Genusväldet intar Södertörns högskola

Olle Häggström, professor i matematisk statistik, och Sören Holst som är doktor i teoretisk fysik, skrev för några dagar sedan en uppmärksammad artikel på Newsmill: ”Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?” Högskolestyrelsen för Södertörns högskola har enhälligt beslutat att inlämna förslag till regeringen att utse Moira von Wright till ny rektor för Södertörns högskola från 1 juli 2010.

Moira von Wright innehar för närvarande en professur i pedagogik vid Örebro Universitet, högskolan som erhöll universitetsstatus 1999 efter ett personligt ingripande från den fd studenten Göran Persson som kort därefter, 2004, blev utsedd till hedersdoktor i medicin (!) vid lärosätet. Det enda vettiga Göran Persson gjort är som bekant att i riks-TV komma med kommentaren ”Nu tycker jag det kan vara nog!” om genusvansinnet efter att ha blivit anklagad för att ha utövat härskarteknik mot Maud Olofsson (observera även: ”Jag har inte en aning om vad jag gjort under debatten”):

För att återgå till ämnet, den påtänkta rektorn von Wright skrev år 1998 en rapport till Skolverket med titeln ”Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?” Denna rapport rekommenderas exempelvis för blivande lärarutbildare (se här). Några talande citat från Newsmillartikeln:

”Von Wrights rapport ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier. Hon studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv”. Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.” Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen: ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.””

text

Logik, argumentation och analys - bara för pojkar i von Wrights värld

”Rapporten utgår från en uppfattning om flickors och pojkars olika lärandestilar. Pojkars lärande sägs vara ”särskiljande” medan flickors benämns ”förenande”. Det särskiljande lärandet karaktäriseras av logik, argumentation och analys – aktiviteter som brukar uppfattas som manliga. Det förenande lärandet, däremot, söker förankring i den egna erfarenheten och vardagen, samt sägs spegla ett intresse för kommunikation och relationer – traditionellt kvinnliga egenskaper. (För oss framstår denna karaktäristik som både oseriös och sexistisk. Von Wright anser sig dock ha stöd för den i litteraturen.) Von Wright finner i sin studie att läroböcker i fysik framhäver logik och argumentation som överlägsna metoder när det gäller att nå fram till kunskap, alltså just de aspekter som hon anser karaktäriserar pojkars lärande. Mer allmänt menar hon att naturvetenskapens sanningsanspråk och reduktionistiska förhållningssätt stämmer mer med den manliga kunskapsstilen än med den kvinnliga. På så vis missgynnas flickor inom fysikämnet.”

För

von Wright fick en obehaglig överraskning när det visade sig att regnbågen inte har en bestämd position

”I rapporten ges flera konkreta exempel på hur detta tänks gå till. En av de studerade läroböckerna nämner, i samband med att regnbågen förklaras, föreställningen inom folktron att det finns en skatt vid regnbågens slut. Denna föreställning förutsätter förstås att regnbågen finns på en bestämd plats. Till von Wrights förfäran påpekar läroboken ifråga att så inte är fallet: regnbågen syns i en viss riktning, men den har ingen bestämd position. Hon förklarar harmset: ”När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett ‘objektivt vetande’ om den, förringar man […] sagan och tusenårig levnadsvisdom.” Von Wright anklagar fysiken och fysikläromedlen för att återskapa samhällets könsnormer. Men i själva verket underblåser hon dem själv: i stället för att motverka fördomarna kring kön, önskar hon anpassa fysiken efter dem.”

Observera att von Wright är professor i pedagogik! Därmed har hon möjlighet till reellt inflytande över undervisningen i svensk skola. I synnerhet då Skolverket beställer rapporter från henne. Ambitiös som jag är, och i kroniskt chocktillstånd över vad som pågår i landet ända sedan jag för första gången öppnade en svensk dagstidning (vilket var den 19 december 2008 efter att själv ha skrivit i en, och kort därefter igen) har jag naturligtvis läst igenom den 69-sidiga luntan ”Genus och text” över helgen. Men eftersom detta lär bli ett alldeles för långt inlägg om jag börjar skriva om det nu, så sparar jag det till ett inlägg i veckan. Bara några korta citat från ”Genus och text”  här, så att vi vet vad som väntar Södertörns högskola:

Sid 24: Föreställningen om det vetenskapliga tänkandets självklara överhöghet rimmar illa med jämställdhets- och demokratiidealen. Här framkommer även den asymmetriska relationen mellan manligt och kvinnligt: Vissa sätt att tänka och resonera premieras mera än andra i naturvetenskapliga sammanhang… Om man inte uppmärksammar detta riskerar man att göra missvisande bedömningar. T.e.x genom att oreflekterat utgå från att ett vetenskapligt tänkande är mer rationellt och därför borde ersätta ett vardagstänkande.”

atom

Med lite vardaglig inuition inser man genast hur hela Universum är uppbyggt och strukturerat

Observera att det är det vetenskapliga tänkandets ”överhöghet” inom fysik som von Wright kritiserar. Om von Wright vill förändra detta måste hon naturligtvis sätta sig in i fysikämnet och det ska bli spännande att se resultatet och ta del av den oförutsägbarhet som kommer att prägla Universums utveckling inom kosmologin när ”vardagstänkandet” får styra istället för naturlagarna. Kanske kan man få fysiker med sig på tåget här? Fast till skillnad från genusvetarna kan man som fysiker dessvärre inte producera sin högkvalitativa forskning med The Postmodernist Generator (ladda om sidan för att få upp en ny artikel).

Sid 7: ”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärd och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

Inte påtvinga eleven en given mening!? Det är alltså fysiklagarna som är den påtvingade givna meningen som utövar våld på eleverna, medan det naturligtvis är helt i sin ordning att påtvinga eleverna suspekta genusteorier som upphöjts till sanning?

Sid 16”Sylvia Benckert (1997) menar att fysiken som universitetsämne eftersträvar en opersonlig renhet, och en strävan att framstå som höjd över och fri från mänskliga önskningar, och att just denna skenbara opersonlighet och könlöshet är knuten till föreställningar om maskulinitet, vilket bidrar till att göra fysiken ointressant för flickorna. Kvinnorna är också mer känsliga för den maskulinitet som fysikämnet präglas av… Kvinnlighet och manlighet är inte något fixt och färdigt, utan det pågår en ständig process av skapande och återskapande av individuellt genus. Barn kommer till skolan med en identitet som pojke eller flicka, men den är inte en gång för alla given.”

Vardagen

Vardagen kan inte analyseras med den "manliga rationaliteten"

Vad von Wright menar med det senare är att det inte är så att alla flickor tänker irrationellt och ologiskt (ett tänkande som hon alltså anser karaktäriserar kvinnor och flickor, vilket är minst sagt sexistiskt och kränkande precis som Newsmillartikelförfattarna mycket riktigt påpekar) och vad detta betyder är att flickor som tänker logiskt och analytiskt, dvs enligt den manliga normen, då kan sägas ha ett annat genus (socialt konstruerat kön) än kvinnligt. Vad det är fråga om här är alltså biologiska flickor som internaliserat den manliga maktordningen och antagit manligt genus, för att uttrycka mig på genusspråk. Som bekant ser genusvetarna det som sitt uppdrag att analysera könsmaktsordningen och ”utmana genus” i svensk skola (se några projekt i Grattis skattebetalare!) och det är den hegemoniska maskuliniteten som återskapas under lektionerna kombinerat med den ”manliga rationaliteten” som utgör boven i dramat. Jag har en annan teori. Att svenska elever, både flickor och pojkar, får problem med logiskt och analytiskt tänkande i skolan beror på att pedagogikprofessorer som von Wright tillåts sätta agendan, snarare än att flickorna i denna grupp låtit sitt ”vardagstänkande” vinna över det tvingande symboliska våld som logiken utgör, eller att pojkarna i gruppen antagit ett kvinnligt genus vilket von Wright gärna vill övertyga oss om. Men mer om detta och resten av ”Genus och text” i nästa inlägg. Uppdatering: HÄR!

Jag kontaktade Olle Häggström för en kommentar och ställde frågan ”Vad tror du att detta kommer att få för konsekvenser, långsiktigt såväl som kortsiktigt?”

Olle svarar: ”De kortsiktiga konsekvenserna för Södertörns högskola om de får en rektor med det slags vetenskapsfientliga uppfattningar som Moira von Wright givit uttryck har jag svårt att bedöma, men gissningsvis kommer deras verksamhet att fortsätta ungefär som förut. Däremot bedömer jag det som långsiktigt mycket allvarligt om sådana uppfattningar vinner terräng i universitets- och högskolesverige. Vetenskap går ut på att söka sanningen om den verklighet vi lever i. Någon absolut och slutgiltigt oomkullrunkelig sanning når vi måhända aldrig fram till, men vi kan och bör försöka närma oss den. Det är genom den ambitionen som vi – vetenskapen – får vår särskilda legitimitet jämfört med andra kulturyttringar som t.ex. romankonst, jazz eller skidskytte. Men med det postmodernt relativistiska synsätt som von Wright uttrycker så upplöses begrepp som sanning och verklighet, och därmed förlorar också vetenskapen sin legitimitet och sin mening. Vi hamnar i ett hopplöst gungfly där det som är ”sant för mig” inte behöver vara ”sant för dig”, och där vi inte längre kan använda vetenskaplig argumentation till att övertrumfa homeopater, kreationister och klimatförnekare, eftersom ”deras sanning” ändå är lika riktig och lika mycket värd som ”vår sanning”.”

På tal om sanning och rationalitet:

Min orubbliga uppfattning är att varje människa inom sig rymmer ett frö till galenskap, och att genusvetarna utgör ett levande bevis på detta. Genusvetarna utgör kulmen på en idioti som odlats fram under en lång tid nu vid våra lärosäten, och det finns ingen större förlust för mänskligheten än om dessa tillåts ta över akademin även inom andra vetenskaper. För att göra en egen analys, lika hållbar som von Wrights kring kvinnligt tänkande, så anser jag att det faktum att genusvetarna inte kan producera en enda logiskt hållbar tankegång och inte hålla sig till en entydig definition av sina begrepp, visar på en djup splittring av jaget som bara kan medicineras bort med en kurs i flerdimensionell analys. Nationens IQ kan som bekant bara växa sig stark i ett enkelt sammanhängande område och därför måste de hål på Sveriges yta som precis utgörs av alla centra för genusvetenskap plus Nationella Sekretariatet translateras bort till oändligheten. Jag kan bevisa hur detta ska lösas rent matematiskt men eftersom mitt genus idag råkar vara kvinnligt så vill jag inte återge ett logiskt konsistent bevis här på bloggen och därmed sälja min själ till det maktfullkomliga patriarkat som medvetet eller omedvetet genom sitt bruk av tvingande normer dagligen utövar symboliskt våld mot mig i min yrkesutövning. Jag återkommer med beviset när mitt genus antagit en annan identitet.

OSS! Leksaksdebatten fortsätter: Ny forskning antyder att din sons val av leksaker avgörs av hormoner – redan i livmodern. (tipstack till Stefan)

FORTSÄTTNING PÅ DETTA INLÄGG: JAG HAR LÄST ”GENUS OCH TEXT”!

Annons

118 Responses to Genusväldet intar Södertörns högskola

 1. Mats Arenö skriver:

  Bravo, bravo, bravo. Tack, tack, tack.

 2. Björn skriver:

  Man vet inte om man skall skratta eller gråta…Har samhället tappat all vett och sans?

 3. Kanske ska titeln Rectrix Magnifica då bytas mot det mer vardagsnära Magica de Hex.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Magica_de_Hex

 4. Info skriver:

  SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA,

  belägen i Flemingsberg söder om Stockholm, kräver (uppbackad av hemkommunen, Haninge, och omgivande kommuner, Huddinge, Botkyrka, Salem m.fl.) att få bli universitet. Varannan student på Södertörns högskola kommer från närområdet. Två-tre av fem studenter tillhör första eller andra generationens invandrare. Såväl studenter som lärare företräder i regel uttalat radikalsocialistiska/radikalliberala och radikalfeministiska åsikter.

  Universitetet erbjuder spetsundervisning i genusfrågor, bl.a. kurser, som uttryckligen vänder sig enbart till ett kön (kvinnor). Inom profilområdet genus fanns 2007 tre ämnesinriktade professorer, ett tjugotal seniora forskare och cirka tjugo doktorander med genusvetenskaplig inriktning. Alla dessa doktorander förutspås lysande karriärer som jämställdhetsdirektörer, mångfaldsstrateger, förändringspiloter, genusambassadörer, genuskonsulter osv. i samma takt som sådana (högt prioriterade) tjänster hinner inrättas.

  Södertörns högskola presenterar sig själv:

  • ”VÄLKOMMEN till Genusvetenskap på Södertörns Högskola. – Hur ´görs´ kön, och vilka faktorer leder till en förändrad syn på kön och makt? Genusvetenskap är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält som grundar sig på flera decenniers feministisk forskning.”

  • ”GENUSVETENSKAP hämtar sina metoder och kunskaper från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga ämnen [men absolut inte från naturvetenskapliga och medicinska!] och berör en rad olika forskningsteman. Bland annat behandlas olika feminismer, postkolonial teori, queerteori, intersektionalitet, jämställdhetsforskning och maskulinitetsforskning.”

  • ”I VÅR PEDAGOGIK arbetar vi medvetet med feministiska, antirasistiska och antihomofoba metoder för kunskapsutbyte, såsom rundor och basgrupper. Vi arbetar med att motverka härskartekniker —.”

  • ”PROJEKTET Entré Q – Stärka kvinnliga studenters entreprenöriella förmåga. – Målgrupp: Högskolans kvinnliga studenter står i fokus för denna satsning. Projektet syftar till att ge högskolans kvinnliga studenter kunskap om akademiskt entreprenörskap och stärka deras entreprenöriella förmåga. Målet med projektet är att skapa långsiktiga, ändamålsenliga och genusanpassade former för att stödja innovativa processer och entreprenörskap vid Södertörns högskola. Målet är att nå minst 500 kvinnliga studenter genom inspirations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser.”

  • ”INTERKULTURELL UTBILDNING. Interkulturell lärarutbildning – läs till lärare vid Södertörns högskola.”

 5. Hippie Tanten skriver:

  Man blir alldeles mållös. Bra skrivet som vanligt.

 6. Matte Matik skriver:

  Nu blev jag glad igen, trots att det var bedrövliga nyheter. Slutklämmen med ditt tillfälliga kvinnliga genus är lysande. Man kanske skulle konvertera till konstant kvinnligt genus och bara tycka en massa, och när någon säger emot en anför man ditt argument om att man inte vill bevisa varför man har rätt genom att det innebär att man säljer sin själ till patriarkatet. Manligt tänkande, logik och sånt där – nä fy!! Nånstans tror jag dock att det inte är tillåtet för mig pga mitt manliga kön. Välskrivet som vanligt, tack!

 7. Marion skriver:

  Som kvinna och fysikstuderande måste jag säga att jag kände mig oerhört förolämpad av att läsa von Wrights text, skrämmande är allt jag har att säga, mycket skrämmande…

 8. maggan skriver:

  I bland så funderar jag på om jag rest in i twilight zone eller något sånt, för hur det än är så måste väl ändock en normal begåvad människa se alla hålen i det producerade vetenskapliga genus svammlet. Och då inställer sig ju frågan om folk inte idag klarar av att ifrågasätta det som uppenbart inte håller för granskning, fast det är klart jag kommer ihåg mina klasskamraters miner när jag började ifrågasätta vad en patriarkal struktur var på en genusföreläsning. Himlande ögon och suckar som indikerade att jag måste vara dum som inte förstod att det inte gick att definiera och att bara därför måste det vara sant, dessa var i stort sett samtliga socionomer och pedagoger av kvinnligt kön.

  man tar sig för pannan..

 9. QED skriver:

  Mycket intressant!

  Genuscertifieringen av fysikinstitutionen i Lund påbörjades förra året. En av frågorna i enkäten

  http://www.edu.physics.lu.se/conferences_symposia/gender-and-physics

  är följande

  ”Genomsyrar genusperspektiv din undervisning? Det kan tex innebära att problematisera etablerade begrepp, teorier och metoder med avseende på genus, eller att använda konkreta exempel som aktualiserar genusfrågor.”

 10. Dr. Jonsson skriver:

  Tack Info

  Låter som man kunde döpa om Södertörns till University of Gendertopia vid ett ev nytt försök att få universitetsstatus 🙂

  Sen kan jag inte annat än slås av tanken att just det ”akademiska entrepenörskapet” verkar ändå vara rätt starkt hos moderna svenska kvinnor. Jag menar .. om dom lyckats bygga upp så mycket högskola på ”en spik” så beundrar jag verkligen både deras ”akademiska entrepenörskap” och de bakomliggande ”innovativa processer” som rimligtvis måste ligga bakom. Undrar därför om dom verkligen lägger det feministiska krutet på rätt saker.

  Men det känns ju hemskt bra att dom ”arbetar med att motverka härskartekniker” då det ju verkar sannolikt att studenterna skulle bli utsatta för detta på den mest genuskorrekta skolan i Sverige. 😉

 11. B skriver:

  Vem lägger till denna info i wikipediaartikeln om psykiatrireformen?

 12. Ola Jennebrink skriver:

  Jag har en vän som är kvinna,ung och feminist-light. För henne berättade jag om von Wrights åsikt att vetenskaperna måste ändras så att kvinnor ska kunna ta dem till sig. Min vän blev så arg att hon skrek. Och fler kommer nog att skrika när genuskrigets vansinnigheter blir allmänt kända.
  Info- Tack!Du är en klippa.

 13. Erik skriver:

  Det här blogginlägget var inte direkt oväntat. Sedan de första länkarna ramlade in har fler och fler uppmärksammat newsmilltexten. Problemet är att de flesta ser detta som en isolerad förteelse. Olle häggström säger själv

  ”Vetenskap går ut på att söka sanningen om den verklighet vi lever i.”

  Men det enda relativisterna glatt gör är säger ”det är inte vad vetenskap är för mig” och sedan utnyttjar de den legitimitet som personer som Olle skapat och utgår från. När sedan relativisterna kommer och har tillräckligt många professorer och examina spelar det ingen roll vad personer som Olle tycker vetenskap går ut på.

  Då blir det som lundaprofessor Svante Nordin beskriver det i sin bok om svensk humaniora ”lärare belägrade av marxistiska elever” Dvs eleverna styr undervisningen och det är ju de eleverna som efter ett tag själva är lärare, professorer och rektorer och det är så dagens situation skapats.

  ”Vetenskap har redan i andra fält än fysik och enstaka andra blivit vad än de personerna säger” Är utvecklingen ens möjlig att hejda när akademin utnämnt personer som anser vetenskap skall vara nåt helt annat till de högsta positionerna på högskolan? Vad är viktigast, att respektera professorer eller den vetenskapliga grund som titeln baserats på?

 14. Nisse skriver:

  Briljant och giftigt som vanligt!

  ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

  Byter man ut genus mot klass så skulle det kunna vara ett direkt citat ur en av Trofim Lysenkos egna skrifter.

  Som fil. kand. och utbildad gymnasielärare i fysik kan jag inte uppfatta det här som mycket annat än en krigsförklaring mot ämnet och naturvetenskapen som helhet, förutom den mot kunskapssamhället.

  Det är hög tid att införa ett förbud mot genusverksamhet vid våra universitet för att kunna rädda det som finns kvar av vett, sans och verklig vetenskaplighet.
  I Sovjet under Lysenko tog det 30 år innan vansinnet avskaffades helt och lystes i bann. Räknar vi med en början kring 2000 i Sverige, får vi kanske vänta 20 år till innan den här nylysenkoismen förbjuds att förstöra vårt samhälle inifrån.
  Men det har vi definitivt inte råd med.

 15. Tim Danielsson skriver:

  Kanske allt inte är så nattsvart
  http://www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/slut-pa-konskvotering-vid-hogskolor%281718780%29.gm

  Sen vill jag tillägga att genusvetenskap är stenkorkat och motsäger sig själv på många sätt. Jag behöver inte läsa många rader innan jag märker hur fel det blir. Ju mer jag läser desto mer lyser gammelkommunismen igenom, och det är det som är riktigt illa. Muren har rivits och sovjetkommunismen har fallit. Så ploppar det upp här i sverige när några gamla sovjet och DDR-älskare har kommit på genusvetenskapen!!! Ur deras synvinkel säkert genialt, ur min ful och morallöst att rida på feministvågen. Faktiskt så utnyttjar de feminismen för sina egna syften. Sedan när jag hör jämlighetsskitsnacket är jag på väg att kräkas. En snabb koll av genusvetenskapens anställda på några olika platser visar att 88-96% av de anställda är kvinnor, illa riktigt illa. Att det blivit en vetenskap av parodin kan bara förklaras av att det byråkratiska systemets intelligensnivå är lägre än jag trodde. Troligen på gränsen till kollaps, dumma i huvudet liksom. Handläggare och anställda på myndigeter som har något med saken o göra, säg upp er i dag och lägg ner genusvetenskapen. Det är ingen vetenskap och har aldrig varit heller. När några psykopater får sin vilja igenom för många gånger i rad då blir det så här. Det har hänt i andra länder tidigare i olika former genom tiden.

  Gör en insats och gå med i
  http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=82226854236

 16. QED skriver:

  Det är förvisso glädjande att positiv särbehandling försvinner vid antagning till utbildningar. Ubildningsministern motiverar det dock så här

  ”Utbildningssystemet ska öppna dörrar – inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor.”

  http://www.dn.se/opinion/debatt/positiv-sarbehandling-pa-hogskolan-avskaffas-1.1025168

  Positiv särbehandling tillämpas dock sedan länge vid anställningar t.ex. lärare inom högskolan, och det finns inga tecken på att man vill avskaffa den. Kanske har det inte drabbat tillräckligt många kvinnor än?

 17. Kalle skriver:

  Re: Tim Danielsson säger:
  januari 12, 2010 kl 8:01 f m

  Det är ett välkänt faktum att människor som bara umgås med likasinnade aldrig kommer att komma till någon annan slutsats än den som fick dem att från början börja att umgås.

  Inte oväntat är detta väldigt tydligt i alla subkulturer som bygger på en åsikt. Vilken åsikten i sig är mindre viktig, det viktiga är att de rör sig i så snäva kretsar.

  Annars tack för för artikeln.

 18. Dr. Jonsson skriver:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slut-pa-konskvotering-vid-hogskolor_4072629.svd

  Observera att anledning till att man slutar med kvoteringen är endast att den visade sig missgynna kvinnor – inte att det var orättvist för en människa som jobbat hårt för att meritera sig, och därigenom fel.

  Ett varmt tack i alla fall till de som beslutade sig för att kvotera in män på veterinärutbildningen. Jag tycker för all del mycket synd om den årskull tjejer som blev bortkvoterade. Det var djupt orättvist och borde aldrig ha fått hända. Men tack vare detta lokala totalhaveri så slipper vi nu i alla fall den här stolligheten i fortsättningen.

  Men det är som sagt sorgligt att man inte tar bort kvoteringen för att det var orättvist utan för att det visade sig att det inte gynnade kvinnor så effektivt som det var tänkt. Så, även om samhället tillfälligtvis blev lite mindre nattsvart så är attityden hos människorna bakom sånt här oförändrad. Man får räkna med att dom nu lärt sig av sitt misstag och omgrupperar sig och utformar en ny och mer slipad metod att motarbeta män – en metod som garanterar att kvinnor inte får några negativa konsekvenser.

  Med tanke på hur oblygt Tobias Krantz (fp) erkänner anledningen till att kvoteringen tas bort, verkar det inte helt långsökt att man skriver ett nytt regelverk som helt sonika föreskriver att ”kvotering kan och bör användas om det gynnar kvinnor, i övrigt bör endast kompetens och formella meriter beaktas”. Jag kan faktiskt inte se att något riksdagsparti skulle motsätta sig en sån skrivning.

 19. […] Gäller det inte på alla nivåer som här på Södertörns högskola […]

 20. Ola Jennebrink skriver:

  ”Systemet med positiv särbehandling slår ojämlikt när män får förtur” Tobias Krantz(fp),Högskoleminister. Regeringens definition på jämlikhet är alltså att män missgynnas och kvinnor gynnas.

 21. Hans skriver:

  Genusmaffian påminner om kulturrevolutionen i Kina,
  kanske våra lärde kommer att sändas ut på omskolningsläger på landet . Efter många bedrövelser kommer bakläxan. Vad är det för bakomliggande klimat
  som gynnar dessa individer. Hela beteendet påminner
  om en religiös sekt. Som får inflytande utanför sin
  lilla krets. Hoppas att genusmaffian blir en parentes i svensk samhällsliv.

 22. Ya Krivetko skriver:

  Jag håller med QED och Ola Jennebrink att Tobias Krantzs motivation för avskafandet av positiv särbehandling låter jätte dålig. Det är trist att höra detta från en liberal politiker.

  Jag håller också med Nisses parallel med Soviet Unionen och Lysenko men jag är lite mer pessimistisk än Nisse om tidslinje. Sverige behöver en stark motivation att sluta parata om genus och jag ser ingen. Soviet Unionens vetenskapliga framgångar motivierades starkt av permanent krigstillstånd. Sverige numera verkar ha råd att bortprioritera vetenskap. Jag vet inte vad som kan åndra på detta.

  Annars, tack så mycket för intressant information, Tanja och andra!

 23. Dr. Jonsson skriver:

  Ya KrivetkoSverige numera verkar ha råd att bortprioritera vetenskap. Jag vet inte vad som kan ändra på detta

  Din analys känns helt rätt om bristen på motivation.

  Sverige och hela västvärlden uppvisar tydliga tecken på en kultur på väg mot sin nära förestående undergång. Och ur ett strikt evolutionärt perspektiv är det kanske bara bra för mänskligheten att andra kulturer och etniska grupper med ett större ”driv” och ”erövringsvilja” tar över efter de tidigare härskarna när dessa nu sätter sig ned och desillusionerat pillar sig i naveln och utvecklar queerteorier och postkolonial skuldkänsla.

  En möjlig motivation kan dyka upp i framtiden när stora världsledande och forskningsintensiva företag från Kina, Nordkorea och även till slut Somalia lägger enklare tillverkning i Sverige eftersom vi då har världens lägsta lönenivå. 😦

  I varje tillgängligt ruckel står vi då – män som kvinnor – perfekt jämställda med exakt samma usla villkor och monterar billiga konsumentprodukter till barnen i den rika delen av världen: Kina, Nordkorea och Somalia … 😐

  … den dagen kanske det går att påtala för VR, Vinnova och ansvarig minister att det möjligen vore bra att satsa lite av medlen på naturvetenskap också och inte bara på genusvetenskap även om den givetvis även då är vårt enda hopp för verklig tillväxt. Det förstår ju även jag 😉

 24. Tanja Bergkvist skriver:

  Matte Matik, men IDAG har jag manligt genus och hade kunnat skriva ner beviset, fast nu sitter jag på institutionen för att det är omtenta på en av mina kurser och så håller jag på med en massa administration sen två timmar tillbaka, vilket gör att mitt genus dessvärre kommer att ha blivit kvinnligt igen lagom tills jag kommer hem ikväll!!

  Fast kanske mitt genus kommer att vara gränsöverskridande nu under en kort period och då kan jag försöka hinna skriva ner allt, och kanske till och med skicka iväg till Acta Matematica för publicering :-). Vad var det nu jag skulle visa? Just det, genusvetarnas personlighetsklyvning… Men räcker det inte med ”vardagstänkande” här? En enda observation i vardagen räcker för att bekräfta detta faktum, vill jag ha ett bredare underlag så kan jag på väg hem från institutionen gå genom Centrum för Genusvetenskap, bara jag hittar utgången inom en rimlig tid, för går man in på Centrum för Gensuvetenskap och uppehåller sig där mer än 5.36 minuter så kan man komma ut som renodlad kommunist. Jag har flera undersökningar som styrker detta: 5.36 minuter var medeltiden för att en från början normal person med bestämt kön skulle komma ut som en för alltid förlorad fullblodskommunist med obestämbart och föränderligt genus.

 25. Tanja Bergkvist skriver:

  Marion, ”Som kvinna och fysikstuderande måste jag säga att jag kände mig oerhört förolämpad av att läsa von Wrights text, skrämmande är allt jag har att säga, mycket skrämmande…”. Eller hur!? Vi borde anmäla von Wright till DO för kränkning av intellekt. Fast den brottsrubriceringen finns kanske inte… Det är dags att starta upp en privat högskola där genusvansinne är portförbjudet. I skuggan av vansinnet kan vi bedriva vetenskaplig verksamhet i lugn och ro medan de andra lärosätena går under av genusidioti. Nåja, inte min matteinstitution vid SU givetvis – om genusvetarna vågar närma sig institutionen så kommer alla att forska vidare som vanligt i trygg förvissning om att jag jagar ut galningarna. Jag är institutionens genusbeskyddare! 🙂

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Micke P, klockren länk! 🙂 Jag har just genererat en artikel: http://apps.pdos.lcs.mit.edu/scicache/0/scimakelatex.22377.Tanja+B.html

 27. QED skriver:

  Det roligaste var att någon prövade att skicka in en av dessa automatgenererade artiklar till en konferensproceedings och den blev accepterad! Peer review? Man kan nog hitta det fallet på nätet.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Maggan, ”jag kommer ihåg mina klasskamraters miner när jag började ifrågasätta vad en patriarkal struktur var på en genusföreläsning. Himlande ögon och suckar som indikerade att jag måste vara dum som inte förstod att det inte gick att definiera och att bara därför måste det vara sant, dessa var i stort sett samtliga socionomer och pedagoger av kvinnligt kön.”

  Sant för att det inte går att definiera!? Inget är för galet i Genusland. Och dessa socionomer och pegagoger kommer sedan att släppas ut ur sin slutna genusanstalt och tillåtas verka fritt ute i samhället!! Snart emigrerar jag…

 29. Dr. Jonsson skriver:

  Wow, Tanja

  Jag hade fel. Nu ser jag vad som leder till verklig tillväxt – att forska med dig som handledare 🙂 Blir omätligt stolt över denna publikation för att inte nämna det co-authorship med dig och de övriga som den innebär.

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja det är galet (ang ditt citat från enkäten: http://www.edu.physics.lu.se/data/utb/files/file_element/dddf8554af4f3c8640a0426f47affdcb/enkat_genuscert_2009_02_23.pdf ) Har länge tänkt kontakta Lund för att fråga ut dem, men inte hunnit. Ska ta och göra det i vår, om de nu vill svara.

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  B, ”Vem lägger till denna info i wikipediaartikeln om psykiatrireformen?” Ha ha – ja någon måste göra det! 🙂

  Erik, ”Men det enda relativisterna glatt gör är säger ”det är inte vad vetenskap är för mig”” Exakt så ja! Man mår illa…

  Nisse, ”Det är hög tid att införa ett förbud mot genusverksamhet vid våra universitet för att kunna rädda det som finns kvar av vett, sans och verklig vetenskaplighet.” Ja, fast sådana som von Wright kan egentligen inte förändra något om de inte har fysikernas hjälp, och det kommer de ju inte att få, eller kunna få ens med den godaste vilja i världen. Eller kan vi vänta oss att von Wright skriver egna läromedel i fysik? Horribla tanke. Då blir det inte mycket fysik kvar.

 32. Dr. Jonsson skriver:

  Tanja, ”Det är dags att starta upp en privat högskola där genusvansinne är portförbjudet

  En mycket bra ide faktiskt! Nån som vet om det idag finns något regelverk som hindrar privata aktörer? Skulle regeringen även då vara de som tillsätter professores, osv … ?

  Ett vetenskapligt kvalitetsmärke för intresserade studenter kunde ju då vara att den till skillnad mot övriga lärosäten i landet inte är genuscertifierad.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Tim, ha ha jag har sett att jag har en fanclub på Facebook :-). Lite dumt bara att jag inte ens använder facebook. Kanske kommer att göra det längre fram, i vår. Just nu är det helt omöjligt att få ihop tidsmässigt.

  QED & Dr Jonsson, i DN står: ”men det torde vara svårt att hävda att jämställdheten i samhället tar något massivt kliv framåt för att en handfull män får förtur på fyra populära utbildningar i Sverige.” Tänk er att man bytte ut ”en handfull män” mot ”en handfull kvinnor” här. Omöjligt att tänka sig. Men nu slipper man sånt här framöver!

 34. Lennart W skriver:

  Moira von Wrights idéer är förstås rena katastrofen. Men det finns kanske ändå en del poänger i hur själva fysikundervisningen går till, där en del kanske ändå skulle kunna göras lite mer attraktivt för tjejer. Inte ämnet i sig, utan i de exempel som används för att förstå ämnet. Killar och tjejer har ju faktiskt ofta lite olika erfarenheter och referensramar från sin vardag. T.ex. är det ju mest pojkar som spelar fotboll och innebandy (fast ute) på skolrasterna. Klart då att analogier med fotbollar och bandybollar funkar bäst för killar, och att de mestadels manliga lärarna mer naturligt tänker tillbaka på när de var pojkar och spelade boll. Lite handfasta och konkreta tips om vilka pedagogiska grepp som går bäst hem hos så många som möjligt hos båda könen vore ju inte alls fel (efter riktig forskning om det).

  Kanske också är naturligt så att fysikämnet passar bättre för pojkar än för flickor, statistiskt sett, liksom att det kanske finns annat som passar bättre för flickor. Jag har inga problem med det så länge alla har samma chans beroende på vad själva vill och på förmåga. Det jag däremot faktist tyckte var ett problem som fysikstuderande, var de patetiska festerna nästan utan tjejer (mest respektive i så fall). Det är helt enkelt inte kul. Alls.

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ja ibland undrar man om det inte är lika bra att man väntar ut att idiotin går under av sig själv, vilket den kommer att göra när verkligheten kommer ikapp. Jag fick förresten en fråga från ekonomerna i Kebnekaisegruppen: http://kebnekaisegruppen.se/ Eller direktlänk här: http://kebnekaisegruppen.se/2010/01/10/bergkvist-hur-sverige-kan-starkas-som-kunskapsnation/

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  Dr Jonsson, ja det blir en kvalitetsmärkning: ”garanterat genusbefriad” på alla våra kurser och program :-). Känner inte till regelverket ang högskolor. Finns det någon privat sådan i Sverige, och om inte, vad beror det på? Kan du inte rota i detta?

 37. Lennart W skriver:

  Ang. den roliga artikelgeneratorn (med valfria författarnamn) kan jag tipsa om att de genererade länkarna har ett bäst-före-datum som mjölk ungefär. Ladda och spara om ni ha det kvar.

 38. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart, ja där har jag inga invändningar. Astronomi är väl för övrigt ett hyfsat ”könsneutralt” exempel som borde attrahera både tjejer och killar. Iaf var det inkörsporten till mitt fysikintresse. Frågan är om man vågar föreslå något när personer som von Wright ska bestämma. Först eftersöker hon tex fler vardagsnära exempel, men när regnbågen, som är både vardaglig och könsneutral, tas upp så blir det ändå problem. Då ”förringas” den pga en saga. Där de vill finna strukturer så gör de det, och det kommer de att göra för att se till att de själva alltid kan sitta överst i hierarkin och övervaka alla andra.

 39. Dr. Jonsson skriver:

  Ska försöka titta på det där med privata högskolor.

 40. Alvin Stoltz skriver:

  Men hallå, allt detta är väl godkänt av politikerna. Eller finns det någon som vågar protestera?

  Skulle vara Sverigedemokraterna eftersom de vill vara lite mot strömmen. ”Genusgalenskap är osvenskt!”
  (ev. islamistiskt, fast det kanske är lite långsökt?)

 41. Dr. Jonsson skriver:

  ”Googla först och posta sedan … ” ???

  Finns tydligen en hel del: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Privata_högskolor_och_universitet

  Alla iofs inte i Sverige, men t.ex. är Chalmers tydligen privat. Avslöjar här uppenbarligen mina kunskapsbrister. Handels är ett annat exempel. Så det går i alla fall.

 42. Jack skriver:

  Genusvetenskap kanske är ett begär att interagera enkelriktat och mycket närgånget med andra människor, ett begär som fått ett osunt uttryck. Ett uppdämt sexuellt begär således där man genom bortträning/förnekande av sin egna biologiska kropp med känslor skapar en rational, en berättelse om andras intellekuella behov, som dessa andra inte förstår bara, som motiverar en ”rationellt” att med nobelt förtecken reagera på en ”situation” som måste korrigeras. Därefter börjar man peta i andra människors tänkande, inte biologiska kroppar, eftersom de inte finns. Men man blir aldrig tillfredställd. Hur mycket man som genusvetenskapare än erövrar och tvingar andra människors tankar är det som om man ständigt missat både upphovet och lösningen på sitt problem.

 43. Hans skriver:

  Det är i grunden Sossesamhället som har skapat en perfekt jordmån för dessa överdrifter,det har alltid funnits en övertro på det överstatliga samhället. Att styra och ställa med politiska och ekonomiska medel, har varit deras metod. Inteligentian är i stora stycken antidemokratisk .Det finns ett totalitärt tänkande bakom genusforskningen.
  Det är typiskt att Sossesamhället har producerat
  dessa individer.

 44. Erik skriver:

  Alvin:

  ”Men hallå, allt detta är väl godkänt av politikerna. Eller finns det någon som vågar protestera?”

  Godkänt? De är så illa tvingade. Politikerna styrs av mediegenomslag, media styrs av ideologi som lärs ut på universiteten på de fakulteter som tappat tron på såväl kunskapsbetonad undervisning som på förnuftsbaserad debatt.

  Som Lasch säger: Problemet är inte politiska argument, problemet är att många inte bryr sig om att argumentera längre utan avfärdar allting de inte gillar med argumentet politik är ett gräl där förnuft inte har någon plats.

  Sd vinner röster för att de blivit ett parti för de som inte håller med om synen på politik som ett gräl. Sd säger ”det är en fråga vi tycker är viktig” Mediefolk säger ”andra partier bör inte diskutera den frågan för det tjänar sd på”

  ”Skulle vara Sverigedemokraterna eftersom de vill vara lite mot strömmen.”

  Frågan är hur oberoende av media som Sd kan vara.

 45. QED skriver:

  Tanja jag körde den automatgenererade uppsatsen ”Constructing Scheme Using Encrypted Theory” genom genusanalysatorn http://genderanalyzer.com Den kom fram till att uppsatsen med 93% säkerhet är skriven av en man.

 46. Alvin Stoltz skriver:

  ”Frågan är hur oberoende av media som Sd kan vara.”
  Egentligen inte alls, väl?
  Genusmobben då? Rycker framåt utan medieövervakning? Eller kanske tack vare bristen på densamma?

  Vad säga andra feminister?

 47. KimhZa Bremer skriver:

  Träffsäkert och angeläget, som alltid!

 48. JEL skriver:

  Tanja,

  Skrämmande läsning! Vem är det som beslutar om tillsättningen av Högskolerektorer?
  Man vad som händer i Sverige.
  I tex england förekommer nästan lika mycket stolligheter. Skillnaden är att där tas dessa upp och kritiseras i dagstidningarna vilket ej sker i sverige där mainstreammedia är osannolikt fega.
  Tanja gör ett bra jobb som avslöjar tokerierna.

  JEL

 49. Ya Krivetko skriver:

  QED och Tanja!

  Genderanalyzer är ju intressant. Som en trogen vetenskapsman började jag omedelbart med tester. Jag försökte att analysera Tanjas blogg, med det gick tyvärr inte ty Genderanalizer arbetar bara med engelska websidor. Då försökte jag med Tanjas websida. Resultatet blev följande:

  ”We have strong indicators that http://www2.math.su.se/~tanjab/ is written by a man (93%).”

  Detta stämmer väl bra överens med Tanjas tidigare kommentar ”IDAG har jag manligt genus”. 🙂

 50. Trocadero skriver:

  Nu har jag inte läst alla kommentarer, så jag ber om ursäkt om jag upprepar någon, men jag läste att Larry Summers, tidigare president vid Harvards Universitet, föreslog något liknande. Det blev såklart ramaskri och han tvingades avgå…

  För övrigt så vill jag personligen tacka för detta inlägg. Det känns skönt att veta att inte alla kvinnor tappat huvudet! 😀

 51. Harry skriver:

  Kära Tanja. Verksamheten i min tjurskådarklubb ligger nu nere på grund av osäkerhet om vad tjurarna själva tycker. Till råga på allt har jag drabbats av tvivel på periodiska systemet. Jag kommer hela tiden på mig själv med att tänka: Har genusaspekten beaktats fullt ut i detta sammanhang?
  Idag är jag plötsligt osäker på vilket som faller fortast, ett kilo bly eller ett kilo bomull. Måste man inte veta könet på den som släpper blyet och bomullen?
  Är verkligen gravitationen opåverkad av genuskraftfältet omkring oss? Frågorna hopar sig?
  Jag måste nog börja studera igen. 1,9 på högskoleprovet borde öppna dörrarna till kunskapens högborgar. Snälla Tanja! Kan du rekommendera ett bra lärosäte? Helst i Stockholms närhet. Tacksam för snabbt svar.

  MVH

 52. QED skriver:

  Vettig DN-ledare idag

  ”Individ före kön”

  ”Regeringen vill ta bort den paragraf i högskoleregleringen som möjliggör för landets högre lärosäten att gynna ett underrepresenterat kön vid antagning till högskolan. Det meddelade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på DN Debatt i går.

  Det är ett välkommet besked. I ett liberalt rättssamhälle borde det vara individens meriter, lämplighet och motivation – inte kön – som avgör om man får plats på sin drömutbildning eller inte. Som bekant är könstillhörighet något som individen har svårt att göra något åt, till skillnad från studieresultat.”

  ”Några är bra, såsom satsningar på att bredda rekryteringsbasen för forskartjänster och att höja flickors intresse för matematik och teknik. Andra åtgärder kan man ställa sig mer tveksam till. Där ibland de jämställdhetssatsningar som alltför ofta präglas av kollektivism och ett obligatoriskt genusperspektiv i undervisningen, oavsett ämne.”

  http://www.dn.se/opinion/huvudledare/individ-fore-kon-1.1025995

 53. Lennart W skriver:

  I dagens SvD Kultur/Debatt (inte än på nätet) av prof. em. Tore Frängsmyr i Vetenskapshistoria vid Uppsala Universitet:

  Genusmärkta universitet välkänd diktatortaktik

 54. NWO skriver:

  Vad är egentligen en Klimatförnekare? Är det någon som är skeptisk och kritisk till den miljö- och klimatpolitik som förs och backas upp med manipulerad rådata från t.ex. East Anglia Universitys klimatprofeter?

  Vilket dumt, oinitierat, oengagerat slentrianmässigt och förklenande begrepp. Hur kan någon påstå att någon förnekar klimat/-et? Häggström är ju inte trovärdig.

  Vad menar dom som säger så? Och i så fall varför säger dom då inte det istället?

 55. Lennart W skriver:

  NWO, om du ska välja ett ord själv, vad blir det då?

 56. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart & NWQ

  Rådataobjektivist? 🙂
  Rådatasparare? 🙂
  Backup-effektivist? 🙂
  Open-minded? 🙂

  Ska villigt erkänna att jag inte kan så mycket inom detta område, och jag tror definitivt att människan påverkar klimatet och att det finns goda skäl att ändra det sätt vi lever på för att inte förstöra vår planet. Men när forskare ser behov av att radera eller aktivt undanhålla rådata till förmån för sina trimmade grafer och dessutom styra upp debatt och publicering av alternativa tolkningar så blir man ju lite fundersam. Med så omfattande globala omställningar som detta innebär är det väl inte mer än rimligt att rådata först får genomlysas ”förutsättningslöst” av så många som möjligt – även s.k. skeptiker – utan att man på förhand bestämt vad som är ”rätt” slutsats och vilka svar som ska bli utbuade.

  Dels liknar detta hanteringen av andra ämnen som t.ex. genus och mångkultur/invandring. Och att reflexmässigt dunka ”klimatskeptiker” som ett avfärdande skällsord i huvudet på människor som drar andra slutsatser när man observerar samma verklighet är samma metodik som när man blir avfärdad som kvinnofientlig resp rasist/nazist om man har en kritisk eller avvikande hållning i någon av de andra frågorna. Det är den den intellektuella varianten av ”Där argumenten tar slut tar knytnävarna vid”, och jag är i alla fall ingen stor beundrare av varken den intellektuella varianten eller den fysiska.

  Dels vore det fruktansvärt synd om vi, mänskligheten, på felaktiga grunder hetsas att lägga alla resurser som kan uppbådas på att minska CO2 och det senare visar sig att data och forskningsresultat var åtminstone delvis anpassade till vad som var medialt gångbart och vad man kunde få anslag för, och att det egentligen var miljögifter, övergödning, utfiskning, svält, ökenutbredning, brist på rent dricksvatten eller nåt annat som var mänsklighetens största utmaning och vi borde satsat pengarna där. Jag säger inte att det är så, för det kan jag inte bedöma. Men det är uppenbart att både media och politiker har en linje i frågan snarare än att man förutsättningslöst diskuterar information allt eftersom den kommer. Ex. vis var det ju väldigt svårt för ”climate-gate” att penetrera svensk mainstream media. Med erfarenhet av hur det funkar med andra ”linjer” dom håller i media så kan man inte annat än bli åtminstone lite klimatskeptisk. Och det är ju synd, för klimatforskarna kanske har helt rätt.

 57. Dr. Jonsson skriver:

  NWO istf NWQ

  och

  ”klimatförnekare” istf ”klimatskeptiker”

  skulle det förstås vara i min kommentar ovan.

 58. QED skriver:

  Lennart W och alla andra: nu finns artikeln artikeln av Tore Frängsmyr på nätet

  http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/genusmarkta-universitet-valkand-diktatortaktik_4080851.svd

 59. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart, bra tips på debattartikel.

  Det är förunderligt att forskarna själva, med några få undantag, inte protesterar och demonstrerar. I stort sett har det varit stilla och lugnt.

  Vi har dock som tur är Tanja och här hos dig är det i alla fall inte ”tyst i husen” för att ”alla sover”, ”midnatt råder” och ”släckta äro de intellektuella ljusen”.

  Tack Tanja!

 60. Josef Boberg skriver:

  Om varför forskarna tiger finns utrett = klarlagt HÄR.

 61. Erik skriver:

  Eftersom det råder vissa missförstånd på ämnet så passar jag på att förklara lite om vad jag anser om Moiras vetenskapssyn.

  Moira anser all vetenskap är politisk, det är inte det att hon inte ser skillnaden på empiri och sagor utan hon anser helt enkelt de skall vara jämlika av politiska orsaker, framför allt anser hon sådan jämlikhet gynnar politiska minoriteter. Hennes syfte är helt enkelt en rättvis utbildning, inte en bra utbildning.

  Genusperspektiv skulle innebära jag just var sexist eftersom bra blev samma sak som det ”manliga”. Enligt Moira är bedömningen att empiri enligt mig är bra pga att män tycker det. Nån objektiv kvalitetssyn finns enligt henne inte, allt är politiskt och alla är egoister i alla ämnen. Jag kan alltså inte basera kvalitet på empiri, kvalitet i sig är enligt henne alltid politisk.

  I grunden innebär detta att Moiras text är en bredsida mot positivismen. Enligt Moira är att man anser positivismen bättre än nåt annat bara en fråga om vad man tjänar på. Fysiken skall sålunda enligt henne baseras på ett representativt kvalitetstänk. Vill vi få mer kvinnor i fysik måste kvalitet i fysik baseras på nåt annat enligt Moira.

  I klartext skulle det innebära hon säger empirisk fysik är konservativ, män är konservativa, kvinnor är progressiva. Fysik vill bevara, kvinnor vill påverka. När kvinnor inte får påverka söker de sig nån annanstans. Hon förespråkar sålunda en progressiv fysik.

  Min kommentar: Man kan diskutera om hon har rätt eller inte till leda men ponera hennes första antagande är rätt. Vad skall en progressiv fysik då användas till när den saknar empirisk tillförlitlighet? Vad de empiriska kunskaperna skall användas till är lätt att inse men utöver att locka fler tjejer vad skall de berättande kunskaperna användas till?

  Frågan är inte om hon har rätt eller inte (det i sig är en debatt) men även om hon har rätt hur vettiga är hennes förslag på lösning? Skapa en tjejfysik som är mindre värd (sedan kan de skylla det på att tjejer anses mindre värda) för att den har sämre användningsområden.

  Innebär det att hon gett upp försöken att uppfostra fram empiriskt intresserade tjejer?

 62. Lennart W skriver:

  Tänkvärt Erik.

  Dr Jonsson
  Jag tycker man nog ska hålla isär lite mellan vilken vetenskaplig status ett ämne har och enskilda insatser i det, liksom den ev. debatten om resultaten och deras trovärdighet. Klimatvetenskap är verkligen en vetenskap, med massor av rådata och riktiga avancerade beräkningsmodeller baserat på fysik och annan naturvetenskap. Möjligen inte tillräckligt avancerade för tillförlitliga prognoser över hundra år, det kan jag inte uttala mig om. (Argumentet att väderprognoser ofta slår fel t.o.m. till bara nästa dag är dock INTE riktigt så starkt som det kanske kan verka.)

  Det jag vill peka på är den enorma mängden mätdata som ändå finns och fortsätter samlas in, och att detta i slutändan handlar om FYSIK. Vetenskapliga resultat kan förstås ändå vara felaktiga av olika skäl, och naturligtvis förekommer fusk även inom vetenskap.

  Det är ändå helt barockt att ens tala om genusvetenskap samma dag som klimatvetenskap. Här finns det ö.h.t. inga ordentlig teori. Allt flyter ju. Allt är konstruktioner och postmodernistiskt flum. Och vilka mätdata finns det egentligen? I von Wrights rapport talas det t.ex. om ett besök på en fysiklektion där EN flicka har någon sorts konflikt med EN pojke om hur ETT experiment ska göras. EN! Vad är det för sorts data att dra några som helst slutsatser från??? Vilken parodi.

 63. Lennart W skriver:

  Fysiklektionen jag talade beskrivs på sid 13 – 15 men är inte von Wrights egen iakttagelse utan någon annan ”forskares”.

  Bläddrade lite mer i rapporten. Om den handlade om hur man får upp intresset för att studera fysik (bland flickor iofs), borde man väl kunna känna igen sig någonstans om varför jag själv gav mig in i det? Varför ska man studera fysik? Det jag hittar, iaf lite snabbt, är på sid 26:
  ”1. Det ekonomiska argumentet: naturvetenskap som förberedelse för arbete.
  2. Det utilitaristiska argumentet: naturvetenskap för att behärska det dagliga livet.
  3. Naturvetenskap för medborgerlighet och demokratisk participation.
  4. Naturvetenskap för kulturell läskunnighet : naturvetenskap som en betydelsefull mänsklig
  produkt.”
  ???
  Känner ju inte igen mig någonstans.
  Alltså, anledningen till man vill studera fysik så mycket som jag har gjort iaf, är för att det är så intressant, t.ex. en ivrig nyfikenhet på vad magnetism är för något egentligen (undrar iofs fortfarande… ;-)).

 64. Tony O skriver:

  Von Wrights inställning till fysik har tydligen diskuterats förr. Hittade följande diskussionstråd:
  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=6574

 65. Matte Matik skriver:

  Tony O: Tack! Där ser man – MvW:s farfar är Georg Henrik von Wright. Jag har inte undgått att lägga märke till att de har samma efternamn men MvW känns väldigt långt från den von Wright jag läste en gång i tiden.

 66. Matte Matik skriver:

  Nä, förlåt ”skvallerkärringen” här, jag blev till mig över lite snaskigt skvaller, det verkar bara vara vilda spekulationer ang Georg Henrik von Wright som hennes farfar. Men håll med om att det skulle ha varit kul om det var så!

 67. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart,

  Nu tycker jag nog att det kom in lite halmdockor här. Säkert oavsiktligt men ändå:

  – Jag har inte uttalat mig om klimatvetenskapens vetenskaplighet. Har aldrig funderat över att den som vetenskap skulle vara ovetenskaplig på något vis.

  – Jag har inte refererat till att väderprognosen till nästa dag blir fel.

  – Jag gjorde i min kommentar inga andra kopplingar till genuseriet än att bruket av väldigt laddade invektiv (här: klimatförnekare) för att helt och hållet avfärda de vetenskapsmän som drar andra slutsatser när man observerar samma verklighet eller rådata är samma metod som genusvetarna och deras entourage använder. Och jag konstaterar att det stör mig.

  Observera att jag inte heller tar ställning till vem som har rätt i sakfrågan. Det kan jag helt enkelt inte bedöma. Uppfatta mig därför som klimatförnekare.

  Jag vill helst avrunda ev. klimatdiskussion med detta – då jag ju inget vet. Andra kanske har nåt vettigare att tillföra, men jag ska nog försöka irra mig tillbaka till trådens huvudämne om det är OK för dig.

  (Kan vi skylla på Olle som drog in klimatskeptikerna, och öppnade för detta sidospår?)

 68. Dr. Jonsson skriver:

  Oops, mycket skrivfel idag … (tur man såg denna)

  ”Uppfatta mig därför inte som klimatförnekare” skulle det förstås stå.

  Hoppas den här korrigeringen lägger sig tätt intill nu, så man slipper förklara detta i tid och otid … 🙂

 69. Lennart W skriver:

  Dr Jonsson, du har rätt i att alla ev. halmdockor var oavsiktiliga. Gillar inte såna. Det du tar upp var lite med fria associationer till vad andra har sagt, bl.a. här.
  Hmm… Tack iaf för påpekandet. Ska försöka bli bättre på att inte skriva på ett sätt som kan uppfattas som halmdockor. Fast helst utan att texterna blir för tyngda av olika sorters garderingar. (Jobbigt och tråkigt att läsa.)
  Less is more.

 70. Dr. Jonsson skriver:

  Lennart,
  Det är lugnt.

 71. Helena Palena skriver:

  Tanja: Här var det mycket vetenskap vill jag säga. Göran Persson fick en hatt i belöning. Det gäller att ge toch ta. Kom och läs om en riktig vetenskapsman:

  http://parnassen.wordpress.com/2010/01/14/nu-blir-det-kallare-sager-fred-goldberg-och-pdo/

 72. Patrick Jonsson skriver:

  Disputerade vid Örebro uni 2005, och måste nog säga att den vetenskapliga nivån inom det område jag har mest koll på, humaniora, håller en hög standard. Visst, det är mycket genus- och diskurstugg; men det är också en internationell sjuka inom humaniora i hela västvärlden. Inom hum så gör det väl mindre skada, det är när den spiller över på den hårda vetenskapens område som det blir väldigt allvarligt; de citat du anger här är ju hårresande.

  Sidenote: Örebro uni har rykte om sig att vara ett rött näste; själv har jag dock jobbat för Timbro samtidigt som jag läste forskarutbildningen där; och disputerade på en mot frihandeln synnerligen sympatisk inställd historisk avhandling: Handelsfrihetens vänner och förbuden. Med vitsord från min kompis Johan Norberg. Men det är kanske ett fikonlöv.

 73. AV skriver:

  Ämnet kom upp igår på en AW med ett antal skolfolk. Vi var alla överens om att MvWs text var något av det mest sexistiska och kvinnofientliga vi hört på sistone.

  Jag har ett förslag till MvWs nästa datasupport. ”Nä, denna dator är inte trasig. Jag uppfattar den inte så och i en postmodernistisk relativism är min uppfattning lika mycket värd som din. Va fungerar inte Word? Men om man ser på datorn inkluderande som en helhet är den helt ok. Varför skall denna dator utsättas för ditt hiarkiska tänkande? Det är exkluderande, patriarkaliskt.”

 74. Rosenhane skriver:

  Sorry, felpostad…

 75. […] som bekant gett uttryck för sin vetenskapssyn i ”Genus och text”. Jag lovade ju i ett tidigare inlägg att skriva mer om denna av Skolverket beställda genusutredning kring fysikläromedlen, och vi vet […]

 76. Alexander skriver:

  Bah! Det är vad jag säger åt fysiker, så fort deras ekvationer inte går ihop så hittar de på någonting. Är det inte Higgs-boson så är det den kosmologiska konstanten eller mörk energi. Och sedan komma här och beskylla andra för att vara flummiga, er idol Platon vänder sig nog i sin grav.

  Sen är ju Olle Häggströms spaning om vad som händer om vi ifrågasätter sanningen också spännande, den var ju ny för sisådär 2500 år sedan, och överbevisades redan då. Idévärlden blir inte mer verklig bara för att ni hävdar det ännu en gång.

 77. Ola Jennebrink skriver:

  AV//Hur ska jag göra?Mitt Word fungerar absolut inte. Och jag är relativt förb på den.Word är nog exkluderat medan däremot en del tjall på hårddisken är inkluderat.Nu överväger jag att aktivera mitt patriarkala nätverk och osynliggöra datorn som nog är infekterad av en genustrojan.
  Och Alexander:Var det inte Platon som satt i en grotta och kollade på skuggbilder.Det är väl flummigt va?

 78. Lennart W skriver:

  Nu driver ni förstås bara med MvW osv. Men om det verkligen är problem med Word finns det två alternativ: Microsoft Works är gratis och färdiginstallerad iaf på en ny laptop jag har, där man även kan öppna och spara i Word (2007) format. Och så kan man ladda ned och installera Staroffice från Sun Microsystems, som jag har en haft nytta av på jobbets Linuxdatorer.

  Ang. fysikernas uppfinnerier är det förstås helt sant. Guilty as charged. Men Higgs, mörk materia, mörk energi (som konstigt på riktigt!) osv, är kanske ändå lite snyggare än det först kan verka. Det är mycket i teori och i mätningar som kan förklaras med bara några få iofs rätt så esoteriska innovationer. Får väl se med Higgs nu då om LHC på Cern verkligen lyckas påvisa partikelns existens.

 79. Ola Jennebrink skriver:

  I den reala världen fann jag en både vacker och enkel lösning på Worksproblemet.
  I idé-världen har den sociala konstruktionen KD glädjande nog tagit en tydlig ställning mot extrem- feminismen.Både Higg och Hägglund får nog rätt.

 80. […] över, liksom hur han ställer sig till förslaget att göra Moira von Wright till rektor på Södertörns högskola. von Wright anser att: ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt […]

 81. […] scientific paper, folks, it is a politically issued report with scientific methods and discussions) as Bergkvist does when she thinks that von Wright presents a slanted way of looking at the entire field of Physics is […]

 82. […] Genusväldet intar Södertörns högskola […]

 83. Kanske är det klokt att hålla distans till galenskaperna lite grann. Trenderna i samhället förändras hela tiden och MvW:s genusrapport ett typiskt tidsdokument. 1998 är inte 2010. Kanske MvW skäms för den idag. Sedan män är djurdebatten 2005 är feminismen på återtåg som statligt projekt som jag ser det tillsammans med mångkulturalismen som drevs hårt av (s) under den senaste Perssonregeringen. Vänsterhegemonin är bruten nu.

  I höst och vinter har Mona Sahlin legat extremt lågt med mångkultur, feminism, HBT och miljö. Det verkar som om hon är medveten om att det krympande partiet inte har råd med den politiken längre. Det lär nog påverka även platser som Södertörns högskola. Nu är det tillnyktringens tid. Och vänstern är på defensiven.

 84. […] regeringens beslut den 11 februari att utse Moira von Wright (se tidigare inlägg om detta här och här) till rektor för Södertörns högskola. Man kan ju gå under för mindre. Här ser jag […]

 85. […] Genusväldet intar Södertörns högskola […]

 86. […] som uppmärksammades på Newsmill av en matematiker och en fysiker (jag bloggade om detta här och här) Kritikerna har inte helt fel i att skollitteraturen delvis är skriven på ett […]

 87. […] dessutom vid våra lärosäten. Södertörns högskola (med en numera rikskänd nytillsatt rektor: inlägg 1 , inlägg 2) har tex just utlyst en ”Högskolelektor i genusvetenskap med särskild inriktning […]

 88. […] är stressade och skolresultaten sjunker… Och högskolevärlden har hakat på trenden (Genusväldet intar Södertörn, von Wright och […]

 89. […] (genus coh fysik): Genusväldet intar Södertörns högskola, Von wright och tekoppen, Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare […]

 90. […] om detta i dessa inlägg: Genusväldet intar Södertörns högskola, von Wright och tekoppen […]

 91. […] en paternalistisk ton…” Manliga krav på rationalitet!? Varför påminner detta mig om något? (manlig rationalitet del 1 , manlig rationalitet del 2 ). Nej ni drömmer inte, det är på riktigt, fast förhoppningsvis i […]

 92. […] den i två blogginlägg. Det här är riktigt sjukt – läs det den som inte gjort det: Genusväldet intar Södertörns högskola och Von Wright och […]

 93. […] DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64), Mitt anförande i Riksdagen , Grattis skattebetalare!, Genusväldet intar Södertörns högskola, von Wright och […]

 94. […] att det var Olle Häggström som startade den här viktiga debatten: Genusväldet intar Södertörns högskola, mer om vansinnet i von Wright och tekoppen. Ber om ursäkt för eventuella stavfel i detta […]

 95. […] bekant i olika skepnader, och min verklighet är inte din verklighet och den är definitivt inte genusforskarnas verklighet.  Det finns lika många verkligheter som människor och därför är det meningslöst att prata om […]

 96. JLRamírez skriver:

  Södertörns högskola kan knappast ha blivit sämre med Moira von Wright än med tidigare rektor: Ingela Josefsson. Hon levde i fyrtio år på en helt vansinnig uppfattning om ”tyst kunskap”. Hon har i 30 år hållit samma föreläsning. Hon försörjde sig i flera år på ett projekt som hon aldrig kunde redovisa ett resultat för. Hon tillhör dock den samhällsklass av sossesupportrar som försörjt sig på att hjälpa och vara ”lojala” och okritiska till sosseetablissemanget. Det är sådant som knäckt detta parti, även om det tagit några decennier. Därför fick hon etablera ett Centrum för Praktisk kunskap i Södertörn och bli professor i arbetslivskunskap, som om hon hade arbetat på riktigt någon gång och som om hon visste vad kunskap är. Det var tur för denna institution att den socialdemokratiska regeringen befriade centret från hennes direkta inflytande (även om hon kunde fortsätta att fördärva en del) genom att göra henne till rektor för hela högskolan, när Per Thullberg tröttnade på att vänta att Södertörn skulle få bli universitet. En granskning av den institutionella organisationen och ämnesschema som leddes av Josefsson är häpnadsväckande rörig, osammanhängande och kostnadsskapande. Ämnen som borde ha hört ihop och kunnat utnyttja lärarna bättre sattes under helt skilda institutioner. Under den tiden som Josefsson fick styra lyckades hon skapa en fruktansvärd social miljö för lärarna. Hon förvandlade skolan till ett intrignäste och hade t o m en tjänsteman som fungerade som ett slags polischef samt institutionsprefekter som var valda efter hennes behov och som varken hade akademisk utbildning eller administrativ förvaltningskunskap. Högskolan blev en helst stängd miljö som påminde om Långholmen. Aldrig hade man upplevt en högskola på detta sätt. Inte ens i Francospanien (jag tala nu av egen erfarenhet) kunde man möta en sådan universitetsmiljö. Josefsson tålde inte kunniga och självständiga lärare och det blev flera historier (förorsakade av avundsjuka och hämnd) som i något fall anmäldes till Högskoleverket och dömdes av deras jurister.
  Styrelsen i Södertörns högskola bestod i stort av Josefssons vänner. Att den borgerliga regeringen, som sade sig vilja få bort de politiska och toppstyrda universitetsstyrelser, inte avsatte Josefsson och t o m lät henne sitta kvar et tag efter 65 års ålder, visar vad Leijonborg gick ut för. Departementet fick en påstötning från mig om situationen i Södertörns högskoleledning. Det Hade varit hur enkelt som helst att förnya ledningen utan större problem. Men underliga band förenar politikerna sisnemellan.

  Måhända att Moira von Wright har vissa grunduppfattningar om vetenskapen som inte passar alla, men hon har i alla fall pedagogisk bildning och dokumenterad akademisk kunskap, inte bara politiskt vänskapsstödd position. Hon kan inte rusta ner högskola mer än vad hennes föregångare gjorde under dessa för Södertörns högskola ödesdigra år. Allt vad Thullberg hade försökt bygga upp stoppades.

 97. […] 1. Genusväldet intar Södertörns högskola […]

 98. […] – pressmeddelande (tipstack till QED)! Iofs samma regering som utsåg Moira von Wright till rektor för Södertörns högskola så helt säker på att det är ett aprilskämt är jag inte, men som ni minns deltog jag i en […]

 99. […] gymnasieskolans fysikböcker för att de framhåller fysiken som objektiv kunskap.” [se här: 1 , 2 […]

 100. […] Genus och text som granskar hur ”jämställda” skolans fysikböcker är (och som jag skrivit om här och här) och med risk för att verka tjatig, låt mig ändå en sista gång lyfta fram en […]

 101. […] detaljer från Skolverkets fysikgenus-rapport här: Genusväldet intar Södertörns högskola och  von och Wright och tekoppen. Se seminariet via länken Feminism vs […]

 102. […] att i grunden förändra de andra ämnena, som anses bygga på ”manlig rationalitet”. [del 1  , del […]

 103. […] Jag är också för ett jämställt ledarskap men tveksam till varför detta måste baseras på genusvetenskaplig grund (som jag skrivit om tidigare är genusforskarna själva störda av att just de måste syssla med praktiskt jämställdhetsarbete eftersom detta då kan sammanblandas med ren genusvetenskaplig forskning (man vill ju ha medel för båda…) , se tex sid 5 i denna pdf under ”Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?”). Jag vill här också poängtera att den oändligt långa och tydligen ännu ofullständiga, lista på ”Genuslitteratur relevant för lärarutbildare”  uppenbarligen inte räcker. Lärarutbildare kan aldrig bli genusmedvetna nog. Jag undrar hur mina studenter som jag hade på lärarprogrammet 2005-2007 klarat sig i livet, då jag inte läst en enda bok på den där listan – utom Moira von Wrights ”Genus och text” – som är med! Men den läste jag ju först nyligen. Det var nog därför det gick så bra i höstas för för mina studenter på IT, Energisystem och Miljö- och vattenteknik som klarade tentan i flerdim.  Det var för att jag läst och bloggat om Genus och text (här). […]

 104. […] som mindre intelligent och kunnig än hon är, som en pladdrande hönshjärna som inte klarar av logiskt tänkande. Att hon måste anstränga sig extra hårt för att lyssnas på och inte bli avbruten i en […]

 105. […] – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer  HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i genusvansinnets […]

 106. skvitts skriver:

  […] – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i genusvansinnets […]

 107. […] – läs mer om den nya svenskinitierade genusfysiken HÄR, med fler intressanta detaljer HÄR och HÄR  om hur man raserar skolväsendet i genusvansinnets […]

 108. […] Bergkvist har bloggat en hel del om hur genusvetenskapen infiltrerat akademierna och krävt att få inflytande över andra institutioner. Det är väl illa nog inom […]

 109. zinho skriver:

  Sätter min förhoppning till utbildning via internet kommer igång på allvar rätt snart.
  Tycker att Udacity verkar va på rätt väg.
  Språkundervisning körs till exempel redan via google hangout och skype

  I det långa loppet så löser det här sig nog självt.
  Läser man på dessa universitet förstörda av idioter, så kommer man bli utkonkurrerad av folk med riktig kunskap och sluta som arbetslös.

  Efter ett tag så når väl budskapet fram att man inte kan få ett jobb om man läst på ett genusförstört universitet.
  Och utan elever så kan man lika gärna lägga ner.

  Tyvärr kommer väl en hel del bli lurade och kasta bort hela sin utbildning på trams.

 110. […] utklippt rakt av från bloggen, och ni som följt den en längre tid har läst om detta i inläggen Genusväldet intar Södertörns högskola , von Wright och tekoppen ,Genusfysik och konsensuskultur  samt Mitt anförande i […]

 111. […] Kanske även ”socialt experiment” och sedan publicera rapporten och få ut en examen vid genusfrälsta Södertörns högskola? Något att tänka på för HD som kommer att ta upp Expressen-fallet […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: