Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”

Går det att få in genusperspektiv

Om jag är lite borta från bloggen beror det på att jag föreläser eller planerar inför framtiden 🙂

Ibland får jag mail från mediefolk och proffstyckare som undrar om jag inte ska dra igång något snart så att de får något roligt att skriva om och tycka till om, och givetvis ska jag dra igång något, vi har ju inget val med tanke på allt vansinne, eller förvisso har vi det, om drygt två veckor närmare bestämt, men jag tänkte vänta tills efter det eftersom jag såg i stjärnorna med mitt teleskop (jag kan förresten se Jupiters fyra galileiska månar med mitt teleskop och en av månarna ser helt beboelig ut så jag har funnit den perfekta tillflyktsorten ifall allt går åt h-ete på Jorden) att det är bättre att inleda ett organisationsbygge efter valet eftersom alla journalister då kommer att vara upptagna med det hönshus som kommer att råda i Riksdagen pga SD och under tiden kan jag jobba ostört med en liten förening eller kanske ett parti där genusfrågan är central. Jag tänkte att partiet kunde heta Folk mot hetsgrupp, där hetsgruppen utgörs av det imperialistiska genustalibanväldet som är kulmen på den fördumningsindustri som lett till att medelsvensson i det här landet inte längre kan beräkna kapacitansen hos en cylinderkondensator, alltså förmågan att lagra elektrisk laddning hos en komponent med två koaxialt placerade cylindrar med längd L, inner-och ytterradier a och b, med ett dielektrikum med permittivitet \epsilon mellan cylindrarna, alltså C=2\pi\epsilon\frac{L}{\ln (b/a)}. För 30 år sedan kunde var man inte bara beräkna detta värde utan också bygga en dylik kondensator.

Givetvis kan flera av mina kommentatorer, som Matte Matik, Dr Jonsson och Lennart W detta, liksom mina 150 civilingenjörsstudenter (hej på er och glöm inte att träna på vektorprojektion och se exempel 5 på sidan 575 i Calculus, 7:e upplagan, och roa er sedan med att lösa några av uppgifterna inför lektion 1 på sidan två här innan ni försöker lägga in en fyrdimensionell yta i ett femdimensionellt ON-system som ni byggt av spaghetti från studentkorridorens kök. Vad händer förresten med koordinataxlarna om ni kokar spaghettin och hur påverkar detta ytans ekvation? Kan man koka ett femdimensionellt system i en kastrull som ligger i det vanliga rummet eller hur tänkte ni lösa det? Extrauppgift för den som redan löst övriga uppgifter. Jag ska själv titta närmare på denna uppgift under kvällen. Kanske nudlar är att föredra, de är ju ihopkrullade liksom de 8 extra dimensionerna i strängteorin? Ni kan föreställa er en extra ihopkrullad dimension genom att tänka er att en lina på andra sidan campus ser ut att vara endimensionell från föreläsningssalen medan den ju uppenbarligen blir tvådimensionell när ni kommer närmare genom att skolka från föreläsningen och gå fram till linan som naturligtvis har en yta och därmed inte ser så endimensionell ut längre på nära håll som ni trodde. På samma sätt är det med nudlarna – det är bara att koka dem så att de sväller upp så träder alla elva dimensioner fram och allt blir klart som korvspad. Formlerna för de kvadratiska ytorna i kapitel 10.5 ska ni förresten kunna som ett rinnande vatten).

Plattkondensatorn med ett lagrat genusperspektiv som ska urladdas på Patriarkatet

Plattkondensatorn med ett lagrat genusperspektiv som ska urladdas på Patriarkatet

För att återgå till kondensatorn: till och med genusvetarna håller på att konstruera en genuskondensator, som är en sorts plattkondensator där permittiviteten för materialet (i form av genusavhandlingar avlagda mellan 2005 och 2009) mellan plattorna är oändligt för att öka kapacitansen. Denna kondensator ska sedan kortslutas och urladdas på Patriarkatet. Se bild till vänster. Det är också hög tid att urladda det kollektiva folkvett som vi alla lagrat i över ett decennium med genusförtryck nu och rikta det mot alla genusinfiltrerade myndigheter. Detta ska vi enligt mina beräkningar påbörja ganska snart och sedan slutföra under valrörelsen 2014 då vi kommer omstrukturera hela det politiska landskapet för all framtid. Vi är så många nu att Genusväldet lever på lånad tid, och denna lånade tid kan förkortas på flera olika sätt som jag inte ska gå in på nu, men det är alltså inte någon lånad tid av Heisenberg eftersom Genusväldet ju inte uppstod ur ingenting utan snarare genom ett intensivt lobbyarbete under lång lång tid, och så lång tid tillåter inte Heisenbergs osäkerhetsrelation att man lånar med tanke på all den energi som lagts ner på uppbyggandet av genuscertifierade strukturer, och detta beror som ni alla vet på värdet på Plancks konstant. Men det finns alltså andra sätt, som att strypa tillflödet av pengar och så vidare.

Professor i genus, gas och sociala relationer?

Professor i genus, gas och sociala relationer?

På tal om pengar och fysik så beslutade Vetenskapsrådet i höstas att under 2010 bevilja 693.453 kronor för projektet ”Jag kan inte tänka abstrakt!”:Genusperspektiv på hur F-5 lärare konstruerar identiteter som lärare av naturvetenskap i spänningen mellan det ”kvinnliga” lärarskapet och den ”manliga” fysiken.  Den som beviljats projektmedel är samma person som 2009 disputerade med avhandlingen ”Doing Physics – Doing Gender: Avhandlingen utforskar lärandet av fysik utifrån ett genusperspektiv… ”Min forskning visar hur både genus, ålder och klass blir viktiga i studenternas identitetsskapande och därmed för deras lärande av fysik”. Är det detta politikerna menar med att ”satsa på skolan”? I dagens Sverige kan man som bekanta vara professor i ämnet genus, människa och maskin (vid avdelningen för Genus och Innovation (!) vid Luleå tekniska universitet) och vi kommer att få se ett växande antal professurer i stil med professor i genus och mätteknik, professor i genus och hållfasthetslära (håller genusargumenten?), professor i genus och värmeledning, professor i genus, identitet och kvantmekanisk tunnling, professor i genus, gas och sociala relationer, professor i könsuttryck, genuttryck och masspsykos, professor i genus, vansinne och celldöd, professor i genus och svarta hål, professor i genus och halvledare med inriktning på maskulinitetskonstruktion hos kiselatomer och slutligen givetvis professor i genus och genus.

För att återgå till VR-projektet ”Jag kan inte tänka abstrakt!”

Beskrivning:

Genusperspektiv

Fysik: en identitetsskapande process och mer än ämneskunskap. Är atommodellen förenlig med elevernas syn på sig själva och med vilka de vill vara?

”Jag kan inte tänka abstrakt!” Detta är ett av många tydliga avståndstaganden från fysikämnet jag mött i min undervisning av lärarstudenter inriktade mot grundskolans tidigare år. Min erfarenhet från undervisning av lärarstudenter i fysik är att många av dem tydligt distanserar sig från fysikämnet och dessutom upplever det som svårt och irrelevant för sitt framtida yrkesutövande. Forskning har visat att lärare i grundskolans tidigare år känner sig osäkra på att undervisa i naturvetenskap, till följd av bristande kunskaper i ämnet. Men lärande av ett ämne handlar om mer än om den rena ämneskunskapen inhämtas eller inte, det handlar om att på olika sätt förhålla sig till en ämneskultur och skapa en egen identitet som är förenlig med ämnets normer och förväntningar. Ett sådant synsätt på lärande som ett identitetsskapande menar jag att kan ge nya och viktiga insikter i hur lärarstudenter hanterar både sitt eget och sina framtida elevers lärande av naturvetenskap. Ser de naturvetenskapen, dess kunskapssyn och världsbild som något som är förenligt med vilka de ser sig själva som och vilka de vill vara? Detta projekt utforskar hur lärarstudenter, inriktade på grundskolans tidigare år, skapar sig identiteter som lärare av naturvetenskap. I synnerhet fokuseras på mötet mellan de två starkt könskodade verksamheterna ”fysik” och ”lärare för yngre barn”. I projektet undersöks hur lärarstudenterna ser på de naturvetenskapliga ämnena och vilket deltagande i naturvetenskap de ser som möjligt för sig själva och för sina framtida elever. Till exempel, hur de hanterar att vara auktoriteter på naturvetenskap i klassrummet, samtidigt som de själva är marginaliserade deltagare i naturvetenskapen som helhet.

Lärandeprocess

Fysikundervisning i Sverige: en identitetsskapande process där man "gör genus"

Vilka faktiska klassrumskonsekvenser får deras syn på naturvetenskap och på genus? Jag menar vidare att kunskap om hur dessa lärare, från sin marginaliserade position, på olika sätt förstår, deltar i och gör motstånd mot naturvetenskap kan ge viktiga insikter i naturvetenskapernas ämneskulturer. Teoretiskt tar projektet sin utgångspunkt i en förståelse av lärande som ett identitetsskapande och en förståelse av genus som något som görs, i förhållande till de ramar som sätts av bland annat kropp och samhälle. Detta dubbla teoretiska angreppssätt tillåter mig att analysera hur görande av genus, naturvetenskap och undervisning av yngre barn på olika sätt kopplas samman i lärarstudenternas förhandlingar av vad det innebär att undervisa i naturvetenskap. I analysen fokuseras vidare frågeställningar kring makt, auktoritet och status. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer och klassrumsobservationer, där jag observerar lärarstudenterna i undervisningsaktiviteter associerade med både fysik, kemi och biologi. Detta är särskilt betydelsefullt då tidigare forskning om naturvetenskapligt lärande i grundskolan ofta behandlat naturvetenskapen som en enhet. Vid klassrumsobservationerna kommer jag att föra fältanteckningar (och spela in mindre sekvenser) och dessa kommer sedan att ligga till grund för mer detaljerade intervjuer där jag låter lärarna reflektera kring specifika klassrumssituationer.

Hur kan man producera så mycket nonsens?

Hur kan man producera så mycket nonsens och sedan få 700.000 kronor?

Målet med projektet är att skapa ny och fördjupad förståelse av genus och naturvetenskapligt lärande, samt av hur lärare för yngre barn förhåller sig till naturvetenskap. Båda dessa komponenter är viktiga för en naturvetenskaplig utbildning för blivande lärare som utvecklar inte bara deras kunskap i ämnet, utan också om ämnet. Det senare är i synnerhet viktigt för deras möjligheter att kritiskt kunna analysera naturvetenskapen och den egna positionen i relation till naturvetenskapen. Detta är kopplat till läroplanens mål beträffande kunskapens användning, men också till att ge lärarstudenterna ökade möjligheter att analysera sitt eget och sina elevers deltagande i, och kanske även motstånd mot, naturvetenskap. I förlängningen kan en fördjupad förståelse av genus och naturvetenskapligt lärande vidare bidra till att utveckla en mer inkluderande naturvetenskaplig undervisning, för lärarstudenter likväl som för skolelever. Projektet ger även teoretiska och empiriska bidrag till forskningsfältet kritiska studier av naturvetenskap, lärande och genus.”

Vad intressant – jag ska också söka VR-pengar till genusintegration!

Sökt belopp: 16 miljoner, men helst hela statskassan

Tidsåtgång: 1 år

Metod: genusintervju av kurslitteratur i matamatik.

Ämne: genus och identitetsskapande  processer i flerdimensionell analys

Titel: ”Jag kan inte tänka konkret – om genus- och lärandeprocesser i det n-dimensionella rummet”

Nytt forskningsprojekt

Nytt forskningsprojekt på gång!

Tidigare forskning inom det tvärvetenskapliga området genusvetenskap, astrologi och matematiska modeller har visat att studenter som går på det kombinerade matematik-genusprogrammet är förvirrade avseende tillämpningen av vektorer som fallossymboler i det n-dimensionella rummet kopplat till den kritiska maskulinitetsforskningen. Många känner sig alienerade i rummet, tiden och den könade kroppen i dimensioner utöver de tre rumsliga och vet inte hur de ska konkretisera genuskunskapen med matematiska metoder. I sitt försök till upprätthållande av en hegemonisk maskulinitet i klassrummet och i förlängningen i världen och hela Universum, har studenter med manligt genus dessutom kommit att anamma en annan metod för beräkning av vektorprodukten än de med kvinnligt genus och då har vi ännu inte lämnat den vanliga tredimensionella världen. Vissa studenter missar helt genusperspektivet i uträkningen och lärarna saknar ofta den genuskompetens som behövs för att tillgodose behovet som finns och därmed garantera en demokratisk utveckling i studentens lärandeprocess i enlighet med kursplanen och Sveriges grundlag.

Ingen hara analyserat vektorprodukten ur ett genusperspektiv!

Ingen har analyserat vektorprodukten ur ett genusperspektiv!

Kunskap om hur forskare och universitetslärare i matematik, från sin marginaliserade position, på olika sätt förstår, deltar i och gör motstånd mot matematiken och dess genuskärna kan ge viktiga insikter på vägen mot raserandet av en hierarkisk kunskapsstruktur inom akademin där professorn sitter i toppen och anser sig kunna mer än en nybörjarstudent, detta då den ”manliga rationaliteten” i sekler präglat och förstelnat tänkandet och reducerat rummet till ett stelt och opersonligt koordinatsystem. Men maktstrukturer kan plattas till precis som man kan projicera ner alla vektorer som sticker ut i högre dimensioner ner på ett plan. Denna analogi är viktig för att bli genus-matematiker eller genuskonsult i matematikämnet. Ramarna för verksamheten i föreläsningssalen sätts av samhället, den könade kroppen och kurslitteraturens ensidiga fokus på uträkningar i konkreta situationer som inte relaterar till varje students unika vardagserfarenhet av högre dimensioner. Föreläsaren tenderar att fokusera på definitioner och teorem medan gränsområdet matematik-genus är så oändligt mycket rikare och man glömmer ofta att tillföra de osynliga dimensioner som behövs för att utvecklas som fullvärdig människa. Det är viktigt att undersöka vilka manlighetspositioner som skapas, normaliseras och förkroppsligas i dessa skilda vektorrum utan att för den skull göra avkall på planeternas positioner. I sitt skapande av en oändlig identitetsmatris ser vi olika könskodade varianter som tyder på att lärandeprocessen tar sin utgångspunkt i läroboken istället för planeternas omloppsbanor eller i genusteorin vilket måste betecknas som en högst oroande tendens eftersom inneboende mönster och strukturer är laddade med föreställningar om kvinnligt och manligt vilket präglar kunskapsprocessen från vaggan till graven, trots att det råder ett kontinuum av gränsöverskridande identiteter som kan illustreras med en utvidgning i flera dimensioner av Butlers heterosexuella matris (se första stycket här). Butlers heterosexuella matris problematiseras inte ens i kurslitteraturen och inte heller den inverkan vektorn som en förtäckt fallossymbol har på studenter med icke-manligt genus, eller hur vektorprodukt, skalärprodukt och andra produkter av sekler av manligt förtryck förvränger studenternas verklighetsuppfattning. Detta projekt kan ses som ett första steg på den trappfunktion som på sikt ska revolutionera hela utbildningsväsendet i enlighet med den senaste genusforskningen.

Ska jag skicka till VR? Det var ju ett tag sedan jag skickade in min senaste ansökan! 🙂 PS! Missa inte nya videos jag lagt ut på bloggen! Och glöm inte följa Genusnytt för dagliga uppdateringar i genusvansinne samt de andra bloggarna på min bloggrulle!

Relaterat (genus coh fysik): Genusväldet intar Södertörns högskola, Von wright och tekoppen, Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare (VR-projekt i genus och lärande), Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (ang kärnbränslet).

Lästips: Lämna besked om tvångskvoteringen, Sahlin, Amatörens bästa tid är nu, Båda blocken måste ge besked om vilken forskningspolitik Sverige ska driva.

126 Responses to Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”

 1. Tanja Bergkvist skriver:

  Förlåt jag varit borta från bloggen, det har varit en del praktiska saker att ordna för mig och så lägger jag mig tidigt nu för tiden, vilket inte alls passar min dygnsrytm egentligen eftersom min hjärna är som mest vaken nattetid, men jag försöker anpassa mig. Titta vad jag hittade: feminister i debatt på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/30/rasistanklagelser-och-schymans-toppstyre-fick-mig-att-l-mna-feministiskt-initiati

  På tal om anpassning, någon som såg detta program på Kunskapskanalen igår? http://www.tv.nu/p/09112518001850svt2 Missa inte reprisen!

 2. Erik skriver:

  Ojojoj… den ansökan var inte lätt att ta sig igenom.

 3. Erik skriver:

  Tanja:

  ”I sitt skapande av en oändlig identitetsmatris ser vi olika könskodade varianter som tyder på att lärandeprocessen tar sin utgångspunkt i läroboken istället för planeternas omloppsbanor eller i genusteorin vilket måste betecknas som en högst oroande tendens eftersom inneboende mönster och strukturer är laddade med föreställningar om kvinnligt och manligt vilket präglar kunskapsprocessen från vaggan till graven, trots att det råder ett kontinuum av gränsöverskridande identiteter”

  No more hahaha, no more! I give up I give up!… I bästa fall blir VR så överväldigade de ger dig forskninsanslagen eftersom de annars tvingas förklara texten i sig vilket knappast litteraturvetare Lisbeth Larsson lär lyckas med.

 4. Jerker Montelius skriver:

  ”professor i genus, vansinne och celldöd”
  LOL

  I.o.f.s så är det inte helt omöjligt att detta är beteckningen på nån av mina gamla professorer.

 5. Jax skriver:

  Tanja! Lämna in den! Justera ner summan till 1,6 miljoner så blir det lättare för dom att svälja, sedan kan du göra tilläggsansökningar tills du når 16 miljoner. Eller Sveriges stadsbudget. Om VR skall neka dig anslag så måste dom förklara varför de gett anslag till andra ansökningar med likartat innehåll och liknande projektbeskrivningar. Det kan dom inte.

  Tanja. Du är en stjärna på min himmel!
  Hälsningar
  Jax

 6. Info skriver:

  NEPOTISM OCH SÅNT

  Jaha – på nytt mycket pengar från VR till vad som verkar vara ännu ett bokstavligen debilt projekt! Det kommer mig att tänka på ett annat slag av penningaflöde, också beroende av mottagarnas anpasslighet till önskat beteende. Jag tänker på sådant som offentliga PRISER för än det ena, än det andra.

  För att ta ett enda exempel: STIEG LARSSON-PRISET TILL EXPO:

  ”Ett nytt pris har instiftats till den avlidne författaren och journalisten Stieg Larssons minne. Det första priset på 200.000 kronor går till tidningen Expo, där Stieg Larsson själv medverkade. Tanken är att priset ska gå till någon person eller organisation som verkat i Stieg Larssons journalistiska anda, säger Stieg Larssons bror Joakim…

  I juryn som fortsättningsvis utser pristagarna ingår ibland andra radiojournalisten Cecilia Bodström, advokaten Claes Borgström, författaren Per Olov Enquist och tidskriften Expos chefredaktör Daniel Pohl.” (Corren 5/3 –09 enl. Blågula frågor.)

  OVÄLDIG JURY?

  Expos nuvarande chefredaktör, DANIEL POHL, ger alltså priset till sig själv! Bland dennes jurykompisar hittar vi ytterligare några inte helt okända vänstergiganter. Några ord om korsrelationerna:

  CECILIA BODSTRÖM – journalist, chef för Sveriges radios P1, syster till f. justitieminister Thomas Bodström, dotter till f. utrikesministern Lennart Bodström, minglar på Stureplan på lediga stunder.

  THOMAS BODSTRÖM – affärskompanjon med Claes Borgström ovan, son till f. socialdemokratiske utrikesministern Lennart Bodström.

  CLAES BORGSTRÖM – av delvis utländskt ursprung, kompanjon med Thomas Bodström, kompis med Tiina, Yvonne, Margareta, Måna och hela gänget, bror till Annette Kullenberg.

  ANNETTE KULLENBERG – syster till Claes Borgström, Aftonbladet-journalist i 25 år och sedan 2009 krönikör i Expressen, Publicistklubbens guldpenna (2000), Lukas Bonniers stora journalistpris (2001), Jolopriset (2007), skrivit bl.a. en biografi över Marianne Höök.

  MARIANNE HÖÖK – extremfeminist, journalist på bl.a. Aftonbladet, Vi och Industria och i Sveriges Radio och Sveriges Television, nära och mångårig vän till Olof Palme (enl. många rykten mer än bara vän).

  OLOF PALME – avskaffade den traditionella skolan, den gamla betygsskalan, betygen i uppförande och ordning samt beslutade om införandet av ”det mångkulturella Sverige”, far till Joakim Palme.

  JOAKIM PALME – professor i sociologi, ”fortsatt rejäl invandring är av avgörande betydelse för att klara både finansiering och bemanning av välfärdssamhället” (BT 2008-09-13).

 7. Osynlige Mannen skriver:

  Klart du skall skicka in ansökan. Du behöver försörja fyra doktorander, en (genus)sekreterare och en vaktmästare under fem år. Lokalen blir inte helt billig heller, nöjer du dig med city, eller måste det vara i gamla stan? Det blir ju en del klimatkompenserade resor kors och tvärs över världen också. Jag undrar om inte 16 mille är på gränsen? Själva ansökan är ju annars klockren. Tokigare projekt beviljas medel på löpande band.

 8. Matte Matik skriver:

  Ja herregud, nej jag menar frugud förstås! Eller är det gudrun jag menar? Jag vet inte vad, de där texterna brände mina logikkretsar fullständigt…

  Jag tror inte man skulle kunna skilja din ansökan från en riktig, så illa är det. Enda jag tänkte på var att du bara skrev ”problematisera” en gång, du kanske skulle klämma in några fler. Ingen intersektionalitet ser jag heller, men det kanske inte är något för vektorrummet. Den där derivatan med avseende på moln av integralen mellan pi och moln – eller vad det är tycker jag är väldigt kul. Har du gjort den själv?

  Och så såg jag tyvärr på TV ikväll om att Västeuropa och Amerika går mot (eller redan är i) stagnation medan länder som Kina och Indien – och Polen – har framtidstro och utveckling. Visserligen har de kanske en bit kvar men man har ju börjat förstå att det är långt kvar till någon vändning här, då det är sånt här man lägger pengar på sånt här.

  Tanja, läste för övrigt senaste ”Genusperspektiv” idag, där den gode Bexell ondgjorde sig återigen över hur hemskt det är att alla har missförstått genusmärkningen. En fantastiskt rolig bild hade de där de visade hur hemska alla som kritiserar genusmärkningen är. Jag skrattade gott iallafall. Plus att en Norsk sociolog beklagar sig över behandlingen hen fick i det Norska programmet ”Hjernevask”, Jag tror inte de är riktigt vana vid kritik – det lär ju bli mer av den varan för dom framöver.

 9. steenad skriver:

  Jag har hört en historia om en amerikansk rockgrupp som bestämde sig för att göra en så dålig skiva som möjligt. De satte sig ned och skrev så banala texter som de kunde komma på i stil med ”Apelsiner är bra tra la la la la”
  Sedan tonsatte de och spelade in skivan på ett sätt som de själva tyckte var riktigt dåligt. De hade troligtvis mycket roligt under denna process men de hade inte väntat sig att de skulle bli en succé vilket det blev.
  Skivan sålde mycket bra. Bandet gick då ut och vädjade: ” Succén gör oss deprimerade. Sluta köp vår skiva!”
  Det ledde dock till ökad popularitet.
  Jag tror bandet hette ”The president of U.S”

  Därför tror jag att Tanja har alla möjligheter att lyckas med en ansökan om hon bara inte ansöker som Tanja Bergkvist. Till och med handläggarna på VR känner igen det namnet.

  En fråga till alla kloka heniskor som läser denna föredömliga blogg.
  Finns det någon person som kan tänkas hålla en neutral föreläsning om feminism som ideologi? Eller är frågan alltför polariserad?

 10. Marenko skriver:

  Jag har kommit på ett scenario, som känns mycket spännande att filosofera kring. Det lyder såhär:

  Om vi leker med tanken att det skulle komma ett nytt döds-virus, som bara drabbade männen, och helt plötsligt insjuknade 99% av alla män i skandinavien och några dagar senare var de döda…..

  det finns alltså nästan bara kvinnor i hela skandinavien nu!

  Vad skulle genusmänniskorna samt de genusfrälsta svenska massmedierna skriva om då?

  det vore inkorrekt att sörja att inga män finns – eftersom ju könet är en social konstruktion, och ”man blir ju inte kär i ett kön”.. osv…

  frågan är om genusfolket skulle sätta i halsen och bli stumma resten av livet… eller skulle de ta livet av sig eftersom det nu inte finns nåt ”priviligerat kön” att kritisera och ifrågasätta?

  En otroligt fascinerande tanke… jag kan komma på hur många frågor som helst som skulle uppstå!

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, ja VR måste ge mig 16 miljoner för det här 🙂 Jag kan formulera några hundra till i samma stil så kommer vi upp i miljardbelopp, men frågan är om inte VR minns mig från genustrumpeten… Då hade visst några journalister ringt upp VR och undrat om de tyckte att genustrupmeter var ett vettigt sätt att förvalta skattepengarna på. I vilket fall borde min ansökan beviljats efter att ha passerat VETENSKAPSRÅDETS EXPERTGRUPP FÖR GENUS

  ”Inom genusforskningen beskrivs och analyseras de sociala och kulturella innebörderna i och betydelserna av kön. Föreställningar om kvinnligt och manligt i olika kulturella, materiella, sociala och historiska sammanhang undersöks. Vilka olika egenskaper och beteenden tillskrivs könen och vilka konsekvenser får detta för människors sysselsättningar, rättigheter och möjligheter?

  Genusforskning inkluderar kvinno-, mans- och queerforskning samt forskning om relationer mellan kön, etnicitet, klass och sexualitet. Forskning om vetenskapens kunskapsprocesser är även det en central del av genusforskning.

  Genusforskning finns som en integrerad del av forskningen inom många olika discipliner och har på flera lärosäten dessutom etablerats som ett eget område, genusvetenskap.

  Expertgrupp för genus är ett rådgivande organ till Vetenskapsrådets styrelse och har till uppgift att identifiera frågeställningar av strategisk betydelse och rekommendera insatser som gäller genusforskning. Det kan bland annat handla om att föreslå särskilda satsningar eller att vara rådgivande i beredningen av ansökningar om forskningsbidrag.”

  Ser man på, en jämn könsfördelning bland ledamöterna: http://www.vr.se/omvetenskapsradet/organisation/radgivandegrupper/expertgruppforgenus/ledamoteriexpertgruppforgenus.4.45a6e939122880e7d8e8000179.html och ordföranden sitter på KTH där jag ju både tagit doktorandkurser och jobbat efter min disputation så då är det ju nästan givet att mitt projekt kommer att lyftas fram såsom banbrytande inom det ännu outforskade området genus-astrologi-matematik.

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Jerker, det förvånar mig inte. Vad ska du bli professor i? Genus och fildelning? Genus och piratism? Jag läser under piratism:
  http://wiki.piratpartiet.se/Piratism

  Vilka räknas som pirater?

  Piratkopiering avser kopiering av information utan tillstånd. Detta innebär att alla som någonsin gjort något av följande räknas som ”pirater”:

  * Spelat in en film på video
  * Spelat in ett stycke musik från radio
  * Kopierat en fil på Internet
  * Sparat en bild från Internet
  * Kopierat något ur en bok
  * Kopierat en CD-skiva
  * Tittat, lyssnat eller läst något ”online”

  … under förutsättning att informationen råkat varit kopieringsskyddat, något som i de flesta fall är väldigt svårt att ta reda på i förväg. Det finns några undantag som gör vissa former av kopiering laglig, men de är få.

  Läst något online!? Är det olagligt, ha ha? Vad som helst kan ju hända i det här landet, vi minns alla när Matte Matik lyckades göra dataintrång i en papperstidning med Transgenusmotorn:

  Matte, du har inga kategorier, har du samlat alla dina inlägg om transgenusmotorn någonstans? Jag listade några av dina och ett par bloggares inlägg i frågan här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/03/15/transgenusmotorn-polisanmald/

  Roliga minnen: 🙂
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/jag-stanger-transgenus.html

  http://swartz.typepad.com/texplorer/2010/03/hur-m%C3%A5nga-transgenusmotorer.html

  Visst är det kul att ställa till det för etablissemanget? 🙂 Men varför har ingen polisanmält google-translate, jag har noterat flera felöversättningar som kan tolkas som en förvanskning av material – tex när jag ska översätta svenska genus- och pk-artiklar till bulgariska och vissa ord inte ens finns på bulgariska än, eftersom deras genusmaskineri ännu inte kommit igång. Man försöker ju varna folk vad som komma skall liksom, och vi vet alla att svenskt genusvansinne är på export…

 13. Matte Matik skriver:

  Tanja, det finns kategorier på min blogg, här är de märkta med Transgenus: http://mattematiksblogg.blogspot.com/search/label/transgenus

  Jag skulle ha dammat av den på några nya artiklar, det har ju dykt upp en del hemska grejor, men jag har fastnat i Assange-gate. Vad jag förstår är väl alla upphovsrättsbrottslingar (pirater) idag.

 14. Tanja Bergkvist skriver:

  Tack för uppmuntran Jax! 🙂 Men jag tror det är kört pga genustrumpeten som sagt. Men visst skulle jag kunna maila in den, fast jag tror inte jag får något svar… Om jag mailar in 100 liknande ansökningar kanske jag får 1,6 miljoner för att sluta maila iofs ;-).

 15. Dr. Jonsson skriver:

  Ja, du skulle definitivt få beviljat om du bara kunde anonymisera ansökan.

 16. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för info. Juryn är väl som förväntat (Poohl stavas det dock, inte Pohl). Vi borde också starta stiftelser och dela ut priser till varandra :-). Jag har ju redan fått två (Årets Rebell och Gunnar Heckschers), men jag tycker inte du ska störa dig så mycket på de där som delar ut priser till sig själva eller folk de känner. Själv känner jag ingen, och det står i mitt livshoroskop att jag måste börja arbeta smart istället för att arbeta hårt, som jag alltid gjort och gör, vilket antagligen betyder att jag måste nätverka ihop en kritisk massa som kan störta Genusväldet snart. Alltså ungefär så som Erik säger, dags att göra något mer än att bara blogga.

 17. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, precis, jag är redan ökänd i genussammanhang ;-).

 18. Tanja Bergkvist skriver:

  Osynlige mannen, det blir varken city eller gamla stan, jag får väl sitta hemma av säkerhetsskäl med 16 miljoner på fickan från VR. Men du tycker alltså att jag ska sänka till kanske 10 miljoner? Jag kan inte analysera en kursbok ur genusperspektiv ens för den summan, du vet ju själv hur mycket sådant kostar! 😉

  Matte, ”Den där derivatan med avseende på moln av integralen mellan pi och moln – eller vad det är tycker jag är väldigt kul. Har du gjort den själv?” Nä den hittade jag på nätet! 🙂 Jag har printat genusperspektiv och det var ju om den jag skulle blogga igår men så svävade jag iväg efter att jag fann den där VR-ansökan, så jag ska ta itu med Genusperspektiv i nästa inlägg. Ska vi starta en motsvarande tidskrift Antigenusperspektiv kanske 🙂

 19. AV skriver:

  Men Tanja: Det är ett problem att lärarna för de tidiga åren (ofta kvinnor) har dålig naturvetenskaplig skolning. Många (de flesta?) är inriktade endast på svenska-SO. När de sedan skall ha matematik blir det att slänga ut en mattebok och låta eleverna arbeta enskilt. Eleverna lär sig att matematik är att ”räkna tal i boken”. Flest tal vinner. Inga diskussioner om olika lösningar, olika angreppsvinklar, olika verktyg. Samtidigt lyser lärarens osäkerhet i ämnet igenom. Det inspirerar knappast eleverna att tänka kreativt och fortsätta med matten. Inom naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi är det ännu värre. Där kan man bli klasslärare med endast ett fåtal (utan?) poäng i naturvetenskap.Om någon vill forska i det och hur det påverkar våra barns inställning till naturvetenskap är det bra.

  Problemet blir vilken angreppsvinkel och vilka slutsatser man drar. Kör man von Wright-varianten där man utgår från att vetenskap är manligt stelt och att ”kvinnors folkkunskap” väger lika tungt som vetenskapligt provade hypoteser har vi ett problem. Om slutsatsen blir att vi måste ändra ämnet fysik för att anpassa det till lärarnas okunskap/antipartier om fysik är det en katastrof. Om man objektivt konstaterar att vi har ett problem med många småskollärares attityd till ämnet och drar slutsatser om att antingen öka det naturvetenskapliga innehållet i lärarutbildningen eller kanske i högre grad införa ämneslärare på lägre stadier ser jag inget problem.

 20. Tanja Bergkvist skriver:

  Steenad, det var roligt det med rockgruppen! 🙂 Det finns säkert många som skulle kunna hålla en neutral föreläsning om feminismen som ideologi, men vad behöver du det till?

 21. Tanja Bergkvist skriver:

  Marenko, jag tror genusvetarna hade hyrt in läkarkåren (den del som finns kvar då…) för att analysera viruset och sedan sprida det över galaxen, ha ha! :-)Men för att svara på din fråga, jag tror att man hade använt hela statsbudgeten till att analysera allt utifrån denna nya situation, det är ju inte bara kön utan hela den intersektionella skalan med ålder, funktionshinder, läggning, etnicitet osv och dessutom finns det ju kvinnor med manligt genus som kommer att ”upprätthålla manliga strukturer” och det kommer de att jobba vidare med. Tills det visar sig att de själva visst var helt maktgalna när de väl fick ”ta plats” och själva reproducerar de ”manliga strukturerna” och utövar härskartekniker. Då kommer de att börja problematisera (varsågod, Matte) sig själva, kanske.

 22. Tanja Bergkvist skriver:

  AV, du har rätt att man måste få både lärare och elever att ändra inställning till dessa ämnen eftersom undervisningen inte alltid bedrivs på ett tillfredsställande sätt (med många undantag givetvis) men då ska man ju satsa på ämnet, innehållet i kursboken osv. Vad har det med genus och intersektionalitet att göra? Det finns många samhällsproblem och saker som måste ändras/ordnas, men det är inte genusanalyser som utgör lösningen. Ju bättre ämneskunskpare läraren har desto bättre förutsättningar för en bra undervisning, men när blivande lärare ska läsa genuslitteratur istället för facklitteratur är det givet att tiden inte räcker till. Se här: http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/enhet/6279FC838A1F7BEEC125722D0023211D/$file/Genuslitteratur.pdf

  Själv hade jag på gymnasiet två avdankade universitetslektorer i matematik och kemi, som aldrig läst genus, det fanns ju knappt på den tiden, och gissa hur det gick på standardproven i dessa ämnen för de klasser som hade dessa kunniga eldsjälar som lärare?

  Vad har GENUS med saken att göra om utbildningen brister vad gäller ämneskunskaper? ”Normer och förväntningar” från ämnet ska ligga i linje med elevens identitetsutveckling, blaha blaha. Givetvis får ungarna problem med ämnet och tron på sig själva när de känner att de inte behärskar ämnet (och än värre om inte heller läraren gör det), detta löser man ändå inte med en genusanalys och genom att intervjua hur barnen känner inför att de ingenting förstår. Hur ska de känna? De känner sig kassa givetvis, och det enda sättet att ge dem självförtroendet åter är att man grundligt går igenom hur ämnet är uppbyggt och lär dem behärska verktygen från grunden. Att utvidga kurserna med roligare inslag är också en idé som är viktig, ta in mer kvantfysik och kosmologi och annat som kan framställas tacksamt på ett populärvetenskapligt sätt och som man vet fascinerar. Men var kommer genus in?

  Jag säger inte att allt är nonsens i frågeställningen (däremot det man tror vara lösningen), om intervjuer med eleverna visar att de inte tycker att ämnet är roligt har vi ett problem, men det är inte ett genusproblem…

 23. Jax skriver:

  Hej.
  Här en intressant artikel av Bo Rothstein på Newsmill om forskning och professurer som endast kvinnor får söka.

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Jax, var är länken då?

 25. Info skriver:

  PRISER

  Tanja,

  jag uttryckte mig kanske en smula summariskt. De pengaflöden jag i många fall ställer mig skeptisk till är alltså sådana som tilldelas mottagare med ”ANPASSLIGHET TILL ÖNSKAT BETEENDE”. Dina egna priser gick ju tvärtom till en mottagare med O-ANPASSLIGT beteende. Stipendiet till Gunnar Heckschers minne fick t.ex. Tanja med följande motivering:

  ”För att med humor, kraft och brinnande engagemang verkat i opinionsbildande syfte mot den alltmer långtgående genusfixeringen i forskning och samhällsdebatt.”

  Själv har jag fått och mottagit en del priser genom åren – men då enbart på grund av självständigt bedriven forskning utan fjäskande sidohänsyn eller också på grund av oanpasslighet (politisk inkorrekthet) i allmänhet.

 26. Jack skriver:

  Uttrycket med moln-sol-derivatan får jag förenklad till ett moln så här kommer ett tal om ljusare tider:

  ”I do not pretend to understand the moral universe; the arc is a long one, my eye reaches but little ways; I cannot calculate the curve and complete the figure by the experience of sight; I can divine it by conscience. And from what I see I am sure it bends towards justice.”
  – 1853, Unitarian minister Theodore Parker

  -2008, Senator Barack Obama
  ”It bends towards justice, but here is the thing: it does not bend on its own. It bends because each of us in our own ways put our hand on that arc and we bend it in the direction of justice….”

 27. Eric skriver:

  Bra skrivet Tanja. Mycket riktigt, vi börjar bli många nu… Själv anser jag att en av de allra mest absurda konsekvenserna av genushysterin är sexköpslagen. Så gott som hela övriga Europa respekterar människors rätt till sin egen kropp. Men Sverige kan inte ens låta samtyckande vuxna ha sex med varandra på det sätt de själva vill.

  Läs Susanne Dodillets doktorsavhandling ”Är sex arbete?” eller boken ”Porr, horor och feminister” av Petra Östergren. Där framgår tydligt att genusteorierna i själva verket är rökridåer och att resultatet är direkt kvinnoförtryckande.

  PS. Gillade videon med Gergana. :-)) Påminner mig om någon jag träffade i somras… 😉

 28. Eric skriver:

  Förresten. Länk till låten (och Gergana):

  😉

 29. [null] skriver:

  Eric, ”Men Sverige kan inte ens låta samtyckande vuxna ha sex med varandra på det sätt de själva vill.”

  det beror på vilket kön som behandlas

  dansresor till afrika är (t ex) accepterade av pk-etablissemanget

 30. Lennart W skriver:

  Tanja, Oj! Tänk att jag blev omnämnd i själva bloggposten?! Känns ju nästan som om meningen med livet blivit uppfylld!

  Ang. valet lutar det åt KD för min del, eftersom de är det riksdagsparti som vill reglera minst i familjernas privatliv. Har dock blivit lite fundersam över själva ”Krist”-delen, sedan jag upptäckte att den flerdimensionella matematiken snarare pekar på att Buddha är rätt kille att tro på, som jag tipsade om i en kommentar HÄR.

  Ang. vektoranalys handlar väl den mest genusrelevanta delen mest om den snurriga potentialfria sorten? (Tänker på när Rot(v) inte är noll..)

  Håller tummarna för att din ansökan ska gå igenom!

 31. Penumbra skriver:

  I vissa avseenden börjar Sverige likna forna Östeuropa.

  Ett är att folk tydligen kan göra akademisk karriär genom att lära sig den lämpliga nomenklaturen, givetvis starkt politiserad, och rabbla upp varianter av samma smörja varmed de belönas av staten med attraktiva tjänster och höga poster.

  Ganska snart var det bara odågor som satt och bestämde i forna Östeuropa efter kriget, tackvare det. Böckerna var fulla med kommunistiskt skitsnack. Vetenskapliga böckers förord innehöll en lång utläggning om vad marxismen-leninismen ansåg i just detta ämne, vilket en student i fysik måste kunna annars blev han kuggad, oavsett hur bra han var i själva ämnet.

  Vi är på väg dit där marxistisk teori har ersatts med genusteori.

  När det gället Tanjas ansökan så tror jag inte att den skiljer sig speciellt mycket från en riktig sådan. Men jag är säker på att det inte längre räcker med att snickra ihop en bra ansökan med de rätta genusingredienserna. Man ska nog också ha goda kontakter och ha gjort sig ett namn inom de rätta kretsarna. Även i det avseendet är vi mer och mer lika forna kommunistvärlden.

  Tanja skriver ”Vi är så många nu att Genusväldet lever på lånad tid”. Knappast, min vän. I sådana sammanhang är det inte majoritetens åsikter som avgör, och även på den punkten börjar vi likna forna kommunistvärlden..

 32. JEL skriver:

  ”Folk mot hetsgrupp” – lysande, Tanja!

  Keep on punching!

  JEL

 33. Harry skriver:

  Kära Tanja. Några dagar in på semestern i ett land där jag inte förstod språket och således inte drabbades av eventuella genusrelaterade tidningsartiklar blev jag rejält sjuk. Eftersom jag är egenföretagare och således aldrig blir sjuk, insåg jag snabbt att det måste ha skett en avgörande förändring i mitt liv. Jag har under det gångna året blivit beroende. Av vad? Avancerad introspektion gav snart svaret. Jag som man har snabbt men säkert blivit beroende av en kvinnas skriverier till den grad att frånvaron av sagda kvinnas texter resulterade i svårartade abstinensbesvär, som utvecklades till, i tur och ordning, halsfluss, lunginflammation och urinvägsinfektion. Döm om min besvikelse vid hemkomsten. Inga nya texter!
  Kära Tanja. Det skedda får inte upprepas. Du har ett stort ansvar för dina läsares välbefinnande i en genuskall värld. Dina senaste mästerverk har visserligen gjort att jag förlåtit dig, speciellt som jag omedelbart tillfrisknade när du äntligen återvände från ett genusbefriat Bulgarien.
  Vid genomläsande av tidigare inlägg,ser jag att jag utelämnade delar av ett Eva Kilpi-citat. Rätt skall vara rätt:
  Säg till om jag stör sade han när jag öppnade dörren, så går jag med detsamma.
  Du inte bara stör. Du rubbar hela min världsbild. Välkommen.
  Varför kommer jag att tänka på detta citat när jag läser Tanjas texter? Inget pris för rätt svar.

 34. Nordbo skriver:

  Det är märkliga tider vi lever i. I Sverige betalar vi stora summor till genusvetarna och i Mineapolis verkar liknande saker vara på gång. Där ska man betala 165000$ till sju zombies.

  ”Minneapolis will pay $165,000 to zombies”

  http://www.startribune.com/local/101273159.html?elr=KArksLckD8EQDUoaEyqyP4O:DW3ckUiD3aPc:_Yyc:aUac8HEaDiaMDCinchO7DU

  Fast zombierna verkar ha protesterat mot den tilltagande zombiefieringen. Så de är på samma sida som doktor Tanja. Det kanske går att sända dem mot genusvetarna så att de blir rädda och flyr?

 35. Cuben skriver:

  Jag ställer kursen symboliskt mot Place de la Concorde eller i riktningens förlängning, för att vara lite mer konkret.

 36. Info skriver:

  ENGELSKA (ELLER ARABISKA) I SVENSKA SKOLOR?

  Ja, den frågan har berörts här flera gånger – i samband med att både jag och Tanja uppmärksammat vissa språkkrav från den från Polen inflyttade Marian Radetzki, f.d. professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Krav nämligen på att det obetydliga och föga ”tillväxtskapande” språket svenska helt och hållet skulle ersättas av engelska. Se bl.a. Tanjas ”Ett anspråkslöst förslag” 28/6 2009: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/06/28/ett-ansprakslost-forslag/ .

  En sympatisör och tillskyndare fick Radetzski för övrigt i medicinprofessorn Hugo Lagercrantz (Sv.D. 24/11 2009) – se Infos kommentar 28/3 10.19 fm. till Tanjas inlägg 25/3 2010 ”Ifrågasatte könsmaktordningen – fick sparken”.

  Språkförsvarets senaste nyhetsbrev finner jag nu vara intressant i sammanhanget (tipsinfo inför ev. kommande bok):

  ”ÖPPET BREV TILL ENGELSKA SKOLAN OM ENGELSKA PÅ RASTERNA

  Från flera skolor inom er skolkoncern, bl.a. i Enskede, Nacka och Gävle har vi fått kännedom om att engelska är påbjudet som arbetsspråk och språk på rasterna mellan de anställda, och att svenska inte skall uppmuntras i de arbetsrelaterade kontakterna på skolan.

  Eftersom skolor i Sverige är en del av det offentliga samhället, och eftersom svenska friskolor finansieras av skattemedel från medborgarna, måste vi få ställa ett par frågor om det tvivelaktiga i att påbjuda ett arbetsspråk som inte är ett officiellt språk i landet.

  • Är det riktigt att rektorer på era skolor av sina lärare kräver att de talar engelska på rasterna och kollegor emellan? Finns det något sådant krav på skolans elever också?

  • Är det fortfarande på det viset att ni på era enheter i Sverige har rektorer som i sin roll som myndighetsutövare i Sverige inte behärskar svenska i tillräcklig omfattning? Har ni kanske t.o.m. fortfarande rektorer som prålar med att inte kunna svenska? Här tänker vi på den skolverksanmälan som lämnades in om detta mot Engelska skolan i Gävle den 22 november 2004 och 18 augusti 2005 om att rektors myndighetsutövning resp. utvecklingssamtal enbart / ofta skedde på engelska.

  • Skolförordningen 2003:459 § 2 kräver att ”inget enskilt ämne får bedrivas enbart på det främmande språket”. Hur rimmar kravet på att alla lärare skall tala engelska på rasterna med att skolan måste ha minst 50 % undervisning på svenska av svenskspråkiga lärare?

  • Hur rimmar kravet på att alla lärare skall tala engelska på rasterna med den språklag om att ”det allmänna”, d.v.s. offentlig verksamhet, som ju offentligt finansierade skolor i Sverige är, har ett särskilt ansvar för svenskans bruk och utveckling?”

 37. anokak skriver:

  Nu insåg jag vad du missade i ditt förra inlägg: Elektroner kan också byta kön.

  Fråga vilken genusmedveten fysik-student som helst vilket som är mest feminint – elektroner eller hål – och elektronerna kommer vara manliga. Om du däremot jämför elektroner med protoner eller positroner, kommer elektronerna vara kvinnliga.

  För övrigt – hur kan man döpa kvantpartiklar till något så sexistiskt som hål?!? Självklart måste fysiken gå igenom en genus-rening.

 38. steenad skriver:

  ”Det finns säkert många som skulle kunna hålla en neutral föreläsning om feminismen som ideologi, men vad behöver du det till?”

  Ja visst låter det dumt. Jag fick frågan från någon som vet att jag ägnar detta ämne en hel del intresse och jag kunde inte ge ett bra svar.
  De jag helst skulle vilja föreslå är starkt negativa och alla andra är för positiva. Jag kunde inte komma på en enda person som jag förmodar kan hålla sig kyligt neutral. Det var därför jag ställde frågan.

  ”Droppa” gärna något namn.

 39. Info skriver:

  TVÅ STATSFEMINISTISKA HÄRSKARE

  MONA SAHLIN

  Här är en bild av vår ev. blivande statsminister, Mona Sahlin, och en av Sjupartialliansens genusideologiska ledstjärnor, Ulrika Westerlund (ordf. RFSL):

  LARS OHLY

  ”FEMINISTISK PLATTFORM ANTOGS AV PARTISTYRELSEN
  vänsterpartiet.se 2010-04-23

  Feminismen är en av världens största demokratirörelse[r]. Vänsterpartiet är en del av denna rörelse i kampen för kvinnors rätt till sina kroppar och sin sexualitet, till makt och inflytande över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. På fredagen antog Vänsterpartiet en ny feministisk plattform. Beslutet fattades av partistyrelsen efter många och långa diskussioner i hela partiet.

  Feministisk plattform
  Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar kvinnor grundläggande mänskliga rättigheter. – – – Vårt mål är människans frigörelse från varje form av förtryck. För att uppnå detta mål räcker det inte att avskaffa klassamhället, också patriarkatet måste avskaffas.

  Patriarkatet
  Patriarkatet kan definieras som ett hierarkiskt system av sociala strukturer som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Det bygger på mäns överordning och kvinnors underordning. I det patriarkala samhället skapas könsnormer som begränsar kvinnor och män i deras livsval.

  Kvinnoförtrycket förekommer både öppet och dolt, medvetet och omedvetet. Det utövas i strid med lagstiftning, men också fullt lagligt, i tolkning och tillämpning av lagen. Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mellan könen på alla områden, i privatlivet såväl som i det offentliga livet. Det återuppstår ständigt i nya former. – – –

  Männen som grupp utövar sin makt genom kontroll av kvinnors sexualitet och barnafödande. De kontrollerar därigenom även kvinnors arbete i familj och samhälle. Detta får livsavgörande konsekvenser för kvinnor. Dels hindras de från att få del av viktiga produktionsresurser med vad det innebär för möjligheter till egen försörjning och självständigt liv, dels berövas de rätten till sin kropp.

  I arbetsdelningen mellan könen framträder den patriarkala strukturen tydligt. Kvinnors hela tillvaro, sexuellt, socialt, ekonomiskt och politiskt kontrolleras och styrs av de villkor som patriarkatet sätter upp för hur samhället ska organiseras. Det är den politiska verklighet som sätter feminismen på dagordningen.

  Feminism
  Att vara feminist är att erkänna att det finns en könsmaktordning och att vilja avskaffa den. – – -”

  Och här ses LARS OHLY i öm gemenskap med multikönade Sören Juvas, Ulrika Westerlunds (ovan) företrädare. Juvas ”har bland annat tidigare suttit i Centrum mot rasisms styrelse.”

 40. Erik skriver:

  steenad:

  ”En fråga till alla kloka heniskor som läser denna föredömliga blogg. Finns det någon person som kan tänkas hålla en neutral föreläsning om feminism som ideologi? Eller är frågan alltför polariserad?”

  Personligen anser jag att det finns bra feminism och dålig feminism, problemet idag är att den dåliga feminismen vinner mark hos mäktiga intressen. Skulle det behövas så kan jag utan problem göra en saklig framställning av feminismen.

  Inte minst så är en fördel med feminismen i allmänhet att vissa kvinnor börjar tro på sig som individer och bemöter de dåliga delarna istället för att stanna i konformiteten.

  Snarare är det väl de största problempersonerna idag de MÄN som stödjer dålig feminism? Medan allt fler kvinnor börjar ha en seriös diskussion om vad som är bra/dåligt så är det allt fler män som okritiskt stödjer vad som helst som får etiketten
  ”feminism” och gör karriär på att vara så anti ”vad de själva tillhör” som möjligt

  Påminner om personer som när de var unga började mobba andra av rädsla att folk annars skulle titta för noga på dem.

 41. Göran Persson skriver:

  Inte visste jag att Sahlin är lesbisk och Ohly bög? Det förklarar deras stora hbt-intresse, med speciella toaletter osv. Knappast den sortens folk jag vill se leda Sverige, tar socialistmaffian makten blir det emigration ännu snabbare. För vi kan då förvänta oss att genustalibanerna tar över hela samhället, inte bara universitet och högskolor, och därefter utropar Genusvansinnet till ny statsreligion.

  Tanjas text är som vanligt lysande, extremt kul dessutom för den som kan lite fysik och matte. Man får väl förmoda att de pk-märkta förvirrade småskolelärarna inte riktigt hänger med i svängarna, liksom hela genusmaffian inkl den nya rektorn på Södertörn.

  Jag tycker det vore ett intressant socialt experiment att skicka in en VR-ansökan fylld av genusfloskler utan någon som helst substans. När den godkänts så publicerar vi kuppen i hela blogosfären inkl Newsmill. Då får även den vanlige svensken reda på vad världens högsta skatter egentligen används till.

 42. Hans skriver:

  Tanja din ansökan var alldeles för logisk och sammanhängande för att dom skall köpa det är jag rädd. :S Dom kommer förmodligen inte att förstå vad som står (precis som dom inte förstår dom andra genusansökningarna) men dom borde kunna ana att någonting är lite lurt.

 43. steenad skriver:

  Erik!

  ”Skulle det behövas så kan jag utan problem göra en saklig framställning av feminismen.”

  Jag tvivlar inte på att du skulle klara det om det gällde ett kompendium. Jag har sett hur väl du uttrycker dig. Nu gäller det dock ett auditorium med universitetsstuderande där man kan förvänta sig att få en del udda frågor. Eftersom du är känslomässigt engagerad tror jag att det krävs stark medicinering eller lobotomi för att du inte skall röja ditt ställningstagande.

  Vad som behövs är en tråkig, oengagerad person som egentligen inte bryr sig om ämnet utan bara vet en hel del om det.
  Men om du tror att du kan spela den rollen så kan jag ändå föreslå dig.

 44. Penumbra skriver:

  steenad och Erik,

  Hur ska man förhålla sig neutral till en ideologi som inte är neutral i sig, utan faktiskt starkt diskriminerande – mot män?

  Feminismen är en ideologi som har sina rötter i kommunismen. Den gör en förenklad och starkt vinklad analys av samhället och människorna. Dess ”lösningar” på de problem som trots allt existerar, är oftast tvång via direktiv uppifrån, könsdiskriminerande tillämpningar av lagar, kvoteringar och annat tvång. De sätter ur spel fria marknadskrafter, fri konkurrens och en massa annan frihet som är grunden för att ett samhälle ska utvecklas ekonomiskt.

  Och den får sin näring från besvikna och bittra kvinnors ilska på deras fädrar, äkta män eller både och.

  Lycka till med försöket att vara neutralt sakligt resonerande och debatterande, säger jag bara…

 45. Nordbo skriver:

  Oavsett vad man tycker om SD så kan det här vara intressant. Det säger något om klimatet i Sverige. Det har nog implikationer för de totalitära genuserierna också:

  ”TV4:s beslut att inte sända Sverigedemokraternas omtalade reklamfilm har försvarats på dessa sidor och kritiserats från danskt håll. Historieprofessorn och Danmarksforskaren Hanne Sanders ser ett Sverige som inte lyssnar på sitt folk.”

  http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kulturkritik/article1228291/Befolkningen-vacker-fruktan-och-bavan.html

 46. steenad skriver:

  Penumbra
  Jag håller med dig. Nu fick jag emellertid frågan och tänkte att jag skulle försöka komma med någon idé.
  Den som frågade mig vet om att jag har varit glödande antifeminist under lång tid. Hon tänkte sig kanske att jag vid något tillfälle hade kommit i kontakt med någon som skulle passa.
  Men det är nog som du säger att eftersom ideologin inte är neutral i sig så är det inte möjligt att hitta riktigt vad jag söker.

 47. wodinaz skriver:

  Tanja! Det är naturligtvis angeläget att trycka till genusvansinnet, vilket du gör som ingen annan. Kanske Sveriges främsta komiker därtill.

  Genusvansinnet är emellertid en dubbel tragedi — den ena sidan synliggörs, för att använda ett av deras favoritord, här på bloggen; den andra sidan är naturligtvis att trots allt ändå ganska unga begåvade kvinnor (ja ganska begåvade ty det går inte att lura sig själv till denna grad samt att navigera i den lingvistiska och språkliga snårskog som genusvansinnet utgör och samtidigt vara helt korkad) som förleds av genusmaffian till att helt förslösa och kasta bort sina respektive talanger.

  Nu har visserligen genuseriet ett rejält politiskt övertag: En Tanja Bergkvist, en Pär Ström och kanske några fler mot ett helt etablissemang, men samtidigt är hela bygget så svagt att det är ohållbart.

  Det kanske är möjligt att få dessa kvinnor som har vilseletts att delta i denna sekt att hoppa av? Använda sina talanger till något nyttigt? Bli genusmotståndare eller matematiker rent av!

  En allt för arg ton mot dessa kvinnor gör att de sluter sig till sin sekt än mer.

  My 2 cents.

 48. Jack skriver:

  steenad,
  visa en video på Warren Farrel, why men earn more, finns på youtube bl a

 49. Info skriver:

  GENUSTRUMPET KAN NU BESTÄLLAS!

  En blåsinstrumentverkstad har nyligen installerat sig på Kungsholmen, närmare bestämt på Bergsgatan, nära korsningen med Parmmätargatan. I fönstren mot Bergsgatan finns utlagda råämnen till såväl trumpeter som valthorn i olika tillverkningsstadier.

  Jag tittade in i går för att höra mig för om verksamheten. Det visade sig då, att denna främst var inriktad på reparationer (av bleckblås- och vissa träblåsinstrument, dock inte bl.a. oboer, som har en verkstad på helt annat håll).

  Emellertid TILLVERKADE man faktiskt också ett instrumentslag: TRUMPETER. Jag frågade flera gånger, så jag kan inte ha missuppfattat saken.

  Jag antar, att det rörde sig om patriarkala standardtrumpeter med en sexistisk, manlig klang – sådana som Vetenskapsrådet och dess statsfeministiska koryféer producerar avhandlingar om för mångmiljonbelopp. Men hur vore det att beställa en verklig, specialritad GENUSTRUMPET, till minne av Tanjas berömda Brännpunkt-artikel i Svenska Dagbladet? Troligen skulle det kunna gå för sig.

  Hur skulle i så fall en sådan se ut? Finns några förslag?

 50. QED skriver:

  Vetenskaplig artikel om hur genustypiska preferenser för musikinstrument kan modifieras

  ”Modifying Children’s Gender-Typed Musical
  Instrument Preferences: The Effects
  of Gender and Age”

  http://pdfcast.org/pdf/modifying-children-s-gender-typed-musical-instrument-preferences-the-effects-of-gender-and-age

 51. Nordbo skriver:

  Den här dokumentären är bra. Det är alltid bra att ”follow the money” och se vem som egentligen tjänar på feminismen:

  Det var del 5. Resten finns på youtube, om någon är intresserad.

 52. Tanja Bergkvist skriver:

  Eric, ”Läs Susanne Dodillets doktorsavhandling ”Är sex arbete?” eller boken ”Porr, horor och feminister” av Petra Östergren. Där framgår tydligt att genusteorierna i själva verket är rökridåer och att resultatet är direkt kvinnoförtryckande. ” Jag har Östergrens bok hemma men har inte hunnit öppna den än, däremot stötte jag på henne och vi pratade lite under ett Axessmingel i höstas – det är många böcker jag borde läsa men just nu läser jag mest Calculus 🙂 På tal om Axess så fick jag den igår och upptäckte att jag själv var på omslaget: http://www.axess.se/magasin/Default.aspx Längst ner tillsammans med två andra tjejer, vad genusmedvetet! 🙂 Den där bilden har måste Johan ha tagit från min hemsida http://www.math.uu.se/~tanjab/ Det var på SU när de skulle fota personalen, så gick en professor runt och plåtade alla och jag frågade om jag kunde få låna hans 1 cm tjocka glasögon för att se smart ut och nu har bilden fått spridning – katastrof ju, så ser INTE mina läsglasögon ut!! Men på den tiden visste jag inte heller att jag skulle starta en blogg och bli känd utanför det matematiska samfundet, och då tyckte jag det var ok att se ut så där på personaltavlan, ha ha :-).

  Jaha, Gubja te bavno heter låten, har du varit i Bulgarien i sommar eller?

 53. Tanja Bergkvist skriver:

  [null], ”dansresor till afrika är (t ex) accepterade av pk-etablissemanget” Vad är dansresor till Afrika? Dock inte dansresor från Afrika, som vi alla minns så gick ju Centrum mot rasism i taket 2006 efter att Kolmården anställt fem massajer som framförde sin folkdans vilket slutade med att Centrum mot rasism blev anmälda för hets mot folkgrupp, ha ha 🙂 http://www.nd.se/nyheter/pressmeddelande.asp?pressmedID=72 Sådär kan det gå när man inte riktigt vet var man står (PK-etablissemanget alltså, detta visar ju vilken syn de själva har på afrikaner och deras traditionella kultur, någon som vet om de blev fällda? Knappast troligt, det är ju skillnad på folk och folk, ingen likhet inför lagen här inte…)

  INFO, GENUSTRUMPETEN SER UT SÅ HÄR: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/25/jag-har-inhandlat-genustrumpeten/

  Detta exemplar hänger på min vägg men den finns att inhandla på BR! Och här kan man som bekant se den live (tyvärr knäcktes munstycket i skidbacken):

 54. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, vad roligt att du funnit meningen med livet! 🙂 Det har däremot inte jag… Fram tills Genusväldets intåg, eller snarare efter att jag noterat det vintern 2008, så var meningen med livet matematik, och egentligen tror jag fortfarande att det är meningen med mitt liv, med det kontrollbehov jag har så skulle samhällsdebatten och politiken kortsluta mina hjärnhalvor. Och man kan ju inte bara ta en utflykt i politikens värld och sedan dra sig tillbaka, slagfältet kan inte lämnas förrän genusvansinnet är eliminerat, och det lär ta minst en generation…

  Ang din kommentar så har du länkat till inlägget, men du vet väl att du kan klicka på datum och tid och få direktlänk till din kommentar, som din kommentar här ovan tex: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/09/01/nytt-genusprojekt-jag-kan-inte-tanka-abstrakt/#comment-9622 Tror du jag kan rota fram din kommentar om just det i ett gammalt inlägg bland hundra kommmentarer – vilken kommentar menar du? 🙂

 55. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart W, på tal om KD, på ngt sätt jag ännu inte förstått så har besök kommit till min blogg via följande video på Youtube, som verkar vara en KDU-produktion – om feminister:

  Notera likheten med Robert Gustavssons nazisterna 🙂

 56. Tanja Bergkvist skriver:

  Ha ha kolla denna 🙂

  De ”förgiftade paraplyspetsarna” syftar på en bulgarisk dissident (Georgi Markov) som blev mördad på det sättet. Wiki:

  Georgi Ivanov Markov, född 1 mars 1929 i Sofia, död 11 september 1978 i London, var en bulgarisk dissident. Markov var först romanförfattare och dramatiker, men hoppade 1969 av från Bulgarien, som då var en kommuniststat styrd av Todor Zjivkov. Efter att han flyttat till väst arbetade han som journalist vid BBC World Service, Radio Free Europe och Deutsche Welle. Han kritiserade den bulgariska regimen många gånger i radio, och det spekuleras om att den bulgariska regeringen beslöt att göra sig av med honom med på grund av detta och bad KGB om hjälp. Agenter från Bulgariens hemliga polis med hjälp av KGB utförde två misslyckade mordförsök på Markov innan de lyckades den tredje gången. 7 september 1978 gick Markov över Waterloo Bridge i London, som korsar floden Themsen, och väntade vid en busshållplats på andra sidan, då han blev huggen i benet av en man som höll ett paraply. Mannen bad om ursäkt och gick sin väg. Markov berättade senare för läkare att mannen hade talat med utländsk accent.

  Markov kom ihåg att han kände en svidande smärta där han hade blivit träffad med paraplyspetsen, och när han anlände till sitt arbete på BBC World Service upptäckte han att en liten röd finne hade bildats och att smärtan av att bli stucken med paraplyet inte hade försvunnit. På kvällen hade han utvecklat hög feber och dog i smärta tre dagar senare. Den händelsen kallas även för ”paraplymordet”.

  Efter hans död fann läkare en liten kula av platina, ungefär 1,5 mm tvärsöver, som var innesluten i hans vad. En närmare undersökning visade att kulan hade två små borrhål som innehöll spår av giftet ricin.

  Flera kända avhoppare från KGB, såsom Oleg Gordievskij, har bekräftat att KGB låg bakom mordet, och till och med hade framfört alternativ för den bulgariske mördaren, men ingen har blivit åtalad för mordet, mycket på grund av att de flesta handlingar som hade med Markovs död att göra troligen har förstörts.

 57. Lennart W skriver:

  Tanja, tack, visste inte det där med direktlänk från datumet. Kunde iofs bara lägga in det igen, men här är det iaf mitt tips om Buddhabrot (inkl. video).

 58. rosenhane skriver:

  Tanja, har du sett denna?
  Sanslöst kul:

 59. Tanja Bergkvist skriver:

  Penumbra, ”I vissa avseenden börjar Sverige likna forna Östeuropa.” Ja absolut, jag håller redan utkik efter folk som går bakom mig med paraplyer.

  ”Ett är att folk tydligen kan göra akademisk karriär genom att lära sig den lämpliga nomenklaturen, givetvis starkt politiserad, och rabbla upp varianter av samma smörja varmed de belönas av staten med attraktiva tjänster och höga poster… Vi är på väg dit där marxistisk teori har ersatts med genusteori.”

  Jo, genusmaffian lever på lånad tid, all samhällsutveckling är cyklisk har jag noterat och genusmaffian kommer att åka ut med huvudet före, om inte vi gör det så kommer de invandrade ”patriarkala kulturer” som genusvetarna i andra sammanhang vurmar för att kasta ut dem. Detta har tom genusprofessor Eva Lundgren forskat fram med sitt genusintellekt: http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/25/risk-att-mellanosternmannen-uppmuntrar-svenska-patriarkatet

  Abdirisak Waberi, nu på moderaternas riksdagslista, som medverkade i Evin Rubars TV-dokumentär ”Slaget om muslimerna” fick där en fråga av Evin om han tar avstånd från åsikten att det är tillåtet att slå sin hustru och då svarade han ”inte helt och hållet”, och jag vill minnas att han sa något om att ”man inte direkt ska ta fram dammsugarröret, men….”. Vad tycker Anders Borg och Schlinggenus om det här?

  Från GP: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

  ”Män kan ha fyra fruar. Mannen är den starke som bestämmer i familjen. Man och kvinna har olika roller i livet. Om en kvinna är otrogen får hennes man slå henne. Men bara först efter att han pratat med henne och slutat ha sex med henne. Är detta åsikter som kännetecknar göteborgsmoderaterna? Ja tydligen. I alla fall en av kandidaterna på partiets riksdagslista, Abdirisak Waberi.”

  SVD: http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/abdirisak-waberi-muslimsk-politiker-ifragasatt_3934667.svd

  ”Samtidigt understryker han att ”jag är för jämställdhet mellan könen… – Jag står för den politiska agenda som de nya Moderaterna har””.

  Är det dammsugarrör och månggifte i moderaternas jämställdhetspolitiska manifest – något som har koll? I vilket fall så är min poäng att det snart blir inbördeskrig i partierna och genusfrågan ligger då illa till, och även jämställdheten kanske, vilket är oroväckande, men jag tror inte det kommer att gå så långt. Med en radikalfeminist i varje parti så kuvas resten. Jag kan i lika hög grad föreställa mig en radikalfeminist med dammsugarröret i högsta hugg jaga hela partistyrelsen! 🙂

  Men medan dessa bråk pågår så tiger media. Som lektorn i humanekologi (som också är (var?) muslimsk konvertit) skrev i Expressen: ”Vanligtvis kritiseras den så kallade heteronormativiteten, men när minoriteter uppvisar dessa normer och ett patriarkalt förtryck, då accepteras detta i mångkulturalismens namn”. Källa. http://www.expressen.se/debatt/1.1356994/det-ar-inte-fel-att-skaka-hand

  Hela samhällsbygget kommer att förgöra sig självt inifrån, det räknade jag ut med hjälp av några formler i Calculus i veckan 🙂

 60. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, ja den är superrolig! Ska ta och fixa min gamla Hitlervideo nu i veckan tror jag, då man kan åberopa Fair use mm, läser på om detta nu.

 61. Tanja Bergkvist skriver:

  Harry, ”Jag som man har snabbt men säkert blivit beroende av en kvinnas skriverier till den grad att frånvaron av sagda kvinnas texter resulterade i svårartade abstinensbesvär… Kära Tanja. Det skedda får inte upprepas. Du har ett stort ansvar för dina läsares välbefinnande i en genuskall värld.”

  Ja jag ber verkligen om ursäkt, jag är också beroende av bloggen men det är tufft att hinna med allt ibland. Och som du själv skrev så var jag ju i Bulgarien under den tiden då jag inte skrev något, så lång paus får det aldrig bli igen! 🙂

 62. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, du har då alltid koll på nyhetsflödet över hela världen :-).

  Anokak, känner du till Luce Irigaray? http://sv.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray

  ”I Irigarays essä Le sujet de la science est-il sexue? från 1987 analyseras Einsteins relativitetsteori från ett postmodernt socialkonstruktivistiskt genuspespektiv. Hon frågar sig om Einstein’s välkända formel E = mc2 är sexistisk. Hon menar att formeln privilegierar en hög hastighet, nämligen ljusets hastighet, på bekostnad av lägre hastigheter som är mer betydelsefulla inte minst för kvinnor. Einstein anklagas för att vara fixerad vid höga hastigheter, vilket enligt Irigaray reflekterar Einsteins sexistiska inställning.”

  På fysikum i Lund ser genus-fysikenkäten ut så här:

  Klicka för att komma åt enkat_genuscert_2009_02_23.pdf

  Kanske du kan maila dem med en fördjupad frågeställning så att enkäten kan byggas ut från nuv fyra sidor till 400? Annars kommer ngn genusvetare att få 60 miljoner från VR för att göra det…

 63. Tanja Bergkvist skriver:

  steenad, jag kan droppa mitt eget namn men kan inte ställa upp sept-okt pga tidsbrist. Annars finns det nog en hel del folk. Träffade Alice Teodorescu i januari då vi båda höll föredrag för KDU, i samband med det här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/29/det-var-ju-pa-tiden/

  Du kan ju läsa hennes artiklar på Newsmill, men jag vet inte exakt vad du är ute efter: http://www.newsmill.se/user/aliceteodorescu

  Som det står i mitt horoskop: ”Det är ditt uppdrag att förändra det oacceptabla användandet av auktoritet… är det ditt öde att leva ut den kollektiva idén genom att arbeta intensivt med omstruktureringsprocesser i samhället. Du är kallad att bygga något stort men är förutbestämd att se stora ting upplösas av tidens gång [yes! genusväldet!]… du är förutbestämd att egga de grupper och organisationer du är inblandad i till att agera… när du beslutar dig för att handla slår du ner som blixten”.

  Jag väntar fortfarande på mitt beslut.

  Ha ha 🙂 : ”Du är förutbestämd att väcka andra människor på en stor skala… Det kan finnas en talang för samröre med media och vittomspännande teman förknippade med massorna. Materiella spörsmål kommer att vara mindre viktiga för dig än förverkligandet av en kollektiv dröm. … Dina personliga ansträngningar kan vara väldigt betydelsefulla angående igångsättandet av kollektiva förändringar. Erfarenheter tidigt i livet övertygar dig om att det inte finns någon mening att sälja sin själ för materiell förtjänst… Du kan vilja integrera några unika talanger angående samhällsidealism i din karriär”. 🙂

  Det var alltså en fysikstudent i Lund som gav mig detta 37-sidiga dokument innan jag flyttade till Stockholm. Inte för att jag tror på sådant som den vetenskapskvinna jag är, men det är alltid lika roligt att läsa det efter att jag började blogga. Jag kan tyvärr inte veta redan nu när jag kommer att slå ner som blixten, men i horoskopet står det om en ”plötslig karriärförändring” 2011. Så det bli kanske då i så fall ;-).

 64. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, tack för info om Ohlys feministiska plattform. Bilden var också rolig, alla partiledare har väl en sådan numera.

  Steenad, ja men Erik/Aktivarum kan ju hålla föredrag
  https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/09/01/nytt-genusprojekt-jag-kan-inte-tanka-abstrakt/#comment-9632
  Han är ju också retorikexpert och given konsult i det kommande partiet Folk mot hetsgrupp (eller jag antar det Erik? Är det ok att jag tillfrågar dig så här öppet?)

 65. Tanja Bergkvist skriver:

  steenad, Bo Rothstein då? 🙂

 66. Tanja Bergkvist skriver:

  Göran Persson, ”Jag tycker det vore ett intressant socialt experiment att skicka in en VR-ansökan fylld av genusfloskler utan någon som helst substans. När den godkänts så publicerar vi kuppen i hela blogosfären inkl Newsmill. ”

  Ja vi gör en Sokal!
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sokalaff%C3%A4ren

  Men vi kan inte använda mitt namn. Som någon påpekade måste namnet också vara känt i genuskretsar, eller åtminstone måste det var ngn med doktorsexamen (annars kan man inte söka postdoc hos VR) i något ämne. Jag är ju körd pga min SVD -artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

  som jag för övrigt bara skickade in på skoj, eftersom jag cc:ade Brännpunkt efter att ha skickat den till hela matteinstitutionen (jag brukade regelbundet spamma mina kollegor men någon vänsternisse blev sur och uppmanade mig att starta blogg – ha ha där fick han ju så han teg – annars hade jag förblivit anonym och fortsatt att bara skicka ut mina åsikter till kollegor!) sedan fick jag svar från Brännpunkt att de ville PUBLICERA DEN ! 🙂 De låg ju i min kontaktlista pga den första artikel jag någonsin skrev två månader innan: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genusvetare-forvirrar-barnen_2224643.svd

 67. Tanja Bergkvist skriver:

  Hans, det enda som är lurt med min ansökan är att den är min. Vi får skicka in den i någon annans namn så kammar vi hem hela statskassan och kan börja bygga organisation ;-).

 68. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, ang https://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/09/01/nytt-genusprojekt-jag-kan-inte-tanka-abstrakt/#comment-9637 Intressant artikel!

  Påminner mig om Josef (var är du förresten? 🙂 som informerade oss om Partikrati: http://sv.wikipedia.org/wiki/Partikrati

  En partikrati eller partistyre/partivälde är en form av representativ demokrati där den lagstiftande makten i praktiken ligger hos en politisk elit som är organiserad i politiska partier och inte hos enskilda politiker eller medborgare. Folket väljer sina representanter via ett proportionellt parti-valsystem. I praktiken kan de flesta demokratier betraktas som partikratier. Den pricipiella skillnaden mellan en demokrati och en partikrati är graden av folkets suveränitet. Både styrelseskicken har oftast partier och parlament men inom demokratin har folket, genom bindande folkomröstningar, en större möjlighet att direkt påverka lagstiftningen. Det vill säga att inom en partikrati saknar folket direkt politisk makt. I en partikrati kan folket endast genom allmänna val, som hålls med årsvisa mellanrum, ändra förhållandet mellan partierna i parlamentet och har endast i ”efterhand” en möjlighet att påverka maktutövningen.

  Indikationer på att en stat är en partikrati:

  * Avsaknanden av bindande folkomröstningar (referendum)
  * Endast folkvalda kan rösta om lagförslag.
  * Regeringssammansättningen avgörs av partirepresentationen i parlamentet
  * Folkvalda kan endast nomineras genom registrerade och godkända partier
  * En enpartistat är en extrem form av partikrati.

 69. Nordbo skriver:

  Ian Wachtmeister är också igång:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/03/mediernas-f-rf-ljelse-av-jimmie-kesson-h-r-inte-hemma-i-en-demokrati

  @Den modiga doktor Tanja

  Jag har inte koll på riktigt hela världen ännu. Men jag jobbar på saken. 🙂

 70. Nordbo skriver:

  Ja, partikrati är träffande. ”Demokratur” är också en term som har använts för att beskriva läget. Eller till och med ”mjuk totalitarism”.

 71. Tanja Bergkvist skriver:

  Wodinaz, ”Det kanske är möjligt att få dessa kvinnor som har vilseletts att delta i denna sekt att hoppa av? Använda sina talanger till något nyttigt? Bli genusmotståndare eller matematiker rent av!” Ja det är ju verkligen slöseri med den unga generationen. Men det är å andra sidan en snabb och lätt karriärväg idag att köra genusracet – det är ju därför vi fått de ”smartaste” på de högsta posterna ;-).

  Skämt åsido, det kommer att behövas avindokrineringsantalter… Men det är hemskt att genusvetare tror sig vara lösningen på allt och att svenska staten backar upp, de anser sig tex även vara lösningen på flickors bristande intresse för naturvetenskap. Istället för att ge pengar till en populärvetenskaplig föreläsning i just något naturvetenskapligt ämne så går skolpengarna till en genusexpert som snackar maktstrukturer, och detta ska få in unga kvinnor i tekniska ämnen…? (undantaget Sigtunaskolan som anställde mig som gästlektor/matematikinspiratör och där TRE TJEJER kammade hem matte-olympiaden inför 600 åskådare efter att jag tränat dem i några veckor. Fast de var iofs redan väldigt smarta 🙂

 72. Lennart W skriver:

  Tanja, kul videos förresten. Kände till den första men inte att den var plankad. KDUs version blir ju nästan ännu bättre när man jämför. Feministerna och deras ”död åt familjen” jämförs alltså med ”att elda barn”…

 73. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja genusaspekt på allt, det finns inga gränser…

  Nordbo, intressant ska lyssna på dessa videos imorgon!

 74. Tanja Bergkvist skriver:

  Rosenhane, inbäddning aktiverad på begäran frå nYoutube ser jag Beror på de inte tagit med källan inne i filmen, iutan bara nedanför rutan på Youtube, kan jag tänka mig. Det betyder jag måste klippa in en extra sekvens i min film och lägga till med källa & ref till Fair use så att den kan bäddas in, bra att jag upptäckte det! (men blir mer jobb…)

  Här är länk till Valvaka Sveavägen 68:

 75. Tanja Bergkvist skriver:

  Konstigt, nu GICK DET att bädda in den. men din inbäddade går inte att se. Skumt…

 76. Sylow skriver:

  Vanvett framlockar vanvett, och här finns det gott av det. Vilken ordbajsare du är Tanja.

 77. QED skriver:

  Statligt subventionerat vanvett framlockar humor. Heja Tanja!

 78. Jack skriver:

  Nordbo,

  Finns även Diktakrati? Ger lite känslan av att ihopdiktade omständighter styr besluten.

 79. anokak skriver:

  Ja, Luce Irigaray är en av mina verkliga hjältar. Hon har med tydlighet förstått fysikens problem för den moderne genusmedvetne eleven. Enligt mig är E_max=mv2/2 där v på sin höjd är 30 km/h, dvs den hastighet som empatiska människor (dvs kvinnor) får framföra ett fordon i närheten av en läroanstalt.

  Att Einstein var sexist framgår också med tydlighet i utvecklandet av allmänna relativitetsteorin. Titta på den här

  ca 6 min in. Einstein placerade kurv-delen (G-tensorn) av sin ekvation på på den kvinnliga vänstersidan av sin ekvation och och energi-kraft-delen på den manliga högersidan (T-tensorn). Bara det visar på hur han strävade efter bibehållandet av stereotypa könsröller, men det är inte det värsta. Det visade sig till hans stora förtvivlan att G-tensorn var större än T-tensorn, en naturlig konsekvens för någon som bara är lite insatt i genus-teori, men för Einstein måste detta vara en omtumlande upplevelse. Hans lösning på problemet var införandet av en avvikelse – på den kvinnliga sidan – givetvis, eftersom den patriarkala normen påbjuder att det alltid är kvinnan som ska låta sig penetreras.

  Att moderna fysiker nu placerat avvikelse-termen där den hör hemma nämligen på den manliga högersidan, är bara ytterligare bevis på hans sexistiska inställning, och vägran att inse att det är det maskulina som behövs korrigeras, inte det feminina.

  Men jag har också tittat närmare på kvant-teorin – lika sexistisk den. Att den feminina charm-kvarken påstås vara så ovanlig faller på sin orimlighet. En teori där andelen charmkvarkar inte uppgår till minst 50% är definitivt avskräckande för de kvinnor som tappert försöker behålla sin plats i den manliga bastionen av fysiker. Och varför finns det ingen Queer-kvark?

  Så det finns väldigt mycket att göra för fysiken och fyikerna vad gäller genus. Precis som du skriver är det nästan löjeväckande hur de tror att 4 sidor av allmänna genusfrågor ska kunna göra något åt en redan förlorad vetenskaper av manliga chauvinister.

 80. Nordbo skriver:

  Diktakrati? Varför inte? Jag har inte hört det förut, men nu finns det.

  Eller disneykrati:

  Styre genom att hålla en disneyfierad bekrivning av verkligheten över verkligheten så som den framträder för människor av kött och blod. Den fungerar bara om befolkningen är passiviserad och tittar mycket på teve.

 81. Lennart W skriver:

  Anokak, jag gillar din analys, men glöm inte heller att sanningskvarken (t=truth=top) har placerats över skönhetskvarken (b=beauty=bottom), vilket väl om något visar på den kvinnliga underordningen inom fysik!

 82. Hans skriver:

  Tanja så det är inte det minsta lurt att du skulle kunna författa lika förvirrande och flummiga ansökningar som genustokarna? I beg to differ! 🙂

 83. anokak skriver:

  Lennart W

  Du skrapar bara på ytan! Fundera också över hur många namngivna kvarkar som finns. Vad säger inte det om fixeringen hos dessa manliga fysiker? Hur skulle en kvinnlig fysiker ens en gång våga närma sig en sådan bransch där trakasserier blir vardag för de få kvinnliga pionjärerna som vågar bryta sig in i denna den sista av manliga bastioner.

 84. Josef Boberg skriver:

  Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”

  <strong<Jo… – goa Tanja – för det kunde Du ju redan som litet barn, faktiskt… 💡

  Så det är ju bara att ”åter minnas”eller

 85. rosenhane skriver:

  Tanja, ytterligare en kul hitlervariant:

 86. QED skriver:

  Hitlern om Sverigedemokraterna visades t.o.m. i SVT Aktuellt.

 87. […] Nytt genusprojekt september 7, 2010 tags: genusprojekt, tanja bergkvist av sverigeidag Senaste läsvärda artikel från Tanja Bergkvist: […]

 88. Lennart W skriver:

  Hitlern som SD-führer som rasar över valfilmen är ju både träffande och kul.

  ”Det här är för fan befängt! Här ägnar vi åratal åt att framställa oss som rumsrena politiker…
  … och så sabbar de allt. Hets mot minoriteter måste göras med lite taktkänsla!”

 89. DogDylan skriver:

  Rosenhane:

  Jättekul video..trist bara att det är sådana uppenbara felaktigheter.

  Inte för att jag skall rösta på Sd i riksdagsvalet – men det är förjävligt att media bedriver en uppenbar politik kampanj mot Sverigedemokraterna. Det är än mindre okej att det är SVT som gör det. Om familjen Bonnier anser att Sverigedemokraterna är ett hot mot ”demokratin” och vill berdriva metapolitik mot dem – gott så. Precis som PI har rätt att bedriva metapolitik vavör för Sverigedemokraterna.

  Men Svt skall vara opartiska eftersom Svt ägs av OSS – och det är inte Svt och inte heller SR uppgift att säga till väljarna vad de skall tycka och tänka. Om väljarna vil rösta på Sd eller för all del förkasta multikulturalismen så får Svt och Sr acceptera det. Dessa ”åsikter” skall behandlas precis på samma sätt som sjuklöverns irrationella vänsterliberalism dvs. i debatt. Sedan gör SR och Svt rätt att utesluta Sd ur slutdebatten – trots allt sitter Sd inte i rikdagen än.

  Men att bedriva metapolitik i favör för de etablerade partierna är oacceptabelt.

  Att ni sitter här och ylar över genusväldet utan att riktigt tänka vem eller vilka som har gjort det möjligt att försvaret spenderade 100 miljoner under något år på GENUSPROPAGANDA! är bortom min förståelse. Det är bortom min förståelse att ni inte ser att media, inkluderande de statsägda mediahusen är uppenbart partiska till genusfrågan – precis som de är partiska ifrågor kring det mångkulturella samhället och välfärdsstaten.

  Det råder en diskursiv förvirrad kulturmarxistisk hegemoni i vårt samhälle – och denna är integrerad i alla samhällets institutioner.

  Det om något borde ni vara upprörda över.

 90. rosenhane skriver:

  DogDylan:

  Jag håller med dig till punkt och pricka. Och att Maria Wetterstrands tidigare ung-vänsterkollega och pojkvän tillåts att vara programledare i tv1-utfrågningen av dom båda blocken angående skolpolitiken är minst sagt skandalöst.

  Men vilka ”ni” är det som sitter här och ”ylar” om genusväldet utan att tänka menar du? Vad jag har sett är flertalet av skribenterna här ytterst medvetna om sakernas tillstånd.

  På tal om förvirrad kulturmarxistisk hegemoni; här ett Jan Björklundcitat från Norrmalmstorg 23 augusti:

  ”Att visa sitt totala förakt för USA har blivit det engagerande kitt som håller ihop den svenska intellektuella kulturvänstern, enligt min mening mer vänster än intellektuell och kulturell.”

  http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/Tal/tal-internationella-minnesdagen-for-kommunismen-och-nazismens-offer/

 91. QED skriver:

  Ett alternativ till Gender Studies erbjuds vid University of Baltimore

  Zombie Studies

  http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11219411

 92. QED skriver:

  Promillepartiet FI (sorry Gudrun) får av någon anledning stor uppmärksamhet i SVT.

 93. Josef Boberg skriver:

  Jo… – QED – men det är tankelogik – därför att FI tar sig nog ej över 4 %-spärren i höstens val – oavsett hur mycket mediauppmärksamhet Gudrun & Co får.

  Ju fler som röstar på Gudrun – ju mera kommer det valtekniskt att befästa den sedan ca 30 år tillbaka pågående BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken, tyvärr tyvärr… 😥 – tycker Josef

 94. Info skriver:

  DET OIKOFOBISKTEXTREMA PARTIET SJUPARTIALLIANSEN

  Hösten 2006, inför skolstarten, skrev den moderata politikern Agneta Östman-Wenger i Södertälje ett brev till lokaltidningen, LT. Hon beklagade där, att tidningen medvetet valt att nästan enbart avbilda utländska barn (assyrier/syrianer). Fortsättningen beskrevs bl.a. i Aftonbladet 2006-08-13:

  ”MODERAT RASISTGRODA – RISKERAR UTESTÄNGAS FRÅN PARTIET FÖR UTTALANDET OM LINTOTTAR

  Moderaten Agneta Östman-Wenger vill se färre invandrare i tidningen. ´Jag älskar små lintottar´, skrev hon till Länstidningen i Södertälje. Nu riskerar hon att bli utslängd ur partiet. – – –

  – Jag blir så förbannad att jag kokar, säger moderaternas partisekreterare Sven Otto Littorin. Man säger inte så, man skriver inte så och man tänker inte så om man är moderat. Jag begriper inte hur hon tänkte. DET ÄR HÅL I HUVUDET!

  Agneta Östman-Wenger kandiderade till både kommun- och landstingsfullmäktige, men i går eftermiddag drog hon tillbaka sin kandidatur. Enligt Sven Otto Littorin riskerar hon också att bli utesluten ur partiet.”

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  • FREDRIK REINFELDT (m): Alla minns väl vad Fredrik Reinfeldt sa vid sitt första officiella framträdande i Sverige som nybliven statsminister? Vilket ägde rum just bland invandrare i Södertälje. Hans hånfulla uttalande om att det ursvenska bara är barbariet – ”resten av utvecklingen har kommit utifrån” (som Fredrik själv, till exempel).

  • BIRGITTA OHLSSON (Fp): EU-minister Birgitta Ohlsson driver i Bryssel särskilt frågan om zigenarnas (romernas, det resande folkets) etniska rättigheter. I övrigt vill hon avskaffa nationalstaterna, särskilt den svenska (= Sverige). Birgitta Ohlsson i debattartikel i Expressen på Sveriges nationaldag 2001:

  ”Avskaffa Sverige! – Blågula fanor, rojalistiskt fjäskeri och fosterländsk glädjeyra. I dag på den svenska nationaldagen förväntas vi som goda medborgare att uppmärksamma vår nation. De mest entusiastiska vallfärdar till hembygdsgårdar, sjunger nationalsången och firar som om det vore en nära släkting som fyllde 50. Men vad firas egentligen? Demokrati och öppenhet som präglar denna del av världen?

  Ingalunda. Snarare ser vi en automatpatriotism och konservativt vurmande av nationalstaten. – – – Fenomenet har avigsidor. ´Nationalism är en barnsjukdomen, mänsklighetens mässling´, yttrade Albert Einstein 1924. – – –

  Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.”

  • CECILIA MALMSTRÖM (Fp): ”Vi behöver invandring för att klara välfärden.” (EU-kommissionär Cecilia M. i GP, juli 2010.)

  (Malmström fick i Bryssel ett startbidrag om 420 000:- Hennes lön där är 210 000:- i månaden, vartill kommer ett utlandstraktamente om 32 000:- i månaden. Utöver det får hon 5 900:- i familjebidrag, 7 000:- i barnbidrag och 5 000:- i skolbidrag till sina två barn. Naturligtvis fria resor och en mängd andra förmåner.)

  • MARIA WETTERSTRAND, PETER ERIKSSON (Mp): ”Vi vill att Sverige går före internationellt genom att lägga fram en plan för att på sikt införa fri invandring.”

  • FREDRICK FEDERLEY (c): ”Det är hög tid att vi går mot ett samhälle med öppna gränser och en fri invandring.”

  • DANIEL MATHISEN (s): ”Öppen och fri invandring slår också hål på den inskränkta myten om nationalstaten som naturlig arena för att bedriva politik.” (Blogg 2010-05-09.)

  • V + Mp: ”vill ha en andra amnesti för illegala invandrare”.

  • FRIDA JOHANSSON METSO (Fp): ”Invandringsfri? Nej, fri invandring!” (Sourze 3008-03-03.)

  • BJÖRN HELDEN (PP): ”definitivt inte för en begränsning av invandringen” (PP:s partiblogg 2009.)

  • PIRATPARTIETS HEMSIDA: Piratpartiet är för fri invandring.

  • OLA KARLMAN: 23 år, Sjupartialliansens väl avlönade ordförande för riksorganisationen ”Ungdom mot rasism”, förklarar Sveriges nationalsång vara RASISTISK. Bör förbjudas, liksom Sveriges nationaldag. (Sv.D. Brännpunkt 2010-06-05.)

  • MONICA BENGTSSON (Kd:s ordf. i Kalmar):

  ”- Vi står inför att fira nationaldagen. Flera nya medborgare kommer då att hälsas välkomna till vår kommun. Det är glädjande. Nationalsången kommer att sjungas utöver vårt land, den kommer säkerligen att höras även i Kalmar. Själv har jag sedan länge haft svårt att sjunga strofen Jag vill leva, jag vill dö i Norden och jag har varit tyst då denna rad sjungs ända tills jag kom på att jag kunde sjunga Jag vill leva, jag vill dö på jorden.” (Barometern 2007-06-21.)

  • LARS OHLY (v):

  Multimedia message

 95. QED skriver:

  Henrik Berggren på DN analyserar: ”tråkigt att FI inte får en andra chans”

  http://www.dn.se/ledare/signerat/fi-man-far-inte-en-andra-chans-1.1166574

 96. DogDylan skriver:

  Rosenhane:

  Åh, oj..jag vet inte. Ni kanske gör de rätta analyserna. Jag är bara så förbannad på mina Universitetslärare – vilket naturligtivs jag tar ut på internet. Man undrar ju vad som är med dem (lärarna).

  Hur svårt är det att rätta en tenta – och speciellt när jag vet att denna lärare säkert inte har mer än tio tentor att rätta. Det borde ju gå på en handvändning. Titta bara på Tanja och QED, de är ju också universitetslärare och de har tid att sitta och klaga på kommunister och genusvetare flera gånger i veckan här på bloggen.

  Men så är det – statligt anställda….höger löner, bra pensioner, ineffektivitet och fackföreningskrav från helvetet. Inte undra på att politikerna som anställer dem har surrat fast sig vid post-strukturalismen. Det skulle jag nog också göra om jag var tvungen att dras med dessa byråkrater.

  Jag läser ju här då och då. Men min poäng är i alla fall att det finns ett samband mellan just feminismen, kulturmarximen och den här ”politiska korrektheten”.

 97. Adam Weisshaupt skriver:

  Råkade hitta Lars Ohly i sin ungdom och hans (dominerande) kvinnokör. Aldrig har väl Erik´s ord om att mannen måste vara en rymdraket där kvinnan är atmosfären stämt så bra 😉

  Tanja, jag bor i Uppsala nu…

 98. Adam Weisshaupt skriver:

  För övrigt så råkade jag, per otur, komma över några av Ohlys gamla favoritbarnprogram:
  Podarok dela samogo slobogo= Gåvor enbart för de svaga (valfritt och godtyckligt)

  Bevare mig för röran!

 99. Josef Boberg skriver:

  Apropå Ohly – Lars Ohly är inte kommunist ? – Aftonbladet 6/9-10 – ”Han förtydligar.– Kommunism associeras med diktatur och förtryck och allt det som vi vänsterpartister avskyr mest, därför finns det ingen anledning för oss att använda det ordet.”

  Sent syndarna vaknar

 100. ähhmmmm skriver:

  Josef:

  I partiprogrammet står fortfarande att man vill införa en speciell statsform som kallas folkdemokrati. Exakta innebörden är väl en aningen vagt formulerad, men det åtminstone innebär det att när väl partiet kommit till makten ska det inte finnas några möjligheter för andra än marxistiska partier att styra. Ungefär som Hitler gjorde på 30-talet när han från vänster och högerut förbjöd andra partier att verka.

  Så givetvis avskyr han diktatur, men bara så länge det handlar om att förtrycka honom. Andra förtryck inom folkdemokratins ramar är inget som bekymrar honom.

 101. Nordbo skriver:

  I de forna öststerna handlade demokrati om vem som hade kontrollen över produktionsmedlen.
  DDR var en folkdemokrati för att folket, representerat av partiet, hade kontrollen över produktionsmedlen. Det är intressant att det finns kvar i partiprogrammet.

 102. Josef Boberg skriver:

  Japp… – ähhmmmm – men det gäller ju ALLA PartiKrati-partier = ALLA RISKdagspartier.

  Kan Ni nu äääntligen fatta det

 103. QED skriver:

  Tanja, här är ett nytt bidrag till din samling Ohly-videos. Ohly får en fråga
  om jämställdheten inom V ute i kommunerna.

  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article7750219.ab

 104. QED skriver:

  Refuserad artikel av teaterchefen Jasenko Selimovic

  ”Vänsterns övergivande av kvalitetsbegreppet inom kulturen har skadat inte bara kulturarbetare utan också den klass som de påstår sig värna. Den som inte haft turen att födas med silversked i munnen behöver mest av alla en kultur- och utbildningspolitik med kvalitet och bildning i centrum, som ett sätt att jämna ut skillnader. Denna vision om kulturens emancipatoriska uppgift delade vänstern med liberaler tidigare. Men sedan radikaliserades vänstern och tog en annan väg. Istället för att fortsätta folkbilda försökte de utjämna skillnader genom att utplåna och relativisera begreppen bildning, kvalitet, kunskap.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/10/artikeln-som-aftonbladets-kultursida-inte-v-gar-publicera

 105. QED skriver:

  I morgon blir det seminarium i Uppsala med en känd feministisk vetenskapsfilosof, Sandra Harding, som ”argumenterar för omkonstruktion av objektiviteten snarare än total relativism”.

  ”Monday 13 September, 13:00-14:55

  GenNa Seminar:
  SANDRA HARDING ”POSTCOLONIAL AND FEMINIST PHILOSOPHIES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: CONVERGENCES AND DISSONANCES”

  Sandra Harding, American philosopher of feminist and postcolonial theory, epistemology, research methodology and philosophy of science, gives a lecture on Postcolonial and Feminist Philosophies of Science and Technology: Convergences and Dissonances.

  Venue: University Main Building, Lecture hall IV
  Chair: Margaretha Fahlgren, Director at Centre for Gender Research, Uppsala University and Professor in Literature, Uppsala University”

  Så presenteras hon:

  ”Harding’s groundbreaking work in The Science Question in Feminism (1986) and Whose Science? Whose Knowledge? (1991) has made these books classics in the philosophy of science. In The Science Question in Feminism Harding critiques three approaches to the science question in feminism: 1) feminist empiricism, which sees the problem as lying only in bad science; 2) the feminist standpoint approach, which privileges the perspective of women in revealing masculine bias in science; and 3) the postmodern approach, which disputes basic scientific assumptions about objectivity and truth. Harding argues for a perspective that includes anti-racism and anti-classism, along with anti-sexism. In Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism & Epistemologies, Harding combines the best of feminist, postmodern, and post-colonial critiques of modern science, arguing for reconstructing objectivity rather than simply embracing total relativism. ”

  http://www.uah.edu/colleges/liberal/womensstudies/harding.htm

 106. Josef Boberg skriver:

  Jag har just kollat på en ca 54 minuters video i inledningen på sidan HÄR – och det var en omskakande upplevelse, minst sagt…

  ”Man kan lura en del människor hela tiden.
  Man kan lura alla människor under en del av tiden.
  Men… – man kan ju ej lura HELA folket, HELA tiden.”
  – menar Josef

 107. Adam Weisshaupt skriver:

  Sandra Harding, är inte det Tanya Hardings syrra?
  http://www.infoplease.com/biography/var/tonyaharding.html

  ” 1) feminist empiricism, which sees the problem as lying only in bad science; 2) the feminist standpoint approach, which privileges the perspective of women in revealing masculine bias in science; and 3) the postmodern approach, which disputes basic scientific assumptions about objectivity and truth.”

  Ja så fick vi då den heliga treenigheten till slut också i den nya religionen. Man skall inga andra Gudar hava jämte Gudrun m a o.

 108. Josef Boberg skriver:

  Adam – religioner är ”härliga”… 😥 🙄

 109. Pelle P skriver:

  Ärligt talat, är det inte dags att lägga ner nu Tanja?! Eller i alla fall börja använda den här bloggen till sakliga diskussioner som har någon form av förankring i verkligheten. Om du håller dig till din matte och naturvetenskap så kan du väl låta de som är intresserade och insatta i jämställdhetspolitiken och genusforskning syssla med sitt. Att vara agiterad och förbannad på saker man inte ens vill försöka förstå är knappast konstruktivt.

 110. QED skriver:

  Riksdagsledamoten Camilla Lindberg vill ha Tanja som jämställdhetsminister i sin drömregering. Utmärkt val.

  http://camilla-lindberg.blogspot.com/2010/09/i-den-basta-av-varldar.html

 111. Tanja Bergkvist skriver:

  Hej alla! Ledsen jag varit frånvarande i en veckan men det tar sin tid att pendla flera timmar per dag och hålla låda inför över hundra studenter – men jag älskar det här jobbet 🙂 Så mycket att jag idag åkte in och höll lektioner fast jag hade feber, jag hoppas inte jag får lunginflammation nu, så här förkyld har jag inte varit sedan tonåren.

  Förra onsdagen vreds min axel ur led mitt under föreläsningen, jag skulle bara peka på en viktig formel som låg för långt bort (salen är tre tavlor lång…) så hoppade kulan i axeln ut! Extrem smärta, men på nolltid var ett kristeam på fem-sex studenter framme och efter en oändlig (åtminstone för mig) kvart så lyckades vi få in kulan på plats igen och kunde fortsätta föreläsningen, det gör ju inte ont när man väl fått allt på plats – tur att det gick, men så är de ju blivande civilingenjörer och läser mekanik och annat så de kunde ju räkna ut hur de skulle fixa min axel :-). Det var verkligen ett drama. Sedan fick jag låta bli att röra armen under några dagar. Jag ryser bara jag tänker på smärtan.

  Men idag hände något riktigt kul även mellan mattelektionerna! 🙂 Jag kom ut från Ångström och skulle till min nästa lektion och där precis framför utgången står Camilla Lindberg från (fp) med en mic och håller valtal! Jag hade inte sett henne sedan paneldebatten i Riksdagen i mars och rusade därför fram i glädjeyra för att hälsa och då informerade hon mig om att hon utnämnt mig till jämställdhetsminister på sin blogg, vilket jag helt hade missat! 🙂 http://camilla-lindberg.blogspot.com/2010/09/i-den-basta-av-varldar.html

  Jag ser du redan sett detta QED! Ska läsa veckans kommentarer här nu, lite efter med det, men noterade att Pelle B här ovan tycker jag ska låta de insatt syssla med sitt och visst ska de få göra det, men tro inte att jag inte förstår något, jag då hade jag inte hållt låda i Riksdagen (och se gärna länkarna längst ner med allt relaterat – alla rapporter och statliga utredningar jag gått igenom, bara i skolfrågan) eller dividerat med tre professorer i P1 (och se alla länkar där ang vad som pågår i akademin).

  Jag vill gärna att de sysslar med sitt, men inte att de försöker påtvinga alla andra akademiker sina teorier och kräva att de ska implementeras i all annan akademisk verksamhet, precis som jag inte påtvingar andra (undantaget mina studenter) matematiska ekvationer, så om var och en sköter sitt blir det bra, jag vill inget hellre än hålla mig till min matte och naturvetenskap, vilket jag också gör- dagligen, men någon måste ju ingripa när landet går under. Jag är inte alls förbannad Pelle, ju mer knasigheter som lyfts fram i ljuset desto fortare kommer genusväldet att rasera sig självt – jag bara påskyndar processen lite! 😉

 112. Nordbo skriver:

  Bara en liten rapport till doktorn, som har många bollar i luften.

  Jag har aldrig varit med om en sån här valrörelse. Det beror förstås på att SD har blivit stora och verkar vara på väg in i riksdagen.

  I helgen skedde vad jag tycker man måste kalla ett terrordåd mot en ung politiker från SD. Hittills är det, ironiskt nog, bara Lars Ohly från de 7 riksdagspartierna som har tagit avstånd från dådet.

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.445463-ohly-fordomer-sd-overfall

  Och Expo:

  http://expo.se/2010/48_3335.html

 113. Nordbo skriver:

  Nordbos respektösa rapport II:

  Alla håller på och tjatar om Sverigedemokraterna. Mitt generella intryck är att de dominerar scenen nästan helt och hållet. Men de får inte vara med och diskutera. Det är de andra som pratar om dem. ”Snälla, rösta inte på SD. Snääälllla.” Ungefär så lät herr R. Annars kan det låta så här ”Om ni röstar på SD så kollapsar omedelbart den globala ekonomin.”

  Den eländiga lustmördaren Vesslan sammanfattar läget alldeles utmärkt:

  http://vesslan.com/valet-2010/#Kommentarer

  (kolla hans youtubekanal om du undrar varför jag kallar honom så)

  Lotta Gröning tror jag har helt rätt:

  http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2131815/lotta-groning-sd-kommer-in-tack-vare-de-andra

 114. Nordbo skriver:

  Ja, det var lite info om den delen som jag har hållit ögonen på sista tiden.

 115. QED skriver:

  Pelle P, det vore väl bra om vi överlät all politisk diskussion till de som förstår Marx vetenskapliga socialism också.

 116. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”Att ni sitter här och ylar över genusväldet utan att riktigt tänka vem eller vilka som har gjort det möjligt att försvaret spenderade 100 miljoner under något år på GENUSPROPAGANDA! är bortom min förståelse. Det är bortom min förståelse att ni inte ser att media, inkluderande de statsägda mediahusen är uppenbart partiska till genusfrågan – precis som de är partiska ifrågor kring det mångkulturella samhället och välfärdsstaten.

  Det råder en diskursiv förvirrad kulturmarxistisk hegemoni i vårt samhälle – och denna är integrerad i alla samhällets institutioner.

  Det om något borde ni vara upprörda över.”

  Det är väl knappast någon här som inte insett detta… Eller?

  Info,
  ”Jag älskar små lintottar”-uttalandet blev en stor grej 2006. Bara som en liten varning för vad som kan hända, om man uttalar sig utan att tänka sig för. Det motsatta uttalandet hade hylats. Det är ungefär som med genusstatistiken – jämställt är det när det är 100/0 (kvinnor/män) ;-).

 117. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, väldigt sant: ”Denna vision om kulturens emancipatoriska uppgift delade vänstern med liberaler tidigare. Men sedan radikaliserades vänstern och tog en annan väg. Istället för att fortsätta folkbilda försökte de utjämna skillnader genom att utplåna och relativisera begreppen bildning, kvalitet, kunskap.”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/10/artikeln-som-aftonbladets-kultursida-inte-v-gar-publicera

  Tack för tips!

 118. Måns Dennuit skriver:

  du är elititisk. för att man inte kan tänka apstrakt, betyder inte att man inte kan tänka. bättre än sjingpansen, och det säger du i din kommentar till ansökan om pengar för naturlig genuskunskap. skapligt, men sen skojar du om att själv söka hela statens budget för likadant proscheckt. jag kan säga att, du får inga pengar för din ansökning. för att få statsspengarna måste du ha genusblanketten. som måste i-fyllas korrekt och riktig, och det är förtydligt;- du har inte den blanketten. därmför får du inte dem pengarna till ditt ett-årsprojetk om mat-teknik och genus kombinerat tillsammans!

 119. […] Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!” […]

 120. […] Hur många miljarder? Det går utför… , Här är filmen och 10.8 miljoner till genusmöten, Nytt genusprojekt: ”Jag kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis […]

 121. […] Fan! Jag kom på att jag ju nyligen tömde statkassan med min förra genusansökan! […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: