Grattis skattebetalare!

Segelbåtarna i Vänern 23-24 mars 1978

Segelbåtarna i Vänern i mars 1978

Nu var det ett tag sedan jag tog en titt i Vetenskapsrådets projektdatabas. Som ni vet är det hård konkurrens om pengarna och endast de bästa och i särklass viktigaste projekten, som tex det treåriga projeketet genustrumpeten, beviljas bidrag efter hård granskning. Själv har jag aldrig haft tid att söka något från VR eftersom det ryktas att det tar två veckor bara att sätta ihop en komplett ansökan, men den dagen kanske kommer, om jag inte istället startar ett genuskritiskt parti som med en anti-intersektionell postkolonial feministisk analys ska krossa genusväldet och ur spillrorna av denna könade poststrukturalistiska skräphög återinrätta ett sunt mentalt klimat vid våra lärosäten som förhoppningsvis kan spridas till resten av samhället likt ringarna på en vattenyta efter att man från en brygga kastat i den senaste könsmaktsanalysen av röda båtar med ett exakt 3.4 meter högt segel som seglade runt i Vänern mellan den  23 och 24 mars år 1978. Hur interfererar förresten manligt respektive kvinnligt könskodade vågtoppar och vågdalar efter att man slängt i denna 4 kilo tunga analys i havet?

Jag fruktar dock att efter den kartläggning Skolverket nyligen gjort (12 minuter på Studio ett här) kommer man att ge just genus-experterna i uppdrag att ur ett könsmaktsperspektiv analysera, analysera och analysera vaaaaad det kan bero på att allt i det här landet går åt helvete trots att vi är världsbäst på genusvetenskap och har alla de feministiska verktyg som krävs för att lösa alla problem. Kan man analysera denna paradox med hjälp av samma verktyg som skapat den eller kommer genusverktygen att rosta efter att man kastat båtgenusavhandlingen i havet, och vad säger detta i så fall om vattnets patriarkala ytspänning och hur kommer det sig att ett könsmarkerat rosa gem som låg i luntan ligger kvar på vattenytan medan genusavhandlingen sjunker likt en sten till botten? Kan Centrum för Genusvetenskap i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med Kemicentrum forska fram de ytaktiva ämnen som modifierar ytspänningen på ett sådant sätt att allt manligt könkodat åker ner till botten för evigt där det hör hemma bland amöbor och bläckfiskar medan det kvinnliga flyter runt på vattenytan i minst 150 år även om det maktfullkomliga Patriarkatet iscensätter en tsunami genom att utöva makt i luftrummet ovanför Genuscentrum?

Vi har ett problem...

Vi har ett problem...

Hur ska då skolfrågan lösas? Här har vi tex det VR-finansierade projektet från 2005: ”Manlighet som lärarproblem. En studie av läraridentiteter” där man bland annat undersökte ”Om män som arbetar i skolan möjligen trotsar, är gränsöverskridare gentemot rådande manliga hegemonier och skolans feminina könskodning och möjligen därmed skapar andra och nya manliga identiteter som både kan vara i linje med förändringar men också på tvärs mot rådande hegemoniska ideal” och ”Hur olika lärarkategorier, dvs inom vissa stadier och vissa ämnen skapar olika könade läraridentiteter och hur detta kan relateras till olika former av makt och hegemoniska maskuliniteter…. Det handlar inte om att utröna en generell manlig läraridentitet eller att ur subjektsfilosofiska utgångspunkter förstå detta. Istället ses identiteter och subjekt, i enlighet med feministisk poststrukturalism, som något subjekt plockar upp ur olika diskurser, diskurser som produceras och materialiseras i praktik. Lärares professionella identiteter kan därför bara studeras lokalt och empiriskt – bundet till olika situationer där subjekten genomkorsas av diskurser. På så vis blir läraridentiteter också inte helt stabila utan tvärtom föränderliga och motsägelsefulla men också i ett forskningsprojekt beroende av forskarens medverkan i att skapa diskurser.”

Det är sådana här analyser vi kan se fram emot – tro inget annat! Det nya framtidsyrket är uppenbarligen gensusvetare! Låt oss se vilka intressanta projekt som beviljats medel från VR, och glöm inte då att skulden ligger hos politikerna som öronmärkt 10 miljoner om året för just genusforskning och att det finns en särskild Genuskommitté inom VR, men minns också att genustrumpeten inte granskades av denna särskilda kommitté utan föll under Musikvetenskap, vilket visar att genuseriets tentakler sträcker sig långt utanför den öronmärkta delen, och att VR dessutom försvarade genustrumpeten med att Genuskommittén inte var inblandad vilket faktiskt bara gör saken mycket värre.

490 genusprojekt ger en huvudvärk

490 genusprojekt ger en riktig huvudvärk

Om man går in i VR:s projektdatabas (som tycks ligga nere med jämna mellanrum) så hittar man en massa intressant. Sökordet ”genus” ger inte mindre än 490 träffar – och detta är alltså de projekt som beviljats bidrag i hård konkurrens med andra projekt, som jag verkligen velat läsa om VR bara lagt ut dem på sin hemsida, vilket de tyvärr inte har. 🙂 Projekten i databasen (orkade inte öppna alla 490, men hälften) tycks sträcka sig från 2001 och framåt. Bara för att ta några beviljade bidrag kopplade till just skola och utbildning:

”Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning? Policy, perspektiv, praktik” fick 6 miljoner för att under 2003-2006 studera vad ”sociala mönster som kopplas till kön (köns-/genusordningen) betyder för lärare och elever i skolan…   Fem delstudier skall ligga till grund för en nationell kartläggning där elever och lärare i förskola och skola tillfrågas om hur de upplever och uppfattar sig själva och sin situation i skolan ur köns-/genusperspektiv.”

”Maskulinitet på schemat: En studie av pojkar, maskulinitets-formeringar och pojkars distansering från skolarbete i olika skolformer” har fått 3.2 miljoner för att under 2007-2011 studera följande: ”I detta projekt riktas intresset mot pojkar i olika åldrar och skolformer med fokus på vilka manlighetspositioner som skapas, normaliseras och förkroppsligas i dessa skilda miljöer. Uppmärksamhet riktas även mot hur olika sätt att organisera undervisningen underbygger respektive underminerar de manlighetsföreställningar och praktiker som distanserar pojkar från ”läsämnen” och högre utbildning… Speciell uppmärksamhet riktas mot hur lärare och elever reproducerar, förhandlar och utmanar könssterotyper och vilka identifikationer och motidentifikationer som skapas och formas i olika situationer… Målgrupper är lärarutbildningen, politiker, tjänstmän, forskarsamhället och de lärare och elever som är verksamma på utbildningarna.”

Kan man inte bygga det transnationella excellenscentret för genusforskning på månen istället?

Bygg genus-excellenscentret på månen istället!

”Att Genusifiera EXcellens – GEXcel: Mot ett europeiskt excellenscentrum i transnationella och transdisciplinära studier av föränderliga köns-/genusrelationer, intersektionalitet och kroppsliggörande” får 19 miljoner för att under  2008-2011 studera något som inte står med i databasens dokument (beställ projektet från VR med diarienr 2008-7457) men det är ett ”bidrag till starka forskningsmiljöer”.

”Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan” fick 2.1 miljoner för att 2002-2004 studera ”I vilken utsträckning har gränserna för vad som kan anses tillåtet och lämpligt för respektive kön förändrats? Projektet kan vidare öka vår kunskap om hur barn och ungdomar uppfattar litteratur. Det kan få stor betydelse för att utveckla och stimulera forskningen inom lärarutbildningen. Det kan dessutom bidra till att utveckla metoder för hur litteraturens roll i skolundervisningen skall kunna förbättras.”

”Kön och etnicitet i högre utbildning” fick 3.1 miljoner för att 2002-2003 undersöka följande: ”I fokus för studien står frågor som handlar om hur de olika utbildningarna präglas av inneboende mönster och strukturer som kan sägas vara laddade med föreställningar om kvinnlighet, manlighet och olika uttryck för etnicitet. Inför detta projekt har en förstudie gjorts där fyra utbildningar jämfördes. På alla dessa visade det sig att köns- och etnicitetsmönster både upprätthålls och bryts på mer eller mindre medvetna sätt och att dessa mönster även präglar kunskaps- och lärandeprocesser… Genom en längre tids deltagande observation kommer vi att få en djupare förståelse för processer där kunskap och förhållningssätt till kunskap skapas.”

Forskarnas kunskap är förlegad - de har inte förstått genusdiskursens betydelse

Forskarnas kunskap är förlegad - de har inte förstått genusdiskursens enorma betydelse

”Genusperspektiv i praktiknära forskning inom högskoleutbildning” fick  4.5 miljoner för att under 2003-2005 ”öka kunskapen och förståelsen kring hur olika erfarenheter kan tas tillvara och utvecklas inom högskolan. Tillsammans vill vi utmana en traditionell, hierarkisk vetenskapssyn där forskare sätter sig på eller blir satta på en piedestal, och verka för en deltagarorienterad och erfarenhetsbaserad praktiknära forskning. Det betyder att vi vill sätta fokus på de studerandes och lärarnas/forskarnas egna erfarenheter och bryta dem mot teoretiska utgångspunkter i de skilda utbildningssammanhang som vi i forskargruppen representerar. Vårt gemensamma intresse är att förstå, synliggöra och problematisera frågor som kunskap, kön, klass och etnicitet inom utbildningen och i den yrkesverksamhet som flera av de studerande vistas i parallellt med sin utbildning… Gemensamt kan vi bättre beskriva, förklara och förstå hur en hierarkiskt dominerad utbildningskultur kan motverkas och utjämnas.”

Feministisk pedagogik i olika lärandemiljöer. Ett aktionsforskningsprojekt i förskola, folkhögskola och högskola” fick 840.000 under 2007-2008 för följande: ”Feministisk pedagogik är jämte kritisk pedagogik en given referenspunkt för senare tids pedagogiska diskussioner om genus, mångfald, kritik och förändring av olika former av normativitet i det svenska utbildningslandskapet. Men kunskaper om feministisk pedagogik i Sverige saknar alltjämt en tydlig teoretisk förankring… Samtidigt finns forskning som tydligt visar på genus som ett strukturerande fenomen i lärandesituationer, särskilt ifråga om talutrymme, bekräftelsestruktur, perspektiv på lärande, etc. En rad frågor dyker upp när det feministiska pedagogiska fältets aktörer, begrepp, historia, kontext och praktik hamnar i blickfånget: Hur ser möjligheterna ut för att utveckla en feministisk pedagogisk praktik i olika lärandemiljöer, vilka likheter och skillnader finns dem emellan, och vad kan de lära av varandra? Hur skapas och/eller återskapas lärarens praktik och lärandemiljön som sådan under ett aktionsforskningsprojekt med feministiska inslag som detta? Vilka specifika problem och motståndsformer möter en feministisk pedagogik teoretiskt, praktiskt, kollegialt, i elev-/studentgrupper, från läraren själv, och hur är dessa kopplade till frågor om genus, makt och förändring?”

idrottsgenus

Under skolgympan "görs kön"

”Konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning” fick 2.9 miljoner för att under 2002-2004 ”belysa konstruktionen av kön och synen på kroppen i skolans idrottsundervisning... Tre vanligt förekommande praktiker, nämligen tävling och rangordning, lek och rekreation samt friluftsliv belyses. I dessa praktiker finns dominerande kollektiva föreställningar om hur verksamheten ska utföras och hur den ska regleras, vad som är möjligt att göra och vad som förväntas respektive vad som inte är ett möjligt eller förväntat beteende. Praktikerna är speciellt intressanta ur ett genusperspektiv då manligt och kvinnligt konstrueras genom de handlingar som praktiken bjuder. Centrala frågeställningar är hur, men också varför, elever och lärare laddar dessa praktiker med kön. Andra viktiga frågor att belysa i sammanhanget är: Vad är styrande för utvecklingen av det som anses vara normalt kvinnligt och manligt i praktiken? Hur verkar praktiken som förvaltare av kvinnligt och manligt? Hur talar vi om kön? Vilken symbolproduktion om kön pågår inom praktiken och vad förkroppsligas i praktisk handling?”

Kön på scen: Genusperspektiv i skådespelarundervisning” beviljades 2.5 miljoner för att under 2002-2004 göra en ”kartläggning av könsrollsmönstren så som de manifesterar sig i undervisningen. Målsättningen är dubbel: dels ska undervisningen analyseras ur ett genusperspektiv, dels ska de vunna insikterna omsättas och prövas i nya undervisningsmoment… Syftet med etydarbetet är att låta studenterna byta kön i relation till rollens kön och på så sätt utveckla den egna personligheten och medvetenheten… Projektet har också stor internationell betydelse, eftersom inget liknande någonsin redovisats, trots att problematiken är global.”

”Att utmana genus. Ett forskningsprogram inom Umeå Advanced Gender Studies” som fått 10.8 miljoner för att under 2006-2008 ”utmana och vidareutveckla tvärvetenskaplig genusforskning i internationellt samarbete…. Deltemat normalisering undersöker hur olika genusregimer samverkar och påverkar varandra inom socialtjänst, skola och akademi. Målet är att utmana de normaliserande diskurser och praktiker som skapas genom samverkande maktrelationer som genus, etnicitet, klass och ålder.”

Och lägg till detta alla statliga utredningar på jämställdhetsområdet inom alla samhällssektorersektorer som också bekostas av skattebetalarna.

För övrigt är det så här det kan se ut när man låter vissa falanger ta över inom högskolan: Hägglund får skäll efter Debatt 2008. Så här blir det när man utbildar människor vid lärosäten belägrade av poststrukturalist-genusvetare utan verklighetsförankring. Som ni ser så finns inga ”vanliga svenskar” och därmed förblir det ett öppet problem vem som egentligen förtrycker ”de andra” – som ju otvivelaktigt existerar och är förtryckta och dessutom står i kontrast mot de svenskar som inte finns.  Det är så här framtidens valdebatter kommer att se ut, vilket gör att man inte kommer att kunna använda sig av något begrepp över huvud taget, eftersom det i TV-sändnings-ögonblicket genast måste dekonstrueras in absurdum med postkolonial feminism av den andra sidan.

Kommentarer om Skolverkets kritik här SVD, DN.

Annons

69 Responses to Grattis skattebetalare!

 1. Info skriver:

  OBELYST GENUSFORSKNINGSOMRÅDE?

  En talande samling exempel, Tanja! Jag har själv tidigare besökt Vetenskapsrådets redovisning av s.k. genusforskning men funnit läsningen vara så nedslående, att jag klickat mig bort efter några minuter. Bra, att du drar fram den schamanistiska verksamheten i ljuset! Men det tycks återstå områden, som ännu inte blivit föremål för genusvetenskaplig intensivbevakning. T.ex. kraftsporten. Låt mig exemplifiera:

  Hennes första storhetstid som boxande omslagsflicka och feministikon inföll under 1990-talet. Sedan hon nu slutat boxas har hennes andra storhetstid infallit. Bestående dels i att hon enhälligt omvalts som ordförande i svenska boxningsförbundet, dels i att hon särskilt driver HBT-frågor inom sporten samt ideligen går ut med att hon själv är öppet lesbisk. (Detta hade jag för min del förstått långt innan hen la handskarna på hyllan.)

  Jag talar förstås om Bettan Andersson (sök hennes konterfej samt matchbilder via Google bilder!).

  En som naturligtvis hör till Bettans beundrare är ”Proffsboxaren och öppet lesbiska Katrin Enoksson” (= citat från QX), men så gör också t.ex. dagstidningarnas sportsidor i allmänhet. Just nu är det dock mest kvinnliga brottare, som är på tapeten. Härligt svettiga och muskulösa.

  Bettan har också andra strängar på sin lyra. Förutom att studera genusvetenskap (vad annars?) är hon en berömd pornografimotståndare. Följande kan läsas på befria.nu:s hemsida i en artikel av Helena Erisson:

  ”Bettan Andersson är ordförande i Folkaktionen mot Pornografi sedan 9 år och var en av de [ska vara: dem] som startade föreningen 1985. Bettan Andersson ägnar sig åt tvärvetenskapliga kvinnostudier vid Göteborgs universitet och arbetar som socialarbetare med vuxna narkomaner. Bettan är också världens första licensierade kvinnliga boxare. —

  Varför arbetar du mot pornografi? – Främst för att pornografi är ett av de grövsta uttrycken för kvinnoförakt och det yttersta och mest synliga kvinnoförtrycket. Dessutom får pornografi konsekvenser för alla kvinnor eftersom kvinnors underordning sexualiseras. Den är ett effektivt sätt att vidmakthålla manlig överordning bla för att sexualitet är något som ligger oss väldigt nära och därför blir svårare att ifrågasätta och granska kritiskt.”

  Dock torde Bettan bara bekämpa en viss sorts pornografi. Mia Engbergs och kulturrådets KVINNLIGA pornografi och lesbiska samlag torde hon inte ha något emot. (Jag syftar förstås på den just nu prisade filmen Dirty Diaries, tillkommen med hjälp av statligt kvalitetsstöd om 500.000 kronor.)

  Apropå ”manlig överordning”: Vad kallas det, när Bettan själv i ringen mosar en kvinna sönder och samman och därefter jublar och firar med champagne?

  Bettan och Sveriges sportredaktioner är alltså minst lika viktiga aktörer i jämställdhetskampen som Schyman, Borgström och Tiina Rosenberg.

 2. m skriver:

  Har du något överslag på hur många miljoner som har gått till matte, läsförståelse, och naturvetenskap under samma period?

 3. Nordbo skriver:

  Herregud vilket tomt pladder det var i den ”debatten”. Men jag har svårt att tro att pladdret har någon längre framtid att se fram emot. När verkligheten hinner ifatt oss (tex genom att den ekonomiska krisen fortsätter att förvärras) kommer det inte längre finnas utrymme för dumheterna…eller är det önsketänkande från min sida?

  När jag trodde att mitt förtroende för politikerna hade nått ett bottenläge så faller det istället rakt genom det jag trodde var botten. Det positiva jag kan säga är att forskningsprojekten som du hänvisar till fick mig att skratta.

 4. Erik skriver:

  Som jag sagt från första början, i grund och botten är detta bara retorik och nonsensspråk. Forskning som har som syfte att ”utmana” någonting är inte vetenskap överhuvudtaget. Det säger liksom sig själv att om syftet är att utmana kan man inte ha empirisk grund utan måste utgå från någonting man själv hittat på och sedan betrakta precis alla andra alternativ som likadana påhitt för att ge sig själv legitimitet. Man bygger legimitet och auktoritet genom att upprepa varandras tomma påståenden. Här är ett typexempel

  ”som skapas genom samverkande maktrelationer”

  Dessa ”samverkande maktrelationer” är antaganden man gör för att kunna studera olika perspektiv. De finns inte i den fysiska verkligheten och det råder alltså en strikt delning mellan de abstraktioner som skall möjliggöra vinklad analys (exempel: Vi utgår från att världen är fyrkantig för att kunna bedöma hur relationer mellan länderna hade sett ut OM världen är fyrkantig) Att man utgår från detta innebär givetvis inte att man bevisat det ÄR så. Men hindrar det de mest politiserade vetenskaperna från att låtsas det är så och utgå från sina egna antaganden som om de vore bevisade fakta?

  Gissa tre gånger.

  ”Tillsammans vill vi utmana en traditionell, hierarkisk vetenskapssyn”

  Vetenskapen är ingen ”syn” vad det egentligen betyder är att de vill behandlas SOM OM de vore forskare men de vill inte behövda forska. Istället skall de sitta och diskutera sig fram till det resultat de vill ha.

  ”verka för en deltagarorienterad och erfarenhetsbaserad praktiknära forskning”

  Vilket är ett finare namn för att syssla med raka motsatsen till vetenskap. Nämligen framhålla sina personliga upplevelser som fakta utan att behöva kolla på det sätt man uppfattat saker på är korrekt med verklighet.

  Som du ser Tanja och som du kanske minns att jag berättade så handlar inte denna forskning om kön eller genus. Vad den handlar om är att verkligheten inte finns. Dvs exakt vad Alan Sokal parodierade i USA.

 5. Ch. skriver:

  Vilken energi du har Tanja! Vilka långa inlägg. Diskuterar du strategier för att få slut på tokerierna också? Har en känsla av att det i någon mening är väldigt ensamt för dig även du har mycket kvalificerad uppbackning här. Själv håller jag på och hugger i inte fullt så akdemisk anda. Frågan är väl hur svenssons ställer sog till det hela. I längden.

 6. JEL skriver:

  Intressant genomgång Tanja, bra att någon orkar bry sig! Man vet ej om man skall skratta eller gråta, det hela är så befängt.

 7. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ja men jag läste inte alla 490 🙂 Jag kunde tagit upp många ganska roliga forskningprojekt kopplade till genus men valde att ta de som var kopplade till utbildning. När man tillsätter utredningar om tex försämrade skolprestationen (eller vad som helst egentligen) verkar det vara tvångsmässigt att alltid också ta med en ”genusanalys” (kallas ibland ”jämställdhetsanalys” för att det ska låta mildare men det är ju samma personer som står bakom). Jag tror inte att en genusanalys är vad som behövs för att förbättra resultaten i svensk skola (varför var i så fall inte resultaten ännu sämre innan genuseriet gjorde intåg i politiken?), men vi får väl se vad denna kritik från Skolverket mynnar ut i för nya utredningar…

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  m, jag har inte en koll på de miljoner som gått till genus, utan tog bara upp ett par som var relaterade till just utbildning – men visst skulle jag kunna räkna ihop alla miljoner till alla ämnesområden, men det har jag inte något tidsutrymme för just nu. jag sökte ju också på ordet ”genus”. Men jag utgår ifrån att man beviljat stora summor även till matte, naturvetenskap och läsförståelse. Frågan är ju vilka av dessa satsningar som skulle kunna förbättra skolresultaten i matte, naturvetenskap och läsning? 😉

  Jag har full förståelse för att genusvetenskapen ägnar sig åt sin forskning, och har sitt existensberättigande precis som alla andra forskningsområden. Problemet är att genusvetenskapen har vissa imperialistiska ambitioner om man säger så genom att vara en politisk maktfaktor, och att man utöver det gör anspråk på andra vetenskapliga discipliner (jag syftar givetvis på genuscertifieringeprojektet). För min del får genusvetarna gärna syssla med sin forskning, liksom vi matematiker sysslar med vår, och andra vetenskapsmän med sin. Jag kan dock inte tänka mig att den dagen kommer då alla verksamma inom genusvetenskapen via diverse beslut skulle påtvingas att läsa envariabelanalys, däremot finns ju uppenbara tendenser till det motsatta. Ytterst ansvariga är dock politikerna för detta – genusvetarna har bara bedrivit en väldigt framgångsrik lobbyverksamhet.

  Ytterst handlar det om att jag inte tror, av alla de handlingar jag tagit del av, att genusanalyser inom alla samhällsssektorer kommer att lösa problemen inom dessa sektorer. Så fort man ser en försämring ska det genusanalyseras, men frågan är varför något då var bättre förr innan genusanalyserna ens fanns? jag tror tex inte att någon genusanalys är det som behövs för att förbättra resultaten inom svensk skola, inte ens som en del, utan det är helt andra åtgärder som måste till, som inte har det minsta med genus att göra. Snarare fortsätter genusvetarna den pågående trenden med att offerförklara alla som misslyckas i skolan (såsom varandes offer för diverse strukturer) och skuldbelägga lärarkåren för att vara delaktig i uppbyggandet och upprätthållandet av könsstrukturer. Snarare är det så att lärarkåren är offer för ogenomtänkta politiska beslut.

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, vilken debatt avser du 8ang det tomma pladdret)? Menar du i Skolverkets kritik? Kul att en del av inlägget fick dig att skratta, om ditt förtroende för politikerna nu helt urholkats. Jag har inte läst Skolverkets rapport – det verkar som om man måste beställa den.

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo – jaha nu slog det mig, menar du debatten efter Debatt med Hägglund – dvs Youtubevideon?

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Erik, tack för din i vanlig ordning klockrena analys med belysande exempel! 🙂

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, det var länge sedan jag såg dig här på bloggen – var har du hållt hus!? 🙂 Ja, flera av mina inlägg är alldeles för långa men jag vet att jag har mina trogna följeslagare som läser allt ändå! 😉 Strategierna håller på att växa fram men jag har ännu inte gjort några utlägg på bloggen, varför ska jag ge fienden ett försprång? Vad roligt att se att du bloggar så aktivt! jag läste också Pär Ströms senaste nyhetsbrev och tänkte göra reklam för det på min blogg – kul att se att vi visst fått samma idé! Det med konstruerade DNA-bevis var riktigt läskigt, ska lägga in länk i mitt nästa inlägg.

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, ja risken är ju att man blir så van att se sådant här att det normaliseras – vilket också är deras mål. Men jag går inte längre lika mycket i taket för alla genuspåfund som jag gjorde i början, men å andra sidan skrattar jag inte heller åt dem längre, eftersom samma fraser upprepas gång på gång som på en gammal grammofonskiva. Jag kanske borde bredda min blogg lite och ta upp annat också – men det är svårt att få loss tid…

 14. Ch. skriver:

  Jag tycker väl inte dina inlägg är för långa iofs men frågan är vad som är taktiskt bäst. Jag vet det är en grupp här som svetsar ihop sig och läser allt ändå och det du skriver är ju pregnant. Som enbart fil.mag. i språk har jag lite svårt att hänga med ibland och jag tänker då på hur det ska vara för gemene man. Självklart ska det inte läggas ut några strategier här på bloggen men det kanske viktigt att börja tänka strategiskt tror jag, för genushýsterin är långt mer än en krusning på vattenytan numera! Ingen het maratondebatt på gång? Kan man utnyttja Anna Ankas nedstörtande i den svenska sandlådan:-) Handlar det bara om opinion?

 15. QED skriver:

  Intressant presentation av genusorienterade projekt. Det är många sköna miljoner som går till detta.

 16. Nordbo skriver:

  Har du läst Christopher Laschs ”Eliternas uppror och sveket mot demokratin”? Jag tycker hans iakttagelser i den boken är mycket träffande.
  Han tar bland annat upp hur debatterna har förfallit till monologer riktade till de närmast sörjande. Ja, det var debatten i filmen jag menade. Den gjorde mig irriterad.(det kanske syns på min kommentar) 🙂 Men den fick mig också att tänka på Laschs observationer. Det är en läsvärd bok.
  Här är en liten samling citat från Lasch:

  http://web.comhem.se/~u85332440/texter-x/Christopher_Laschcitat%20.htm

 17. Nordbo skriver:

  Varför blir jag irriterad? Deras aktiviteter ter sig så poänglösa i mina ögon. Vi står inför väldiga utmaningar: ekologiskt, socialt, ekonomiskt och man lägger resurserna på projekt som går ut på att ”utmana genus” etc ?
  Det finns viktigare saker att fundera på: det finns tecken på att vi har nått ”peak oil”, klimatförändringar, utsläpp av gifter, ökande kriminalitet etc etc.
  Ja, du vet vad jag menar. Du såg ju det nyliberala samhällskontraktet:

  http://gudomligkomedi.blogspot.com/search/label/Samh%C3%A4llskontraktet

 18. Lennart W skriver:

  Visade SKB-rapporten om könskonstruktioner och kärnavfall för en fysikerkollega inom kärnenergibranschen. Vi kom överens om att radioaktiv strålning nog bara är en social konstruktion. 😉

  En annan kollega jag visade den för, kom att tänka på en rapport han sett en gång som visar att det komplexa talet i=\sqrt{-1} egentligen är en fallossymbol, och alltså ett uttryck för könsmaktsordningen. Känner du till den artikeln, Tanja? Inte så lätt att hitta med google…

  Betr. debattartikeln om genustrumpeten i SvD (för att iaf lite grann anknyta till just det här blogginlägget om VR, ursäkta, har ju en del att läsa ikapp), tror jag nog ändå att den matematiska symboliken snarare är ett uttryck för kvinnlig överordning! I de flesta sammanhang jag har sett är det ju (det kvinnliga) x som är den fria variabeln, och (det manliga) y som är den beroende, dvs y=f(x), där f förstås står för könsmaktsordningen. Faktiskt en rätt så träffande metafor om du frågar mig. 😉

 19. QED skriver:

  Tanja, slår upp ordet ”politruk” på Wikipedia och läser att det är en sammansättning av ”polit” politisk och ”ruk” för handledare (från ryska ”ruka” för hand), alltså politisk handledare. Vidare ”En politruk var en av det sovjetiska kommunistpartiet utnämnd befälsperson som inom Röda armén fungerade som ställföreträdare åt en förbandschef. De infördes av Lev Trotskij efter Ryska revolutionen när man skulle integrera trupper som tjänstgjort under tsaren. ” Lustigt sammanträffande att de heter genushandledare de som skall vägleda personalen på daghem. Eller så är det bara den marxistiska skolningen som aktiverats på ett nytt område. Vad skulle genushandledare heta på ryska, om genusrevolutionen skulle exporteras från Sverige?

 20. Info skriver:

  APROPÅ ELITERNAS UPPROR

  som Nordbo länkar till här ovan, kan det kanske vara på sin plats att erinra om en betraktelse av Elise Claeson i Sv.D. 28/9 2005, som på sin tid väckte mycket ont blod i vissa kretsar:

  ”ELITERNAS KAMP MOT PROBLEMET

  Det ligger i kvinnors gener, sa tv-kändisen Stina Lundberg Dabrowski som förklaring till varför hon tagit 80 procent av ansvaret för hem och barn (Aftonbladet 25/9). För henne är det svenska Problemet inget problem. Det är hon inte ensam om att tycka. Drygt 80 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. Både män och kvinnor är nöjda med det. Svenska folket verkar heller inte se Problemet som ett problem.

  Generna förklarar varför kvinnor är bättre än män på att ta hand om hem och barn, var Stinas poäng. Det fick intervjuaren, feministen Belinda Ohlsson (”Belinda tafsar på makten” heter artikelserien), att förvånat utbrista ”tror du?” För Stina svarade ju fel på frågan om Problemet. Hennes förklaringsmodell är inte den rätta förklaringsmodellen. Svensk jämställdhet har ingenting med gener att göra. Gener är biologism och riktigt fult. Stina skulle naturligtvis ha sagt något om patriarkala strukturer och kvinnors underordning. Ja, ni vet hur det ska låta. Vi vet ju alla vad vi ska säga för att
  eliten ska känna igen sitt Problem och känna att de företräder folket i kampen mot Problemet. Vi svenskar har blivit mästare på säga en sak och göra en annan.

  Men Aftonbladet var inte sämre än att de frågade läsarna. Är kvinnor bättre än män på att ta hand om hem och barn? Ja, svarade på några timmar cirka 70 procent av över 12 000 personer. Sen försvann enkäten från hemsidan. Läsarna svarade ju fel.

  Ibland tar den fria pressen sig friheten att befria sig från det fria ordet. Det fria ordet får nämligen inte befria oss från Problemet.

  Hur skulle Sverige se ut om vi inte hade Problemet? En hel generation debattörer och politiker skulle bli överflödiga. Vad skulle Liza Marklund, Tiina Rosenberg, Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson ta sig till om den ojämna könsfördelningen i arbetet med hem och barn blev något naturligt och djupt mänskligt, kanske en mänsklig rättighet?

  Jämställdhet handlar inte längre om mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhet har i Sverige kommit att bli elitens ursäkt för att genomföra en omänsklig utopi: drömmen om en ny människa. Liberaler och socialister förenas i en förförisk och vacker dröm om en ny skapelseberättelse, där människan befrias från sin mänskliga natur. Människans mänsklighet blev Problemet.

  I dag vet vi med säkerhet det som Simone de Beauvoir och Alva Myrdal inte ville veta. Man föds till kvinna och man; man blir inte kvinna och man genom sociala och politiska konstruktioner. Kartläggningen av våra gener visar att mycket litet skiljer oss från andra däggdjur. De stora skillnaderna finns mellan könen. Våra gener, hjärnor, instinkter och drifter har under miljoner år formats för att komplettera varandra.

  När vi blir föräldrar blir vi de däggdjurshanar och honor vi är under vår sofistikerade yta. Honan vaktar hem och barn, hanen skaffar mat. Vi bildar familjer för att det ökar chansen att barnen ska överleva. Det har funkat i miljoner år och det kommer att funka i miljoner år till. Millimeterrättvisan i kärnfamiljen-är-död-politiken funkar definitivt inte.

  Den som vill beröra människan, måste beröra våra instinkter, våra drifter, vår självuppoffrande kärlek till våra barn och familjer – inte våra pensionspoäng. Det är dags att se människans natur som en möjlighet – inte som Problemet.”

 21. Stefan skriver:

  Hägglund skötte sig exemplariskt i det där klippet när han sa vad alla tänkte om Fatima. Alla som inte tycker som henne är afrofober! 🙂

 22. Stefan skriver:

  Hon sitter tydligen med i Centrum mot rasism också och kämpar mot rasistiska GB-glassar för våra skattepengar…

 23. JEL skriver:

  Tanjas kritiska kommentarer i inlägget 29/9 12:51 tror jag ger uttryck för vad många ”genusofober” tycker. Denna raka kritik borde komma fram mer i den publika debatten och Tanja är en mycket trovärdig förespråkare av densamma.

 24. SolGuru skriver:

  Det kanske helt enkelt är en variant på ”bröd och skådespel”? För att lätta upp den grånande tillvaron under finanskrisen har man spenderat 10 gröna miljoner på att underhålla en uttråkad intelligentia med skojiga parodi-projekt. Ett slags massiv konstinstallation, vars mål är att visa för riktiga forskare och akademiker hur det absolut inte får se ut, eller kanske helt enkelt locka till glada skratt och festligheter?

  ”Genusregim” låter annars som ett bra namn på ett dödsmetallband.

 25. QED skriver:

  När man ansöker om forskningsanslag eller deltar i enkäter som forskare måste man nästan alltid uppge könstillhörighet. Den kände debattören och statsvetaren Bo Rothstein vägrade svara på detta och här hans obetalbara svar till myndigheten:

  ”Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Jag skulle gärna tillmötesgå er begäran nedan, dvs svara på hur många män och kvinnor som arbetar i mitt av FAS finansierade projekt. Problemet är att det faktiskt vetenskapligt inte längre låter sig göras.

  Enligt Vetenskapsrådets egen skriftserie och även enligt Nationella sekretariatet för genusforskning är nämligen numera kön och personers könstillhörighet att se som sociala konstruktioner. Enligt de nyare rönen inom genusforskningen som finansierats av VR och jag antar FAS (den sk. queer-teorin) är det nu inte längre förenligt med god vetenskap att bara prata om två könsidentiter utan socialkonstruktivistiskt måste vi ge utrymme både för många fler (Judith Butler lär vara uppe i åtta) samt också ge utrymme för att en och samma individ kan ändra sitt genus/kön då och då. Som det står på Genussekretariatets hemsida: ”Det är i praktiken omöjligt att dra en skarp gräns mellan det kroppsligt givna och det kulturellt skapade”. Vidare anför man att kön formas ”inom ramen för kulturella och sociala maktordningar och skiljer sig från en tid och plats till en annan”.

  Den biologistiska kroppsräkning som ni vill att jag skall utföra är således vad jag kan se numera ett vetenskapligt sett passerat stadium. Mina medarbetare kan som framgår ovan ha en könstillhörighet/genus på morgonen, en annan till lunch och en tredje till kvällen och hur skall jag kunna hålla reda på detta? Med förlov sagt har jag en del annat att syssla med. Jag kan dessutom inte tro att ni vill att jag skall vidta okulära besiktningar av deras fysionomi, är detta kravet ber jag vänligt men bestämt att få avstå. …”

  http://www.dagensstory.se/page/355/371/868?pw=1

 26. Tanja Bergkvist skriver:

  Ch, heta debatter går väl alltid att få till (bla kontaktade ju SVT debatt mig ang programmet om manlig amning för några veckor sedan), liksom att få in artiklar i tidningar, vilket jag skulle gjort i betydligt högre utsträckning om jag bara haft tid, något som är en bristvara. Men för att svara på din fråga så handlar det inte bara om opinion, därför är det inte heller en tillräcklig strategi att komma med utspel i media eller delta i debattprogram. Opinionen mot genusvansinnet finns redan. Det handlar om att organisera den.

 27. Tanja Bergkvist skriver:

  Nordbo, nej jag har inte läst den boken. Ska läsa citaten! Men Nordbo – det är ju genusvetenskapen som ska fixa allt det där, tex klimatet: ”Bråttom få in genus i klimatforskningen”.

 28. Tanja Bergkvist skriver:

  Lennart w, vad bra att ni kom fram till att den radioaktiva strålningen är en social konstruktion just nu när P1 skriver om ”En ny rapport från KTH visar att de kopparkapslar som det svenska kärnavfallet skall ligga i kan komma att frätas sönder för fort. Rapporten slår fast att kopparn inte är tillräckligt säker för att förvara högaktivt kärnavfall i. Samtal med Willis Forsling, professor i kemi vid Luleå tekniska universitet.” (P1 morgon om kärnavfall)

  Ring dem och förklara det nya läget då! 😉

  Nej jag kände inte till att den imaginära enheten är ett uttryck för könsmaktsordningen, skicka gärna artikeln om du hittar den!

  ”I de flesta sammanhang jag har sett är det ju (det kvinnliga) x som är den fria variabeln, och (det manliga) y som är den beroende, dvs y=f(x), där f förstås står för könsmaktsordningen.”

  Ja, men betänk att enligt entydighetskravet för en funktion så finns till varje x max ett y, medan ett givet y-värde kan antas för flera olika x-värden. Detta tolkar jag ur en feministisk synvinkel som att kvinnor (x) bara tillåts ha en partner för att vara funktionella så att säga, medan en man (y) tillåts vara hur promiskuös som helst genom att antas för godtyckligt antal x-värden. För att inte tala om periodiska och grovt könsdiskriminerande funktioner såsom de trigonometriska funktionerna med obegränsat antal x för varje (nåja, inom värdemängden) y – dessa borde avskaffas i jämställdhetens namn!!!

  Att alla relevanta modeller inom fysiken som beskriver periodiska förlopp måste förkastas är en liten detalj vi helt enkelt får acceptera i jämställdhetens namn.

 29. Tanja Bergkvist skriver:

  QED, ja fast så heter det ju handledare om man doktorerar också :-). ”Vad skulle genushandledare heta på ryska, om genusrevolutionen skulle exporteras från Sverige?” Om genusrevolutionen med sin dekonstruktion av verkligheten skulle exporteras till Ryssland, där verkligheten är allestädes närvarande, skulle ryssarna ”dekonstruera” hela genusidiotin och skicka tillbaka den i oigenkännelig form – och ingen genusvetare hade vågat sätta sin fot där igen, ha ha! 🙂

 30. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ha ha – hur kan du hålla flera år gamla tidningsartiklar i huvudet? 🙂 Själv erinrar jag min inte artikeln från -05 eftersom jag började läsa dagstidningar först efter att jag själv började skriva i dem (dvs 19/12-08), det var ju först då det började stå något vettigt i dem! 😉

  Helt otroligt att de tog bort enkäten för att läsarna svarade fel… Ja, det är sin sjuka vision de vill genomföra, förklätt som små steg av ”praktiskt jämställdhetsarbete”. Detta ”jämställdhetsarbete” inkluderar statligt sanktionerad hjärntvätt, indoktrinering, censur genom borttagande av ”olämplig” litteratur, nya lagar, direktiv, byråkrati, kontrollorgan, fördumning, handlingsförlamning och passivisering av medborgarna – allt motiverat med positivt laddade ord som ”demokrati”, ”jämställdhet” och ”allas lika värde”. Trooooor de vi är dumma i huvudet!? Jag ska minsann sätta etablissamanget och proffstyckareliten på plats, vänta bara tills min tjänst går ut! Då ska jag mobilisera både mig själv och hela den tröga massan! 😉

 31. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, ska bara tillägga – jag kommer inte att göra det för att jag vill, utan för att jag måste. Är man fanatiskt plikttrogen så är man, på gott och ont. Men någon måste ju offra sig…

 32. Tanja Bergkvist skriver:

  Info, måste vara säga att det var väldigt bra skrivet ang ”en förförisk och vacker dröm om en ny skapelseberättelse, där människan befrias från sin mänskliga natur. Människans mänsklighet blev Problemet.” Så sant. Men den mänskliga naturen går ju inte att kuva så lätt, vilket kan bli vår räddning. Förresten – vad kommer att hända när genusvansinnet krockar med de patriarkala värderingarna i minoritetskulturerna? Liberalerna kommer givetvis inte att tillåta enklavisering, se tex Sabunis verksamhet. Det kommer att bli riktigt intressant att beskåda denna krock, i synnerhet som båda grupper anser sig stå för det rätta sättet att leva. Se tex debatten mellan Sabuni SVD 3 sept och en forskare vid Centrum för multietnisk forskning,UU i replik 9 sept där den senare kritiserar liberalernas ”universella värderingar” för att i själva verket vara kulturspecifika. Vi lever i en intressant tid – det blir en underhållande teaterföreställning.

 33. Tanja Bergkvist skriver:

  Stefan, ”Hägglund skötte sig exemplariskt i det där klippet när han sa vad alla tänkte om Fatima.” Ja i just det uttalandet, men han borde gett igen med samma mynt, när hon konfronterade honom ang att fördomarna egentligen är föreställningar ”från ett rasistiskt förflutet” som svenskarna ”inte gjort upp med.” Han borde ställt liknande frågor (eller snarare påståenden) som hon: ”Vad menar du med föreställningar? Vad menar du med strukturer? Hur vet du att det inte är så att din egen föreställning om föreställningarna inte är en föreställning du bär med dig från ditt eget förflutna?” osv 🙂

 34. Tanja Bergkvist skriver:

  JEL, tack! I själva verket har flera tidningar hört av sig och undrat om jag inte kan skriva något, jag borde verkligen göra det, men just nu går all min tid till annat, fast om du tycker jag bör föra allas vårt talan i det offentliga rummet så ska jag försöka se till att göra det! 🙂

 35. Tanja Bergkvist skriver:

  Solguru, ja låt oss hoppas att hela genusvansinnet är ett enda stort skämt från Konstfack! 🙂

  Pga genusexcellens-satsningarna som pågår nu i tre år fram till 2011 så är summan dessvärre dessutom snarare 20 miljoner än 10 miljoner. Se om satsningarna här: https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/20/varifran-kommer-genusvansinnet/ Dessa satsningar sker alltså, om jag förstått det rätt, med pengar utöver de 10 miljoner öronmärkta och utöver de genusprojekt som finansieras inom alla andra discipliner men som inte finansieras med de öronmärkta genuspengarna.

  Fast det ekonomiska är en sak – än värre är ju vilket galet samhälle detta kommer att resultera i – där varje arbetsplats och myndighet ska granskas ur ett genusperspektiv och där i princip INGEN anställd stödjer detta. Det obehagliga är alltså att befolkningen låter sig kuvas. Och detta av några fanatiker som byggt upp ett teoretiskt luftslott som med sina imperialistiska ambitioner ska rädda mänskligheten undan, ja som Info skrev, rädda dem undan själva den mänskliga naturen. Hela landet håller på att bli en enda stor experimentverkstad vad gäller genusfrågan. Men dessa människor har väl inget bättre för sig – det är en genväg till en karriär de aldrig haft annars. De gör ju för övrigt kvinnokollektivet en björntjänst och riktig jämställdhet kommer i skymundan. Ingen vill längre bli associerad med dem, de har redan undergrävt sin egen legitimitet. Det de har är media och ett par politiker som lyfter fram dem resp finansierar deras verksamhet. Mammor som vill vara hemma med sina barn förkastas eftersom de inte passar in i genusveternas modell av universum. Så mycket för tolerans och mångfald av livsstilar.

  Det finns lektorer inom humaniora som inte vet vad de ska göra när studenter kommer och ska göra arbeten där de ska granska någon roman ur ett genusperspektiv genom att räkna antalet ”hon” och ”han”. Detta ska alltså leda till en akademisk examen i Sverige år 2009! Och lärarna kan inget invända för då blir de anklagade för sexism och härskartekniker.

  Ja, tom fysiker kan man visst bli genom att ägna sig åt genusperspektivet. Doktorsavhandling vid Institutionen för fysik och materialvetenskap i Uppsala: ”Doing physics – doing Gender”: http://www.uu.se/press/pm.php?id=575

 36. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – ha ha ha! 🙂 Klockrent genusmail ( http://www.dagensstory.se/page/355/371/868?pw=1 ). Hade hört talas om det men aldrig läst det, tack! Borde göra ett inlägg om det!

 37. QED skriver:

  Det vore roligt att se recension av nämnda avhandling ”Doing physics – doing gender” av någon hågad person. Den bygger på poststrukturalistisk genusteori så det kan ju bli riktigt festligt. Från slutsatsen (avhandlingen bygger delvis på intervjuer med studenter)

  ”So, despite the dominance of men in physics Klara is able to construct physics as gender neutral by using the corporate world as contrast, thereby also making her earlier claim about the equality of her group a believable one.”

  (Min kursivering.)

 38. Ch. skriver:

  Visst, Tanja, inte tillräckligt, men ändå en förutsättning. För min del är det väl ett egoistiskt önskemål att få dela ut lite raka högrar i debatter. Känna blodsmak i munnen. Ditt svar är helt adekvat men lämnar en talande tystnad efter sig. Och det var väl meningen?

 39. Alvin Stoltz skriver:

  Undertecknad uppskattar också analysen av ”Erik”
  Den text som jag ser i dessa genussammanhang verkar vara späckad av snömostugg.
  Tyvärr är jag inte lika ”slängd” på att dissekera alla uttryck. Emotser gärna fler språkanalyser för att få uppleva hög ”skadegladskänsla”

 40. JEL skriver:

  Yes please !

 41. Dogdylan skriver:

  Jag har exemplifierat saker och ting med den här videon flera gånger. Jag har också postat den. Kul att den äntligen kom upp så alla kan se den.

  Kvotering, rasistiska vita män och ”föreställningar”…
  Man undrar vem som ”föreställer sig” saker.

  De enda som blir ”osynliggjorda” i det här landet är vita medelklass män. Vi är 1930-talets judar (för att ta ifrån kommunisterna deras nazireferenser), inte invandrare, kvinnor, handikappade, homofiler och marsianer.

  Det är synd om vita män! Med vårt arbete betalar vi för att dessa ”tycka synd om grupper” i samhället ska kunna leva och ha det gott på vår bekostnad. Men nu börjar ju polletten trilla ned för de flesta, ty vem skall stå för pinalerna om de vita männen försvinner. Nu vill kvinnorna vara mammalediga, invandrarna vill begränsa invandringen och homofilerna – ja de dissar Pride! Varför?

  Jo, för att de vet att om det skall bli fler gratis luncher på vita mäns bekostnad så kanske man borde ”chilla” lite med ”White men basningen” och man vet att ju fler som delar på ”gratis luncherna” desto mindre blir det på tallrikarna – det är därför vissa invandrare (från vänstern) säger litet försiktigt, ska vi verkligen bjuda hela världen på en gratis lunch. Naturligtvis har de ingen solidaritet med vi VITA MÄN som betalar, snarare handlar det om att dessa ”skyddade grupper” vill se om sitt eget hus och inte dela med sig av sig till andra.

  Jag efterlyser därför en helgdag är vi firar den ”vita mannen” för alla pengar han bidrar med för att världen skall gå runt och för att varje brevlåda ska kunna vara genuscertifierad.

 42. Tanja Bergkvist skriver:

  QED – ja herregud vilket vansinne!

  Ch
  – allt behövs givetvis för att lyckas, det är bara det att man ju sett enstaka uppstickare som ifrågasatt ett och annat i diverse utspel, men den politiska inrikningen vad gäller genusvansinnet ändras ju inte. Det är givetvis bra att uppmärksamma i media att det finns motstånd och även argumentera men för att få till stånd en verklig förändring behövs ju mer…

 43. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan – ja det var från en postning jag såg den, det var en av de där jättelånga debatterna du och Erik hade in något äldre inlägg där varje kommentar från er var dubbelt så långt som mitt inlägg (och det blir inte så kort då) – jag sparade i vilket fall länken till videon för framtida bruk och nu kom den till användning! Så den var du som postade den? Tack! 🙂

  Vad menar du förresten med ”varje brevlåda ska kunna vara genuscertifierad.”? Har aldrig hört talas om genuscertifierade brevlådor, vad ska det betyda – vad har jag missat? 🙂

 44. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Ja du vet väl att postlådorna har olika färg. Den babyblåa är för lokalpost och den gula är för nationell/utomlands post. Den Babyblåa färgen på postlådan är en synonym för barn och den gula färgen är en synonym för vuxna.

  Eftersom den Babyblåa post-lådan bara skickar post lokalt betyder det att man stereotypiserar barn i den bemärkelsen att det som är ”kodat” barn bara klarar av vissa saker, i det här fallet att bara skicka post inom en region. Färgen på postlådan hör ihop med hur vi ser på barn . Samhället ser barn som svaga individer som är begränsade förmågor. Därför låter vi babyblå postlådor få barnens egenskaper, dvs. svagare egenskaper än guld brevlådor (vuxna). Således projicerar samhället sina ideal av vad ett barn och en vuxen är i brevlådorna.

  På samma sätt så gör trumpeten manliga ljud och kvinnliga ljud. Men nu är det så att trumpeten är i sig själv ett manligt redskap. Det ser man genom att titta på hur trumpeten är utformad. Historiskt så har trumpeten varit ett manligt redskap. Trumpeten uppstod som ett militärt och religiöst redskap och vi vet alla att militären och religionen är mannens arena.

  Traditionellt har trumpetare varit män. På samma sätt är brevlådan sexismens redskap. Tillexempel har brevbärare (Postman) traditionellt varit män. Nu när kvinnor har släppts in i postarbetarnas värld så har man ändrat färg på brevlådorna. Varför? Jo så ”särskiljandets logik” skall bevaras. Kvinnliga brevbärare tömmer de babyblå brevlådorna och männen tömmer de gula brevlådorna.

  Kvinnorna tilldelas de babyblåa brevlådorna eftersom man har blåst in ”barn” i diskursen om de babyblåa brevlådorna. Alltså tar kvinnorna en fostrande roll och ”moderlig” roll när de tömmer de babyblå brevlådorna då diskursen om de babyblå brevlådorna handlar om barn.

  Så sexismen är högst levande i alla delar av samhället. Våra verktyg vi använder i vår vardag är i alldra högsta grad könskodade, inte bara BH:n och kalsongen.

 45. Alvin Stoltz skriver:

  Ja just, BH:n!!
  Men kjolar som skotsk folkdräkt för män?? Oj, nu blir det krångligt för mig.

  Det där med brevlådan: tömma och stoppa i ….Nu blir det nog lite pinsamt……nu hettar det om kinderna!!

 46. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan – väldigt intressant, din brevlådeteori, har aldrig sett det på det sättet men det beror väl på att jag själv är invävd i och delaktig i bervlåde-strukturerna. 🙂 Jag släpper alltid alla brev i de gula – även lokalpost. Har alltid gjort så, vet inte varför. Jag har liksom aldrig riktigt litat på det blåa – har du någon analys? Jag skulle fortfarande aldrig lägga ett brev i en blå brevlåda – vad är det för brevlåde-blockering jag har och varför?

  Förresten, jag har hittat det du efterfrågade i ett annat inlägg!! Du ville ha matematiska ekvationer för att kunna ragga ju, men det här handlar snarare om att hålla relationen stabil efter att raggningen är avklarad, duger det? Här är det: http://www.edge.org/3rd_culture/gottman05/gottman05_index.html

  ”We were able to derive a set of nonlinear difference equations for marital interaction as well as physiology and perception. These equations provided parameters, that allowed us to predict, with over 90 percent accuracy, what was going to happen to a relationship over a three-year period. The main advantage of the math modeling was that using these parameters, we are not only be able to predict, but now understand what people are doing when they affected one another. And through the equations we were now really able to build theory. That theory allows us to understand how to intervene and how to change things. And how to know what it is we’re affecting, and why the interventions are effective. This is the mathematics of love.” (John Gottman, emeritus professor of psychology at University of Washington).

 47. Tanja Bergkvist skriver:

  Alvin, ”Men kjolar som skotsk folkdräkt för män?? Oj, nu blir det krångligt för mig.” Ja, och talibaner i klänning då – vad menar du Dogdylan!? Samma kläder är olika könsmärkta i olika kulturer – det viktiga för feministerna är att kullkasta det nuvarande, vad det än månde vara, bara för förändingens idé i sig – och sedan kan de analysera de nya könsmärkta kläderna osv. Totalt meningslöst. Och Alvin, den aspekten du nämner på brevlådeproblematiken har Dogdylan helt missat.

  Dogdylan
  – ge oss en komplett brevlådeanalys! Du har ju gått hundratals kurser som försett dig med verktyg att göra detta! 🙂

 48. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Ja, jag har en analys till varför du väljer fel brevlåda. Enligt boken (ett kapitel) ”Makt och internationella ”(2001) lider du av samma problem som de Vietnamesiska kvinnor som anammar manliga attribut för att slå sig fram i affärsvärlden . Du har internaliserat den maskulina självbilden och de kvinnoförtryckande normer som råder i samhället.

  På så sätt legitimerar du mannen som norm. Det är således som du säger, du är ett offer för de manliga strukturerna.

  Enligt Paulina Los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari analys i deras bok ”olika förklädnader – Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige (2002) är du dock en ”huskvinna” (Från husneger) . Du profiterar dig på andra kvinnor genom att du postar i de gula lådorna. Kan man begå en värre synd? Om du ska bekämpa vita män och rasism måste du helt enkelt sluta att posta brev.

  Du får helt enkelt använda djungeltelegrafen. Om nu inte CMR har förbjudit den för stereotypiserar svarta afrikaner. Alla kommunikationssystem (utom det som vita män har kommit på) är bra kommunikationssystem. Om du ska använda det här sättet så rekommenderar det att springa upp på Allhusets tak – för att undvika att de svarta afrikanska utbytesstudenterna tolkar det som om du bjuder upp till dans. (Förlåt CMR, jag kunde inte låta bli. Jag är ett offer för Göran Hägglund, Sverigedemokraterna, min ras och mitt kön)

  Min favorit är rök signaler som indianerna använde.

  (Förlåt CMR, det heter ”Native Americans” och egentligen vet jag ju om att indianerna, förlåt native Americans använde sig av mobiltelefoner på 1800-talet. Föresten, CMR, jag läste att muslimska världen har bestämt sig för att de första människorna i Amerika var muslimer. Har ni grubblat över det?)

  Tänk dig, du sitter där i de blåa förortshusen i Frescati och så vill du skicka ett snabbmeddelande till någon som sitter på en våning över dig. Då kan du springa ut på gården och göra röksignaler av några kvistar. Tillslut kommer den du vill nå se det. Då springer denne ut på andra sidan av de blåa fula husen och gör röksignaler. 😉

  Tack för boktipset. Den boken skall jag olagligt ladda ner.:)

  Ps: Nej, jag har inte gått hundra tals kurser! Tror du att jag är en överliggare eller :p

 49. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, ”internaliserat den maskulina självbilden” vilka dumheter! Du har läst hundratals kurser eftersom du är ambitiös givetvis, inte en överliggare, fast om man kommer in på vissa universitetsutbildningar och stannar tillräckligt länge så börjar man använda fiendens språk, och jag ser att du gör det i din brevlådeanalys 😉 Matematiska institutionen i Frescati utgörs inte av blå hus utan röda fina gamla byggnader längre in mot stan, så jag kan inte göra röksignaler från de blå husens tak. Brukar du göra det?

 50. Dogdylan skriver:

  Tanja:

  Klart jag har adopterat ”fiendens” språk, om nu samhällsvetare är fienden. 😉

  Så här resonerar samhällsvetare (gubben i glasögon är samhällsvetaren)

  Klart jag gör. Jag har fördelen att kunna springa till Uppsala Domkyrka. Det är så vi samhällsvetare kommunicerar här. 😀

 51. Tanja Bergkvist skriver:

  Dogdylan, nej jag menade inte samhällsvetare i allmänhet givetvis, utan de där postmodernisterna du alltid klagar på själv – de som tycks dominera vid våra lärosäten och anser att allas sanning är lika sann och att världen stryrs av patriarkala strukturer och att alla som anser annat har ”internaliserat den manliga maktordningen”, osv…

 52. Dogdylan skriver:

  Tanja: Jag förstod det. 🙂

 53. Jacob Lundberg skriver:

  ”Rasmaktsordning” var något nytt för mig. Påminner om när Fredrik Segemyhr gick och tjatade om strukturell rasism i något avsnitt. Debatten ligger väl på ungefär samma nivå som i det här klippet…

 54. QED skriver:

  Ledarstick i SvD :

  ”Här hånas verklighetens folk

  Vilka kulturskapare räcker ut tungan åt medelklassen? Vilka pjäser förhånar det småborgerliga livet?

  I fredags hade monologen Neo, det liberala samhällsmagasinet premiär på Malmö stadsteater. Utan att ha sett mer än ett smakprov på nätet får jag intrycket att den handlar om en vit medel- klassman som känner sig sviken av ”klassförrädaren” Reinfeldt. Statsministern, gapar rollfiguren, låter både homosexuella och kvinnor komma fram.

  En talesman för villaför-orten? Naturligtvis inte. Bara en fördomsfull drömbild, inte helt ovanlig i samtidskonsten.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3634313.svd

  Här är kan man hitta ett klipp ur monologen:

  http://www.malmostadsteater.se/forestallningar/aktuella_forestallningar/427/

 55. QED skriver:

  Vinnova vill tydligen inte vara sämre än VR utan stöder

  ”Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system
  – tillämpning hälsoteknik

  EIS Inbyggda intelligenta system är ett tongivande forskningscentrum vid Högskolan i Halmstad i ett mycket intressant innovationssystem som är särskilt välorganiserat och komplett när det gäller de hälsotekniska tillämpningarna av tekniken. Projektet syftar till att, genom att integrera ett genusperspektiv i verksamheten, göra EIS till en nationell och internationell förebild som jämställd och ledande miljö för forskning, innovation och utbildning inom datateknik och dess tillämpningar i produkter och tjänster. Genusperspektivet bedöms som särskilt angeläget i det aktuella skedet av kraftig utveckling och profilering av forskningen, med åtföljande omfattande rekrytering, särskilt av yngre forskare. Projektet har knutit till sig ledande genusforskare och konsulter från ARGUS Högskolans centrum för arbetslivsutveckling och genus.”

  http://www.hh.se/ide/forskning/geis.6334.html

  Projektdeltagarna har ganska roliga titlar: Förändringspilot, Genusansvarig, Senior genusresurs.

 56. […] några intressanta gensubidrag jag tänkte ta upp i detta inlägg, som är en fortsättning på Grattis skattebetalare! där jag radade upp några genusprojekt inom området utbildning och skola som beviljats medel […]

 57. […] att analysera könsmaktsordningen och ”utmana genus” i svensk skola (se några projekt i Grattis skattebetalare!) och det är den hegemoniska maskuliniteten som återskapas under lektionerna kombinerat med den […]

 58. […] Grattis skattebetalare! (några statligt finansierade projekt för kartläggning av genusordning i skolan och manlighet som lärarproblem) […]

 59. […] Grattis skattebetalare, Grattis skattebetalare – del 2. , Det nya yrket: […]

 60. […] intar Södertörns högskola, Von wright och tekoppen, Filosofiska rummet imorgon söndag kl 17, Grattis skattebetalare (VR-projekt i genus och lärande), Genusaspekter på slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingen panik i genusfrågan (ang […]

 61. […] ur ett genusperspektiv är detta ytterligare ett steg framåt. För fler VR-finansierade projekt se Grattis saktetbetalare del 1 och Grattis sakettebetalare del 2. För den som är intresserad av det här så har Skolverket som […]

 62. […] (del 4 om SOU 2009:64) , DEJA:s matteproblem (del 5 om SOU 2009:64), Mitt anförande i Riksdagen , Grattis skattebetalare!, Genusväldet intar Södertörns högskola, von Wright och […]

 63. […] Vad var det jag sa?,   Iiiinte 80 miljoner till!, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del […]

 64. […] :  Grattis skattebetalare – VR-finansierade projekt med genusanalyser av lärare. Exempel: 4.5 miljoner för ” […]

 65. […] kan inte tänka abstrakt!”, Repris på genusperspektiv, svensk skola och snälla apor, Grattis skattebetalare,  Grattis skattebetalare – del […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: