste-yrken/

  Män gillar kvinnliga läkare och sjuksköterskor i lika stor utsträckning.
  För kvinnor finns manliga sjuksköterskor inte ens på radarn.

  Undrar vad genusvetarna skulle säga om det…

 59. Galne Gunnar skriver:

  Hasse Aro – Hur media döljer invandrarbrottsligheten

 60. StigBerit skriver:

  Mattematiker eller fysiker – oavsett kompletterande bildning – skall stanna vid sin läst. Att Tanja Bergkvist (?) inte besitter nödvändig genuskunskap för att opponera på annat sätt än att raljera i disciplinen framstår som uppenbart.

  En akademins Blondinbella, enligt min mening.

 61. Men@Work skriver:

  @StigBerit:

  Tanja besitter gedigna kunskaper i vetenskapsteori samt bevisföring och är därmed ytterst lämpad att uttala sig angående vad som kvalificerar som vetenskap eller ej.

  Hoppas du är ironisk.

 62. Galne Gunnar skriver:

  @ StigBerit:

  ”En akademins Blondinbella, enligt min mening.”

  Och din mening ger vi ingenting för!

  Tanja läser på kontinuerligt och är mycket väl insatt i genusgalenskaperna, och om du inte begriper det så ligger felet hos dig och inte hos Tanja.

  Dissa dessutom inte Blondinbella! Hon är också bra mycket intelligentare än sina belackare.

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  StigBerit, ”Att Tanja Bergkvist (?) inte besitter nödvändig genuskunskap för att opponera på annat sätt än att raljera i disciplinen framstår som uppenbart.”

  Ha ha – ok, jag kan ju ta och gå en kvällskurs i genusvetenskap och rapportera från insidan? 🙂 Jag är säker på att alla läsare skulle uppskatta att få en daglig rapport från insidan, tills jag blir utkastad med huvudet före tillsammans med min kritik, och alla andra kritiker kan jag tro :-). Häromdagen var det förresten en mansperson (får man skriva så, eller hur ska det vara om man är genusmedveten?) som kände igen mig på T-banan och ville att jag skulle signera hans mattebok, han läste visst matte tredje året. Han sa att han han läst sociologi där genus ingår som obligatoriskt givetvis, och att det inte får ifrågasättas, och att han knappt stod ut, och det var min blogg som återgett honom hoppet om mänskligheten.

  För att komma till saken, med mina flera hundra poäng i vetenskapliga ämnen (matematik, fysik, astronomi, filosofi – ring gärna LADOK och GLADOK, detta påminner mig om att jag måste lägga upp ett CV här snart) så kommer jag säkert in på Grundkurs i Genusvetenskap 🙂 Där kan jag få träffa Sveriges intellektuella elit, antar jag, och jag hoppas att jag inte får mindervärdeskomplex.

  Du skriver: ”inte besitter nödvändig genuskunskap för att opponera på annat sätt än att raljera i disciplinen.”

  Det är ju ett inbyggt problem i det här fallet – genusvetenskapen går inte att kritisera inifrån. Det går inte att kritisera genusvetenskap genom att läsa genusvetenskap. Finns det någon som har lyckats med det konststycket? I så fall skulle ju hela ”vetenskapen” implodera.

  Jag kommer att återgå till akademin snart, redan imorgon faktiskt, för att göra studenterna matematikmedvetna.

 64. QED skriver:

  StigBerit, du måste skämta:

  ”Mattematiker eller fysiker – oavsett kompletterande bildning – skall stanna vid sin läst.”

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det var ju lite underligt, det där med att stanna vid sin läst (StigBerit). Brukar inte genusmedvetna personer uppmuntra till klassresor? 🙂 Är det inte min mänskliga genusmedvetna rättighet att göra en klassresa från matematik/fysik-världen och upp till den storslagna Genusvetenskapens värld?

  När jag tänker efter (hemska tanke) så bor jag faktiskt rent geografiskt närmare genusvetenskapliga institutionen än de matematiska vid SU och KTH. Och man måste ju lära känna sin fiende, eller förlåt, jag menar granne, innan man säljer marken inklusive byggnaden med grannen i till högstbjudande. Vilket är jag, när ni fyllt på mitt Paypal-konto – då ska vi köpa upp hela området och bygga en privat tankesmedja där. Genusvetarna får givetvis vara med om de vill, alla som läst minst 100 poäng matte alternativt klarat av att läsa ett helt av mina inlägg, och instämmer i allt, får vara delaktig i verksamheten. Som alltså på det sättet är väldigt inkluderande, för att tala pk-språk så att alla begriper.

 66. QED skriver:

  Ja det är klart att genusvetare är den nya elitexamen. Arbetslösheten är mycket låg. Genusnytt har ett inlägg om detta:

  http://genusnytt.wordpress.com/2011/08/22/nya-spannande-genuskurser-vinklade-som-vanligt/

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, tack! (ang att jag får diamant-planeten här http://www.svd.se/nyheter/utrikes/astronomer-har-upptackt-planet-av-diamant_6418092.svd ). Låt detta stanna mellan oss, men det är faktiskt jag som tillverkat den planeten. Jag var och härjade på Astronomiska i förra veckan, och det var med mitt exjobb ( http://www2.math.uu.se/~tanjab/exjobb.pdf ) i färskt minne som jag lyckades med det här. Jag kan inte gå in i detalj på hur, för då skulle ju andra kunna göra samma sak. Men nu är frågan hur jag ska fånga in diamantplaneten i en omloppsbana runt jorden för att kunna bryta loss en del av materialet för att kunna köpa upp marken där Genusvetenskapliga institutionen ligger. Förslag?

 68. Osynlige Mannen skriver:

  Alltid lika trevligt att se hur du rör om i genusgrytan Tanja. Ett långkok, men de brukar bli möra och med rätt kryddning riktigt goda. Jag antar att du redan sett den mest koncisa och egentligen fullt tillräckliga förklaringen av skillnaden mellan män och kvinnor:
  http://images.cryhavok.org/v/Life+Explained.jpg.html
  Bilden kanske skulle behöva kompletteras med HBT…(lägg till valfritt antal bokstäver) men det skulle nog kräva ytterligare forskningsanslag.

 69. Nordbo skriver:

  Det räcker nog med lite diamntgrus från planeten för att kunna finansiera försvaret. Hur det ska kunna föras till jorden vet jag inte. När jag tittade på din uppsats tänkte jag att du kanske kan finna något slags kryphål i kosmos som gör att man kan hoppa från en plats till en annan, utan att behöva följa den vanliga vägen genom tid och rum. Diamantplaneten är ju en bit bort.
  Fast jag tror inte att det räcker med rikedomar. Det behövs exorcister beväpnade med vigvatten också, för att kunna driva ut genusförvirringens ande ur de besatta kultanhängarna.

 70. QED skriver:

  Har kommit över dessa informationsfilmer från Patriarkatets Centralorganisation

  😉

 71. Malaco skriver:

  Tanja – Jag misstänker att din sajt kommer att översvämmas av nya kommentarsfält-veteraner nu!

  Det är nämligen så att DN och Expressen infört mer cencur nu. Som såklart är mer riktat mot kritiker av genusmaffian

  själva påstår de att de gör det pga ”rasistiska inlägg” men den ursäkten tror nog inte ens de själva på. Det är såklart riktat mot genus-kritiska framförallt.

  Grattis i alla fall Tanja! Till nya läsare! Du kan nog stjäla åtminståne 10.000 läsare från DN och Expressen.

 72. Lennart W skriver:

  Malaco: Väldigt bra med hårdare moderering på DN och Expressen – om det verkligen är sant. Är ju inte alls så att de bortmodererade inte kan göra sig hörda ändå på det allt större nätet. Finns dock ingen anledning alls att ge utrymme på DN.se för alla stollar som fått spel spelrum där förut. Allvarligt talat borde Tanja göra samma sak som DN.

  Galne Gunnar: Vad fan menar du egentligen? Att svarthåriga och mörkhyade inte kan vara riktiga svenskar?? Du är rasist. Och dra inte någon j-la vals om ”invandringkritisk”. Det är utseendet du gör en poäng av.

 73. Nils Jungenäs skriver:

  1. Du MÅSTE öka frekvensen i ditt bloggande Tanja! Det är så befriande att ta del av din sarkastiska humor och din energiska attityd.

  2. Kan någon tänka sig att ta på sig att göra en sammanställning av de enorma summor pengar som ur de olika offentliga kassakistorna, pumpas in i allt som har med dessa tvivelaktiga feministiska genusprojekt?

 74. Nordbo skriver:

  @Nils
  Doktorn är en ensamstående mor, forskare och har många andra titlar som hon har nämnt på bloggen, så jag har förståelse för att uppdateringstakten inte är så hög. Eller snarare är jag imponerad att hon alls hinner sätta sig in i alla stolliga genusprojekt.

  Nr 2 håller jag helt med om. Den ekonomiska krisen har återigen blivit synlig och det verkar sannolikt att även Sverige kommer drabbas av åtstramningar. Den socialistiska genuspropagandan är en utmärkt plats att börja skära ner på. Det kommer inte att bara spara pengar utan dessutom bidra till mindre förvirring hos ungdomar, ökad kreativitet eftersom tankarna blir friare när de inte tvingas in i en sovjetliknande ideologisk form och vi får mindre byråkrati. De som nu är improduktiva genusvetare kan istället skola om sig till något som bidrar på ett positivt sätt till samhället.

 75. Nordbo skriver:

  Det här är intressant, doktorn:

  http://pre.aps.org/abstract/PRE/v84/i1/e011130

 76. annaregnbage skriver:

  Galne Gunnar, men@work mfl: Ok, ni vill inte ha ett samhälle där man laborerar med människor eller styr mot vad vi tror på utan att besitta vattentät kunskap om det vi fattar våra livsavgörande beslut kring. Fullt förståeligt att man känner den rädslan och oron.
  Newsflash: en värld som ni beskriver existerar ännu inte. Tro och vetande måste gå hand i hand och besluten fattas med demokrati (oavsett om folk i allmänhet kan anses korkade). Människan har alltid lärt sig genom misstag. Ett misstag var att tro att kvinnor inte skulle kunna forska, arbeta och aktivt ta del i samhällets utveckling, så människor gjorde motsånd och kvinnorörelsen uppstod. Antagligen är det också ett misstag är också att tro att vi måste fastna i stereotypa könsroller och familjemönster som inte passar alla genom att inbilla sig att kvinnor är si och män är så. Och nog måste väl även ni se att sådana mönster finns? Behöver vi studera dessa mönster och normer? Ingen aning. Behöver alla starkt influeras av genusforskarnas slutsatser? Antagligen inte. Har genusforskning politiska motiv? Absolut. Behövs kritiker som Tanja? Javisst. Men syftet med debatt är väl i första hand att nå konsensus och respektera varandras åsikter. Genusforskarna kan inte motivera sin verksamhet genom vad vi på en naturvetenskapliga planhalvan anser är vetenskapliga metoder. Vad får er att tro att man med dessa vetenskapliga metoder kan argumentera för motsatsen när genusteori i själva verket till störst del rör sig om tro och tyckande?

  Jag upprepar, tro och vetande måste gå hand i hand om vi ska komma någon vart. Till och med matematikern måste ha en magkänsla och laborera för att komma fram till sina påståenden. ”Jag tror att den här operatorn bevarar stabilitet på den här klassen av polynom och därför testar jag hypotesen tills dess att jag med ett logiskt resonemang kan bevisa att det faktiskt förhåller sig så”.

  Jag håller med om att det saknas förnuft i samhället, men en akademiker är inte per automatik alltid den mest förnuftiga bara för att man kan polarisera, föra logiska resonemang och köra över sina motståndare med intellektuell överlägsenhet.

 77. Galne Gunnar skriver:

  ”Religionskritik och främlingsfientlighet – motsatser eller parhästar”; en debatt mellan William Petzäll, Sverigedemokraterna och Christer Sturmark, Humanisterna.

  Mycket hög nivå på denna debatt. Så här ska en seriös debatt gå till!

  http://goo.gl/zXkSe

  PS: Genusgalenskaperna berörs kort av Petzäll c:a 14 min in.

 78. Åke skriver:

  Franska filosofer är bara så mycket fräckare än Bulgariska mattenördar. Du har inte en chans

 79. hamstrn skriver:

  Åke

  Foucault är väl den sista man ska hänvisa till om man ska föra begriplig argumentation.

  Det tog en livstid för den mannen att beskriva att ord betyder olika för olika människor… Att ordets mening varierar litet mellan olika personer.

  Mattematik är ett logiskt språk om alla talade mattematik skulle alla kunna göra sig förstådda till störst grad. Så nära sanning man kan komma.

 80. hamstrn skriver:

  För att ord skall ha mening måste ordet betyda nästan samma sak för de som kommunicerar. Man kommer alltså överens om vad ett ord menar.

 81. Lennart W skriver:

  Fransk filosofi har varit en katastrof. Sartre talade om den nödvändiga revolutionen mot bourgeoisi. Allt måste rivas för att ett nytt och bättre samhälle ska kunna formas. Pol Pot lyssnade och lärde och åkte hem till Kambodja för att tillämpa läran..

  PS Snälla, för Tanjsas skull: det stavas MATEMATIK, med ETT t.

  PS2 Kul ”Debatt” igår på SVT1, om näthat och restriktionen, men kanske ffa om äktenskapet. Schyman har visst varit med och skrivit en bok där de hyllar skiljsmässan. Var en fräsch fläkt att höra den unga kvinnliga KD-ledamoten tala om commitment (eller hur hon nu sa det), dvs att man ger varandra löften som båda också verkligen jobba på att hålla, som ett team för livet. Vackert så. Och ändå jättebra att det går att skiljas om det skiter sig ändå. Fast bäst var ju den där hemmafrun (känd från TV..?) från New York City.

 82. mach skriver:

  Här är en till godbit.

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2548225/eleverna-spelade-spel-halva-dagen

  Där går att läsa ”I oktober förra året fick Skolinspektionen in en anonym anmälan som gällde undervisningen vid ”Digitala rummet” på den kommunala skolan Ross Tensta gymnasium i Stockholm.
  Skolinspektionen ryckte ut och konstaterade att eleverna spelade datorspel som World of Warcraft ungefär halva skoltiden – utan anknytning till något ämne.
  Elevernas undervisning ska dels ha skett via World of Warcraft där läraren varit online, dels via meddelandetjänsten Skype.” och vidare; ”Programmet ska dessutom ha saknat behöriga lärare i matematik, mediekurserna samt idrott och hälsa. Däremot fanns en dansmatta kopplad till tv-spelskonsolen Xbox, så att eleverna skulle kunna röra på sig under gymnastiklektionerna.
  Det enda betyg som eleverna hade fått var i datakunskap.”

  Så går det till i dagens skola. Skolans chef Inger Nyrell kallar utbildnings linjer för ett ”projekt” men det är oklart enligt skolinspektionnen vilken inriktning ”Digitala Rummet” har.

 83. Oskari skriver:

  Tanja, imponerande grävande bloggande/journalistik. Men ett tips, det skulle vinna mycket på att kortas ned i mindre beståndsdelar.

 84. totte skriver:

  Bra skrivet. En miss bara. Jämställdhet är inte 50/50 utan i de flesta fall samma som minst 50% kvinnor. Jämför tex diskussionerna kring jämställdhet inom genusvetenskapen eller skolan mot hur den ser ut i privatägda bolag. Ju fler kvinnor desto jämställdare.

 85. Tanja Bergkvist skriver:

  Kära läsare och själsfränder, jag ber verkligen om ursäkt för min digitala frånvaro. Förra veckan började jag undervisa matte på KTH på Farkostteknikprogrammet och Samhällsbyggnadsprogrammet, och därför var jag upptagen med att börja plöja en 600 sidor tjock ny kursbok i linjär algebra, samt att lösa en miljon övningsuppgifter. Jag ber om ursäkt att jag fick försumma bloggen lite pga detta, men ni vet ju att jag alltid ger mig in i allt helhjärtat och fanatiskt.

  Ni ska veta att det var rena meditationen att plöja den och lösa några miljoner mattetal, eftersom informationsflödet på nätet är oändligt och man aldrig blir klar (något som för övrigt togs upp i filosofiska rummet i söndags i ett program om personlig effektivitet), men det gäller att göra en rivstart, annars kommer man ingenvart, vilket inte minst studenterna på farkostteknik borde känna till. Ja ja, jag vet vad ni tänker – att det här är ett led i kampen och att jag ska använda farkoststudenterna och samhällsbyggnadsstudenterna för att bygga den jättefarkost som ska forsla iväg oss ut i rymden bort från genusvansinnet till någon beboelig planet (diamantplaneten jag fick från Nordbo?) där samhällsbyggnadsstudenterna sedan ska lägga grunden till ett nytt samhälle efter att jag lagt grunden för deras matematiska kompetens. Men så är det inte, jag fick faktiskt inte välja studenter själv, men av någon outgrundlig anledning tycks ödet vara på min sida, inte alltid på kort sikt, men på lång. Jag är lite slut nu, har varit på KTH sedan 8 imorse, men en matteprofessor från ett annat lärosäte och en trogen läsare av bloggen påminde mig igår om att jag ju har en blogg, något jag glömde under den meditativa stunden med den nya kursboken. Eller glömt hade jag inte, men tillfälligt förträngt pga tidsbrist.

  Jag måste skaffa ett platt tangentbord i helgen, det är helt orimligt att jag ska behöva trycka ner tangenterna en hel centimeter på den här stationära datorn. Min bärbara är ju seg och i princip död nu, så går det när man bloggar i två år på samma maskin, men det krävdes mer kraft ändå att trycka ner tangenterna på den eftersom det var fullt med brödsmulor under och mellan dem. Vissa tangenter hade tom lagt av helt… Jag fattar inte varför jag skaffade en sådan där mobil-dator-brödrost för några månader sedan, HTC eller vad den nu hette, det går ju inte alls att använda sig av den då allt är så litet, därför ska jag byta den mot en surfplatta i helgen så att det inte blir så att jag är avskuren från nätet när jag springer mellan salarna på KTH. KTH är dessutom på deltid så lite fritid måste jag ju kunna få nu. Det har jag iofs trott sedan jag var fem men det kommer alltid något ivägen. Som tex att jag nu tagit på mig att störta Genusväldet inom tio år. Alltid är det nya uppgifter och nya projekt. I förra veckan var jag på Axess frukostseminarium om socialdemokratins framtid, det lär dyka upp på play inom kort om det inte redan gjort det, ska ta upp det i nästa inlägg, och idag hade jag på vägen hem från KTH ett kort möte med en statsvetarstudent som ska ingå i min framtida tankesmedja. Men jag inser att jag måste kolla igenom mina 5000 mail sedan förra våren först så att jag får med mig alla på tåget.

  Som jag sagt tidigare – är jag borta från bloggen så är jag någon annanstans, så oroa er inte. Det kan verka logiskt och självklart att det är så, men det är det inte, exempelvis är genusforskarna överallt samtidigt, till flera fysikers förundran.
  På tal om fysik – missa inte Vetenskapens värld TV2 nu ikväll kl 20.00 om ljus. Det blir min dotters fysiklektion för dagen och vår godnattsaga. Det gäller att vara effektiv i en vansinnig värld. Men nu MÅSTE ni se The Big BangTheory på TV5 kl 19.30-20.00 – världens bästa komedi :-). Tre teoretiska fysiker som är helt galna, eller normala kanske, beroende på vilken värld man bor i. Jag tycker att de är väldigt normala – särskilt Sheldon. Se den vardagar kl 19.30 TV 5. Nu måste jag gå, har redan missat halva!

 86. Vivel skriver:

  Tanja Bergkvist: Du er matematiker, kolla på samhellet, på systemet. Absolut alt handlar om effektivisering av menneskene.

  Systemet handler inte nødvendigvis om politiske systemer, men om et øvre system vi ubevisst eller bevisst lever i och efter. Genusvetenskap handler da om å effektivisere kvinnan spesielt, barnen osv, rasjonellt eller inte(i henhold til biologien, men fullt logisk i henhold til det øvre systemet). Legg merke til hvor mange kvinnar som er tvungen ut i arbete, til tross for at de heller vil være hjemme og oppdra sine barn selv. Det skal de ikke få lov til, barnen skal institusjonaliseras og sosialiseras och mor skal arbeide, helst som ingeniør. Barnen skal også sosialiseres for å effektiviseres. Mannen skal også yte mer, familien skal brytes ned. Alt som er sterkt, alt som hindrer enda større effektivitet, alt annet enn det som er til største fordel for systemet.

  Legg merke til forskjellen på oversosialiserte mennesker (møsterborgere, gjerne høyt utdannet på universitetsnivå, der har du stort sett alle som stemmer lengst mot venstre i politiken) og på de undersosialiserte, ofte rusmisbrukere/narkomane, kriminelle, lavt lønnede, lavt utdannede. De klarar inte å leva upp til systemet, snarare vil dom inte heller. De vil kjøra sin egen grei, av 100% naturlige biologiske årsaker.

  Du må da vite, du er en av systemets største ressurser som matematiker. Skal du bekjempe genusvetenskap kan du inte kun påpeka deres dumheter, men snarere motbevise deres hypoteser og selv komme frem med noe som kan beholde de biologiske og naturlige trekkene hos menneskene, i tillegg til at en like god effektivisering kan oppstå.

  Systemet er som børsen, man vil bare at det skal gå en vei, opp och frem. Da vil du også finne ut at man ikke lengre kan spille på lag med naturens egne spilleregler lengre(biologien). Man er nødt til å ta i bruk alt som kan effektivisere, fremme och perfeksjonera systemet, pedagogikk, psykologi(snarare er de fleste depresjoner och angstrelaterte lidelser koblet til problemet rundt de som ikke klarer å tilfredstille systemet, ellers ville de som oftest ikke hatt noe problem, med mindre de hadde en hjerneskade).

  Beklager for att jag inte er så proff på svenska, håper du forstår, men jag kunne uansett forklart detta mer i detalj, men ment kun som en liten pekepinn på hvor jag vil, hva jag vil prøve och få deg til å tenke igjennom.

  Kort fortalt: En skal ikke tilpasse systemet til menneskene, en skal tilpasse menneskene til systemet.

 87. Vivel skriver:

  Altså, det er farligt att tro at politikerne støtter genusforskning uten selv att se hur idiotisk det er for det er det uppenbart nemligen inte. (I mina och dina øgon, ja, men inte deras). Och ville forandra politiken, krevs at man inte stressar befolkningen och i tillegg kan det inte gå på stora kompromiss, av den grunn at naturen selv vil stabilisere seg bakover til mer normale nivå(vi lever langt over evne), noe som vil føre til lidelser i befolkningen, naturligvis. Altså kan heller inte politikere alltid gjøra som dom vil, uten at tapa makt och/eller at drastiske forandringar førar til lidelser och andre forandringar på områden en aldri kunne forestilt seg for som sagt, om man først nå i dag følger naturens spille regler, vil systemet tape seg og ingen kan akseptere noen få skritt tilbake. En er altså dømt til å følge systemet til det kollapser, noe det før eller siden vil, ikke nødvendigvis systemet, men menneskene, OM man inte utfør genusmanipulasjon som ett eksempel. Eller bedriver psykologi, rettsforfølgning osv.

 88. uffenordholm skriver:

  Sheldon är väl den mest normala av alla TV-karaktärer jag sett nyligen. Han och jag kunde varit bröder, om inte till och med en och samma person!

 89. Malaco skriver:

  nu fick Corren.se en ny läsare!

  om Tanja gillar den och genus-folket ogillar den – då måste den vara läsbar! =)

 90. Malaco skriver:

  Ryska journalister har börjat granska den svenska genus-industrin. Mycket intressant läsning:

  http://english.pravda.ru/society/stories/20-07-2011/118541-gender_equality-0/

 91. QED skriver:

  Vissa svenska lärare prioriterar värdegrunden…

  Helena von Schantz (fp) skriver på sin blogg

  ”På Komvux i Uppsala hade jag en elev med rakad skalle, tatueringar och grova kängor. Kollegiet stämplade honom som främlingsfientlig och därefter ägnade sig många av hans lärare åt att markera sitt avståndstagande. När jag fick honom i engelska hade han ett G i betyg från A-kursen och berättade att hans föregående lärare inte hade tyckt om honom. Jag gav honom MVG för B-kursen – det var också det betyg han skrev på de nationella proven. Något som bekräftade både för honom och mig att hans A-kursbetyg var felaktigt. ”

  ”Något som jag tycker är otäckt är att jag är säker på att den här läraren gick tillbaka in i lärarrummet med en behaglig känsla av att ha gjort en insats för demokratin. Hon hade visat vad hon tyckte, visat vad som gällde, visat att här accepteras minsann ingen främlingsfientlighet.

  Stolt över att ha begått tjänstefel på tjänstefel. Nöjd över att hon hade ägnat sig åt diskriminering och negativ särbehandling. Belåten över att hon förmedlade en bild av korrupta myndigheter och en orättvis och godtycklig värld till alla i klassen. Tur i oturen att pojken inte var rasist, för då skulle hon bara ha befäst hans åsikter och utanförskap och ställt till med ännu mer skada.

  Så länge det finns lärare som hanterar främlingsfientlighet, homofobi och sexism på det här sättet är vi bara en del av problemet – inte en del av lösningen. ”

  http://helenavonschantz.blogspot.com/2011/09/newsmill-breiviks-manifest-och-skolan.html

 92. QED skriver:

  Göran Greider, chefredaktör för Dala-demokraten, skriver korkat apropå matematik och regeringens Mattelyft

  ”Sundhetstecken att svenska elever inte gillar matte”

  ”Få ämnen har en så stark tendens att sålla agnarna från vetet, det vill säga genierna från medelmåttorna och de direkta idioterna. Så känner många inför matematik: Den är för snillen, inte för mig.

  På det sättet binds matematiken – trots att den själv givetvis är oskyldig till det – samman med en gammal, hierarkisk människosyn. Några är begåvade, andra inte. Det finns en elit och det finns alla vi andra.

  Att svenska elever enligt många internationella undersökningar tycks prestera sämre i matematik än tidigare är faktiskt inte enbart en dålig nyhet. För det betyder också att de uppväxande släktena i matteundervisningen känt vittringen av just det där gamla, konservativa, ja, det som disciplinerar och som tar ifrån oss frihet och skaparlusta.”

  ”Kanske har svenska skolelever i hemlighet genomfört en politisk och existentiell protest mot den mycket stelbenta bild av matematiken som är den hävdvunna. De har tråkats ihjäl av matematikundervisningen just därför att den förtjänar det. ”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/07/sundhetstecken-att-svenska-elever-inte-gillar-matte

 93. Fredrik skriver:

  Hittat en artikel om matematikundervisning i skolan av Göran Greider på newsmill. Sammanfattar den moderna synen på kunskap ganska bra.

  ”Jag genomlevde naturvetenskaplig linje på gymnasiet och det händer än idag, mer än trettio år senare, att jag vaknar av mardrömmar om matematiklektioner. Antagligen rör det sig om det som Freud kallade examensdrömmar – man återupplever något obehagligt som man ändå vet att man kom igenom och jag vaknar alltid lättad. Men att det undermedvetna ibland hämtar sitt skräckstoff från matematiklektioner är inte så förvånande. Få ämnen har en så stark tendens att sålla agnarna från vetet, det vill säga genierna från medelmåttorna och de direkta idioterna. Så känner många inför matematik: Den är för snillen, inte för mig.

  På det sättet binds matematiken – trots att den själv givetvis är oskyldig till det – samman med en gammal, hierarkisk människosyn. Några är begåvade, andra inte. Det finns en elit och det finns alla vi andra.

  Att svenska elever enligt många internationella undersökningar tycks prestera sämre i matematik än tidigare är faktiskt inte enbart en dålig nyhet. För det betyder också att de uppväxande släktena i matteundervisningen känt vittringen av just det där gamla, konservativa, ja, det som disciplinerar och som tar ifrån oss frihet och skaparlusta.”

  Med samhällsdebattörer som dessa så är det inte konstigt att Sverige går åt helvete.

 94. leif skriver:

  http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.3882342-konsroller-i-barnteatertappning

  Genussäkrad kvalitetsunderhållning med en pedagogisk finéss…

 95. QED skriver:

  Mer debatt om Björklunds matematiksatsning

  ”Regeringens har beslutat att lägga miljardbelopp på lärarfortbildning i matematikmetodik. Tanken är god men effekten hotar att helt utebli när nu motståndet, med Skolverket i spetsen, formeras mot regeringens intentioner.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/09/nu-sluts-leden-mot-regeringens-matematiksatsning

 96. Tanja Bergkvist skriver:

  Har ni sett Birros kritik mot matematikersamfundet? http://www.expressen.se/kronikorer/marcusbirro/1.2523858/marcus-birro-det-som-inte-gar-att-bevisa-ar-en-stor-del-av-mitt-liv

  Var ju en månad sedan, men nu skrev jag iaf om det i min Axsskrönika just, så det kommer i nästa nummer. Det där kan inte stå oemotsagt. Ha ha, han kallar Sturmark för matematiker 🙂 Annars brukar Birro ofta skriva bra saker men detta var galet.
  Får publicera min text om det på bloggen när nästa Axess kommer.

  Jag är ledsen att jag varit lite borta och att det varit bloggstillestånd i tre veckor, jag har haft fullt upp. Först nu ser det ut att lugna sig. Och så har jag bytt dator, äntligen :-). Har också varit en störande faktor att inte ha en snabb dator, jag måste kunna öppna 50 fönster i minuten och allt måste gå jättesnabbt – nu gör det det så nu kanske man kan få lite ordning på bloggandet.

  Häromdagen blev jag förresten haffad av en KTH-professor vid T-banan som frågade om jag var Tanja Bergkvist och när jag sa ja så sa han ”Du är min idol, jag läser allt du skriver, vad roligt att du undervisar här” :-).

  Jag är jätteglad för alla tips i kommentarerna. Bara det inte blir ett jätteinlägg nu snart, jag skulle ju träffa en KBT-bloggterapeut för att korta ner mina inlägg tänkte jag, men det yrket finns visst ännu inte. Mina Axesskrönikor är ju på 3.500 tecken inkl blanks och det funkar ju. Så vad skulle ni rekommendera för teckengräns för ett normallångt blogginlägg? Kanske 5000?

  Det har visst varit en genuskonferens i Uppsala om fysik: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4686621 Jag började ju läsa till teoretisk fysiker men fastande sedan i matematiken, nåväl, man kan inte vara allt samtidigt, även om det känns som att jag måste vara det ibland.

 97. Rosenhane skriver:

  Tanja, trevligt att se ett livstecken från dig, verkligen.

  Vad gäller längden på blogginlägg; ganska intressant att Svd rekommenderar 2000 tecken inklusive blanks för nekrologer men accepterar upp emot 3000 om det är välskrivet.

  Tittar man på längden hos exempelvis Newsmill tenderar kortare inlägg att attrahera mer än superlånga.

  Jag tror att du ska försöka att koka ner dina inlägg till max 4 – 5000.

  Gärna kortare men oftare nu när du börjar omnämnas som antifeminismens och genusmotståndets drottning i fler och fler sammanhang. 😉

  Har bevittnat haveri för kvalitetsbloggar senaste månaderna.

  Fortsätt Tanja, du kan och ska bli störst!

 98. Roger Klang skriver:

  Nej, korta absolut inte ned inläggen på bekostnad av kvalitéten Tanja!

  Mvh Roger Klang

 99. Info skriver:

  OJ, VAD DET HAR VARIT KORT PÅ KOMMENTATORFRONTEN

  Hur som helst, så försökte jag nyss skicka en liten kommentar till Axess (Johan lundberg). Han hade bloggat om målningar med motivet ”kvinnor vid vatten”. Jag har aldrig tidigare försökt kommentera på Axess – ändå befanns jag vara förbjuden. Johan Lundberg hade blockerat min splitternya dator.

  Min gamla vän Tanja är ju också bästa vän med Johan Lundberg. Kanske kan hon lägga något gott ord för mig?

  Nu undrar någon kanske vad det var för hemskt som jag skrev och som föranledde Axess att totalblockera min dator. Här kommer det, ord för ord:

  ”KVINNOR VID VATTEN

  har jag målat en gång utan att lyckas få tavlan utställd.

  http://www.malmgrenpaintings.se/venus_delsida.htm

  Jag vet inte hur många ohyggligt felaktiga detaljer den uppvisar.

  Till Axess kan jag meddela, att jag vid ett långt, personligt besök på Engelsberg i detalj gått igenom Timmarnas dagböcker (samt deras naturaliekabinett). Och att jag var Viktor Svanbergs sista trebetygsstudent. Uppsatsen omfattade mer än hundra, maskinskrivna sidor. Jag tillägger detta för att i förväg försvara mig från att utöva näthat samt för att vara en misslyckad kretin från landsbygden.”

 100. […] Here in Sweden again, the Gender Wars continue. A few radical Gender Studies social scientists had lobbied some fluffy education politicians and so are now infiltrating kindergartens, schools, […]

 101. […] problem så har genusvetenskapen uppenbara trovärdighetsproblem. Tanja Bergkvist har skrivit flera inlägg som påpekar hur genusvetenskapen gång på gång kommer med tokigheter och politiserade […]

 102. Psy skriver:

  Hej!

  Hade velat passa på att uppmärksamma den travesti som för tillfället råder på Instutitionen för Psykologi i ett ganska stort universitet, ca 60mil söder om huvudstaden.

  Undervisningen är idag så infekterad av genusrelaterat material att det inte längre går att föra en saklig debatt om företeelsen. I en kurs stötte jag till exempel på material som målade ut den heterosexuelle ”macho” mannen som våldtäktsman och att det existerade ett manligt ”kollektiv” (AKA patriarkal struktur) där alla män ingick som torde dömas ansvariga för alla våldsbrott kvinnor idag får utstå. Trots allt vad rättspsykologisk forskning hävdar angående gärningsmäns beteendemönster – vilka mycket sällan har med något allmänt macho ideal att göra – så tycks det okej att presentera sådana artiklar mer eller mindre oemotsagda. Istället är det upp till studenten att då skjuta ner artikeln. Detta går bra när kursen är balanserad, men tyvärr är det sällan fallet.

  I allt för många fall är läraren mer politiskt färgad än var Fi och Vänsterpartiet är tillsammans, och driver en stenhård linje utifrån deras (mer eller mindre – oftast mer) uttalade genusagenda.

  Håll igång kampen – gör NÅGONTING. Sverige kvävs långsamt av denna absurt destruktiva pseudo ”vetenskap”. Jag fruktar att dess hjärntvätt tyvärr vinner mer mark än vad jag personligen tidigare trott. Ta debatten!

  Att en viss fanatisk aggressiv, kortklippt, gråhårig finlandssvensk kan inneha en akademisk titel är sorgligt och ett tecken på vår oförmåga att hålla galenskapen borta från vårt samhälle.

 103. JohanIII skriver:

  Fortfarande bra läsning – klassiskt avslöjande av särintresset.

  Corren har bytt URL-struktur, så här är nya länkar:

  ”Tanja Bergkvist vs åsiktsförtrycket”
  http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleid=5723020

  ”Vilken genuspolitik driver Correns ledarredaktion?”
  http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleid=5736344

  Replik till Klinth (17/8) ”Självständig tankeverksamhet”
  http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleid=5741127

  Förskoleplikt och avskaffad fri lek
  http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleid=5675709

  Homo Sovjeticus på dagis?
  http://www.corren.se/asikter/ledare/artikel.aspx?articleid=5728916

 104. Tanja Bergkvist skriver:

  JohanIII, tack för nya länkar!

 105. […] detta utspel av Klinth har t.ex. bloggarna Rutger Stjernström, Pelle Billing, Erik Wedin och Tanja Bergkvist skrivit om. Malte börjar fundera hur kraven kraven ser ut för att komma in på […]

 106. […] är utbredd – att bli ifrågasatt det minsta lilla  känns ”surrealistiskt” – se Genusdocent om genuskritik i Corren: ”surrealistiskt.” Och lite om Insynsrådet  om när jag själv blev intervjuad i Corren och vilken reaktion detta ledde […]

 107. Claes-Peter skriver:

  Är genuspolitiken surrealistisk? Jag som trodde den tillhörde dadaismen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: